Nová pravidla: Kdo pozdě chodí....

24.04.2009 01:45 | ŠSČR

Už se to pomalu blíží. Nejen hromada letních Openů, ale v nich i nová šachová pravidla! Ty by měl, samozřejmě, každý znát, ale každodenní praxe nás neustále přesvědčuje o opaku. A to si při tom někteří nezasvěcení nedovedou...

Už se to pomalu blíží. Nejen hromada letních Openů, ale v nich i nová šachová pravidla! Ty by měl, samozřejmě, každý znát, ale každodenní praxe nás neustále přesvědčuje o opaku. A to si při tom někteří nezasvěcení nedovedou vysvětlit, k čemu že je v šachu dobrý rozhodčí :-).
Hlavní nepříjemností, která by Vás mohla postihnout, je prohra partie ještě než se k ní dostavíte. FIDE totiž zavádí nulovou čekací dobu. Ta má samozřejmě své opodstatnění, ale dosavadní praxe ukázala, že i své nedostatky. Vyprávět by mohla třeba Monika Socko, která si razila cestu k partii včas, leč kdosi na ní převrhl nesenou kávu a než se stačila na záchodě trochu upravit a usušit, mohla už jít místo kafe třeba na pivo, bylo po partii. Kdo by se bál, že budou srazy družstev posouvány alespoň o půlhodiny dříve, abyste stihli zaručeně dojet včas (a čekali pak o to déle, než se přiřítí někdo z domácích s klíči:-), toho snad uklidní dovětek „Rozpis soutěže může stanovit jinak.“

Tak např. lze i očekávat, že tuzemské soutěže družstev se zatím budou držet obvyklé čekací doby 1 hodina. Doporučuji ale všem důkladně pročíst propozice u všech soutěží a turnajů, můžete tak předejít mnohým nedorozuměním. Všechny novinky shrnul přehledně na fóru rozhodčích předseda komise rozhodčích ŠSČR, Mgr. Ladislav Palovský:

Od 1.7.2009 dojde k četným změnám v Pravidlech šachu FIDE, některé z nich jsou pouze významové (např. definice diagonály v článku 2.4, sjednocení pojmů - remíza, nepřipustný tah) s téměř žádným dopadem pro hráče. Pak jsou zde samozřejmě důležité jazykové korekce místo tah udělal, nově tah provedl (3.9., 4.6.b. atd).

K důležitým změnám došlo v následujících článcích.

Článek 3.1
Kámen napadá pole i tehdy, když na toto pole nemůže táhnout, protože by vystavil svého krále do ohrožení nebo svého krále v ohrožení ponechal.

Nový překlad věty, která v původním znění pravidel vypadla nebo byla uvedena někde pod čarou.

Článek 6.6
a.  Hráč, který se dostaví k šachovnici po zahájení hry, prohrává partii. Tudíž „čekací doba“ je 0 minut. Rozpis soutěže může stanovit jinak.
b.  V případě, že rozpis soutěže stanoví jinak a jsou-li oba hráči při zahájení hry nepřítomni, veškerý spotřebovaný čas až do okamžiku příchodu hráče s bílými kameny jde k jeho tíži, pokud nestanoví rozpis soutěže jinak nebo jinak nerozhodne rozhodčí.

Zavedení 0 čekací doby (model olympiáda v Drážďanech), rozpis soutěže může stanovit, že čekací doba je jiná než 0 minut. Pokud tedy v propozicích pořadatele se objeví, že čekací doba je např. 60 minut, pak platí samozřejmě propozice. Pokud není uvedeno nic, platí 0 čekací doba.

Článek 6.10 b
Jestliže v průběhu hry se zjistí, že nastavení jedněch nebo obou hodin je nesprávné, hráč nebo rozhodčí hodiny okamžitě zastaví. Rozhodčí hodiny správně nastaví a upraví čas a počítadlo tahů, přičemž vše nastaví podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Konečně se objevuje v pravidlech článek o špatném nastavení hodin (o nefunkčnosti hodin hovoří článek 6.10 a, ten už tam byl dříve) + popis situace co v takovém případě dělat.

Článek 7.4 b
Pokud dojde k situaci popsané v odstavci 7.4.a. poprvé či podruhé u téhož hráče, rozhodčí přidá soupeři  pokaždé dvě minuty k jeho času na rozmyšlenou. Pokud týž hráč se proviní potřetí, rozhodčí prohlásí partii za prohranou pro tohoto hráče. Partie však končí remízou, jestliže v daném postavení soupeř nemůže dát mat žádnou posloupností přípustných tahů.

Nyní je zřejmé, že pokud hráč provede v partii třetí nepřípustný tah, bodový zisk je závislý na matícím materiálu. Pokud soupeř nemůže dát mat žádnou posloupností přípustných tahů pak výsledkem je remíza, jinak  partii prohlásí za prohranou pro hráče, který se provinil potřetí provedením nepřípustného tahu.

Článek 9.1 a
Pravidla soutěže mohou stanovit, že hráči se smí dohodnout na remíze buď až po dokončení určitého počtu tahů, nebo pouze se souhlasem rozhodčího.

Pravidla soutěže mohou stanovit „Sofijská pravidla“ - myslím, že není nutný komentář.

Článek 9.2

Pozice nejsou stejné, jestliže pěšec, který mohl být brán mimochodem, již nemůže být takto brán. Jestliže je hráč nucen provést tah králem nebo věží a ztratit tak právo na rošádu, platí, že právo provést rošádu zaniká až tehdy, když kámen provede tah.

Přestává se řešit otázka, zda-li pozice nejsou stejné v případě, že právo na rošádu změní dočasně nebo trvale. Nově platí, že právo provést rošádu zaniká až tehdy, když kámen provede tah.

Článek 9.4
Pokud se hráč dotkne kamene podle článku 4.3, aniž by reklamoval remízu podle článku 9.2 a 9.3, ztrácí v tomto tahu právo na reklamaci.

Momentálně je v pravidlech je uvedeno, že „Pokud hráč provede tah“, nově se pak hovoří, že „Pokud se hráč dotkne kamene...“ docela důležitá nuance


Článek 9.5 a 9.5 b
9.5. Při reklamaci remízy podle článku 9.2. nebo 9.3. může hráč zastavit  hodiny (viz článek 6.12.b). Hráč nemůže reklamaci odvolat.

Nyní „musí hráč zastavit hodiny“ a nově „může  hráč zastavit hodiny“  - opět změna, při reklamaci remízy není podmínkou nutně zastavit hodiny.

9.5.b. Zjistí-li se, že reklamace je neoprávněná, rozhodčí přidá soupeři reklamujícího hráče 3 minuty k času na rozmyšlenou. V partii se pak pokračuje. Jestliže byla reklamace založena na zamýšleném tahu, musí být tento tah proveden v souladu s článkem 4.

V případě neoprávněné reklamace remízy dle 9.2 a 9.3 se reklamujícímu hráči neubírá žádný čas na rozmyšlenou, přidává se pouze soupeři 3 minuty. Tedy už žádné „pokud reklamující hráč má na hodinách více než 2 minuty, rozhodčí mu odebere polovinu zbývajícího času na rozmyšlenou, maximálně však 3 minuty . Má-li žadatel více než minutu, ale méně než 2 minuty, jeho zbývající čas bude 1 minuta.“ atd.


Článek 10.2
Jestliže je hráč na tahu a  na hodinách mu zbývá méně než 2 minuty, může před pádem svého praporku reklamovat remízu. Přivolá rozhodčího a smí zastavit  hodiny (viz článek 6.12.b).

Nyní „Zastaví hodiny a přivolá rozhodčího“ a nově „Přivolá rozhodčího a smí zastavit  hodiny“ - jediná změna, že podmínkou není nutnost zastavit hodiny..
 
Článek 12.2 je nyní Článek 12.3
a. Hráčům je zakázáno používat v průběhu partie jakékoli poznámky, informační zdroje, rady nebo analyzovat partii na jiné šachovnici.
b. Bez dovolení rozhodčího je zakázáno mít v hracím prostoru mobilní telefon nebo jiný elektronický komunikační prostředek, není-li zcela vypnutý. Vydá-li takové zařízení jakýkoliv zvuk, prohrává příslušný hráč svou partii. Soupeři bude přiznána výhra. Nemůže-li však soupeř dát hráčovu králi mat žádnou posloupností přípustných tahů, bude mu přiznána pouze remíza.
c.  Kouření je povoleno pouze v prostorách vyhrazených rozhodčím.

12.3.b. „Bez dovolení rozhodčího je zakázáno mít v hracím prostoru mobilní telefon nebo jiný elektronický komunikační prostředek, není-li zcela vypnutý“ -  jinými slovy říká, že hráč může mít v hracím místnosti mobilní telefon, ten však musí být zcela vypnutý!!!
Jasná deklarace výsledků - jakýkoliv zvuk znamená prohru, tedy 0-1 (zde v případě, že bílému např. zazvonil mobil), avšak v případě, že nemůže soupeř dát hráčovu králi mat žádnou posloupností přípustných tahů, bude mu přiznána pouze remíza (v našem případě 0-1/2).
Nově přidán článek 12.3.c, objevuje se zde specifikace prostoru (vyhrazeno rozhodčím) pro kouření.


Článek 12.6
Je zakázáno vyrušovat nebo obtěžovat soupeře jakýmkoli způsobem včetně neopodstatněných reklamací či nabídek  remízy nebo také způsobením hluku v hrací místnosti.

Pod poslední větou se dá vyčíst spousta věcí od MP3 přehrávačů až po plačící dítě :-)).

Článek 12.10
Hráč se nemůže odvolat proti rozhodnutí rozhodčího podle článku 10.2.d nebo podle Přílohy D. V ostatních případech se hráč může odvolat proti jakémukoliv rozhodnutí rozhodčího, pokud pravidla soutěže nestanoví jinak.

Nyní je zřejmé, že existuje možnost odvolat se proti rozhodnutí rozhodčího s výjimkou článku 10.2. a přílohy D, kde je rozhodnutí rozhodčího konečné!!!

Článek 13.4
Rozhodčí může uložit jeden nebo více z těchto trestů:
a. napomenutí;
b. přidání času hráči, jehož soupeř se provinil;
c. odebrání času hráči, který se provinil;
d. prohlášení partie za prohranou;
e. snížení bodového zisku v dané partii hráči, který se provinil,
f. zvýšení bodového zisku soupeři hráče, který se provinil, na maximálně možný v dané partii.
g. vyloučení ze soutěže.

Jazykové změny v překladu - tresty se "ukládají" a trest d.kontumace je nově "prohlášením partie za prohranou" 


Článek 13.7
a.     Diváci a hráči jiných partií nesmí mluvit o partii nebo jinak do partie zasahovat. V případě nutnosti rozhodčí může viníky vykázat z hracího prostoru. Zjistí-li kdokoliv jakoukoliv nesprávnost, může o tom informovat výhradně rozhodčího.
b.    V hrací místnosti a přilehlých prostorách určených rozhodčím je přísně zakázáno používat mobilní telefony a jakékoliv typy komunikačních prostředků, nejsou-li povoleny rozhodčím.

Přidáno, že zjistí-li kdokoliv jakoukoliv nesprávnost, může o tom informovat výhradně rozhodčího. Existuje možnost, že rozhodčí může povolit užití mobilních telefonu a komunikačních prostředků „autorizovaným osobám“ (schválně píšu do závorek).

Příloha A přerušení partie je nyní uvedena na konci jako Směrnice pro případ, že partii je potřeba přerušit.

Příloha B Rapid šach je nyní přílohou A.


Článek A1
V partii rapid šachu musí hráč provést všechny své tahy buď ve stanoveném čase, který činí nejméně 15 minut a méně než 60 minut pro každého hráče nebo, hraje-li se s přídavkem času, v takovém čase, aby počáteční čas + 60krát přídavek činil nejméně 15 minut a méně než 60 minut pro každého hráče.

Formulační změna - je zřejmé, že každý hráč má svůj časový limit. 15 minut pro hráče je rapid, 60 minut pro hráče je klasická partie.

Článek B3 je nyní Článek A2.

Článek A3
Pokud je zajištěn dostatečný dozor na hru (například jeden rozhodčí na maximálně 3 partie), platí Turnajová pravidla.

Nový článek v pravidlech šachu FIDE, zavádí se tzv. supervize neboli dozor (systém, který se běžně používá v KO systémech při utkáních o titul MS, kvalifikačních zápasech atd.). Pokud je  zajištěn dostatečný dozor na hru (1 rozhodčí na maximálně 3 partie), pak platí Turnajová pravidla. Pokud není zajištěn dostatečný dozor na hru platí Turnajová pravidla upravena Pravidly rapid šachu.

Článek A4 a-d
Pokud není zajištěn dostatečný dozor na hru platí Turnajová pravidla, pokud nejsou upravena jinak následujícími Pravidly rapid šachu:

Následující písmenka a - d byla zaměněna za původní B4-B9.

Článek A4 d
1.   Praporek se považuje za spadlý, když tento fakt oprávněně reklamuje jeden nebo oba hráči. Rozhodčí nesmí na pád praporku upozornit, může tak však učinit v případě pádu obou praporků.
2.   Hráč reklamuje svou výhru na čas tak, že zastaví oboje hodiny a informuje rozhodčího. Reklamace je úspěšná za předpokladu, že po zastavení hodin je praporek reklamujícího hráče nahoře a soupeřův praporek je spadlý. 
3.   Jestliže oba praporky spadly jak je popsáno v 1 a 2, rozhodčí vyhlásí, že partie skončila remízou.

Tento článek nahrazuje původní články B7 - B9. Hlavní změnou je, že rozhodčí může upozornit na pád obou praporků.

Původně článek C byl pro Bleskový šach, nově je nyní článkem B.

Článek B2
Pokud je zajištěn dostatečný dozor na hru (jeden rozhodčí na jednu partii), platí Turnajová pravidla a článek A2. 

Stejný případ pro blesk - opět dozor (supervize). Pokud je zajištěn dostatečný dozor na hru (jeden rozhodčí na jednu partii), platí Turnajová pravidla a článek A2.  Pokud není zajištěn dostatečný dozor hra se řídí pravidly rapid šachu podle přílohy A a Pravidly bleskového šachu. Nepoužijí se články 10.2 a A4.c.

Článek B3
Pokud je dozor nedostatečný, platí:
a.    Hra se řídí pravidly rapid šachu podle přílohy A, pokud nejsou těmito Pravidly bleskového šachu upravena jinak.
b.   Nepoužijí se články 10.2 a A4.c.
c.   Nepřípustný tah je dokončen po spuštění soupeřových hodin. Soupeř je pak oprávněn reklamovat výhru dříve než provede svůj tah. Jestliže však soupeř nemůže dát mat hráčovu králi žádnou posloupností přípustných tahů,  pak je  hráč oprávněn reklamovat remízu dříve než provede svůj tah. Jakmile soupeř provede tah, nelze nepřípustný tah opravit, pokud se hráči vzájemně nedohodnou jinak bez zásahu rozhodčího.

Novinkou zde je poslední věta v článku c - „Jakmile soupeř provede tah, nelze nepřípustný tah opravit, pokud se hráči vzájemně nedohodnou jinak bez zásahu rozhodčího“.

Původně článek E Notace šachové partie je nyní článkem C.

Článek F Pravidla pro hru slepců a zrakově postižených je nyní článkem E.

Nově přidán článek F - Fischerovy šachy (Chess 960)!

Vzhledem ke změnám v Pravidlech šachu FIDE lze očekávat zvýšený zájem o semináře rozhodčích nejvyšších tříd. Předběžně se připravují čtyři semináře - tradiční semináře v Praze (přibližně v polovině září) a v Brně (při zářijovém školení R2 a R3 pořádaném JmŠS), vedle toho se uskuteční též semináře v Pardubicích (v červenci při školení R1) a je plánován též seminář v Olomouci či Ostravě - termíny a místa budou včas oznámeny.

Školení R1 se uskuteční díky nabídce Pardubického šachového svazu a pořadatelů Czech openu při Czech openu 2009. Již byl dohodnut termín a zveřejněny propozice. Existuje možnost uspořádat školení R1 v Praze (předběžný termín září 2009). Bylo dohodnuto, že toto školení bude uspořádáno v případě dostatečného počtu zájemců, kterým nebude vyhovovat červencový termín v Pardubicích.

Odkazy:

fórum rozhodčích
odkaz na úplné znění (pdf)
diskuze JMŠS
7x 1304x Viktor
Fotogalerie
Komentáře (7) Aktualizovat
24.04.2009 14:00 | Autor neznámý

no u digitalek je to minus ne?takze pokud nebyl udelan 40 tah je ten minus  dole prvni a mel by prohrat neni tak?

24.04.2009 12:21 | Autor neznámý

Paulie - To se řešilo v Hustopečích. Každé hodiny mají praporek. Na digitálech značí 0.00 pád praporku a žádné setiny bych neřešil, to by znamenalo chaos. Je-li na obou displejích 0.00, jsou oba praporky dole, s tím pravidla počítají.

24.04.2009 12:18 | Autor neznámý

Opraven ještě překlad článku A1, aby bylo zřejmé, že od 60 minut jde již o klasickou partii.

Jinak vítám úpravu pravidel ohledně mobilů, která respektuje praxi, nově lze od 1. 7. vnášet mobily do hrací místnosti, jen musejí být vypnuté...Do té doby stále platí absolutní zákaz mít sebou byť i vypnutý mobil, s respektováním výkladu naší komise rozhodčích, že toto může povolit rozhodčí.

24.04.2009 12:13 | Autor neznámý

to p. Janda: Ale v tom případě nemáte oporu v pravidlech, protože na dig. hodinách nemůžou být oba praporky nikdy dole - vždycky je označen ten hráč, kterému došel čas dříve. Navíc bych vám mohl tvrdit, že na mých hodinách ještě nějaký čas (třeba desetina sekundy) zbývá, kdežto na soupeřových nikoliv. Takže podle mě to tak jednoduché není...

24.04.2009 12:06 | Autor neznámý

To bych trochu poopravil, záleží totiž na tom, zda jde o rapid či blicku, kde oba prapory dole znamenají opravdu remízu (čas reklamují pouze hráči, nově může i rozhodčí upozornit na oba spadlé prapory) či vážnou partii, kde to mínus hraje podstatnou roli, protože určuje, komu spadl praporek jako prvnímu:

6.12. Pokud oba praporky spadly a je nemožné zjistit, který praporek spadl jako první, pak

               a. v partii se pokračuje, pokud se nejedná o závěrečnou fázi partie;

               b. partie končí nerozhodně, pokud se jedná o fázi partie, kdy musí být dokončeny všechny tahy.

24.04.2009 11:11 | Autor neznámý

re Paulie - zde je to jednoduché - partii bych prohlásil za remis ( bez ohledu na to,že u jednoho je ukazatel 0.00- )

24.04.2009 10:52 | Autor neznámý

Další kvalitní článek i s kvalitními komentáři.
Měl bych ještě jeden takový postřeh, který se týká "spadnutí obou praporků". Byl jsem na turnaji v Polsku, hrálo se na digitálních hodinách. V jedné partii ukazovali čas 0.00 - 0.00, rozhodčí dal partii za remízu, já jsem se mu do toho nechtěl moc míchat, ale podle mě rozhodl špatně, protože oba praporky na digitálních hodinách dole být nemůžou. Tahle otázka byla předmětem sporu, tak se chci zeptat, jak byste to jako rozhodčí posoudili vy.