Kodex

Etický kodex RP šachy

 1. Zájem našich čtenářů a diváků a jejich právo na informace jsou pro nás při vytváření obsahu vždy na prvním místě. Uvědomujeme si odpovědnost za informace, které předáváme našim čtenářům a divákům. Z tohoto důvodu vždy usilujeme o poskytnutí informací pravdivých, přesných a významově nezkreslených. Nesloužíme zájmům zdrojů informací, například zájmům úřadů, politiků, institucí, obchodních společností či podnikatelů. Vyvíjíme maximální snahu, abychom při předávání redakčních informací čtenářům a divákům byli nezávislí. Dodržujeme obecně platné normy slušného chování, morální a etické zásady.
 2. Ve zpravodajských, informačních materiálech odlišujeme fakta od subjektivních názorů a hodnotících soudů, informace nemanipulujeme.
 3. V publicistických názorových materiálech, jakými jsou komentáře, autorské analýzy či glosy dbáme na to, aby byly svou formou jasně a srozumitelně odlišeny od zpravodajství, přičemž autor názoru je vždy uveden.
 4. Informace, relevantní pro zpravodajství, ověřujeme z více zdrojů. Na jeden zdroj ve zpravodajství spoléháme výjimečně, zpravidla v případech materiálů dodavatelských agentur, u autentických politických vystoupení, projevů, při zveřejnění statistických informací a jiných, ověřitelných zdrojů.
 5. U osob, kterých se týká zveřejňovaná negativní informace, vždy usilujeme o jejich vyjádření pro účely zveřejněného materiálu, je-li to dle okolností daného případu možné a účelné. Tuto možnost se snažíme poskytnout s dostatečným předstihem před zveřejněním. Případná vyjádření dotčených osob zveřejňujeme vždy spolu s negativní informací.
 6. Již zveřejněná informace, která se následně ukáže jako fakticky chybná či nepřesná, je bez odkladu opravena. 
 7. RP šachy neposkytují dopředu redakční materiály k autorizaci. Pokud jsme o to výslovně požádáni, můžeme dopředu sdělit obecné okruhy otázek, které chce s dotazovanou stranou řešit.
 8. Redakce neodpovídá za názory diskutujících. 

Pravidla diskuze:

1. Do diskuze smí přispívat každý registrovaný čtenář serveru nss.cz, který neporušil pravidla diskuze.

2. Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat.

3. Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci či jinak porušovat platné právní předpisy. 

4. Nepřípustné jsou urážky, pomluvy, vulgarity, rasizmus či ponižování jednotlivce nebo skupin osob. Nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám.

5. Diskutující nesmí vyhrožovat násilím jednotlivci ani skupinám lidí.

6. Diskutující nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.

7. Neplacená reklama není povolena. Diskutující nesmí propagovat komerční aktivity a výrobky.

8. Je možné uvádět pouze odkazy na internetové stránky, které souvisejí s danou diskuzí.

9. Šíření spamu v diskuzích není povoleno.

10. Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či soukromé informace o nich.

11. Diskutující nesmějí zveřejňovat identifikační údaje obětí trestných činů.

12. Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, zejména ty, které nesouvisejí s tématem diskuze a které porušují pravidla diskuze.


* Diskuze nevyjadřuje názory redakce tohoto serveru. Redakce neodpovídá za názory v diskuzi. Platné od 3.2.2022

Robert a Petr šachy, z. s. ,

IČO 08186898 - Spisová značka L 25949/KSBR Krajský soud v Brně,

Náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín. 

Kontaktní osoby:

Šéfredatktor: Robert Cvek sachycvek@seznam.cz

Marketing, reklama, propagace, spolupráce,  Petr Koutnýkoutnyy@gmail.com

Články ke zvěřejnení, podněty k reportážím, šachové turnaje, nabídky ke spolupráci, informace a dotazy posílejte na: koutnyy@gmail.com 

Rozsah zásad ochrany osobních údajů

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ platí pro služby poskytované společností Robert a Petr šachy, z.s , (se sídlem náměstí príc 2512 Zlín 760 01 ). Zásady jsou základním kamenem naší společnosti v oblasti ochrany osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů vycházíme z hlavních zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše důvěra v naše služby je základem úspěšné existence

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše důvěra v naše služby je základem úspěšné existence Robert a Petr šachy, z. s.. řestože s sebou Nařízení přináší některé nové povinnosti, zásady, které v oblasti ochrany osobních údajů dlouhodobě uplatňujeme, se zásadně nemění. Snažíme se vždy pracovat s přesnými a dle potřeby aktualizovanými daty, ukládáme je pouze po dobu nezbytně nutnou a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou specificky vymezena v textu níže.

Shromažďované informace

Sbírané údaje dělíme do dvou kategorií: na straně jedné jde o údaje, které nám jako uživatel poskytnete přímo (např. registrací do služby či vyplněním on-line formuláře), a na straně druhé o ty, které získáme vaší aktivitou při využívání jednotlivých služeb (např. informace k vydaným souborům cookies či k technickým zařízením, prostřednictvím kterých naše služby využíváte).

Služby společnosti Robert a Petr šachy, z. s. je možné využívat ve dvou režimech: bez přihlášení do služby a po přihlášení prostřednictvím uživatelského účtu. Řada služeb umožňuje oba přístupy. Vždy ale dle nastavených preferencí konkrétní služby a plně v rozsahu pravomocí odsouhlasených v podmínkách dané služby společnosti Robert a Petr šachy, z. s. a zavislosti na vašich preferencích v nastavení souhlasu s personalizací. 

. Přestože s sebou Nařízení přináší některé nové povinnosti, zásady, které v oblasti ochrany osobních údajů dlouhodobě uplatňujeme, se zásadně nemění. Snažíme se vždy pracovat s přesnými a dle potřeby aktualizovanými daty, ukládáme je pouze po dobu nezbytně nutnou a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou specificky vymezena v textu níže.

Omezení zpracování osobních údajů

Kromě skutečností, že osobní data musíme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro dosažení účelu jejich zpracování, vám Nařízení dává právo na omezení jejich zpracování v předem stanovených situacích:

 • Pokud se domníváte, že nepracujeme s přesnými informacemi.
 • Považujete-li zpracování za protiprávní (ale netrváte na jejich výmazu).
 • Pokud údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vlastních právních nároků.
 • Nebo když vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Kromě uložení vašich osobních údajů a s výjimkami zpracování, které jsou stanoveny v Nařízení (mezi jinými z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie) s nimi nebudeme dále nakládat.

Oznamování změn

Je v našem vlastním zájmu, abyste byli informováni o změnách, které se v rámci jednotlivých služeb dějí a mohou ovlivnit podobu, rozsah či účel zpracování vašich osobních údajů. K oznamování změn v zásadách ochrany osobních údajů přistupujeme na základě vyhodnocení reálných dopadů. Vždy však transparentním a uživatelsky vstřícným způsobem.

Spolupráce s orgány dozoru

Internet přináší nejen celou řadu příležitosti, ale také dává prostor k některým negativním jevům. S cílem zajistit pro naše uživatele bezpečné digitální prostředí otevřeně komunikujeme s orgány dozoru a ostatními úředními orgány v řadě otázek. Z platné legislativy nám v tomto směru navíc v některých případech vyplývá povinnost konat. V případě právně podložené žádosti úřadu jsme tak povinni uchovávat, sdílet či zobrazovat (v rozsahu a době vymezené konkrétním právním aktem) konkrétní osobní údaje. Nařízení nás zároveň zavazuje ke spolupráci s dozorovým úřadem (ÚOOÚ) při plnění jeho úkolů. Každou žádost úřadů nicméně posuzujeme.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nařízení nám také ukládá povinnost jmenovat osobu, která se o správné zpracování osobních údajů v naší společnosti stará. Na pověřence se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nebo výkonem Vašich práv podle GDPR.

Vaše dotazy rádi zodpovíme

Víme, že Nařízení s sebou nese řadu otázek pro všechny zúčastněné. V případě jakýchkoliv nejasností ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů se na nás proto neváhejte obrátit.

Můžete kontaktovat i našeho pověřence pro ochranu osobních údajů či oslovit svého obchodníka, pokud jste naším obchodním partnerem. Všem vašim dotazům se budeme zodpovědně věnovat.

Naši technickou podporu můžete kontaktovat na na e-mailové adrese (koutnyy@gmail.com)

28.7.2023