Co Češi nevidí, to FIDE nebolí

07.07.2014 10:12 | Pravidla šachu FIDE

Mobilní telefony nebo jiné komunikační prostředky nesmí od 1. 7. překročit práh hracího prostoru. Pro mnohé trochu šok, ale je to realita. V platnost vešla nová Pravidla šachu FIDE týkajících se otázky mobilních telefonů.

KR ŠSČR vydala výklad ohledně problematiky mobilních telefonů pro podmínky českých soutěží. Jakým způsobem celý výklad vznikl (za pozornost určitě stojí nastínění směřování pravidel do budoucna - rozdělení na amatérskou a profesionální část v závislosti na schválení dalších FIDE směrnic), to vše si přečete v úvodníku k výkladu od mezinárodního rozhodčího Ladislava Palovského.


Mobilní telefony – čl. 11 odst. 3 písm. b) Pravidel šachu FIDE

Od 1. 7. 2014 vešla v platnost nová Pravidla šachu FIDE, která v otázce mobilních telefonů
přichází s revolučním přístupem – zákaz mít u sebe v hracím prostoru mobilní telefon a/nebo
jiné elektronické komunikační prostředky (dále jen EKP). 

11.3.b) Hráčům je zakázáno mít u sebe v průběhu partie v hracím prostoru mobilní telefon
a/nebo jiné elektronické komunikační prostředky. Pokud se zjistí, že hráč přinesl takové
zařízení do hracího prostoru, prohrává partii. Soupeř partii vyhrává.
Rozpis soutěže může určit jiný, méně přísný, trest.
Rozhodčí může po hráči požadovat, aby v soukromí umožnil kontrolu jeho oděvu, tašek a
jiných věcí. Kontrolu hráče provede rozhodčí nebo osoba jím pověřená. Osoba provádějící
kontrolu musí být stejného pohlaví jako hráč. Jestliže se hráč odmítne podrobit této kontrole,
bude rozhodčím potrestán podle článku 12.9.

Tento přístup pravděpodobně odráží fakt, že čím dál více se objevují případy, kdy mobilní
telefony nebo EKP jsou zneužívány k podvádění (není totiž žádný problém mít v dnešní
generaci chytrých telefonů šachové programy, motory, které jsou na úrovni hráčské síly TOP
světových hráčů nebo jsou tyto přístroje určeny k přenosu informací, tahů, pozic atd.). Na
druhé straně však není správný přístup hodit všechny hráče do jednoho pytle (profesionály a
amatéry), vytvořit jedno velmi tvrdé pravidlo pro všechny a vyžadovat jeho bezpodmínečnou
aplikaci. Mobilní telefon se totiž stal již nedílnou součástí moderní doby a „nejrychlejším
komunikačním prostředkem“. Mobil si prakticky v každodenním životě bereme všude –
pravidlo vypnutého mobilu se ještě dařilo ustát, ale pravidlo nemít u sebe v hracím prostoru
mobilní telefon, již vyvolalo bouři nevole.

Musíme si uvědomit, že dnešní šachový svět je nutné rozdělit na profesionální a amatérskou
část. To si ovšem funkcionáři na FIDE neuvědomují nebo náležitě s touto informací nepracují,
protože by nemohli reálně stvořit výše uvedené pravidlo, které je na míru šité TOP soutěžím.
Amatérská část ovšem tvoří přes 95% celé členské základny, jsou to osoby, které si po své
práci chtějí zahrát, ponořit se do světa 64 polí a určitě není jejich primárním cílem se šachem
živit, jezdit od turnaje k turnaji za vítězstvím a honbou zisku finančních cen a k dosáhnutí
výše vyjmenovaných cílů ještě požít unfair prostředků. Problematika mobilních telefonů je
navíc svázaná se zápočtem soutěží na FIDE. Už jsme si zvykli, že většina soutěží v ČR se
započítává na FRL a nová pravidla nám bohužel říkají, že „Nutnou podmínkou zápočtu partie
na rating FIDE je hra podle Pravidel šachu FIDE“. Je tedy nutné se řídit pravidly šachu FIDE.
Do všeho ještě vstupuje „návrh dokumentu či předpisu“ pro blížící se kongres v Norsku, který
popisuje i) fungování nově vzniklé „Komise ACP/FIDE proti podvádění“ (FIDE/ACP Anti-
Cheating committee), ii) obecný systém kontroly partií, iii) systém hlášení, posuzování
odhalených kauz, iv) tresty a v) obecně se zabývá problematikou potlačení případného
podvádění v tomto sportu. Návrh předkládaného dokumentu naleznete zde a
pro nás je nejdůležitější, že na problematiku mobilních telefonů se dívá tento návrh
dokumentu z hlediska „čím vyšší soutěž, tím vyšší bezpečnostní prvky pro případ podvádění a
tvrdší pravidla hry“. Výše uvedené řádky jsou tedy vstupní parametry, které by měly sloužit
k posouzení, jakým způsobem se k problematice mobilních telefonů postavit.

Ještě je nutné se dotknout posledního odstavce článku 11.3b

Rozhodčí může po hráči požadovat, aby v soukromí umožnil kontrolu jeho oděvu, tašek a
jiných věcí. Kontrolu hráče provede rozhodčí nebo osoba jím pověřená. Osoba provádějící
kontrolu musí být stejného pohlaví jako hráč. Jestliže se hráč odmítne podrobit této kontrole,
bude rozhodčím potrestán podle článku 12.9.


Zde již „autoři z FIDE“ dopředu avizují, že tento odstavec by se měl týkat zejména
vrcholových soutěží FIDE (MS, kontinentální mistrovství, olympiáda, špičkové velmistrovské
turnaje atd.), navíc prohlídky by měl provádět k tomu vyškolený personál (o tom i hovoří
zmiňovaná směrnice). Povšimněme si důležitého slovíčka „may“ – „může“ – to opravdu
neznamená, že rozhodčí musí a bude provádět prohlídky jak na běžícím páse. V českých
podmínkách by měl využít rozhodčí tohoto ustanovení jen v ojedinělých případech, kdy má
opravdu 95-99%ní podezření, že někdo EKP nebo mobil aktivně používá.

Na jedné straně si totiž musíme uvědomit, že prohlídka nějakého hráče nebo jeho svršků,
tašek atd. je významným zásahem do právní sféry tohoto hráče. Pokud by mělo k prohlídce
dojít, tak by měla být naprosto diskrétní a profesionální. Rozhodčí by měl dotyčnou osobu
vzít někam stranou (do jiné místnosti) -obě strany si popřípadě můžou vzít svědky, aby
nedocházelo k nějakým sporům atd. Na druhé straně je zřejmé, že kdo mobil nebo EPK v
průběhu hry nepoužije, tak by mu prohlídka neměla činit obrovské problémy (chápu, že se
objeví spousta osob, které se nenechají zkontrolovat jenom z principu). Je však nutné
zopakovat, že tato prohlídka by měla být až tím nejkrajnějším prostředkem, kdy zde jasně
existuje podezření, že hráč mobil nebo EPK aktivně používá.

Jak se tedy můžeme vypořádat s problematikou mobilních telefonů v ČR?

1) Vystoupit z mezinárodní šachové federace -první radikální názor, který jsme
zaregistrovali. Ano, jistě zajímavá myšlenka, ale přiznejme si, že tady bychom si spíše ublížili,
než abychom tímto krokem vyjádřili svůj nesouhlas s kroky, politikou a fungováním FIDE.
Jsme právoplatným a zakládajícím členem této federace a vystoupit by znamenalo zpřetrhat
veškeré zápočty turnajů, ELO, tituly hráčů, trenérů a rozhodčích, zcela změnit legislativu a
dopady by to jistě mělo směrem k organizacím i uvnitř – ČOV, MŠMT atd.

2) Nezapočítávat většinu domácích soutěží na FRL – to už je reálnější příspěvek do diskuze, který by ovšem musel uvnitř členské základny ŠSČR získat většinový souhlas. Ligové soutěže a většina krajských turnajů, malé a velké open turnaje, uzavřené turnaje, v poslední době rapid a bleskové turnaje – tyto všechny soutěže jsou dnes započítávány na FRL. Dost dobře si
nedokážeme představit situaci, kdy v současné době patříme mezi TOP 10 federací, které
započítávají nejvíce partií na FRL, zcela vyhlásit FRL hlasité NE.

3) Můžeme se tvářit alibisticky, tedy přijmout nová pravidla v plném rozsahu a aplikovat je na stávající systém soutěží a zápočtu na FRL. Tato cesta je ovšem taky z hlediska
amatérského šachu neprůchodná. Sami bychom si amatérské podhoubí takto restriktivním
nařízením „otrávili“ a během několika měsíců bychom byli pravděpodobně svědky poklesu
našich členů, popřípadě soutěží se zápočtem na FRL, mládežnické základny atd.

4) Pokusit se najít rozumný konsensus a splnit požadavky nových Pravidel šachu FIDE.

Asi všichni cítíme, že bychom se měli soustředit na variantu číslo 4 a pokusit se najít řešení.
Ovšem jak takový konsensus vytvořit a při tom nebýt v rozporu s novým ustanovením
Pravidel šachu FIDE? Vždy se totiž objeví nějaké pro a proti. Nejlepší by bylo si ještě počkat
do kongresu v Tromso, kde by mohlo padnout ještě nějaké další rozhodnutí nebo doporučení
ohledně výše uvedeného, ale řada turnajů už startuje od 1. 7. 2014 a nikdo nebude čekat na
srpnový kongres (navíc všichni už zveřejnili rozpisy pro soutěže družstev, je tedy třeba
konat).

A) Úschova – za sebe i ostatní rozhodčí odmítám, že mobily by se měly odevzdávat do
úschovy rozhodčím (tohle prostě není logisticky proveditelné -mít u sebe 16 až 300 mobilů
ve stylu šatnářka, to zde ani nerozvádím problematiku odpovědnosti, ztrát a rozhodčího,
který se bude především soustředit na to, aby něco neztratil). V případě, že bychom chtěli
mít nějaké skřínky nebo místnosti pro úschovu – to je další problém, 60 % si nějaké skřínky
pořídí, 40 % ne – i tímto směrem bych se nevydával (tady budeme zbytečně diskutovat –
kdo, kde, klíče, odpovědnost, vyhrazovat místa, která již nejsou součástí hracího prostoru –
např. nějakou skříň vymezit a prohlásit, že není součástí hracího prostoru – zase jdeme
zbytečně komplikovaně). Tudy podle mého názoru cesta nevede a zbývají nám pouze dvě
cesty uvedené v bodě B a C.

B) „Mít u sebe“ = bližší specifikace zákazu – po diskuzi v komisi rozhodčích vznikl návrh,
který blíže specifikoval dr. Fischl, že bychom elegantně mohli blíže specifikovat pojem „mít u
sebe“ a stanovit, kdy je zákaz porušen.

Hráčům je zakázáno mít u sebe v průběhu partie v hracím prostoru mobilní telefon a/nebo
jiné elektronické komunikační prostředky (dále EKP). Pokud se zjistí, že hráč přinesl takové zařízení do hracího prostoru, prohrává partii. Soupeř partii vyhrává. Zákaz je porušen, jestliže:

1. rozhodčí vidí, že hráč má u sebe mobil nebo jiný EKP (např. v ruce, na hracím stole nebo v
kapsách oblečení, které má na sobě)
2. mobil nebo jiný EKP vydá zvuk
3. hráč použije mobil nebo jiný EKP

Pokud rozhodčí má silné podezření, že hráč využívá mobil nebo jiný EKP k podvádění, pak
může rozhodčí nebo jím pověřená osoba požadovat v soukromí kontrolu jeho oděvu, tašek a
jiných věcí. Jak bylo popsáno výše, nikdo z rozhodčích by neměl aktivně využívat poslední odstavec článku 11.3b. Tedy „letištní kontrola“ jen v případě, že si je rozhodčí z 95-99 % jistý, že někdo mobil nebo EKP aktivně používá.

Dokážu si dost dobře představit, že kombinace 1-3 konstatuje, že když rozhodčí nevidí a neví,
že někdo má mobil uschovaný někde v rohu místnosti v baťohu, tak takové hráče rozhodčí
aktivně prohledávat nebude (protože o tom rozhodčí neví a hráč mu nedal příčinu
k nějakému podezření, že mobil používá) – nechci to popisovat zjednodušeně, ale vyloženě
na zde výše uvedené lze aplikovat přísloví „Co oči nevidí, to srdce nebolí“. Rozhodně bych šel
cestou, že hráči by fyzicky neměli mít mobil u sebe (nejčastěji případ je v kapsách atd.).

Uvědomme si, že zákaz platí na jakékoliv „pokukování“ na mobil – nás vůbec tedy nemůže
zajímat, že někdo se dívá na mobil jako na hodinky (v tomto případě platí bod 1 – i když by
byl mobil vypnutý). Prostě mobily rozhodčí nesmí vidět! Samozřejmě jakýkoliv zvukový
projev, volání, psaní SMS zpráv = aktivní použití = prohra. Určitě cítíte, že to není taky to
pravé ořechové, protože tak trošku otevřeně říkáme, „mobil klidně mějte (ne u sebe), ale my
ho nesmíme vidět, ani slyšet“ -tímto způsobem by se mohl vlk (FIDE) najíst a koza (ŠSČR) by
zůstala celá (snažíme se jen aplikovat záměr FIDE "aby hráči nechodili k partii s mobilem" v
realitě českých soutěží).

C) Rozpis soutěže může určit jiný, méně přísný, trest – ještě se můžeme vydat druhou
cestou a stanovit, že rozpis soutěže stanoví „méně přísný trest“. Osobně si myslím, že
rozvolňovat otázku mobilů, která tady už s námi pobývá od roku 2002, není správná cesta
(tohle ať si klidně zavedou soukromé subjekty v podobě rapid turnajů, bleskových turnajů a
oddílových přeborů atd.), ale krajské nebo republikové mistrovské soutěže by měly vycházet
již z dlouhodobé praxe, že mobil a šachy není to správné spojení a cesta napomenutí nebo
pokuta není řešením). Ono se totiž zde vyskytuje ještě jeden velký problém – když někomu
udělím trest, tak de facto vím, že mobil má u sebe. Přichází tedy druhá fáze - dotyčný se
musí mobilu zbavit (rozhodčí o něm ví, že mobil má a pravidla říkají, že ho mít nemá)!! A
začarovaný kruh opět začíná…


Finální návrh

Osobně bych se přikláněl rozdělit soutěže na profesionální a amatérské.

Pro profesionály
Zde bych podle požadavků navrhované směrnice „anti-cheatingové komise“ vypíchl pouze
dvě soutěže -extraligu a MCŘ dospělých.

Extraliga ČR patří mezi nejvyšší týmovou soutěž, které se účastní řada profesionálů,
zahraničních hráčů a hráčů světové špičky, proto je nutné u těchto soutěží hrát dle
nastavených nových pravidel bez výjimek.

MČR žen a mužů je nejvyšší soutěží jednotlivců a i zde by měla platit pravidla v plném
rozsahu. Jelikož se příští rok hraje MČR systémem uzavřených turnajů, neměl by být z tohoto
hlediska problém. Samozřejmě je otázkou, jak se vypořádat se systémem open turnaje v roce
2016 – zde ovšem můžeme počkat na vývoj nově vzniklé situace a podle ročních zkušeností
s novým pravidlem adekvátně zareagovat a podmínky upravit.

Proto u výše uvedených soutěží bych doporučoval aplikovat v plném rozsahu ustanovení
článku 11.3b. Toto doporučení je i v souladu s návrhem „Komise ACP/FIDE proti podvádění“
(FIDE/ACP Anti-Cheating committee) ohledně problematiky mobilních telefonů a EKP. Pokud
bude schválena výše uvedená směrnice v Tromso v rozsahu, jak je momentálně předložena,
tak nám ani jiná možnost nezbývá.

Pro amatéry

Pro zbytek soutěží v ČR bychom měli aplikovat pravidlo uvedené v bodě 4 pod písmenem B.

Hráčům je zakázáno mít u sebe v průběhu partie v hracím prostoru mobilní telefon a/nebo
jiné elektronické komunikační prostředky (dále EKP). Pokud se zjistí, že hráč přinesl takové
zařízení do hracího prostoru, prohrává partii. Soupeř partii vyhrává. Zákaz je porušen, jestliže:

1. rozhodčí vidí, že hráč má u sebe mobil nebo jiný EKP (např. v ruce, na hracím stole nebo v
kapsách oblečení, které má na sobě)
2. mobil nebo jiný EKP vydá zvuk
3. hráč použije mobil nebo jiný EKP

Pokud rozhodčí má silné podezření, že hráč využívá mobil nebo jiný EKP k podvádění, pak
může rozhodčí nebo jím pověřená osoba požadovat v soukromí kontrolu jeho oděvu, tašek a
jiných věcí. Samozřejmě stále by mělo platit pravidlo, že pokud rozhodčímu před začátkem utkání oznámí hráč, že z velmi vážných důvodů, jejichž posouzení je na rozhodčím (např. nutná
dosažitelnost lékaře, bezpečnostních složek, signalizace vloupání, rodinné důvody atp.), musí
být tzv. „na příjmu“, je možné povolit ponechání pouze a jen mobilního telefonu v zapnutém
stavu na tichý (tj. bez zvonění, pípání nebo případně jiných zvuků) chod a jeho uložení na
místo, kde nebude nijak rušit soupeře ani ostatní hráče (např. blikáním nebo vibrací na stole
u šachovnice). Jiná elektronická komunikační zařízení a telefony ostatních, zejména
funkcionářů a hostů, je nutné vždy vypnout! Do zápisu o utkání je nutné poznamenat, kteří z
hráčů a z jakých důvodů měli povoleno mít zapnutý mobil! Zde se můžeme opřít o článek 
12.8 Pravidel šachu FIDE platných od 1. 7. 2014.

12.8. V hracím prostoru a přilehlých prostorách určených rozhodčím je přísně zakázáno
používat mobilní telefony a jakékoliv typy komunikačních prostředků, nejsou-li povoleny
rozhodčím.


V Brně 27. 6. 2014  Ladislav Palovský

152x 18961x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (152) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
Tadeáš Kriebel

Samozřejmě, ale to by snad neměl být problém chovat se podezřele laugh Ideálně na akci FIDE, jen je třeba si pohlídat zákon země, ve které to bude, u nás to může jen zaměstnavatel a policajt wink

+0 /-0 | 16.07.2014 13:11

rytir
@TadeášKriebel: Logicky se s nima budeš soudit, pakliže odmítneš prohledávání a dají Ti za to nějaký trest? Dá se pak soudit jednak za to, co způsobili a k tomu i za poškození dobrého jména.
+0 /-0 | 16.07.2014 13:09

rytir
To ale neplatily ještě tyhle pravidla ne? Co jsem nyní četl, tak si vzal smartphone na toaletu a přiznal, že ano. A obvinili ho, že s ním podváděl. Chtěli, aby jim zařízení ukázal, což odmítl a později se bránil, že to by byl zásah do jeho soukromí, protože tam má osobní fotografie. Zakázali mu start na dva roky a posléze ho osvobodili a nyní se s nima soudí. Nyní ale přijali, že hráč vůbec nesmí mít mobil ani v hracím sále vypnutý. A na rozhodčí hážou prohledávání, což jsou akce, které jak to chápu, přeci může dělat jen policista ve službě.
+0 /-0 | 16.07.2014 13:02

Tadeáš Kriebel

To je ale krásný článek s osobními prohlídkami. Falko Bindrich žaluje federaci o 68 tisíc euro, najdu nějakého právníka se kterým spískáme proces? :)

+0 /-0 | 16.07.2014 12:35

rytir
@pawel: Jelikož nevěřím v existenci ufounů, tak dávám přednost Kasparovovi, i přes jeho vyhraněný proti ruskému vedení postoj. Ale plusy jsou velké, že je jedním z nejlepších šachistů všech dob a že jeho jméno je zárukou, že neodradí tolik sponzory. Navíc šachu i více rozumí, jakožto top hráč.Je ale zarážející, že se možná ani prezidentem FIDE nestane, ono už ale bylo zarážející, když se jím nestal Karpov. Jinak nám v šachu také chybí názor hráčů, funkcionáři jsou do jisté míry odtržení. Pak mohou vznikat restrikce bez souhlasu drtivé většiny hráčů. Prostě změny by se měly i s hráčema prodiskutovat, zda s nima budou souhlasit.
+0 /-0 | 16.07.2014 12:34

strelec

ad pawel: je to už seriál, příspěvky vypadají jinaksmiley

+0 /-0 | 16.07.2014 12:29

pawel

.... od slova "jestliže" jste aktualizoval příspěvek (při psaní mého). Samozřejmě je snad i průměrnému člověku jasné co jsem měl na mysli.

+0 /-0 | 16.07.2014 12:27

pawel

Aha, rytir, myslel jsem, že je možno psát na jisté úrovni bez vysvětlivek pod čarou.

Naší politiku a Českého prezidenta jsem rozhodně na mysli neměl. Ono by to k Vašim příspěvkům ani nesedělo, žewink

+0 /-0 | 16.07.2014 12:24

rytir
@pawel: A pokud jde o prezidenta, tak je dobré mít alespoň trochu úcty k hlavě státu. Samozřejmě jak Václav Klaus, tak i Miloš Zeman dělali a dělají chyby, ale udělali i pozitivní věci a jiný na jejich místě by mohl být horší. A jestliže máte na mysli prezidenta FIDE, tak samozřejmě G.Kasparov by byl lepší, ikdyž je řada věcí, které se nám u něj nemusí líbit.
+0 /-0 | 16.07.2014 12:23

rytir
@pawel: Nápady jsou potřeba a hlavně při hře., zkuste také něco vymyslet, třeba se Vám to podaří. @deVillante: nevím, já razení při vybavování viděl mnohokrát a děje se jako na běžícím pásu. A nemusíme ho hledat v konspiracích jako při zápasech Korčnoj-Karpov nebo Karpov-Kasparov. Překvapivě i velmi častým prohřeškem jsou přátelské remízy remízy v různých zavřených turnajích, kde se hráčům nechává uhrát nějaká norma. A to buď po celý turnaj nebo v jeho závěru. A nechybí ani dohodnutá utkání v soutěžích družstev. Takže boj proti elektronickým podvodům je potřeba, ale za situace, když se podvody často dějí jinde, jsou přehnané restrikce zvláštní. Ale hráči si to jistě nechají líbit, třeba zákaz mobilů nebo trestání pozdního příchodu k partii jsou věci, které jsou kontraverzní více než dost.
+0 /-0 | 16.07.2014 12:10

pawel

Ritíř: Co řešení, rovnou Vás, jako poradce prezidenta.

Nedávno byl článek o Číňanovi, který nevydržel nakupování manželky a po 6 hodinách, kdy ještě zase něco chtěla, raději skočil z pátého poschodí obchoďáku.

 Tak třeba by to mohlo mít podobný efekt, že by raději po Vaší zásobárně nápadů prezident spáchal alespoň šachovou sebevraždu, rezignací.

+0 /-0 | 16.07.2014 11:47

deVillante

A nezapomeňte na jogurty! Tento podvod tu máme nějakých padesát let. Mladý hráč sedí u šachovnice při Mistrovství ČR, přijde za ním rodič a dá mu svačinu! No, kde to jsme? Počet miňonek znamená sloupec a počet vlašských oříšků znamená řada. Proč se tímto STK nezabývá? Je to póvl, omlouvám se, ale opravdu póvl.

+0 /-0 | 16.07.2014 11:42

rytir
Další věc, která by se měla potřít a kde hrozí daleko víc podvodů než u elektronických, je vybavování hráčů během partie, tedy čistě lidský faktor. Jsou časté případy, kdy hráč, který hraje, tak se po zahrání tahu s někým vybavuje a tehdy mu je nejednou razeno nebo dávány pokyny od zkušenějšího hráče. A to razení třeba probíhá v obecné rovině, třeba se lepší hráč zeptá slabšího, jak jsi na tom? A on odpoví, že stojí blbě a lepší hráč mu odpoví, že naopak viděl, že stojí výborně - a i taková informace může slabšímu hráči dosti pomoci a mít vliv na výsledek partie. O kolik jsou takové případy častější než elektronické podvody? Mnohonásobně.
+0 /-0 | 16.07.2014 11:28

rytir
@strelec: Otisky jdou také otřít před vyhozením a nevím, zda síťka by nenarušila průtok klasického odpadu, aby nehrozilo ucpání. Za úvahu možná stojí i magnet, který zabrání spláchnutí zařízení s kovem. Řekl bych, že tohle jsou již technické detaily, ikdyž je dobré myslet na všechno, podvodníci mohou být vynalézaví. Ale v případě, když by to měl jen na jedno použití a úspěšně spláchl ho, tak by ho mohl použít jen jednou za partii, za cenu zničení zařízení a to je velmi nevýhodná akce, tak je otázka, zda je nutné proti spláchnutí činit opatření a nejspíš ne. Jelikož navíc stále by byl podezřelý, (protože by se vědělo, že v době, když byl na toaletě, tak se použilo takové zařízení) a když by byl více podezřelý, již by bylo možné ho jindy projet ručním detektorem kovů a ne jen tehdy, když vychází z toalety v době, kdy tam bylo zjištěno dané zařízení. A v superturnajích, kde jde o hodně peněz mohou být prostě ty preventivní detektory kovů jako třeba rámy, pokud není lepší řešení tam, takže pak se ani toalety příliš řešit nemusí.
+0 /-0 | 16.07.2014 10:58

strelec

re rytir 9:10: je potřeba dořešit situaci, kdy podvodník příslušné zařízení spláchne do záchodu. Nasadit tedy detektory i do odpadu. A samozřejmě je nutné nainstalovat nějaké záchytné zařízení (stačila by síťka, to bude za pár korun), aby se dalo spláchnuté zařízení vyjmout a na základě otisku prstů identifikovat podvodníka. Ještě bude potřeba vyřešit situaci, že podvodník používá rukavice a otisky prstů nebudou. Tady doporučuji konzultaci s Kriminalistickým ústavem.

+0 /-0 | 16.07.2014 09:34

rytir
V podstatě by stačilo tudíž zakázat zapnuté mobily a dále i zapnuté zařízení co pojmou počítačový program u hráče v hrací místnosti v době, kdy hraje partii. Po skončení partie bych mu klidně používání mobilu v hrací místnosti, když by nerušilo, povolil, proč ne? A na toaletu by v době, kdy hraje partii, nesměl nosit ani vypnutý mobil a ani žádné zařízení, které pojme počítačový program. (Pokud by bylo pravidlo, že na toaletu nelze vzít jen zařízení, které pojme počítačový program, ale mobil co nepojme ano, musela by tam být rušička signálu.)
+0 /-0 | 16.07.2014 09:29

rytir
Stačilo by mít aktivní nějaký emf detektor tudíž. Ten by mohl být i na toaletě. Podvodník by přišel na toaletu, tam by si zapnul zařízení a tím by to zařízení produkovalo elektromagnetické pole, čímž by se poznalo, že někdo použil elektromagnetické zařízení. Řešit to přes rušičky asi plně nejde. protože existují rušičky mobilů, ale asi ne počítačů nebo ano? Jak ale zjistit, kdo to byl, když by při odchodu z toalety zařízení zase vypl? Při odchodu z toalety by v případě, že by systém objevil emf, byli odchozí proskenováni ručním detektorem kovů, které nejsou drahé, čímž se zase dostáváme k detektoru kovů. Takhle by se podvodník našel téměř s jistotou. Ale muselo by pak existovat pravidlo, že hráč si na toaletu nesmí vzít ani vypnutý mobil nebo jiné zařízení. Pokud by bylo že nesmí vzít na toaletu vypnutý chytrý mobil nebo jiné zařízení co pojme pc program, ale že klasický mobil vypnutý si tam vzít může, tak by tam zase musela být rušička gsm signálu, aby nemohl přes sms získávat nápovědu zvenku.
+0 /-0 | 16.07.2014 09:10

pawel

Rytíři, Vy si tu vystačíte sám, žewink.

+0 /-0 | 16.07.2014 09:08

rytir
Existují emf senzory a zdá se že, nejsou ani drahé. Jaké zařízení je nejvhodnější pro účel odhalení zapnutého mobilu nebo jiného elektromagnetického zařízení nevím, nevyznám se v nich, ale jistě by se něco dalo najít.
+0 /-0 | 16.07.2014 08:04

rytir
Vůbec nejlepší by ale byl detektor, který detekuje elektromagnetickou energii, něco jako detektor mobilů, ale musel by detekovat i jiná zařízení; to je lepší než detektor kovů. Pak by mohl zachytávat jen ta zapnutá a tím pádem by se ani nošení takových vypnutých zařízení nemuselo zakazovat.
+0 /-0 | 16.07.2014 07:46

rytir
„Třeba po nových volbách přijde někdo nový, a tuto ptákovinu (zákaz nošení mobilů do HM) zruší.“ O tom silně pochybuji. Argument zastánců tohoto opatření je takový, že hráč si mobil může vzít na toaletu a tam podvádět. Největší problém ale je, že k zabránění takového podvádění se zavádí právně sotva přijatelná ustavení jako je zejména to prohledávání. Samozřejmě změnit pravidlo pouze pro zákaz chytrých mobilů, dát rušičky signálů na toaletu (rušičky jsou taky právně problematické, ale na té toaletě by to snad šlo zkousnout) a obyčejné mobily dovolit mít v hrací místnosti vypnuté může být také vhodné řešení, které mě napadá.
+0 /-0 | 16.07.2014 07:23

rytir
Něco přes 100 tisíc, což u profi zápasů (čímž samozřejmě nemám na mysli českou extraligu) ale turnaj kandidátů nebo superturnaj, není až taková investice, navíc pak už prostě slouží i pro další roky a je možné je i zapůjčit, což vyjde levněji, pak existují i ruční detektory kovů.
+0 /-0 | 16.07.2014 07:05

Zdeněk Janda

re rytíř - je takový problém 6 příspěvku spojit do jednoho?

- bezpečnostní rám: máš představu,co to je za investici? Kdo by to zaplatil? Pořadatel? Proč by to dělal? Třeba po nových volbách přijde někdo nový, a tuto ptákovinu (zákaz nošení mobilů do HM) zruší.

- docela mě překvapuje, jak taková zhůvěřilost (bezpečnostní rám) se může vylíhnout v hlavě logicky uvažujícího člověka (šachisty) .

+0 /-0 | 16.07.2014 06:31

capjar

to rytíř: Souhlasím s Vámi, že osobní prohledávání nejsou rozhodčí oprávněni provádět, neboť to odporuje právní legislativě našeho státu. Rovněž tak nejsou rozhodčí oprávněni přebírat cizí věci do úschovy.

+0 /-0 | 16.07.2014 06:08

rytir
A jak lépe než nemístným prohledáváním by se dalo bojovat na profi úrovni (na nižší úrovni to za to nestojí více řešit) proti elektronickým podvodům? Řešením může být bezpečnostní rám před vstupem do místnosti, jako je tomu u soudu. Vždyť skutečného podvodníka kontumace jedné partie příliš neodradí, když navíc by nebyla velká pravděpodobnost, že bude odhalen a jen takové opatření podporuje plané poplachy, ale skrze rám by podvodník s mobilem neprošel.
+0 /-0 | 15.07.2014 17:06

rytir
Jestliže rozhodčí nebo organizátor nemá právo hráče prohledávat nebo dát prohledávat a toto právo má pouze policista, tak také nemůže hráče za to, že se odmítl nechat prohledat, nijak sankcionovat. Tohle mi vydal rozum. Možná nějaký právník s odborností přes tyhle věci to dokáže lépe vysvětlit.
+0 /-0 | 15.07.2014 16:44

rytir
Prohledání přeci může dělat policista a musí mít podezření, že došlo ke zločinu. Či ne?
+0 /-0 | 15.07.2014 16:22

rytir
A je vůbec takové prohledání v souladu s naším právním řádem? Snad si svaz nedá do pravidel něco nelegálního dle vzoru FIDE. Ono je totiž asi rozdíl prohledat někoho při letištní kontrole, kde jde o prevenci před terorismem a při šachovém turnaji. Dopinkový test u profesionálních sportovců nejspíš není takovým zásahem do soukromí, jaké je při prohledávání.
+0 /-0 | 15.07.2014 16:19

rytir
Falešné udání nějakého hráče a posléze jeho prohledání může daného hráče natolik vykolejit, že začne podávat o třídu slabší výkon. Tudíž tohle vágní ustanovení, kdy vlastně stačí, aby na někoho rozhodčí ukázal prstem a vybral koho chce k prohledání a řekl, že se mu onen zdá podezřelý, tak to je dost nepřijatelné. Stačí si vzpomenout, jak Topalov obvinil Kramnika a ten chudák pak nebyl schopen se soustředit a málem prohrál vyhraný zápas.
+0 /-0 | 15.07.2014 15:58

rytir
Zákaz elektronických zařízení musí být spojen s jejich hlídáním ze strany organizátorů. Například hráči vyloží mobily rozhodčímu v soutěži družstev na stůl a vezmou si je po skončení partie. V turnajích s více účastníky musí organizátor zajistit bezpečnostní uskladnění těchto zařízení, pokud chce tato zařízení zakazovat. Tím by se to vyřešilo. A vedle toho by měly být vyjímky pro všechny, co mít mobil u sebe potřebují, což by schválil rozhodčí. Prohledávání by mělo být jen vzácně při vážném podezření, při nepřímých důkazech a v praxi v nižších soutěžích by se praktikovat nemělo. Směl by ho provést pouze lékař/la nebo policista/ka. Rozhodně ne civilista, kterého určí rozhodčí dle své libovůle.
+0 /-0 | 15.07.2014 15:55

strelec

ad rytir: no v šachách takový peníze jako ve fotbale prostě nebudou....

+0 /-0 | 15.07.2014 15:36

rytir
@strelec: profík je třeba Carlsen, Kramnik, Anand a takoví hráči, funkcionáři to ale zřejmě nechápou.
+0 /-0 | 15.07.2014 15:27

rytir
@strelec : Pokud budou mít hráči přijmy jako tenisté nebo fotbalisté, tak pak může mít větší restrikce smysl, ale do té doby je to nemístná buzerace. Většina hraje extraligu z jiných důvodů než finančních.
+0 /-0 | 15.07.2014 15:25

rytir
@Morphynista: píše se tam o vyjímkách ale u amatérských a u těch profesionálních, do čehož dávají extraligu, tak prý bez vyjímek a to naráží opravdu na to, že hráči v extralize nejsou většinou profíci.
+0 /-0 | 15.07.2014 15:21

strelec

ad rytir: je to výjimka. I když toto pravidlo by do nějaké "vyjímky" spadnout mohlosmiley

S tím rozdělením amatérské/profi je to dost sporné. Ani naše extraliga není plně profesionální a pokud se jedná o pravidla FIDE, tak míra profesionalismu v jednotlivých "extraligových" soutěžích  členských svazů bude dosti různorodá. Takže kde najít tu dělící čáru?

+0 /-0 | 15.07.2014 15:20

rytir
Tvrzení, že v extralize nemají být vyjímky je velmi problematické. Cožpak tam nemohou hrát např. lékaři, kteří mobil potřebují? V extralize přeci většina hráčů nejsou profesionálové, pro které jsou šachy hlavní obživou a tudíž se nejedná o profesionální soutěž.
+0 /-0 | 15.07.2014 15:09

Morphynista

@rytíř : Možná, že by bylo lepší si před napsáním příspěvku pozorně přečíst článek. O výjimkách pro lékaře se píše v předposledním odstavci, důvody proti úschově se v článku rovněž uvádějí. Výklad nejde proti tomu, co FIDE přijala, už to píšu potřetí, vládne tam dost velký chaos a i jednotlivé komise  na to mají různý názor. Problém může nastat tehdy, pokud pojedete hrát někam do zahraničí, kde se výklad může lišit od toho našeho. Pokud by to neupravoval rozpis soutěže, mohlo by se stát, že např. na Slovensku se takové případy budou posuzovat jinak než u nás, poněvadž i článek o mobilech vyznívá v jejich překladu jinak. Už aby přišel Kasparov a dal věci do pořádku...

+0 /-0 | 15.07.2014 15:09

rytir
Dále pokud toto pravidlo má být, tak další závadou je, že neobsahuje vyjímky, měly by být vyjímky pro povolání jako jsou lékař a jiná, kde jde o životy lidí a která si nemohou dovolit být bez mobilu. Pro ně by měla být vyjímka dána, že mohou mít u sebe klasický (ne chytrý) mobil. Takovou skutečnost by pak nahlásili rozhodčímu.
+0 /-0 | 15.07.2014 14:51

rytir
Pokud FIDE vymýšlí takové restrikce, pak by měli organizátoři turnajů také zajistit odložení elektronických zařízení do bezpečnostních schránek vedle hrací místnosti. Pokud tyto schránky nejsou schopni zajistit, nemělo by se takové pravidlo vůbec zavádět. Co když je někdo starý a potřebuje mít mobil? Třeba jde z turnajového sálu na ubytovnu a udělá se mu špatně. S mobilem by si snadno přivolal pomoc, bez něj na to může doplatit.
+0 /-0 | 15.07.2014 14:47

Morphynista

Ještě k tomu článku : " Aby nedocházelo k přehnaným otlakům na sedacích svalech účastníků , je pobyt v počítačové místnosti určitým způsobem podmíněn - každý účastník musí mít denně splněn předepsaný počet minut věnovaný " pohybovému " sportu (tedy např. šachy a karty se nepočítají ) ", upozorňují na svém profilu organizátoři.

+0 /-0 | 15.07.2014 14:43

rytir
Za současné situace je asi nejlepším řešením nechat mobil u osoby, které věří. Pokud hráč tuto možnost nemá zbývá mu nechat mobil v ubytovacím zařízení a případně v autě, což je spojeno s rizikem krádeže. Opatření, že rozhodčí nemá konat, když mobil nevidí a neslyší jde proti tomu, co FIDE přijala a tím by ustanovení FIDE ztratilo smysl. Riskovat mít u sebe vypnutý mobil, když je zakázané ho mít v hrací místnosti, je pro hráče velké riziko. Hráč nemůže zabránit udání a pak je to na rozhodčím, zda ho budou prohledávat, což hráč nemůže nijak přímo ovlivnit.
+0 /-0 | 15.07.2014 14:36

pawel

JiH: Také jsem to četl. Vůbec Vás nechci urazit. Ale trošku jste spadl na roveň redaktorů novinek. Ve Vašem úryvku chybí to podstatné, co se v článku pak píše. Také redaktoři používaj titulky senzachtivě vytržené z textu. U Vás chybí: "Výbava táborníka tábora se změřením na počítače". "Trošku" podstatná změna pak vnímání té nejspíš v tomto případě opravdu nezbytné výbavy. Ikdyž zbytek článku píší redaktoři podobně obecně o všech táborech.

+0 /-0 | 15.07.2014 14:28

JiH

Vyrůstají generace, které nevydrží bez elektroniky.

Výbava táborníka: „Pohodlné oblečení a obutí do počítačové místnosti, počítač síťový kabel.“

http://www.novinky.cz/domaci/342234-detem-se-na-tabory-bez-wi-fi-nechce.html

+0 /-0 | 15.07.2014 11:19

JirkaH

Mě na celé diskusi nejvíce překvapuje, jak jste všichni zamilování do těch svých mobilů a dalších elektronických h(s)raček. Já sice taky mobil tahám sebou a občas mám i v práci pohotovost ( výjezdy k nehodám na železnici ) , ale většinou  to mám stejně nějak ošetřeno, abych mohl partii dohrát.

Ostatně - pamatujete si někdo případ, že by hráč se zapnutým "pohotovostním" mobilem během partie řešil  a vyřešil něco opravdu vážného? Já ne.

Poslední dobou stále častěji rád vzpomínám na krásné časy bez mobilů, počítačů, rybek a chessbasek - jel jsem na turnaj a týden o mě nikdo nevěděl. Ráno vyvětrat předchozí večer z hlavy někde do lesa, potom oběd , partie, analýza v hospodě při pivě a mariáš do noci nebo i na taneček do vinárny. 

Dvakrát za sebou jsem byl na přeboru dětí v Koutech. Během partie sice děti mají mít mobily vypnuté, ale co se děje mimo hrací místnost už nikdo z rozhodčích nemůže uhlídat. Pokud hráč přes rameno kouká do počítače, tabletu nebo mobilu  rodiče nebo trenéra, nic se neděje. Od té doby jsem přesvědčen , že by v hracím prostoru tyto krámy neměl nikdo kromě rozhodčího.

Takže - opravdu to těch pár hodin nedokážete vydržet?

 

+0 /-0 | 15.07.2014 00:32

noELO
+0 /-0 | 14.07.2014 21:42

paulz

To Zdeněk Janda: já už tady několikrát napsal jak se jmenuji, není to tajné. Já psal rozdíl mezi GM elo 2400 a 2600 a to doufám netvrdíš, že třeba v Pardubicích je 400 kč. Nebo třeba jen otevřený přebor Česka který se hrál letos v Ostravě víš jaké měli podmínky GM 2600 a 2400..?smiley V Teplicích je pěkný turnaj kde máte výborné ceny, jinak i Tobě je určitě jasné, že za takové startovné by jste tam moc velmistrů a dobrých neměli. Proto je Elo FIDE obzvlášť pro profesionály a poloprofesionály dost důležité.

 

+0 /-0 | 14.07.2014 21:00

Zdeněk Janda

Re paulz a cz593628: normálně nediskutuji s nounejmáky, teď výjimka.

re paulz - rozdíl mezi startovném u GM a IM – srovnám v Teplicích – bylo to 400 Kč. To je „podstatný“ rozdíl pro IM,který se rozhodne strávit 9 dnů a nocí  v Teplicích? To myslíš vážně? To „revoluční“  řešení ohledně pánských plenek bylo myšleno samozřejmě ironicky. A jak bych to řešil já? Ten problém „wcmobil“ byl i před 1.7.14. Takže – že nejvíc magorů  je mezi šachisty, je jasné. Jsme duševní sport, proto máme mezi sebou nejvíce duševních mrzáků (jak hráčů , tak i rozhodčích . Příkladů,jak se povídá večer po pariiích je mraky) . I tato diskuze to potvrzuje. Já s "běhačem"  na WC jsem se ještě ve své praxi , za cca 40 let, ještě nesetkal. Takže kdyby se nějaký najednou objevil,tak si toho hráče ohlídám.A když to udělá 3x krátce za sebou,tak použiju možnosti,co se mi nabízí po 1.7.14. Mám pocit,že jste se nezamysleli nad tím,co tu dole psal Láďa Palovský. a četli jste vůbec jeho návrhy? A děkuji morphynistovi za užitečné odkazy a za větu : Pořadatel londýnské ligy oznámil, že se novými pravidly FIDE nebude řídit, atd. Chce to jen zdravý rozum a nikoliv bezmyšlenkovitým vynucováním výmyslů FIDE zatloukat hřeb do rakve amatérského šachu... Nechcete se tou poslední větou řídit? Jste schopni pochopit , že je tu asi 95% amatérských šachistů,kteří hrají pouze soutěže družstev, a kterých se podobná problematika (wcmobilů) netýká?
+0 /-0 | 14.07.2014 20:35

paulz

V soutěžích kde se nehraje o Elo FIDE si můžou dát pořadatelé pravidla dle vlastního uvážení.

A kde se hraje o FIDE Elo body nejde považovat soutěže za amatérské.FIDE Elo body znamenají pro dost hráčů peníze-třeba GM s Elem 2400 dostane podstatně menší startovné než GM s Elem 2600. A nechat se poškodit nějakým hráčem s Elem třeba 1900 který ho bez problémů s el. pomocí odremizuje nebo porazí nemá logiku. Pokud má někdo nepřekonatelný odpor k pravidlům FIDE a boji proti podvádění může hrát soutěže kde se FIDE elo nepočítá.

Jinak větší riziko k podvádění je u slabších hráčů, kteří se šachama neživí než u profesionálů. Pokud někdo dokáže šachovému profesionálu podvádění, dostane pár let zákazu a má po práci. Pokud se stane to samé amatérovi, tak se prostě na šachy vykašle bez dalších následků kromě ostudy.

 

 

 

+0 /-0 | 14.07.2014 13:09

cz593628

Re plasil:

cituji: Proto bych spojení "rozhodčí vidí" vykládal tak, že to skutečně vidí jen a jedině rozhodčí a nikoliv soupeř!

Znamená to tedy, že pokud mě rozhodčí neuvidí osobně, můžu si klidně během partie otevřít notebook a pustit si fritze? Bez ohledu na to, že to na nějakém openu vidí x desítek dalších lidí?

+0 /-0 | 14.07.2014 10:40

cz593628

Protože jsem dlouholetým rozhodčím a setkal jsem se u šachovnice s mnoha blázny, nevím, jak by se měl zachovat, když: přijde ke mně hráč a řekne, že viděl hráče XY z týmu soupeře, jak během partie vypíná mobil a dává ho do tašky. Já tedy mám dělat, jako že nic a odpálkovat ho? To tam potom žádný rozhodčí být nemusí a hráči ať si to vyřídí ručně.

Konkrétně se stalo v jednom zápase - byl jsem účastníkem - , že hrající kapitán domácích během už rozehraného zápasu (domácí v sedmi) volal z předsálí dalším hráčům, jestli přijdou. Rozhodčí to neviděl, ale hosté ano. Podle doporučení KR by to tedy mělo být bez trestu, protože rozhodčí nic neví a tudíž nemůže zasahovat.

Pokud použijeme pravidlo, že rozhodčí "má silné podezření" a rozhodne přistoupit k osobní prohlídce, může v tu chvíli říct domácí kapitán, že on taky viděl dva hráče hostí, jak si hráli s telefonem a co pak bude dělat rozhodčí? Nezbude mu nic jiného než prošacovat všechny přítomné a bude z toho bramboračka.

 

Jako jediné schůdné řešení vidím, že šachový svaz napíše na FIDE oficiální dopis, že pravidla týkající se mobilů nebude v amatérských soutěžích v ČR respektovat. Cokoli jiného je podle mě jen alibismus a přesouvání odpovědnosti na rozhodčí, ovšem bez stanovení jasných pravidel.

+0 /-0 | 14.07.2014 10:28

paulz

To Janda: no revoluční návrh FIDE asi nepřijde smileya jen tak pro zajímavost, jak teda budeš reagovat v obdobném případě Ty?

+0 /-0 | 14.07.2014 08:04

Zdeněk Janda

re paulz - třeba z FIDE přijde nový,revoluční návrh, který by problematiku odchodů na WC s mobily jednou provždy vyřešil : Každý z hráčů by povinně vyfasoval tzv. plíny pro dospělé a tím by nemusel odcházet na WC a mohl v klidu , soustředěně , hrát šachovou partii a byl by pod dohledem rozhodčího smiley. A kdyby někdo chtěl k tomu něco vytýkat ohledně „vůně“, existuje již tolik přípravků na odstranění puchu, že to by nebyl problém. A tím by odpadl i ten jeden jediný problém – hráč by se nevzdaloval od partie a samozřejmě by nemohl podvádět! Nebyl by to  to dobrý návrh enlightened?

+0 /-0 | 13.07.2014 21:10

paulz

To Plašil: a jak budeš reagovat Ty když v soupeři družstev bude soupeř chodit s mobilem na WC a vždy tam bude pár minut? Vykašleš se na své družstvo ze slovy ať si třeba soupeř podvádí mě to nevadí? Pokud upozorníš rozhodčího aby ho sledoval ono to stejně nepomůže na záchod asi nakukovat nebude. Takže buď se bude tolerovat chození s mobilem na záchod i pro nepoctivé s podváděním nebo rozhodčí musí hráče zkontrolovat zjistit mobil po odchodu ze záchodu a zachovat se podle pravidel FIDE.

+0 /-0 | 13.07.2014 17:18

Morphynista

@cz593628: " Podvod " je příliš silné slovo. Žádný oficiální výklad tohoto článku FIDE nevydala, panu Palovskému na jeho dotazy nikdo neodpověděl, takže si musíme poradit sami. Schválený výklad je shodný s tím, co prosazuje komise pravidel , už jsem to dole psal. A jak jinak byste si to představoval ? To by měl před každým zápasem rozhodčí stát u vchodu do hrací místnosti a prohledávat hráče, zda u sebe nemají mobil ? Zkuste to a za pár měsíců můžeme soutěže a turnaje (snad s výjimkou extraligy) zabalit. Podobný přístup se prosazuje i v zahraničí. Např. na jednom anglickém turnaji hráči musí za minimální poplatek 1 libru ( peníze jdou na místní charitu ) registrovat mobil před zahájením u rozhodčího a klidně ho můžou mít u sebe, pochopitelně zcela vypnutý, jakýkoliv zvuk prohrává. Pořadatel londýnské ligy oznámil, že se novými pravidly FIDE nebude řídit, atd. Chce to jen zdravý rozum a nikoliv bezmyšlenkovitým vynucováním výmyslů FIDE zatloukat hřeb do rakve amatérského šachu...

+0 /-0 | 13.07.2014 10:14

plasil

Je vidět, že diskuze se začíná dosti obracet na otázku, zda může soupeř "reklamovat mobil v kapse/batohu/kabelce". Pokud jsem dobře pochopil příspěvek pana Palovského (8.7., 9:36, závěr příspěvku), pak se rozhodčí takovouto reklamací zabývat nebude. Ostatně jako právník bych volil úplně stejný výklad - vždycky nás učili, že norma by se měla vykládat především podle jejího účelu, kterým je zde ještě více omezit podvody s EKP, nikoliv však zasahovat do běžného života člověka (který mobily nepochybně zahrnují). Proto bych spojení "rozhodčí vidí" vykládal tak, že to skutečně vidí jen a jedině rozhodčí a nikoliv soupeř! Proto pak např. mobil schovaný (a vypnutý) v kapse nebo mobil v batohu rozhodčí fyzicky nevidí, neboť vidí pouze kapsu kalhot (ve které může být např. balíček karet, jak tu někdo vtipně poznamenal - jedině, že by mobil vyčuhoval např. z kapsy košile, vypadl z kapsy kalhot apod.) nebo batoh s jakýmkoliv obsahem a jakékoliv šikanózní výzvy soupeře o prohledání by měly být dle mého názoru ignorovány, pokud rozhodčí nic "nevidí" (a ani vidět nemůže, pokud je mobil celou partii v kapse a není vyndán). Pokud je někdo přesvědčen o tom, že soupeř podvádí s EKP, nic mu nebrání, aby rozhodčího upozornil, aby se na soupeře zaměřil a "viděl" (např. při odchodu ze záchodu, před hrací místností apod.). Souhlasím s názorem, že hrajeme šachy především pro zábavu a nechceme si je podobnými výmysly znechutit. Chodit na partii bez mobilu však není v 21. století reálné.

Jinak k údajnému úplatku rozhodčího v Praze bych rád podotkl, že v pražských soutěžích je běžné, že rozhodčí dostává svou odměnu za pískání zápasu (neznám přesnou výši, ale pohybuje se okolo 200,- Kč za zápas) během zápasu/po zápase např. od kapitána domácího týmu, proto jsem přesvědčen, že ze strany autora příspěvku došlo pouze k mylné (avšak velmi odvážné) interpretaci této skutečnosti...

+0 /-0 | 12.07.2014 23:52

cz593628

Každý trochu slušný oddíl je na webu, jehož součástí jsou i dokumentární fotky. A každým trochu slušným mobilem dnes pořídím fotky v takové kvalitě, že nepotřebuju foťák. Takže s tím je teď konec, fotky nebudou.

Chceme, aby se hráči chovali korektně, dodržovali pravidla, hráli podle zásad fair play. Ovšem pro rozhodčího to neplatí, ten bude dělat, jako že v místnosti není žádný mobil, přestože všichni vědí, že jich tam je při zápase nejméně 16. Když se pokrytecky chová rozhodčí, co můžeme čekat od hráčů? Podvodu se má říkat podvod a ne "elegantní řešení" dle návrhu dr. Fischla.

Mrtvé duše. Jestliže v členské evidenci vykazujeme lidi, které už deset let nikdo u šachovnice neviděl, členské příspěvky neplatí, na co si to hrajeme? Dá se tomu ještě říkat sport? Že to tak dělají všichni, není argument.

Je mi jasné, že tento příspěvek vzbudí převážně negativní reakce s výzvou, ať navrhnu rozumné řešení atd. Já ho taky nemám, jen prostě vyjadřuju svoji frustraci z toho, kam to všechno spěje. A zjišťuju, že po třiceti letech za šachovnicí si dneska nejlíp zahraju s kamarády v hospodě a nějaké soutěže mi můžou být ukradené.

+0 /-0 | 12.07.2014 22:22

Martin Ch
Oceňuji snahu pana Palovského o nalezení rozumného kompromisu. Zajímalo by mě ale, jak rozhodčí bude reagovat na tyto situace: 1) Hráč bude mít mobil v batohu (= nebude tedy vidět, jak několikrát zdůrazňováno), batoh bude mít u židle. Batoh si vezme s sebou na záchod, protože ho nebude chtít nechat bez dozoru (platí asi hlavně pro velké turnaje typu Open Pardubice, i když osobně bych drahé věci nenechal bez dozoru ani v daleko menších sálech). Soupeř obviní hráče, že má v hrací místnosti mobil a dokonce, že s ním šel na záchod. Jak bude rozhodčí reagovat? A i když zvolí mírnější trest (napomenutí), jak zde několikrát zaznělo, co bude následovat? Vezme hráči mobil? Zároveň ale jménem rozhodčích L. Palovský vůbec odmítá uvažovat o možnosti, že by rozhodčí brali mobily "do úschovy". Co když se situace bude opakovat několikrát, u více hráčů? Pak bude přece jen muset mít u sebe několik mobilů? A další problém: Rozhodčí bude moci zvolit mírnější trest (napomenutí). Co když se rozhodne (zcela v duchu pravidel FIDE), že partii hráči zkontumuje? Takže přes doporučení (navíc poněkud neoficiální) tolerovar mobily v batohu hráč nemá jistotu, že mu partie nebude zkontumována? 2) Hráčka - žena bude mít mobil v kabelce, mobil nebude vidět. Kabelku si s sebou vezme na toaletu, případně i bude nosit po místnosti. Tak to ženy s kabelkami běžně dělají. Protihráč před partií jasně viděl, že si hráčka dávalo mobil do kabelky. S kabelkou odejde třeba 3x za partii na toaletu. Protihráč bude protestovat. Dále podobný scénář jako v bodě 1). Jak se k tomu rozhodčí postaví? 3) Přinesu do hrací místnosti notebook v brašně. Bude se posuzovat stejně jako v případě mobilu, že co oko nevidí, to FIDE nebolí (= notebook není vidět), i když bude nad slunce jasné podle tvaru, že v brašně je notebook? Pokud by to problém byl, pomůže nějak, když si dám notebook např. ještě do igelitky od Billy? - Pro šťouraly, kteří tady neustále argumentují, že se bez elektronických zařízení bez problémů obejdeme: Ano, čistě teoreticky ano, ale na druhou stranu jsou již nedílnou součástí našeho života. Navíc podle výkladu pravidel vůbec nepomůže, jestli doma necháme iPhone a na zápas si vezmeme starou Nokii. Také se bavíme o amatérských soutěží, kdy se prostě musí počítat, že na zápas jdeme třeba z práce, ze školy apod. A pokud ne kvůli pracovním aktivitám, tak i na zápas družstev si polovina hráčů vezme notebook, mininotebook nebo tablet. Kapitán proto, aby po zápase "hodil" výsledky na web, další hráč, aby si zanalyzoval partii a jiný používá tablet jako telefon. Dobře, někdo zase může namítnout, že si ho hráči "mohou" nechat doma. Ale to není problém nikoho dalšího, jestli s sebou nosím mp3 nebo foťák nebo tablet. Podstatný je jenom výklad pravidel - pokud by to bylo zakázané, asi by se hráč musel opravdu zařídit tak, že ho musí nechat doma. Takže zpátky k otázce: Bude se nad notebooky, pokud budou v brašnách, také mhouřit oči, stejně jako nad mobily?
+0 /-0 | 12.07.2014 08:52

Rubinus

deVillante: Hmm, a to myslíte vážně? 200 může být prostě odměna rozhodčímu podle ekonomické směrnice - za pražské soutěže to je 200 či 250Kč, popřípadě za dvojzápas (třeba Vršovice) ještě trochu víc. A k těm pražským rozhodčím, co jich "celá řada umí udělat ze zápasu bramboračku" - nemyslím, že by jich bylo zase tolik a pokud ano, obvykle na tom mají prvotní vinu k-i hráči ... To se pak obevují různé otevřené dopisy atd.

+0 /-0 | 11.07.2014 22:36

nvmea
@paulz: hloupost evidentně ne
+0 /-0 | 09.07.2014 13:57

deVillante

A co je na pražských rozhodčích nejvíce alarmující, že jsou úplatní. Tuhle jsem v soutěži družstev viděl domácího kapitána (asi pěknej darebák), jak strká do ruky rozhodčímu dvě stovky.

Domácí taky nakonec vyhráli překvapivě 4,5 - 3,5, když zvrátili za podezřelých okolností partie až v samém závěru!

+0 /-0 | 09.07.2014 13:11

paulz

Já teda nevím, rozhodčích znám spoustu, ale že by se nějaký aktivně hrnul k nacházení mobilů v taškách atd. takového neznám. Samozřejmě když párkrát odejdeš na WC i s mobilem a soupeř si toho všimne , tak asi rozhodčího upozorní a bude muset rozhodčí jednat. Jinak uz před platností nové úpravy bylo dost problematické chodit na WC s mobilem.

+0 /-0 | 09.07.2014 13:07

deVillante

Protože koukám, že už se diskuse zvrhla ve vzájemné osočování, rád se také přidám.

Dohromady s pravidlem musí vyjít jasný výklad, který bude rozhodčím nařizovat, jak se mají v podobných situacích zachovat. Jestliže to necháme na libovůli rozhodčích, kteří - co si budeme říkat - nedisponují většinou dostatečnou (nejenom sociální) inteligencí, ani dobrými povahovými rysy, budou mít STK ruce práce na roky dopředu.

Z rozhodčích v Praze mě napadá celá řada takových, kteří dokáží leda udělat ze zápasu bramboračku. S takovou by nemělo cenu vůbec na zápas, nebo turnaj chodit.

+0 /-0 | 09.07.2014 12:21

Luky

lykan: Vážený pane, zkuste si pořádně přečíst, co jsem napsal a nepřevracejte to! A s tím antiradarem jste se netrefil. Policista není oprávněn jej vyřešit blokově a Váš přestupek oznámí na příslušný odbor dopravy, kde za Vaše oba přestupky z jednoho dne dostanete souhrnnou pokutu ;-)

+0 /-0 | 09.07.2014 08:55

paulz

To godoth: tak to samozřejmě taky jde, jenom se prostě musí chtít. Samozřejmě jsou lidé co bez chytrého telofonu nevydrží-tam je určitý problém. I když vyléčit jde v dnešní době všechno možné...

 

+0 /-0 | 09.07.2014 08:20

godoth

Dobré ráno,

mám dotaz na ty co tady píší, že mají mobil 10 000+ Kč, který za žádnou cenu nemůžou opustit. Proč když jdete na šachy, tak pro ten jeden den nevyměníte tento telefon za starou Nokii, co máte beztak v šuplíku? Možná pak díky tomu získáte i nový pohled na svět. A to nejnutnější zvládnete i z té staré Nokie.

+0 /-0 | 09.07.2014 07:20

hans
I šachisté by měli rozlišovat mezi amatéry a profesionály, mezi významnými soutěžemi a méně významnými. Je to stejné, jako kdyby se ve fotbale v nějakých okresních soutěžích muselo zavést ono jestřábí oko na brankových čarách a kdo si ho nepořídí, tak si prostě ten fotbal nezahraje. Pan XY, hrající 1.A třídu, by mohl dát gól, který nebyl a jako registrovaný hráč v oficiální soutěži by se mohl dostat až do reprezentace a třeba i na mistrovství světa. A to by nebylo spravedlivé, vždyť na začátku se stal ohromný podvod.
+0 /-0 | 09.07.2014 01:58

64

Přehání se to. Já vidím menší zlo v tom, že budu muset hrát proti někomu, kdo bude používat elektronické nápovědy (no a co, a tak si zahraju proti počítači smiley...), než řešit kam s mobilem.

To je pro mne z logistického hlediska opravdu oříšek. Kam s ním? Těch situací, kdy člověk potřebuje mobil ještě těsně před partií zná každý dost. Domluvit se se spoluhráči, sehnat posledního do sestavy, vyřídit nějakou soukromou nutnost atd. Totéž po partii. Kam jste šli na pivo? Odjet bez mobilu na jednodenní zápas, turnaj, či dokonce několikadenní, je v dnešní době prakticky nemožné.V autě mobil nechávat nechci, a někde v batohu na věšáku na druhé straně sálu už vůbec ne.

Měl by stačit požadavek, že je mobil během zápasu v hracím sále vypnutý, nevydává zvuky atd. Jestli se chce někdo na záchodě radit přes mobil, tak ať si to klidně dělá, pokud nebude ten záchod okupovat příliš dlouho.wink

+0 /-0 | 08.07.2014 20:11

Jaromír Skála

Ad 16:29 - všichni rozhodčí se mohou účastnit letošních seminářů k novým pravidlům. Tento výklad je určen zejména pro letní trunaje, do začátku soutěží družstev zbývá více než čtvrt roku (19. října). Ale jak už bylo mnohokrát napsáno, osobní prohlídky by měly být až tou poslední a zcela výjimečnou možností.

+0 /-0 | 08.07.2014 17:34

Drahil

Pozítří pravidlo otestuju na družstvech v Pardubicích, protože na kolejích mobil nenechám ani omylem a žádný batoh s sebou na partii tahat nebudu, takže vypnutý v kapse jako doposud vždycky všude a uvidíme kolik kontumací si tím vysloužím. Předpokládám, že žádnou, ale možná se budu divit...

+0 /-0 | 08.07.2014 16:39

llamqa

jenom kontrolni dotaz: hraji temer vyhradne souteze druzstev, turnaje minimalne. budou rozhodci u soutezi druzstev instruovani (alespon na urovni druhe ligy) k jednotnemu vykladu pravidla o zakazu ekz ? stavajici vyklad je totiz natolik obecny, ze si dovedu predstavit hned nekolik moznosti, kterak muzu skoncit za stavu 3,5 3,5 s mobilem v kapse ... mobilem samozrejme vypnutym, nicmene "chytrym", a s nainstalovanym sachovym software o sile 2500+. pouzivani elektronicke napovedy behem partie odmitam uz jenom z moralniho hlediska, kdyz soupere nedokazu porazit sam bez databaze a bez stroje, pak si tu nulu zaslouzim, nicmene pokud uz toho soupere nejako shodou okolnosti prehraju a on se bude tocit na tom, ze ten mobil urcite nekde u sebe mam (a ja ho mit opravdu budu, celodenni vyjezd bez nej si nedovedu predstavit uz jenom treba kvuli tehotne pritelkyni), pak bych to chtel vedet predem. dokazu si totiz predstavit jak rozhodci, ktery podlehne emocim a tu osobni prohlidku za stavu 3,5 3,5 udela (a bude na to mit podle vykladu plne pravo), tak rozhodci, ktery nevidi neslysi, dokud mu tim mobilem nebudu mavat pred ocima. nejaky jednotny vyklad pro danou uroven soutezi by se opravdu hodil ...

+0 /-0 | 08.07.2014 16:29

nvmea
před 200 lety se lidé běžně nekoupali a kupodivu se také žilo. Dneska šachy hrají už asi jen samí fintilové a závisláci na vodě.
+0 /-0 | 08.07.2014 16:03

vesely
Lenze HRACI PRIESTOR nie je len HRACIA MIESTNOST,k hraciemu priestoru zvycajne patri chodba,hala veduce k WC,kuchynke,automatom na kavu.Preto nikto neziada rozhodcu ked ide na WC,resp.pre kavu,alebo to u Vas takto funguje?Nesmie ale uz bez suhlasu opustit budovu,to uz je vo vseobecnosti opustenie hracieho priestoru.
+0 /-0 | 08.07.2014 15:56

Jaromír Skála

Ad 14:28 - je to možnost. Nevýhoda je však v momentu, kdy si do takového rohu místnosti půjdete třeba pro náhradní propisku. Striktně podle pravidla 11.2. a) můžete pouze se souhlasem rozhodčího opustit hrací prostor...

+0 /-0 | 08.07.2014 15:35

paulz

To Zdeněk Janda: v každém sportu se bojuje s dopingem. A v šachu je elektronický doping nejůčinnější. V kterém jiném sportu je možnost i pro mentálně retardovaného a tělesně zhrouceného porazit např. mistra světa. A stačí tak málo, znát notaci a mět nějaký přístup k slušnému PC.

Proto ať se to někomu líbí nebo ne s podvody v šachu se musí bojovat.

+0 /-0 | 08.07.2014 15:29

lykan

Zákaz mobilů měl být zaveden už před 15. lety. Je to jediný způsob jak se v boji proti podvodníkům posunout vpřed.

 

Luky: Zkuste říct policajtovi při kontrole, že za ten antiradar Vám už pokutu dát nemůže, protože jste už dnes za něj jednu dostal smiley. S tou Vaší právní logikou byste mohl při partii kouřit, pouštět death metal, apod.

 

sisoj: Smlouvu s klauzulí o nepřetržité hotovosti bych nepodepsal. To je nepřijatelný zásah do soukromí. To je, jako byste argumentoval atletům, že mají dvoustovku zkrátit o 30 metrů, protože Vaše vodítko je dlouhé jen 170 metrů.

 

Hendrix: Není to blbost. Jenže spousta lidí si koupí drahý krám a pak se ho bojí pustit z očí. Ani ho nechtějí nechat v autě, protože jasnovidní zloději by jim ho mohli ukrást.

 

paulz: yes Připadá mi absurdní, když mi lidé o generaci starší, než jsem já (30), vykládají o tom, jak nemůžou být pár hodin bez mobilu. To není problém pravidel, že někdo trpí nějakou závislostí.

+0 /-0 | 08.07.2014 15:25

paulz

Já teda nevím, relativně nedávno ještě nikdo o mobilech nevěděl a kupodivu se také žilo. Teď si s odpuštěním někteří ani nedokážou zajít při partii na WC aniž by přitom neměli mobil. Hold šachy už asi jen hrají doktoři kteří mají pohotovost, špičkový manageři popř. hasiči a policajti.....Nejdůležitější jsou mobily u šachových profesionálů-tolik nabídek hold člověk musí být pořád v pohotovosti, vteřiny rozhodují....smiley

+0 /-0 | 08.07.2014 14:42

Zdeněk Janda

To Ota Válek : pane Válku,můj názor je (a neberte to zle) , že Vaše myšlenka má k optimálnosti hodně daleko. Já to vidím jako konflikt dvou ideí: 1) je slepě vykonat každé nesmyslné nařízení. Už jsem to psal, to je typické pro ty, co žijí západněji od nás . 2) navrhuje Láďa Palovský s řešení,které je typické pro nás. Já jsem pro to druhé, menší zlo.

Jen nevím,co bude dělat FIDE, až se např. začne přenášet obraz do brýlí (které budou sloužit jako monitor) , či přijdou jiné technické vychytávky. No, hrabat se v tom můžeme do nekonečna.

Láďovi obdiv za to , kolik svého volného času (víkendové semináře a diskuze zde) tomuto "problému" věnoval yes...

+0 /-0 | 08.07.2014 14:35

Hendrix

V pravidlech se nevyznám, takže je to možná blbost, ale hrací prostor se nějak definuje, ne? A jestliže to nemusí být celá místnost, tak by stačilo třeba vymezit roh místnosti, kde se odkládají bundy a tašky, jako nepatřící do hracího prostoru...:) Samozřejmě by to bylo asi aplikovatelné jen v soutěžích družstev.

+0 /-0 | 08.07.2014 14:28

lmouse

navrhuju každýho rozhodčího co požádá o osobní prohlídku pořádně kopnout do koulí a pokud nás bude víc, časem nebude určitě žádnej co by si to zkusil czech flag

Kirsana bych za ty koule rovnou  pověsil...

Jo a k odpíračům FIDE ELa se taky hlásím!! (to je zcela jistě humálnější než mnou navrhované řešení)

+0 /-0 | 08.07.2014 13:12

Jaromír Skála

Ad 11:08 - nahlášení mobilu z nutných důvodů by mělo být zcela výjimečné. Bude záležet na posouzení rozhodčího, a když se mi to stalo jako rozhodčímu v 1. či 2. lize, tak jsem se také ještě vždy dotázal soupeře onoho hráče, zda mu to nevadí... Jestliže se zjistí mobil u hráče, který už svou partii dohrál, tak se výsledek měnit nebude. Pouze teoreticky za předpokladu, když by se prokazatelně zjistilo, že ho používal jako nápovědu.

Ad 11:42 - příměr s rychlostí na silnici berte pouze jako ilustraci. Jak už jsem psal, stále platí první věta 11.3. b).

+0 /-0 | 08.07.2014 12:49

Luky

Možná by šlo praktikovat pravidlo "ne bis in idem". Rozhodčí zjistil, že mám mobil, vypnutý, nepodvádím. Napomene mne a dejme tomu dává si pozor. To jsem u vážných partií. V rapidech a blickách je evidentní, že nikdo podvádět nebude, jde jen o rušení, čili zde by se asi mělo praktikovat pravidlo platící před 1.7. A příměr s rychlostí na dálnici bych zde nedával, protože jste zastaven, dostal jste pokutu, že jste v čase a úseku jel atd... Partie je jedna.

+0 /-0 | 08.07.2014 11:42

strelec

re nouma,skála: to je myslím ten případ, který musí vyřešit rozhodčí na místě a může být více "správných" variant. A) Napomenu a nechám mobil hráči, partie pokračuje.

B) Napomenu ("žlutá karta") a nařídím hráči odložení mobilu mimo hrací místnost. Neuposlechne - následuje kontumace partie ("červená karta").

+0 /-0 | 08.07.2014 11:22

lukulus

Takže mi z toho vyplývá, že vždycky nahlásím rozhodčímu, že mám u sebe mobil z osobních/pracovních důvodů a jesem v klidu?

Pokud bych nesměl mít mobil ani v batohu, tak jako hráč týmu hostí mám docela problém, protože si nedovedu představit, že se vydáváme na cestu bez možnosti mobilní komunikace, obzvlášť v zimě.

Pokud jsem hráč, dohraji, stávám se divákem. Rozhodčí zjistí, že mám mobil- může mne zpětně kontumovat?

Fakt super, už se vidím, jak v Pardubicích nechávám mobil někde v batohu u stolu. Trezorky na takovém turnaji by asi byl docela problém:)

+0 /-0 | 08.07.2014 11:08

Ota Válek

V soutěžích, kde hraji (KS event. KP LBC-kraje), jsem se nesetkal ani s náznakem podvádění s pomocí e-přístrojů. Avšak postřeh pana Palovského "situace, které jsem už x-krát zažil jakožto divák, ne jako rozhodčí (jdete po chodbě, vidíte, že hráči mají mobily zapnuté, koukají na ně...co s nima dělají - to nebudu komentovat)" svědčí o tom, že k podvádění dochází. A to si ještě pouze můžeme domýšlet, co dělá nepoctivý hráč s chytrým mobilem v kabince na WC, kde ho divák Palovský nevidí. Z toho lze dovodit, že nařízení FIDE je správné a mělo by být aplikován. Patrně optimálním, avšak nákladným řešením by byly přenosné trezorové schránky, např. 16 oddělených schránek v jednom bloku pro soutěže družstev.  Každý hráč by dostal klíč od své schránky. Blok se schránkami by byl umístěn na viditelném místě poblíž stolku rozhodčího.  Tím se ovšem neeliminuje možnost, že nepoctivci poskytne potají mobil někdo z doprovodu.

+0 /-0 | 08.07.2014 10:59

paulz

Pokud budou rozhodčí postupovat tak jak píše pan Palovský v tom nařízení nevidím žádný problém. Ono jít a třeba několikrát na WC během partie s významně vyboulenou kapsou od mobilu bylo i za starých pravidel na hraně když nic tak k nas.... soupeře. A pak to dopadlo třeba jako známý příklad s Bundesligy. Já třeba zásadně mobil v kapse při partii nenosím už několik let-prostě si ho někam uklidím, např. do tašky, auta atd. Zas těch vážných partií člověk za rok nehraje aby to nešlo vyřešit. A nechápu proč by jsem měl soupeři věřit co jde na záchod i s mobilem v kapse. Jinak když jsem viděl podvádějící hráče na premiumchess kde se hrálo o pár bodů, tak si nedělám žádné iluze o turnajích kde se hraje o peníze. A případy kdy musí být člověk na pohotovosti jako třeba lékaři atd. věřím že každý rozhodčí vyřeší bez problémů.

+0 /-0 | 08.07.2014 10:56

Jaromír Skála

Ale stále porušuje pravidla a to prostě rozhodčí nemůže ignorovat. Pouze doplňuji k poslední větě komentáře 9:54, že mobily a další elektronické komunikační prostředky se týkají celého hracího prostoru.

+0 /-0 | 08.07.2014 10:07

lykan

nouma: :) Silnice je taky jen jedna. Hrací místnost jde taky rozporcovat na úseky.

+0 /-0 | 08.07.2014 10:03

nouma

to Skála: to je něco úplně jiného. Jednou by byla pokuta za 155 km/h v úseku xx, poté by následovala pokuta za rychlou jízdu v úseku yy. Ten telefon ale do hrací místnosti hráč přinese jen jednou.

+0 /-0 | 08.07.2014 09:54

Jaromír Skála

Ad Nouma 8:53, 8:59 - mohu dát jiný příklad.Když mě na dálnici zastaví policie a potrestá, že jsem jel např. 155 km/h, můžu po zbývající část cesty jet vyšší než povolenou rychlostí? Větu o možnosti menšího trestu v pravidlech chápu přeneseně jako žlutou kartu. Vidím při začátku partií někoho s mobilem, potrestám ho podle rozpisu třeba napomenutím, ale zdůrazním, že se ihned musí s mobilem "rozloučit".

+0 /-0 | 08.07.2014 09:48

Ladislav Palovský

To Morphynista: Vidím, že čtete taky podobné zdroje :-)

Omlouvám se, ale pracovní věci dostanou teď prioritu číslo jedna. Případné pokračování později...

+0 /-0 | 08.07.2014 09:40

Ladislav Palovský

To nouma: My jsme chtěli vyhovět jak Pravidlům šachu FIDE, tak anticheatingové směrnici (ano není schválená, ale každý dokument, který už má tak reálné obrysy nakonec na FIDE projde). Nebudu říkat kolik procent osob dneska dodržuje, že má mobil opravdu vypnutý - nalijme si čistého vína většina to přepne do režimu tichý a hotovo. Taková je realita. Proto jsme šáhli k tomuto výkladu - "dejte si ho někam jinam, nemějte ho u sebe" (je to zároveň bič na ty, kteří by chtěli podvádět a trošku signál, že zase tak úplně nechceme rezignovat na trend, který tady už několik let existuje). Já tady nebudu popisovat situace, které jsem už x-krát zažil jakožto divák, ne jako rozhodčí (jdete po chodbě, vidíte, že hráči mají mobily zapnuté, koukají na ně...co s nima dělají - to nebudu komentovat). Já taky netvrdím, že každý podvádí, ale "dejte si mobil někam do taštičky, do baťohu, do tašky, do kabátu, do bundy na věšák, k rozhodčímu jestli Vám to akceptuje" a hrejte šachy. Po skončení opusťte hrací prostor, zapněte si ho vyřiďte si co chcete. Kdo má pohotovost, OK, napíše se, že má pohotovost (mobil použije jen v přítomnosti rozhodčího). Vždycky se dá domluvit. Kdo tady operuje, že se najdou rozhodčí, kteří to budou zneužívat - no tak takoví se vyfaulují sami, protože je nikdo s tímto přístupem nikde nebude chtít. Jsem naivní, ale rozhodčí tam je od toho, aby se staral o dobré hrací prostředí, chránil královskou hru a ne aby byl vidět, jak aktivně koná a trestá. Možná mě ukamenujete, ale mě to tak drastické nepřipadá (přísné ano, ale ne drastické). Ke kontrolám - o ty se bude žádat jen v krajních mezích, ne na vyzvání či podezření hráčem soupeře, protože když tady budeme vymýšlet jak to obejít, jak to využít, tak se nikam nedopracujeme.

+0 /-0 | 08.07.2014 09:36

Morphynista

Já se stále nevzdávám naděje, že v Tromso k nějakým změnám dojde. Problém je, že v současnosti do pravidel mluví kdekdo. Vedle k tomu příslušné komise pro pravidla máme ještě ACC a etickou komisi. Současný tolik kritizovaný článek o mobilech pak vymyslela Prezidentská rada FIDE. Na anglické diskusi o tom píše i člen komise pro pravidla Shaun Press. http://www.ecforum.org.uk/viewtopic.php?f=31&t=5085&start=870 . Když se podíváme na zprávu ze zasedání RTRC (bod 20), vidíme, že jsou dost značné názorové rozdíly mezi komisí pro pravidla a anti-cheatingovou komisí. Zatímco ACC zastává tvrdou linii ( zákaz mobilů i v tašce, batohu ) , názor RTRC je " The idea is that a player can put the device in his bag probably by his chair, but never access it, nor carry it anywhere during the game ". To je prakticky shodné s naším výkladem . http://rules.fide.com/images/stories/downloads  se/rtrc_minutes_june_2014.pdf Dá se tedy říct, že náš výklad odpovídá názoru komise pravidel. Shaun Press pak dodává, že sám považuje za možné, že k nějaké změně dojde, ale iniciativa by musela přijít " shora ", tedy zřejmě od Iljumžinova a Prezidentské rady. Jako překážku ale vidí odpor mezi byrokraty ve FIDE, kterým se možná nebude chtít měnit pravidla tak rychle po sobě - obvykle je to jednou za čtyři roky. Kongres FIDE tedy určitě nebude nudný, naděje na změny pravidel k lepšímu žije, snad diskuse nezanikne ve stínu volebního boje o prezidenta FIDE, tentokrát je to opravdu vyhrocené, Kasparov má velkou šanci zvítězit...

+0 /-0 | 08.07.2014 09:31

nouma

to Palovský: ještě pár poznámek...

1) Můžu se jen domnívat, proč je tam věta, že trest může být stanoven jinak. Možná proto, že FIDE opravdu počítá s tím, že za to nemusí být kontumace, stejně jako v minulosti s nulovou tolerancí.

2) Klidně se může vyhlásit to, že vypnutý telefon je ok, ale při vážném podezření může následovat prohlídka (např. jestli je telefon opravdu vypnutý). Tím bychom si zachovali výhody nového pravidla (bič na podvodníky), ale už bez těch nevýhod (šikanování amaterských hráčů).

+0 /-0 | 08.07.2014 09:15

nouma

Chápej to tak, že za zazvonění atd. samozřejmě následuje kontumace. Napomenutí (jen proto, aby se FIDE nažrala) je za přítomnost vypnutého telefonu. V podstatě touto úpravou můžeme zachovat stávající stav. Je to takové české řešení, ale co se dá dělat, když na FIDE asi sedí banda dementů, která je schopna přijmout rozhodnutí, které jde minimálně proti 95% členů?

+0 /-0 | 08.07.2014 09:06

Ladislav Palovský

To Nouma: Četl, ale mám tam toho tolik, že už mám strach se tam opět přihlásit a ještě odpovídat. Moje funkcionářská kapacita už několik týdnů zůstává brutálně přetížena :-) Snad se k tomu dneska nebo zítra dostanu...

+0 /-0 | 08.07.2014 09:04

Ladislav Palovský

To nouma: Petře, tady nikdo nechce kumulovat tresty, ale na druhou stranu tohle "rozvolnění" může vést až k tomu, že tady budou všichni pak chodit s mobilem "jako by se nechumelilo" a nekontrolovatelně nám to tady bude pípat, zvonit atd. Už jsem trest dostal, tak teď si můžu už dělat co chci nebo jak mám tvůj komentář chápat?

+0 /-0 | 08.07.2014 09:01

nouma

to Palovský, Skála: je to v podstatě stejný, jako když u nás v minulosti branec dostal podmínku za to, že nenastoupil na vojnu. Když dostal nový povolávací rozkaz, tak ho ignoroval a když se to zase dostalo k soudu, tak se rozhodlo, že už potrestaný (tou podmínkou) byl a tím je konec případu a na vojnu nenastoupil. Z toho mi plyne, že přesto, že rozhodčí bude o telefonu vědět, tak hráči už nemusí žádný postih hrozit.

to Palovský: už jsi četl můj email?

+0 /-0 | 08.07.2014 08:59

Ladislav Palovský

To capjar: Pro diváky platí: "telefony ostatních, zejména funkcionářů a hostů, je nutné vždy vypnout".

+0 /-0 | 08.07.2014 08:55

nouma

to Jaromír Skála: na základě čeho by se ho musel zbavit? Prostě by hráč dostal formální napomenutí a tím by to podle mě mohlo skončit. Dokonce by to tím skončit mělo, protože by rozhodčí asi neměl trestat hráče několikrát za stejnou věc.

+0 /-0 | 08.07.2014 08:53

Ladislav Palovský

AD Nouma, PCH, MV a Rasťo Diviak: Jak píše Jaromír Skála, debatovali jsme i o této možnosti. Já si taky myslím, že tato kouzelná věta zmenšuje jen dopad trestu - tzn. že to není prohra, ale můžete si stanovit jiný méně přísný trest. Ten trest musí podle mého názoru splňovat jeden základní parametr - musí to být jeden z trestů uvedených v článku 12.9 (kdysi 13.4). Nemůžete si vymýšlet, že trest bude nula, pohlavek, nelosování do dalšího kola nebo 5 sklapovaček.

A pak nastupuje druhá věc, trest jste udělili, hráč se tedy podle Vás "vykoupil"? Podle našeho názoru ne, ano dopad není tak drtivý, ale pak je tady nerudovská otázka Kam s ním? Rozhodčí totiž ví, že mobil hráč má a podle Pravidel ho mít nesmí (takhle si troufám říct to předkladatel nemyslel a pokud ano, tak takhle to odfláknout jednou větou je pak jen ukázka, jak se takovýhle dokument tvoří).

Co vím, tak v Holandku budou mít v některých soutěžích peněžité tresty, Německo asi bude preferovat úschovu u rozhodčích. Dál je docela slušně ticho po pěšině... Já osobně nemám problém si vzít 2-3 mobily od hráčů k sobě do úschovy, ale ani moje sako není nafukovací a na stole je nikde volně nenechám. Co se týče FIDE - už jsem to psal i na diskuzním fóru Slovenského šachového savzu - nejsem skálopevně přesvědčený, že někdo bude chtít problematiku mobilů vůbec řešit. Primárně se budou řešit volby, když se podíváte do programu Pravidlové komise - jen jediný bod "Záležitosti vyplývající z Pravidel šachu FIDE, která vstoupila v platnost od 1.7.2014" (to podle mě neznamená, že tam leží nějaké návrhy k diskuzi a něco se bude měnit). Když jsem řešil titul pro Tadeáše Kriebela - nula - žádná odpověď, když jsem se ptal na Pravidla - za 4 měsíce odpověď (za tento přístup by mě tady všichni sežrali). Možná to je trošku od nás švejkovina, ale co se dá dělat, když komunikace je "takřka" nulová (ať tedy neházím úplně všechny na FIDE do jednoho pytle).

Je dobře, že se tady o tom diskutuje, ale zbytečně předčasně panikaříme. Letní praxe nám ukáže, jak moc jsme "přestřelili" nebo se "trefili do černého". 

+0 /-0 | 08.07.2014 08:51

paulz

To Poutník:Ono se nadává na FIDE jenomže problém elektronického podvádění existuje a na co se přijde je jenom vrcholek ledovce. Ve všech činnostech kde o něco jde se bohužel podvádí. A u šachů je to pro otrlejší jednotlivce bohužel relativně jednoduché a hlavně účinné. Proti FIDE musí reagovat-jestli reakce která je správná pro superturnaje a pod. je problematická pro nižší soutěže je další věc.

+0 /-0 | 08.07.2014 08:38

Jaromír Skála

Ad Nouma: O této možnosti jsme v rámci komise mluvili a není to rozhodně tak jednoduché. Stanovení jiného trestu v rozpisu soutěže je samozřejmě možné, ale když rozhodčí takový trest udělí, nic to nemění na skutečnosti, že potrestaný hráč se musí v ten moment mobilu zbavit.

+0 /-0 | 08.07.2014 08:00

Šemík

Ještě mě napadá, jak by šlo rozumně postupovat při soutěřích družstev. Kapitáni se domluví a rozhodčí dá do zápisu: Kapitáni se dohodli, že hráči mohou mít u sebe vypnuté mobily. A kdyby to bylo nutné, dát tuto možnost do propozic soutěže.

+0 /-0 | 08.07.2014 07:21

Poutnik

Jedna věc je, jak obejít klauzuli. Vedle toho si ale myslím, že by se mělo proti takovým novinkám vystoupit a vyzvat FIDE o přehodnocení. Myslím si, že by se přidalo více států. Nejsme tu my pro FIDE, ale FIDE pro nás. Dáváme jim své peníze a chceme za to kvalitní a profesionální rozhodnutí. V souladu s českou povahou je systém "ošvejkovat" ale stavíme se tím do role otloukánka, který si vše nechá líbit. S čím příjde FIDE příště?  Ohlasy v komentářích navrhují různé cesty, ale společným bodem je fakt, že rozhodnutí FIDE je špatné, tak proč mlčet ... ?

+0 /-0 | 08.07.2014 07:00

Pavel Ch

To co píše Rastislav Diviak a Marek Vokáč jsem již KR psal v červnu. Pro nižší soutěže menší trest je "matematicky" i nulový. Nebo jak píše MV symbolické napomenutí (malé bezvýznamné mínus). Vlk a koz, tak nějak.

Jinak Láďa Palovský je odborník, pokusil se z toho udělat nejmenší zlo, musel to vydat před letními opny. Věřím, že i v Německu, Holansku, USA i jinde mají niší soutěže a věřím, že se něco v Norku "stane". Pokud věřím, že rozumného, jistě budu nazván nereálným optimistou wink. Počkejme však na Norsko před soutěžemi družstev.

+0 /-0 | 08.07.2014 06:59

sisoj

To Šemík:

Naprostý souhlas, v dnešní době, kdy Vám dá zaměstnavatel firemní telefon pro účely 100% hotovosti, jsou tyto pravidla pro pracující amatérské hráče smrtící. Pokud Vám dá zaměstnavatel do smlouvy klauzuli o nepřetržité hotovosti, co si vyberete, šachy / práci...A asi nikdo nebude 5-6 hodin riskovat nějaké problémy v práci.

Už teď je šance si zahrát malá nebo sporadická, s tímto omezením se ještě snižuje.... Nemluvě o tom, že rodiče mládežníků si někdy kontrolují, zda dítko je vůbec tam kde má být...

V minulých letech se kapitáni vždy dohodli na toleranci mobilů, pokud byl nějaký problém, řešilo se to individuálně. A vše fungovalo OK.

Samozřejmě, pokud se vrátíme o nějakých 20 let zpátky, taky nikdo neměl mobil u sebe a taky lidi žili. Teď je jen otázka: Zda chceme jít cestou zpět.

+0 /-0 | 08.07.2014 05:39

Rastislav Diviak
Tiež si myslím, že by sme nemali podceňovať vetu o možnosti stanoviť iný, menej prísny trest. Keďže sa v tejto vete nepíše, že trest musí byť z možností uvedených v článku 12.9, môže byť podľa môjho názoru iným trestom aj žiadny trest. Navrhnem pre slovenské súťaže prijať výklad článku 11.3 b, ktorý stanoví za prinesenie mobilného telefónu do hracieho priestoru menej prísny, teda žiadny trest, umožní hráčovi mať úplne vypnuté elektronické zariadenie v hracom priestore a prehrou partie potrestá hráča v prípade, že zariadenie vydá zvuk alebo v prípade, že ho hráč počas partie použije. Takýto výklad by podľa mňa uľahčil situáciu aj v českých súťažiach. Medzi šachistami je veľa špekulantov, ktorí hľadajú rôzne "skulinky" v predpisoch a snažia sa ich využiť alebo dokonca zneužiť vo svoj prospech. Preto treba prijať výklad, ktorý bude úplne jednoznačný a nedovolí žiadne špekulácie.
+0 /-0 | 08.07.2014 00:34

nouma

Myslím, že pokud budeme chtít, tak můžeme vyhovět pravidlům FIDE a zároveň vyklouznout se ctí. Stačí se zaměřit na větu "Rozpis soutěže může stanovit jiný, méně přísný trest." Takže naprosto v souladu s pravidly je každého hráče, u kterého bude vypnutý mobil, napomenout. A konec. Koza zůstala celá a vlk ať se třeba zblázní.

+0 /-0 | 07.07.2014 23:57

Viktor

Ad Z. Janda - ačkoliv absolutní většina z nás FIDE Elo nepotřebuje, téměř každý, kdo šachy trochu hraje, už ho má. Zásadní příčinou je podle mého názoru dlouhodobá praxe pořadatelů FIDE openů, kteří výši startovného určují podle výše FIDE Elo a obvykle nejvíc kasírují za hráče bez něj. Kvůli tomuto asi jedinému praktickému dopadu pro běžného hráče je pak FIDE Elo "důležitější" než třeba Elo národní a zápočty na FIDE Elo se tak prosadily i do krajských a nižších soutěží družstev, protože každý chce FIDE Elo. Nenápadně bych proto vyzval pořadatele turnajů, zda by nepřehodnotili tuto praxi, protože dnes se již nemusí bát, že by v turnaji hrálo tolik lidí bez FIDE Ela, obzvlášť když podle nových pravidel stačí dnes k jeho získání 5 partií...wink No, a pokud v turnaji nehrávají cizinci, není skutečně potřeba turnaj započítávat na FIDE a tedy hrát podle pravidel FIDE.

+0 /-0 | 07.07.2014 22:47

strelec

re Marek Vokáč: Myslím, že rozdělit na soutěže pořádané FIDE a "ostatní" nelze. Pokud jsou ostatní soutěže ratingované a je možné plnit normy GM,IM,.... pak nějaké základní regule musí platit i pro tyto soutěže. 

+0 /-0 | 07.07.2014 22:03

capjar

Pane Jando, já si myslím spíš naopak, že se - bohužel - dostává tato "nebezpečná" zbraň do rukou některých hráčů - věčných stěžovatelů. Ale doufám, že je rozumně usměrníme ve prospěch šachové hry. smiley     

+0 /-0 | 07.07.2014 21:27

Marek Vokáč

Když si to tu tak čtu a mám konečně čas o tom v klidu přemýšlet, řekl bych, že jádro pudla je zakopáno v tom, jak FIDE pravidlo o mobilech zabudovala přímo do pravidel šachu, a tím vlastně nikomu nedala šanci uplatnit v rámci své kompetence vlastní úpravu. Ať takové pravidlo platí v soutěžích, které FIDE organizuje a řídí, v nich jistě FIDE ví, proč má takové pravidlo platit. Národní federace a také soukromí pořadatelé turnajů by ovšem měli mít právo na vlastní úpravu pravidla o mobilech, předpis FIDE měl by být chápán jen jako doporučená úprava.

Dobře, chápu, že se něco podobného na konresu v Tromso asi prosadit nepodaří, zdravý rozum se v posledních letech do rozhodnutí FIDE vkrádá jen velmi sporadicky, a kongres bude řešit volby, to bude pro většinu delegátů mnohem důležitější.

V takovém případě bychom se ještě mohli opřít o větu v článku 11.3.b) - "Rozpis soutěže může stanovit jiný, méně přísný, trest." Dovedu si představit pouhé napomenutí za všechny nově sankcionované skutečnosti, a kontumování ponechat pro zvuk nebo používání mobilu tak jako dosud. Vlk sice asi tuto část článku 11.3. takto nemyslel, ale ovce by tím snad uspokojeny být mohly. Možná to až takhle jednoduše nepůjde, ale určitě si o tom ještě budeme ve VV povídat. Každý váš rozumný námět se může hodit.

+0 /-0 | 07.07.2014 21:23

capjar

Chudáci rozhodčí, zejména ti hrající ... Většina hráčů je samozřejmě slušná a férová, ale  najdou se, bohužel, i tací, kteří to dokážou ostatním docela znechutit. Od komise rozhodčích to vnímám jako pokus o rozumný kompromis, ale už samotná diskuse tady naznačuje, že to asi nebude nic jednoduchého a příjemného. Jako rozhodčí vždy před zahájením zápasu upozorním hráče, aby si vypli své mobily. Nyní jim budu ještě připomínat, aby si je bezpečně uschovali před mým zrakem. Mám jeden dotaz na pana Palovského: předpokládám, že o mobily diváků se rozhodčí zajímat nebude.    

+0 /-0 | 07.07.2014 21:20

Zdeněk Janda

Některým rozhodčím - exotům se dostává do rukou opravdu nebezpečná zbraň smiley. Trochu tu zavládla hysterie , já bych se touto ptákovinou moc nevzrušoval. Láďa navrhuje realistická řešení , a jsme národ Švejků - ten si se vším věděl rady enlightened.

- docela by mne zajímal výsledek ankety , kde by byla položená otázka : Jste pro nezapočítávání domácích soutěží na FRL? Já bych se za toto řešení docela přimlouval. Pokud FIDE nedostane odbojnou odpověď, podobných ptákovin bude přibývat. A výpadek za příjmy - s tím by najednou musela FIDE počítat.A třeba by se někdo , z těch významných , přidal. Já ke svému šachovému životu FIDEELO opravdu nepotřebuju, není nás většina?

- nápad EmilaV : mám s těmito řešeními (či jinými nápady)  problém. Patřím k těm, co 80% šachového života tráví v soutěžích družstev. A tyto soutěže hrají zhusta již jen velice "sváteční" hráči. Když je budeme otravovat uvedenými ptákovinami, přestanou hrát družstva úplně o mládežnících ani nemluvě) .Takže já zvolím jiné řešení: domácí utkání budu řídit já, a podobným excesům budu bránit cheeky. Chtěl bych vyzvat ostatní oddíly, vychovejte si "normální" rozhodčí , ať ty namachrované exoty, co se potřebují zviditelnit, co by extradůležitý rozhodčí, eliminujeme smiley.

+0 /-0 | 07.07.2014 21:17

EmilV

Nedovedu si představit, že bych svůj chytrý telefon, který má cenu notebooku a skoro obdobné schopnosti, dal někomu do úschovy nebo ho nechal povalovat někde v batohu. Jeden důvod za všechny, možnost provedení aktivních bankovních operací...

Zřízení zamykacích skříněk může být dost velký problém, zvláště když hrací místnost je pronajatá. Mám nápad, který by to poměrně elegantně řešil, i když asi ne v rámci současných pravidel. Jakýsi zamykací pás cudnosti, plechové pouzdro, které by bylo certifikováno FIDE a stálo řádově stovku. Domácí by je rozdali, zamkli a pak bych to mohl mít u sebe, ale nemohl to otevřít.

Nebo bych si dokonce certifikované pouzdro mohl nosit své a kdyby bylo zamčené, tak by to definitoricky nebyl mobil.

+0 /-0 | 07.07.2014 19:54

strelec

Ono je v šachu trochu specifické to, že prolínání profi a ametérů je velké. A to jak v openech, tak v soutěžích družstev. Tak kde udělat tu dělící čáru? 

+0 /-0 | 07.07.2014 19:49

Šemík

Nepřehánel bych to s předčasnou panikou, však ono si to časem "sedne". Jako elegantní způsob, jak z toho ven, bych navrhl například tento postup. Už teď může rozhodčí ze závažných důvodů povolit mobil (dostupnost lékaře apod.), tak proč ne i podle nových pravidel. Např. před zápasem družstev (kde by se dal čekal soupeřův "mobilový podraz" v podobě žádosti o prohlídku) kapitán požádá rozhodčího, aby jmenovaní hráči (klidně všichni) mohli mít u sebe ze závažných důvodů vypnuté mobily. A ty závažné důvody? Nutnost spojit se hned po skončení zápasu s nemocnými rodiči, nutnost hned po skončení zápasu vyřídit neodkladnou pracovní záležitost, nutnost zkontrolovat děti apod. Neumím si představit, že by rozhodčí těmto žádostem nevyhověl, stejně jako si nedovedu představit, že by proti tomu soupeř něco namítal. Takže (aby bylo řádům vyhověno) by se to muselo zaprotokolovat a jinak by mohlo zůstat vše při starém.

To, co jsem napsal, je návod pro slušné hráče, kteří chtějí hrát šachy a ne chytračit s pravidly. Kdo chce podvádět, ten si jistě svou příležitost najde, bez ohledu na přísnost pravidel.

+0 /-0 | 07.07.2014 19:00

vesely
Su len dve cesty: 1.respektovat pravidla FIDE 2.vykaslat sa na sach a venovat sa niecomu,do coho mi nebudu kecat prdolovia napr.z FIDE
+0 /-0 | 07.07.2014 18:55

Michal M.

Absurdní svět! Já se asi na šachy vykašlu a budu to mastit na chessareně či obdobných serverech. Fakt se mi nechce někde nekontrolovatelně zanechávat mobil v batohu, kde mám spoustu důležitých i soukromých dat a zcela měl pravdu "Luky", že toto pravidlo nahrává především většině testosteronových namachrovanců, kteří především počítají nějaké ty přiblblé ELO body či svou ego image.  

Co takhle se ještě poučit od cyklistických králů?

+0 /-0 | 07.07.2014 18:54

plasil

Pokud jsem to z legislativy a z prozatímního výkladu dobře pochopil, tak umístěním mobilu do uzavřené tašky, batohu apod. řeším problém - mobil u mne vidět není a pokud nevydá zvuk a nikdo ho neuvidí (a rozhodčí bude normální), je vše OK. Má to ale dva háčky:

1. je doba letních turnajů a ne všichni s sebou nosí do hrací místnosti nějakou tašku apod. - spoustu hráčů, především těch mladších, přichází k partii jen tak, tedy s petkou v ruce a dvěma či více kapsami na kalhotech - pokud pak takový člověk bude chtít mít mobil u sebe (řekněme si na rovinu, každý má mobil a každý chce po partii vědět, kolik je hodin, jestli mu někdo nevolal, nebo někomu zavolat, že už vyhrál/prohrál/že se s někým sejde apod.) vyřeší svůj problém umístěním mobilu do kapsy (jinam nemůže). Usedne k partii a po pár tazích soupeř jde za rozhodčím a reklamuje, že dotyčný má mobil, že je zřetelně vidět obrys chytrého mobilu na kraťasech a ať se jde rozhodčí podívat. Co pak? Rozhodčí asi v této situaci nemůže dělat, že mobil nevidí... Doufám, že takových soupeřů moc nebude, ale nalijme si čistého vína... Co tedy s tímto?

2. Ukládáním mobilů do batohů odložených všude možně po místnosti nebo u hracího stolu dáváme opravdu velkou šanci zlodějům, nehledě na to, že spoustu lidí má ve svém mobilu natolik důvěrné informace, že nehodlá ztrátu mobilu riskovat (byť snad mezi hosty šachových událostí není pravěpodobnost krádeže velká) a chce mít mobil prostě a jednoduše pořád při sobě, třebas vypnutý.

+0 /-0 | 07.07.2014 18:26

Luky

A ještě jeden nápad. Mohla by FIDE povinně zavést 2 rozhodčí - muže a ženu. Aby např. v osmičlenných družstevch nebyly ženy zvýhodňovány tím, že valná většina rozhodčích jsou muži a tedy u nich nemůžou dělat prohlídku.

+0 /-0 | 07.07.2014 16:32

Luky

Celé toto stupidní pravidlo je dobré jen pro nepoctivce (myšleno ty, kteří v prohrané pozici začnou vymýšlet, že soupeř má mobil u sebe a každý druhý mít bude). A taky pro zloděje... to bude v Pardubicích nápad trestné činnosti, vykradené studentské koleje, auta u ČEZ Arény a batohy odložené u stolu, zatímco je hráč na tolatě, nechávajíc si cennosti bez dohledu! A co když budu mít mobil v "navarovské" ledvince, nebude ji chtít doufám rozhodčí prohledávat, když mobil nebude vidět?! Hlavně by mne zajímalo, na jakém základě FIDE úkoluje rozhodčí, aby porušovali ta nejzákladnější lidská práva, když by je neměl ani policajt... a penalizovat, že to odmítnu?! Hezky protústavní. To by FIDE taky mohla udělat zlegitimizovat vraždu?! Nakonec to bude celé kontraproduktivní. Mohli jsme mít všichni mobily u sebe, vypnuté a místo toho budeme všichni lékaři, hasiči a policajti na pohotovosti, nebo mít aspoň našťouchlou chatičku a čekat, jestli nám ji někdo neobhlíží...

+0 /-0 | 07.07.2014 16:13

Ladislav Palovský

To seis martin: Od 1.7. 2014 to platí....

+0 /-0 | 07.07.2014 14:59

Tom Rösner

Myslím že komise rozhodčích se (cenzor snad odpustí) s pitomým pravidlem vypořádala dobře. Možná upustím od svého původního nápadu brát si do hrací místnosti, na dráždění hyparaktivních sudích, balíček karet do pravé kapsy kalhot a maketu mobilního telefonu - hračku do levé wink.

 

Každopádně FIDE je pozadu za technologickým vývojem, dnes už jsou na trhu hodinky s Androidem a já se ptám, budou kotumováni všichni hráči, kteří budou mít v hrací místnosti náramkové hodinky?

(Paralela - hloupý telefon nespustí šachovou aplikaci, ale umí pípnout => prohra / hloupé hodinky také neobsahují šachový motor, ale některé umějí pípat => prohra?).

 

Brzy budou na trhu automobily s Androidem - budou kontumováni všichni hráči - řidiči, kteří si půjdou přeparkovat?

 

Fide vypustila džina z láhve, šachová hra, tak jak jsme ji dosud znali, brzy přestane existovat. Vytlačí ji všeobecná paranoia z chytrých propisovaček, kontaktních čoček, implantátů... Chraň nás toho Caissa!

+0 /-0 | 07.07.2014 14:55

seis martin

a od kdy to bude platit?

+0 /-0 | 07.07.2014 14:53

Ladislav Palovský

To seis martin: Já si myslím, že to chyba není :-). Viz Handbook FIDE - http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=172&view=article, článek 8.56 :-) - už loni se to na kongresu diskutovalo, že to bude platit od 1.7.2014. Teď se omlouvám, ale dostanu se zde až dnes večer nebo až zítra.

 

+0 /-0 | 07.07.2014 14:49

Ladislav Palovský

To mravecuk: Pořadatel si může do propozic napsat co chce, ale když chce hrát se zápočtem na FIDE, musí hrát podle Pravidel šachu FIDE. (viz Předmluva - Nutnou podmínkou zápočtu partie na rating FIDE je hra podle Pravidel šachu FIDE. Doporučuje se, aby se soutěžní partie nezapočítávané na rating FIDE hrály podle Pravidel šachu FIDE). Podle mého názoru si může v otázce mobilů pořadatel určit, že "Rozpis soutěže může určit jiný, méně přísný, trest." (vypustit článek 11.3.b zcela nemůže, když hraje se zápočtem na FRL). 

Nulová tolerance - tam je to z pohledu Pravidel OK - platí 6.7. a) Rozpis soutěže určí předem „čekací dobu“.

+0 /-0 | 07.07.2014 14:46

seis martin

Platí pro juniory nový koencifient na fide(junior pod 2300 pod 18),který činí 40-je to chyba chess.cz nebo je to pravda?

+0 /-0 | 07.07.2014 14:39

Ladislav Palovský

marian64: Ahoj Mariane, s Honzou jsem mluvil v pátek, ještě si zavoláme. Podle mého názoru, by to mělo fungovat tak, jak je to popsáno (rozhodně si myslím, že Honza bude rozhodčí instruovat, že prohlídky rozhodčí nebudou provádět :-) - provádět je bude jenom Honza a Lauš) . V pátek mám v Pardubicích seminář, v sobotu je schůze KR, jako rozhodčí v Pradubicích působit nebudu.   

+0 /-0 | 07.07.2014 14:39

Ladislav Palovský

To Vojta: Výklad šel na KŠS, na VS, na seminářích pro rozhodčí se to diskutovalo, diskutuje se to tady - já pro to již nic víc udělat nemůžu. Přesně tak - to je jediný nástroj jak uspět (otevřeně říct, že toho už bylo dost).

+0 /-0 | 07.07.2014 14:34

Ladislav Palovský

To Rudolf: Rozhodně se muselo s něčím přijít, netvrdím, že vše je krásné a barevné. My jsme o tomto diskutovali 2 měsíce a přišli jsme s tímto výkladem. Je mi nad slunce jasné, že nevyhovíme všem (to je ovšem základ každého funkcionaření - nemůžete se zalíbit všem).Ke kopírce se nevyjadřuji :-), k PC - je to k onlinům, tak OK (čl. 12.8), je to k prohlížení netu (tak sorry, buď hrajete šachy nebo děláte něco jiného). Rapid při 100 lidech - musíte ho započítat na FRL, nemusíte - tak si stanovte jiná pravidla (když musíte, tak bohužel nebo si stanovte jiný trest, když se vlezete do mantinelů Pravidel šachu FIDE, samozřejmě- předpokládám, že rapid turnaj bude akce Vašeho klubu). 

+0 /-0 | 07.07.2014 14:29

ELOminator

Takže když budu mít vypnutý mobil u sebe v tašce (myšleno pod stolem) a nebudu si ho všímat, tak jsem OK? I když by soupeř reklamoval, že mám u sebe mobil?

+0 /-0 | 07.07.2014 14:25

mravecuk

Chci se zeptal, zda-li může pořadatel soutěže uvést do propozic, že nebude uplatňovat toto pravidlo. Stejně tak, jak napíše pořadatel do propozic, že nebude uplatňovat pravidlo nulové tolerance. (napíše tam "1 hodina" čekací doba). Děkuji

+0 /-0 | 07.07.2014 14:24

marian64

Ahoj Láďo!

Výklad KR je jasný. Mobil se nesmí používat, nesmí být vidět, nesmí být u hráče, může být v batohu nebo v tašce. Za 3 dny začíná v Pardubicích Czech Open - konkrétně MČR družstev. Hráči většinou budou mít mobil v tašce nebo v batohu, ty mají na zemi u šachovnice. Mezi tahy korzují po hale, často i s batohem či taškou. Budeš tam jako rozhodčí? Jak se to bude v Pardubicích řešit?

+0 /-0 | 07.07.2014 14:21

Vojta

Ladislav Palovský: Ale takového rozhodčího nebude možné nějak popotahovat, protože se zachoval podle pravidel. Já osobně bych byl pro zrušení započítávání amatérských soutěží na FIDE, kdyby to udělalo dost federací, možná by se Kirsan zamyslel. Ale chápu, že pro ego mnoha lidí by zrušení toho čísla bylo nepřijatelné.

+0 /-0 | 07.07.2014 14:12

Ladislav Palovský

To Martin Červený: Budu se opakovat - snažíme se jen aplikovat záměr FIDE "aby hráči nechodili k partii s mobilem" v realitě českých soutěží. Ano, není to uplatnění "ryzího záměru zákonodárce", ale mam silný pocit, že pořád jsme ještě v mantinelech a zase až tak měkké mi to nepřipadá (nazval bych to přijatelný kompromis). Tyhle stránky si jistě někdo přečte z FIDE, takže feedback se možná dozvíme ještě dříve než bude kongres :-) Když se takový rozhodčí najde, tak to bude muset zpětně "někomu vysvětlit, proč se k té prohlídce odhodlal" - příslušné rozhodcovské komisi (opakuji ještě jednou, ty prohlídky se mají využívat v TOP turnajích a opravdu při 99%ní jistotě, že někdo telefon "zneužívá", ne že někdo rozhodčího k tomu vyzve). A proto tady tak vehementně píšu, abychom ty prohlídky brali tak, jak je uvedeno níže. Proto šňůra seminářů, proto tady tato otevřená diskuze - už na začátku chci stanovit pravidla hry.

+0 /-0 | 07.07.2014 14:07

Ladislav Palovský

To JD: Pokud jsou v nějakém "vztahu", např. hráč(ka) - rozhodčí (žena nebo muž), tak po partii, doma .. si dokážu takovou prohlídku představit :-)

To Drahil: To je přesně to, co nechceme - nechceme rozhodčí, co budou šikanovat hráče. Na těchto příkladech tady zbytečně budeme mlátit prázdnou slámu. Já jsem neviděl, že hráč má v hracím prostoru mobil, nevidím, že ho nějak používá (hraje, sedí, volně se prochází v hrací místnosti, nikde pořád nependluje - x krát na záchod a zpátky), tak proč ho proboha budu prohledávat? V pravidlech je prosím napsáno "MŮŽE" - "MAY" a to neznamená že MUSÍM, takže výklad říká v ojedinělých případech. Zeptám se Vás ještě jednou - chcete hrát šachy nebo si nakoupíme ruční detektory, jak si představují na FIDE a budeme si hrát hru "ty do letadla nemůžeš", "ty do letadla můžeš" a "ty už jsi prohrál"? 

+0 /-0 | 07.07.2014 13:50

Rudolf Kriebel

V pátek jsme to probírali u piva. Nedošli jsme k žádnému závěru. Pokud budu mít v okresním přeboru nějakého rozhodčího ujce, tak zacvičí se všemi. I se mnou. Nedovedu si dost dobře představit své poslední působení v béčku na letošním Koníkovi, kdy ještě před partií jsem vyřizoval služební věci, po skončení partie jsem byl domluvený, že zavolám babce, že ji vyzvednu z Lídlu, ať ukončí nákup atd. K partiim chodím v saku, ať mám kde schovat doklady a mobil (hodně kapes), s doklady budu nafouklý, půjdu na macačku, když se někdo ozve? Vypadá to, že budu muset vzít i baťoh, neboť igelitka nestačí, je tam vše vidět. Nu což, chudáci študáci, kteří jedou nabaleni počítači  a řízky přímo z mistráku do školy. Ani v autě telefon nenechám v přihrádce, těžké riziko, že o něj příjdu. V hrací místnosti máme jedno vysloužilé pc pro komunikaci se světem, ustřihneme mu šňůru? Co chytrá kopírka?  Co takový rapid při sto lidech? Jedinný, kdo nebude mít problém s telefonem je náš jeden osmdesátiletý hráč, který mobil nepoužívá a musíte za ním až do bytu. Bude platný zápočet na FIDE, když se najde zařízení u někoho? Nepadne tak celý zápočet? Fakt jsem zvědav, co se z toho vyklube.......

+0 /-0 | 07.07.2014 13:48

Martin Červený

Když vycházím z výkladu přijatého KR ŠSČR: zásadní pro pravidlo bude postava rozhodčího. Když řeknu, že třeba támhle Michal N.(sorry Majkle smiley) má v batohu mobil, tak rozhodčí určitě nepůjde a nebude chtít batoh ukázat, to je blbost. Přesně jak je napsané ve výkladu, musel by mít pro to "silné podezření" (totéž pokud někdo bude požadovat něčí prohlídku, rozhodčí to může s klidem odmítnout udělat). Neznám rozhodčího, který by tohle fakt udělal. Všechno podle mě zůstává "při starém", jenom prostě mobil nesmí být fyzicky vidět (např. v kapse u kalhot). 

To Laďa: zdá se mi, že výklad ŠSČR je proti pravidlu "měkký", nebude s tím problém? Co když se najde rozhodčí, který se nechá ke kontrole baťohu přesvědčit (např. aby uklidnil emoce) a vypnutý mobil tam najde? Podle FIDE je to prohra. Ptám se, protože takhle to asi dělají všichni teď. 

+0 /-0 | 07.07.2014 13:37

JD

Může hráč požadovat od rozhodčího osobní prohlídku?

+0 /-0 | 07.07.2014 13:32

Drahil

Re: Ladislav Palovský : "... kontrola se bude provádět jen v případech, že zde existuje téměř 100%ní jistota...".

Takže pokud uvidím soupeře cestou  na partii  jak telefonuje/smskuje, tak je v pytli, protože zde "existuje téměř 100% jistota", že bude mít mobil u sebe, jelikož nepředpokládám, že by jej cestou vyhodil před partií do kanálu. Jak se zachová rozhodčí, když na něj někdo nastoupí, že soupeře viděl chvíli před partií telefonovat/smskovat a je si (právem) na 100% jistý, že má mobil u sebe/v hrací místnosti? 

+0 /-0 | 07.07.2014 13:28

Drahil

Re: Ota, Ladislav: Rozumím tomu tedy tak, že rozhodčí není povinen na žádost hráče prohledávat jeho soupeře. To mi přijde rozumné, protože zavedení koloritu, že se před začátkem zápasu všichni necháme prošacovat a necháme si prohrabat batohy mi přijde nevhodné.

Nicméně, dovedu si představit to, co píše Ota, že ve vyhroceném zápasu bude spoustu lidí lákat "reklamovat batoh" soupeře a zajistit tak svému týmu bod, zvlášť když je téměř jisté, že tam nějaký ten mobil/tablet/ipod bude a nestojí to žádnou námahu/investici jako příklad s vkládáním mobilu do bundy soupeře s následným prozvoněním, protože s tím mobilem by se záškodník mohl rozloučit.

+0 /-0 | 07.07.2014 13:13

Ladislav Palovský

1) Já taky nejsem právník, ale pokud rozhodčí někoho vidí (v ruce , na stole, v kapsách - tak smůla). 

2) "Pokud se zjistí, že hráč přinesl takové zařízení do hracího prostoru, prohrává partii."  - pokud platí, že kontrola se bude provádět jen v případech, že zde existuje téměř 100%ní jistota, tak platí co "oči nevidí, to srdce nebolí".

3) Primárně si zodpovězme otázku - chceme hrát šachy nebo máme zájem se tady vzájemně prohledávat a podezírat (a dokonce ještě dříve než začneme hrát šachovou partii)? 

+0 /-0 | 07.07.2014 12:44

Ladislav Palovský

To Ota Válek: Návrhy jsou jakousi omáčkou a úvodníkem k výkladu - výklad je jednostránkový dokument (http://www.chess.cz/www/assets/files/informace/kr/2014/Mobilní telefony - výklad 11.3b.pdf). 

1) Pro šachovou hru platí obecný předpoklad, že tutu intelektuální hru hrají dva soupeři na "určité úrovni". 

2) Podle mého názoru, jestliže někdo rozhodčímu sdělí sdělí informaci, že někdo mobil používá, tak by rozhodčí měl tuto informaci chápat ve smyslu ustanovení 12.7. Zjistí-li kdokoliv jakoukoliv nesprávnost, může o tom informovat výhradně rozhodčího – tedy informaci rozhodčí získal, ale automaticky to neznamená, že rozhodčí viděl nebo je si na 95-99% jistý, že mobil hráč používá a okamžitě ho tak podrobí kontrole. Já bych si to vyhodnotil tak, že na takového hráče se zaměřím, existuje zde určité podezření a budu se snažit to zjistit sám (tedy lidově řečeno si ho pohlídám). Určitě za hráčem okamžitě nepůjdu a nebudu ho žádat o kontrolu jeho oděvu. Rozhodčí by opravdu měl mít téměř 100%ní jistotu, že někdo mobil aktivně používá. I výklad hovoří, že kontrola by neměla dát rozhodčímu nástroj jak šikanovat hráče. Jen tak mimochodem - když jsem někoho chytil s mobilem, tak jsem ho chytil „při činu“ – ať už telefonoval nebo byl zašitý v autě se zapnutým notebookem.

3) Podobný případ můžu obrátit do reality podmínek před 1.7.2014 – někomu nastrčím mobil do saka a prozvoním ho. Někomu dám zapnutý mobil do saka a budu požadovat prošetření, protože mám podezření, že mobil používá. Myslím si, že takový případ jsme nezaregistrovali v minulých letech a pevně věřím, že takhle se chovat 99,9% lidí nebude. Pokud se nám tady rozmnoží podobné "akce" - tak bude na řadě tvrdší verze. To opravdu chceme?

+0 /-0 | 07.07.2014 12:37

Hendrix

Sice mi specifikace "mít u sebe" v bodu 4b připadá chytrá, ale moc neřeší tu další větu, která je podle mě explicitně ještě přísnější: "Pokud se zjistí, že hráč přinesl takové zařízení do hracího prostoru, prohrává partii." Tady už se o "mít u sebe" nemluví, takže to lze stáhnout i na mobily v bundě, batohu etc. Ale nejsem právník...:)

+0 /-0 | 07.07.2014 12:21

Ota Válek
Návrh 4B předpokládá toleranci nejen ze strany rozhodčího, ale i ze strany soupeře. Co udělá rozhodčí, když bude můj soupeř u něho reklamovat, že mám určitě u sebe mobil? Ve vypjatých partiích, kdy jde o sestup či postup do vyšší soutěže, to nelze vyloučit.
+0 /-0 | 07.07.2014 11:45

Ladislav Palovský

Víte, ono je to de facto jedno, jestli to je "high end nebo old school" - Francouzi během olympiády v Khanty komunikoval formou šifrovaných SMS a tohle zvládne "old school" hravě (posílat SMSky). Telefon v bundě někde na věšáku je OK (já tady nechci dávat nějaké návody, ale snad jistě všichni chápete výklad v jeho jednostránkové podobě).

+0 /-0 | 07.07.2014 11:07

Drahil

Sice mám "old school" tlačítkový mobil, na který žádný šachový program nenainstalute (narozdíl od chytrých telefonů), ale ok, budu si dávat u partie mobil z kapsy u kalhot do bundy, a když mě někdo zkontumuje za vypnutý čudlíkový telefon v bundě (což podle pravidel může), tak bude alespoň postaráno o zábavnou absurdní historku ve stylu Monty Pythonů. ;-)

+0 /-0 | 07.07.2014 11:01

Ladislav Palovský

To mravechuk: Notebook pro online řízení šachovnic lze ošetřit článkem 12.8, tam bych sand problémy nehledal.

12.8. V hracím prostoru a přilehlých prostorách určených rozhodčím je přísně zakázáno používat mobilní telefony a jakékoliv typy komunikačních prostředků, nejsou-li povoleny rozhodčím.

+0 /-0 | 07.07.2014 10:51

Ladislav Palovský

To deVillante: V zásadě ano. Přísnější je to z hlediska, že nemůžete mít mobil "fyzicky na svém těle" (obrys prostě vadí, není přece problém si ho dát k někomu do baťohu).

+0 /-0 | 07.07.2014 10:49

mravecuk

Rád bych se zeptral na notebook, který přenáší online šachovnice?? Je toto řešeno? děkuji

+0 /-0 | 07.07.2014 10:36

deVillante

Takže vše zůstává při starém? Telefon nesmí být fyzicky vidět? (Např. obrys nevadí, ale děravá kapsa je problém?)

+0 /-0 | 07.07.2014 10:33

Kalendárium

Víte o významné šachové
události na dnešní den?

Dejte vědět naší redakci
petr.boleslav@nss.cz