Bude Jihočeský šachový svaz hlasovat na konferenci?

22.02.2008 08:00 | Turnaje

Na adresu redakce novoborského šachového serveru dorazil otevřený dopis Martina Janovského, který rozeslal i dosavadnímu předsedovi VV ŠSČR Petru Herejkovi a předsedovi OK ŠSČR Jiřímu Krejnickému. Pisatel upozorňuje na nesrovnal...

Na adresu redakce novoborského šachového serveru dorazil otevřený dopis Martina Janovského, který rozeslal i dosavadnímu předsedovi VV ŠSČR Petru Herejkovi a předsedovi OK ŠSČR Jiřímu Krejnickému.
Pisatel upozorňuje na nesrovnalosti při poslední volební konferenci JŠS (3.2.2008), ve smyslu nízkého počtu přítomných delegátů oddílů a z toho vyplývající neusnášeníschopnost konference.


O reakci jsem požádali Jaroslava Odehnala. Druhý den nám zaslal Reakce VV JŠS na dopis M. Janovského, kterou také níže uvádíme.
Rozhodující stanovisko k celé věci má mandátová komise konference ŠSČR.


Věc: Delegace Jihočeského šachového svazu bez hlasovacích práv na republikové konferenci

Dobrý den!
Úvodem sled událostí v Jihočeském šachovém svazu (dále JŠS):
Rok 2007:
3. 2. 2007: Konference JŠS, neusnášeníschopná pro nízký počet přítomných delegátů oddílů.
16. 2. 2007: VV JŠS předkládá materiály k internetovému hlasování, o němž může hlasovat pouze nejvyšší orgán svazu, konference.
24. 2. 2007: Delegáti JŠS se účastní republikové konference s hlasem rozhodujícím, ačkoli nemají pověření.
27. 2. 2007: VV JŠS zveřejňuje výsledky internetového hlasování.,
Rok 2008:
3. 2. 2008: Volební konference JŠS, pro nízký počet přítomných delegátů oddílů neusnášeníschopná.

Od 16. 2. 2007 existuje v JŠS nelegální stav, v rozporu se Stanovami ŠSČR. Tento stav nadále pokračuje.

Dne 3. 2. 2008 proběhla v Českých Budějovicích volební konference JŠS. Pro nízkou účast se stala neusnášeníschopnou (tak se stalo i na krajské konferenci v roce 2007!). Další jednání probíhalo podle jednacího řádu, který byl schválen internetovým hlasováním. Takový jednací řád, v němž se mimochodem nacházejí perličky jako možnost delegáta zastupovat jiného delegáta (tj. zmutovaný delegát s neomezeným počtem rukou), je neplatný.
Neplatná jsou veškerá hlasování od 3. 2. 2007, kdy poprvé v historii JŠS byla konference neusnášeníschopná.
Neplatná je i volba jihočeských delegátů
na nadcházející republikovou konferenci.

Předpokládám, že stejně jako v loňském roce, se VV JŠS i tentokrát bude snažit republikové orgány uvést v omyl, tj. dopustit se podvodu, když bude sdělovat jména jihočeských delegátů, ačkoli tito delegáti nemají pověření krajské konference.
Pokud dojde ke schválení návrhu jednacího řádu republikové konference, ztrácí Jihočeši podle čl. 1.3. právo být zastupováni třemi delegáty s hlasem rozhodujícím. Jihočeská účast se tak zúží na jednoho delegáta s hlasem poradním.

Nechť výše popsanou skutečnost promítne ve své zprávě mandátová komise Konference ŠSČR 2008. Předejde se tak protestům a nebudou se muset jednotlivá hlasování později prohlašovat za zmatečná.

Do budoucna doporučuji zesílit kontrolní činnost ve směru k JŠS.

S pozdravem
Martin Janovský
ŠK Veselí nad LužnicíReakce VV JŠS na dopis M. Janovského

1. V úvodu je nutné konstatovat, že šachy máme všichni (určitě většina) jako koníček a není v našem životním žebříčku na prvním místě
2. Dovolte nám citaci jednoho delegáta z konference JŠS z r.2007: „Aktivní oddíly by neměly trpět nezodpovědným přístupem neaktivních oddílů“

Ke konferencím:
1. VV JŠS v roce 2007 i v roce 2008 provedl řádnou přípravu konference, tj. podkladové materiály byly včas zpracovány a zveřejněny na webu před konferencí, rozeslal pozvánky mailem, v roce 2008 i poštou u oddílů, které nepotvrdily mail. Zajistil místnost, a vše potřebné k řádnému průběhu. VV nemá žádné prostředky jak nařizovat někomu účast . VV JŠS je stanoven klíč 1 delegát na 20 členů = celkem 44 delegátů = nadpoloviční většina je 23 delegátů. V roce 2007 byla účast 21 v roce 2008 byla účast 19.
2. je nutné mít na paměti, že účast na konferencích je právo oddílů, nikoliv povinnost (viz. Organizační pokyny pro činnost KŠS čl.9 odst.2.4)
3. žádný předpis ŠSČR neřeší jak postupovat, když je konference neusnášení schopná, není stanoveno žádné datum, do kdy se má uskutečňovat náhradní konference,

4. v té souvislosti nikdo nechce ani definovat, kdo bude v případě svolávání nové konference hradit vzniklé náklady oddílům, které přijely na řádnou konferenci, kterou oni nezmařily (cestovné)
5. spekulativně se můžeme pouze přít o názor, zda i nově svolaná konference bude usnášeníschopná, zda oddíly nepřijely na řádnou konferenci z důvodu, že dle jejich názoru vše běží v pořádku, atd.
6. v roce 2007, když se konference řádně nesešla (nebyla nadpoloviční účast delegátů) byla změněna na „Aktiv oddílů“, který probral veškeré podkladové materiály konference a dohodl se (i na základě, že byly zveřejněny podkladové materiály na webu) podstatnou většinou přítomných (hlasování se zdrželi zástupci pouze ŠK Veselí n.L. – Janovský, Fiala) nechat schválit materiály internetovou formou včetně delegátů na konferenci (návrh předložen zástupcem Sokol Písek). Výsledek Vám je přístupný na našem webu – jasně převládlo schválení předložených materiálů. Kdo by chtěl zpochybňovat jeho důvěryhodnost, musel by začít zpochybňovat nejprve odpovědi předsedů jednotlivých oddílů, kteří zasílali vyjádření a musel by doložit, že za daný oddíl odpovídal někdo nekompetentně. Na tomto základě byli zvoleni – zastáváme názor , že řádně – delegáti celostátní konference ŠSČR za JŠS. Kdo si myslí opak, a nechce respektovat hlasování oddílů v JŠS ať zpochybní různá hlasování konference ŠSČR z r.2007. Na tomto „Aktivu ..“ v roce 2007 jsme se zabývali i skutečností, jak postupovat, když je konference neusnášeníschopná. Na návrh zástupce ŠK Di Lotti Bernartice byl do jednacího řádu zapracován návrh, že v případě neusnášení schopnosti konference v daný čas, je čekací doba 15 min. a poté se využívá tvrdší způsob odhlasování materiálů a návrhů a to „pro“ musí být 2/3 z přítomných. Každý kdo umí počítat, zjišťuje, že pro návrh musí být více delegátů než, kdyby byla nadpoloviční většina při nejnižším přípustném počtu delegátů pro řádnou konferenci (23). Platí to pro přítomnost 22 – 18 delegátů. Samozřejmě, že jsme si vědomi, že tento prvek neodpovídá přímo řádům ŠSČR, ale je to jedna z možností, jak řešit takovouto situaci. Toto bylo navrženo v dobré víře a zástupci oddílů to rovněž podstatnou většinou v internetovém hlasování schválili. To že výsledky hlasování o delegování na konferenci ŠSČR a další věci byly zveřejněny na webu JŠS po 24.2.2007 bylo jen technickou věcí. Hned jak se dosáhlo nadpoloviční většiny „pro“ byli delegáti informováni, že jsou potvrzeni.
7. Jestliže členové VV JŠS a „podstatná část“ členů – delegátů krajské konference JŠS v dobré víře vychází ze schváleného „jednacího řádu z r.2007“, proto se jím řídila i v roce 2008. Na začátku konference JŠS 2008 nikdo proti tomuto jednacímu řádu (ani delegát oddílu ze kterého je p. Janovský) neprotestoval ani nezpochybnil.
8. „perličku“ co uvádí p. Janovský je v „Jednacím řádu“ od roku 2003, který zpracovával Ing. Havlůj a další jako členové návrhové komise – viz. příloha. V této době bylo jiné složení VV JŠS než je dnešní a dosud to nikdo nezpochybnil. Od této doby je zařazen tento bod trvale v jednacím řádu JŠS.
9. VV JŠS nezpochybňuje formu volení různých delegátů na krajskou konferenci, vychází z toho, že je to vnitřní věcí oddílů.
10. Přestože to není rozhodující, ale realita v JŠS je následující: na konferenci JŠS 2008 bylo zastoupeno 10 oddílů (z 29), ale zastupovali 330 členů (z 618) což je nadpoloviční většina. Další 4 oddíly byly řádně omluveni (zastupovali dalších 73 členů). Dodatečně se další oddíly omluvily. Máme 14 oddílů s členskou základnou do 15 členů včetně dětí. Zde lze hledat zejména neúčast na konferenci. Rovněž ekonomika řady oddílů není ideální, aby utrácely finance.
11. Nebudeme se vyjadřovat k mezilidským vztahům v rámci JŠS. Jsme rádi, že se nám daří napravovat tuto oblast a nikdo z členů VV JŠS nikoho neuráží jako tomu bylo v předcházejících letech. Z osobních jednání můžeme konstatovat, že současné vedení VV má ve většině oddílů podporu. Zřejmě, ale předcházející období zanechalo stopy.
12. VV JŠS řeší vše transparentně, zveřejňuje i hospodaření každé čtvrtletí, nastavuje demokratické podmínky v jednotlivých činnostech a akcích. Všichni si mohou jasně prohlédnout podkladové materiály konferencí do r.2007 a srovnat se stávajícím stavem.

Stanovisko VV JŠS:
1. VV JŠS zastává názor, že delegáti za JŠS na celostátní konferenci ŠSČR měli a mají důvěru, a byli a jsou platnými delegáty konferencí ŠSČR v roce 2007 i 2008
2. JŠS pracuje v podmínkách, které jsou dané v našem kraji a vše co dělá, dělá v dobré víře, kterou podporuje podstatná většina členské základny
3. Pokud by se zpochybnilo internetové hlasování oddílů jak uvádí p. Janovský, musela by se zpochybnit řada rozhodnutí VV JŠS (i z minulosti), která dnes v rámci úspor probíhá internetovým jednáním a hlasováním a nejen v našem kraji.
4. VV JŠS respektuje, že je to osobní názor p. Janovského.

Doporučení v ŠSČR:
1. Řešit v dokumentech ŠSČR situaci neusnášení schopnosti konferencí s přihlédnutím k různým situacím – KŠS si to mohou řešit individuelně
2. Dát větší volnost KŠS v různých činnostech i v oblasti „Ekonomické směrnice“
3. Začlenit do dokumentů ŠSČR moderní prvky komunikace – umožnit jejich využívání

Za VV JŠS

Rudolf Belec
Jaroslav Odehnal
Milan Durchan
Vladimír Šindelka
41x 851x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (41) Aktualizovat
11.03.2008 14:42 | Autor neznámý

Ano, teď máš pravdu Milane Durchane. Proč to teda nepodepíšeš elektronickým podpisem když ti ta anonymita tak vadí? Sám jsi říkal, že to bez něja nemá váhu.

10.03.2008 12:38 | Autor neznámý

huráá, všichni do toho. Dohadujte se tu, přebíjejte se tu anonymními příspěvky či příspěvky pod jmény toho, či onoho, na které budou následovat další vysvětlující, že to ten či onen to nepsal apod.:) Jediné na čem se všichni shodnou je, že tahle debata nemá vůbec žádnou vypovídající hodnotu a smysl:)

08.03.2008 21:40 | Autor neznámý

Samozřejmě, žes to psal oboje ty, Milane Durchane. To bych musel bejt úplnej debil, abych nepoznal tvůj styl, jak se ze závisti a ubohosti otíráš o Strmilov.

07.03.2008 20:58 | Autor neznámý

Nechápu. proč se tu furt někdo naváží do Strmilova. Nejdřív pan Durchan podepsaný plným jménem, pak už podpisy chybí. Vytuneloval snad Strmilov finance krajského svazu? Kontumoval někdo ze Strmilova někdy někoho v rozporu s pravidly ve prospěch svého dítěte? A naopak: Neorganizoval snad Strmilov během mnoha let desítky a desítky špičkových mnohadenních akcí pro děti, kde se nic neplatilo? Nebylo by na místě po tom, co se jistým "hrdinům" podařilo strmilovské aktivity krajské úrovně zásadně omezit z pozice "krajského VV" přestat si aspoň o Strmilov otírat uslintané tlamičky?

07.03.2008 13:07 | Autor neznámý

Jak vám může říct Vl. Šindelka (602226548) i L. Mezera (724653155) předchozí dva příspěvky psal jejich jménem někdo jiný. Kdo asi v jižních Čechách, že jo? Kdo asi??

06.03.2008 17:47 | Autor neznámý

To je rozumný názor. Přidávám se k němu. Stejně všichni vědí, že moc přichází až za projektilem. Právní cestu rudýho satana s pankáčem nikdo nikdy nesundá.

05.03.2008 18:56 | Autor neznámý

Nechapu co pan Janovsky zase blbne. To ze je Durchan podvodnik a Odehnal komunista stejne vsichni v JSS vedi a nema cenu do toho tahat svaz.

28.02.2008 19:11 | Autor neznámý

Nejhorší na tom je, že Durchan už ve prospěch svého syna párkrát kontumoval a taky vydává svoje krajský elo (ale jestli dává Jendovi příhoz, to nemám ověřený, ač bych tomu klidně věřil).

27.02.2008 16:46 | Autor neznámý

Enormní nasazení ve výkonu funkcí se promítá negativně i do výkonu Durchana juniora. Ten sice soustavně netrénuje 30 let, ale jenom 12, ale elo 1480 mezi juniory taky příliš nevyniká a bude to jistě tím, že otci často pomáhá s tvorbou koncepce rozvoje jihočeského šachu a to na úkor studia taktických obratů. Takovým obětavcům by se na základě spravedlivého posouzení předsedy STK měl udělovat ratingový bonus ve výši 100 - 700 elobodů.

27.02.2008 16:13 | Autor neznámý

Ano, souhlasím s kolegou "fanouškem". Pan DURCHAN je výborný šachista úrovně KM! Proč má nízké ELO? Často musí řešit důležité funkcionářské problémy, a to i u partií. Dělat špičkového funkcionáře a hrát, to již z hlediska koncentrace prostě nejde dohromady...

27.02.2008 08:26 | Autor neznámý

Taky se přimlouvám za pana Durchana a navrhuji prověřit správnost výpočtu jeho ela, protože tento mimořádně talentovaný a pracovitý hráč po cca třiceti letech usilovného trénování a studia elo jenom s velkým úsilím udržuje nad hranicí 1700. Vnucuje se idea, že rating tohoto šachisty je uměle podhodnocován, aby se tak znevážila vypovídací hodnota břitkých analýz tohoto nadšeného a nekompromisního komentátora partií a hráčů jakékoliv úrovně, především jihočeských.

26.02.2008 23:09 | Autor neznámý

Navrhuji, aby VV jihočeského svazu založil zvláštní konto. Jsem si jistý, ýe mnoho Jihočechů by tam posílalo na podporu aktivit pánů DURCHANA a ODEHNALA peníze! To by jistě složilo k rozvoji šachu v celém regionu!!!!

26.02.2008 23:04 | Autor neznámý

Vyjadřuji plnou - 100procentní - podporu panu Milanu Durchanovi. Poznal jsem ho jako nesmírně pracovitého, čestného čkověka, který chce pomoci rozvoji naší královské hry. Stejně jako p. Durchana podporuji pana ODEHNALA - vynikajícího manežera! Rejdy jejich nepřátel plynou nejspíš ze závisti a také z toho, že jsou to kvalitní šachisté!!!

26.02.2008 12:46 | Autor neznámý

Sám patříte zcela jistě ke skupině aparátčíka Odehnala, nebo jste úplně mimo. Trvejte si na nesmyslech. Vina je u toho, kdo krade a lže a ne u toho, kdo mu v tom zabraňuje a kdo jeho lži odkrývá, i když dusnou atmosféru přímo působí oba. Jestli nevíte, jak se za Bambuleho kradlo, tak víte o šachách v Jižních Čechách hovno! A na tom si trvám! Chyby jsou na straně komunistického aparátčíka Odehnala a komedianta Durchana.

25.02.2008 18:34 | Autor neznámý

To: upřímnost. Trvám na tom, že obě skupiny. Sám nepatřím ke skupině žádné, tedy nevím proč píšete "Nerelativizujte svojí vinu"? Na konference jsme přestali z oddílu jezdit, to je snad jediná naše vina. Napsal jsem, že za Bambuleho vše fungovalo a to je pravda, na které trvám. Jestli někdo kradl nebo ne, to nevím, tak blízko vedení JŠS jsem nebyl a nejsem, abych to věděl. Vnímám pouze tu dusnou atmosféru, která v JŠS panuje. A chyby jsou rozhodně na obou stranách.

25.02.2008 10:39 | Autor neznámý

Tak právě pod tímhle bych si představoval ty nepodložené denunciace, které spíš polichotí, než aby vadily.

25.02.2008 10:01 | Autor neznámý

To je fakt, kdo se podívá na Strmilovské vulgarizmy, udělá si obrázek sám.

25.02.2008 09:41 | Autor neznámý

Že by byly články na strmilovském webu již málo čtené a tak se jihočeské diskuze (spíše vulgarismy) přesunou pro zvýšení popularity na novoborský ? To snad ne !

25.02.2008 07:42 | Autor neznámý

Janovský by potřeboval nějakou ženskou. Přestal by se trápit a možná začal myslet.... Děvčata, nenašla by se nějaká dobrovolnice ???

24.02.2008 21:28 | Autor neznámý

Prosím, nelhat! Nikoliv obě skupiny! Jenom jedna! Nerelativizujte svojí vinu! Ta patří jenom Vám! Za Bambuleho se kradlo až se za vozem prášilo. A za Kukačky se krást přestalo a dokonce se i vracelo. Já jsem taky přestal jezdit na konference. A dokud bude Odehnal VV tak tam jezdit nebudu.

24.02.2008 20:32 | Autor neznámý

Obě (skutečně OBĚ !!!) soupeřící skupiny tak rozpoltily jihočeskou šachovou veřejnost, že těžko mohou předpokládat vysokou účast na konferencích. Kdo z normálních lidí by jel na celý den poslouchat jejich neustálé hádky. Těch 19 letošních delegátů jsou až na pár ( 3 - 4 !) vyjímek pouze lidé z obou válčících skupin. Pokud obě skupiny budou pokračovat ve stejném duchu, příští rok bude na konferenci lidí možná ještě méně. Asi by se měli někteří lidé nad sebou velmi vážně zamyslet. To co předvádí, je skutečně fraška. Vzpomínám na sekretáře JŠS pana Bambule. To byl "jen" sekretář, ostatní funkcionáře jsem ani neznal, ale výbor FUNGOVAL. Jestli se na vás, hoši, zeshora dívá.......

23.02.2008 23:35 | Autor neznámý

Pro pana "Fialu": To je dobře známý a dříve často probíraný element diskuzí. I přes různé apely obecně není nemorální se nepodepisovat a naopak v drtivé většině případů není rozumné se podepisovat - už jen proto, že pro ostatní, co se vyznají v diskuzích, zůstáváš tak jako tak anonymem, ať se neověřeně podepíšeš nebo nepodepíšeš. Pokud se chceš veřejně vyjádřit k některému problému, použij k tomu kterýkoliv jiný informační prostředek než fórum a uděláš lépe. Faktem zůstává přesně to, co padlo v předchozím příspěvku - že pravda je pravdou a lež je lží bez ohledů na podpisy. Kdo se na anonymních diskuzích podepisuje nebo dokonce vyzývá ostatní, aby se podepisovali, tomu to buď myslí o něco pomaleji, nebo je pokrytec. V Jižních Čechách je nejčastější ta druhá varianta. Anonymní fóra dráždí jen pokrytce a kdo se nemá za co stydět, tomu anonymní fóra nevadí, i když se na nich objevují výpady proti němu (protože jsou zjevně neopodstatněné). Sám to moc dobře víš, kdo se ze všech sil snažil a zasloužil se o zablokování všech fór na jihočeských šachových webech kromě toho strmilovského, kde jim scházela potřebná moc. Čestní ani poctiví lidé to opravdu nebyli. A upřímní už vůbec ...

23.02.2008 21:50 | Autor neznámý

Pravda je pravdou, ať je podepsána tak nebo onak. Podepsaná lež zůstává lží.

23.02.2008 19:13 | Autor neznámý

Re: Nejde o to, že ti, kteří sem něco píší by se za svůj názor styděli, ale je to z bezpečnostních důvodů - občas sem totiž chodí individua, kteří vezmou tvoje jméno a vláčí ho pod všemožnými diskusemi a v lepším případě píší s čím nesouhlasíš, v tom horším píšou vulgarismy. Proto ti doporučuji používat nick. V tom případě to tolik "nebolí".

23.02.2008 15:58 | Autor neznámý

Hej, lidi! Opravdu si mám myslet, že se většina těch, co sem napsala svůj příspěvek, za svůj názor tak stydí, že se nejste schopni podepsat svým pravým jménem, ale raději se nazýváte různými dalšími jihočechy, kačery Donaldy a tak podobně? Připomíná mi to našeho psa, který na jiného psa hrozně štěká, když je bezpečně schovaný za plotem zahrady, ale pokud ho potká mimo ochranu plotu, tak ani nehlesne a je jak klidná ovečka. Podepsaný názor je názor a kdo se není schopný podepsat, toho nelze brát vážně!

23.02.2008 15:04 | Autor neznámý

Známá praktika strmilovského fóra: Někdo se podepíše mým jménem a napíše do fóra příspěvek, který je "ujetý". Prosím berte tedy ty "Milany Durchany" (např. včera ve 22:03 hod.) s rezervou.

23.02.2008 11:28 | Autor neznámý

Kdyby Janovský neměl pravdu a nefláknul hřebík na hlavičku, tak by ta odpověď byla koncipovaná věcně logickým vyvracením a zpochybňováním jeho argumentů. Místo toho to je snůška vcelku nesouvislých blábolů o dobré víře, o výhodách kumulace delegátských hlasů v jedné osobě a falšování hlasů posíláním podvržených mailů přes Internet, o nekonečném vysvětlování, že vlastně menšina je většinou a většina nemůže tolerovat menšiny, že absence je neabsence, a že ten, kdo na "konferenci" prostě nebyl, tam vlastně byl. O bezmezné důvěře všech klubů ve "výkonný výbor", o tom, že si někdo neinformovaný nestěžoval, i když si stěžovat teoreticky mohl a k tomu ještě hromada lhaní o jednacím řádu z roku 2003 a chybách předchozího výboru. No s tím se jděte vycpat, chlapci. To Vám nemůžete spolknout ani slepec.

23.02.2008 10:23 | Autor neznámý

Úplně se tu zapomělo na to, že termín poslední jakobykonference byl záměrně zvolen tak /3.2./, aby se překrýval s 2.ligou a aby se tedy zamezilo účasti nejen mnohým významným jihočeským šachistům, kteří by mohli dělat současnému vedení "potíže", ale hlavně předsedovi revizní komise Milanu Borkovcovi. Ten totiž ostř kritizoval praktiky současných jihočeských "vejborů" už loni. A tak ho prostě ve chvíli, kdy čuměl do druholigové partie /s Katkou Čeíkovou/ Odehnal nechal zmanipulovanou "konferencí" vystřídat zcela neškodným /nepříliš vzdělaným/ L.Němcem. Pro éru zvyšování členských příspěvků se Borkovec v čele RK totiž vůbec nehodil :-)

23.02.2008 09:34 | Autor neznámý

Když si pozorně přečtete tu odpověď "VV", který je těžko po neusnášeníschopné volební konferenci skutečným výkonným výborem, tak zjistíte, že je to jedna velká mlha. Právních podkladů a argumentů, které jedině hrají roli, je v ní pramálo, zato obsahuje mnoho emočně zabarvených tvrzení, které nemají za účel nic jiného než dezorientaci právně nevzdělaných nebo méně vzdělaných. Ten, kdo umí číst mezi řádky a zná elementární právní principy to bere spíš jako přisvědčování Janovskému. Internetové hlasování v podobě z Jižních Čech je samozřejmě totální paskvil. V době, kdy se například Ludvík Němec - člen komise mládeže a předseda druhého největší oddílů vyjadřuje o Internetu pouze v kontextech typu "zasranej Internet", "zkurvenej Internet", apod. a postrádá základní počítačovou gramotnost, si nelze představit vznik jeho delegátského hlasu jinak než falzifikací. Kumulace více hlasů v jednom delegátovi je absolutně nepřípustná a hlavně nevím, kde je diskuze, podávání pozměňovacích návrhů oddělené schvalování nesouvisejících témat a další, pro demokratické hlasování tak esenciální prvky?

23.02.2008 08:27 | Autor neznámý

Odehnal názorně předložil návod, jak obcházet nejvyšší svazový orgán, konferenci. Nelze se divit, jeho totalitní praxe aparátčíka i dnes přináší své plody. "1. VV JŠS zastává názor, že delegáti za JŠS na celostátní konferenci ŠSČR měli a mají důvěru,..." Nemohu si pomoci, slyším tam bolševika.

23.02.2008 08:23 | Autor neznámý

reakce na dopis pana Odehnala: 1. skoro kazdy mame sachy jako konicek, ale panu Odehnalovi slusne vynasi. Da se uplne snadno dohledat, ze cerpal dotaci od MU v Tabore na ucast na ME, ktereho se nikdy neucastil. Byl to totiz Glorny cup (pan odehnal v tom asi rozdil nevidi), ovsem jednotlive deti si naklady platily, takze jak Odenal vyuzil dotaci? stejne jako ucet JcSS. Kdyz se dostal do cela JSS, mel JSS na ucte prebytek 100.000. Zeptejte se Sindelky, co je tam ted? Hovno. Ono rozfofrovat sto litru pres cestaky a jine nahrady, to uz umeni je, ale Odehnal to dokaze. Inu, je to kovany svazak (byvaly predseda SSM v Tabore). 2. problemy s ucasti na konferenci byly dycky a zjistilo se, ze jedina moznost je poradat konference soucasne s losovaci schuzi. Experiment oddelit to zkousel i Kukacka, ale brzo pocopil, ze jedine na osovaci schuzi se lidi sejdou v dostatecnem poctu. Vite co Odehnala vede k tomu, opakovat znova tytez chyby, jen se stale vetsi duslednosti? Je to hloupost nebo umysl. Ja jsem presvedcen, ze umysl. 6. Aktiv oddilu... kdo to kdy sysel. Ale to je ta svazacka minulost :-) 10. pocitat, ze nadpolovicni cast sachistu muze byt zastoupena podpolevicnim poctem delegatu, jak to dela s. Odehnal, je peknaptakovina. Doufam, ze mu to nezerete. Jenom dovetek. kdyz se pan Odehnal drzi zavaznych dokumentu SSCR, jednacich rau atd., kde v nejakem nasel, co je to "radna omluva z ucasti na konferenci"? Nic takoveho neznam, sice si dokazu predstavit, ze nekdo napise "my neprijedem", ale takovy oddil je nezastoupen uplne stejne, jako ten, ktery nenapise nic. Zvolani "omlouvame se", to nema zadnou vahu. Pro to Odehnal tady uvadi? zamerne dela mlhu... Usnaseni byla z duvodu nevhodneho terminu neusnasei schopna v roce 2007 a tak to zopakovali v roce 2008. Dava to nekomu smysl? 11. Prave ty mezilidske vztaky jsou dulezite, Belec, Odehnal a spol se porad ohaneji minulym obdobim, toz pripomenme si, ze i v minulem obdobi byl Odehnal predsedou. skoncil po 1 mesici, kdyz se mu nepodarilo prosadit nakup nastenych sachovnich: 6 kusu pro oddily s dohromady 19 detmi. Zaridila by to Odehnalova firma v cene 4000ks/za sochonici - tak vypada ten Odehnalum konicek. Mimochodem, Kukacka, tehdejsi predseda stk, se pak strasne rozciloval, protoze Odehnal mu materialy, ktere jako predseda mel u sebe, poslal v nekolika mesicich urcenci, ale hlavne na dobirku!!! Jo, hlavne ty mezilidske vztahy a je to konicek! koncim, protoze uz me to nebavi, jenom doufam, ze na konferenci SSCR zastupci jihoceskeho kraje nebudou. At zije demokraticke internetove hlasovani soudruha Odehnala, takto predsedy OV SSM v Tabore ;-)

23.02.2008 07:48 | Autor neznámý

Předseda STK JŠS Milan Durchan objasňuje (2008-02-22 22:03:27), že jsem v čele tvůrců mediálních fikcí. Jeho široký rejstřík činnosti čili kotrmelců je snadným terčem pro zábavu ve stylu hádanek Věřte, nevěřte. Např. Durchan se plíživě snaží vecpat do základních sestav soutěží družstev, když v 1. díle seriálu neusnášeníschopných konferencí v roce 2007 v návrhu plánu činnosti VV JŠS uvedl: "Každé družstvo 1.divize a 2. divize (nejvyšších krajských soutěží) by mělo mít v základní sestavě min. jednoho hráče s potvrzením vyškoleného rozhodčího od sezóny 2007/2008." Krajským školitelem je pochopitelně... Ano, je to tak.

22.02.2008 23:34 | Autor neznámý

Možná se hodí připomenout i že současný VV JčŠS je ve všeobecně známém rozporu se stanovami trvale pouze čtyřčlenný / je to patrné i z podpisů pod zmateným oponováním Janovského nezpochybnitelnému tvrzení/. To je jenom taková další ukázka "regulérnosti" současného VV JčŠS.

22.02.2008 23:10 | Autor neznámý

Trochu mě zaráží, že se legendární "hvězda" Durchan už zase naváží do strmilovského webu a do Tondy Steinhausera - má snad Durchan pocit, že se touto cestou zatím málo ztrapnil? K samotné situaci současného vedení JČŠS bych rád poznamenal, že v minulosti jistého ideologa nevidím největší problém, zásadní problém je v nesporné protiprávnosti stavu v JČŠS., Zatímco před nástupem současného vedení JČŠS nebyly s usnášeníschopností konference nejmenší problémy, začalo nové vedení účelově svolávat konference právě v termínech, které regulérní usnášeníschopnost prakticky vylučovaly a to i přes dlouhou řadu protestů dávno před oběma "konferencemi". Je třeba připomenout, že na pozadí organizačního mlžení došlo v neuvěřitelně krátké době k likvidaci řádově stotisícové rezervy na účtu krajského svazu a nelegální imitace konference má nyní "posvětit" zahájení zvyšování členských příspěvků v situaci, kdy se krajský svaz nachází ve stavu totální organizační devastace. Předchozí vedení krajského svazu přitom směřovalo k výraznému snížení či dokonce zrušení členských příspěvků při dalším rozvoji.

22.02.2008 22:03 | Autor neznámý

"Soudruh bafuňář" to být nutně nemusí. Vytvářením mediálních fikcí na strmilovském webu i jinde ve stylu, že každý, kdo podporuje politiku současného výkonného výboru je bývalý komunista, je dílo nemnohých netolerantních jedinců v čele právě s panem Janovským. I tak z čistě deskriptivního hlediska bez jakéhokoliv osobního stanoviska jsou bývalí komunisté v současném výkonném výboru v menšině, a proto bych jejich vliv nikterak nepřeceňoval.

22.02.2008 18:32 | Autor neznámý

další soudruh bafuňář? není jic mezi šachistama nějak moc?

22.02.2008 17:25 | Autor neznámý

Martin Janovský je notorický stěžovatel a je škoda času, který člověk stráví nad jeho výplody.

22.02.2008 16:08 | Autor neznámý

Výsledky internetového hlasování jsou na www.jcsach.cz/archiv-zprav/internetove-hlasovania-.html po jednotlivých hlasech a oddílech. Každý zjistí, že jeho hlas nikdo nezmanipuloval. O elektronickém podpisu šla řeč tehdy, když z webu Ant.Steinhausera na gymnáziu v Jindř.Hradci rozesílali se fake maily po funkcionářích v celé republice a to mým jménem, jakoby z mojí poštovní schránky.

22.02.2008 15:53 | Autor neznámý

Je otázka, zda ty "šachové aféry" nevznikly v hlavě pana Janovského, resp. strmilovských postadulescentů. A nebyly pak mnohokrát převyprávěny ústní lidovou slovesností.

22.02.2008 15:53 | Autor neznámý

M. Durchan se mnohokrát holedbal, že mail bez elektronického podpisu nemá žádnou hodnotu. V této souvislosti račte dedukovat sílu internetového hlasování na jihu Čech.;-) Neusnášeníschopná jihočeská konference 2008 volí staronový VV na tříleté období, hlasuje o zvýšení krajských příspěvků atd. Čerstvý vzduch, prosím... S návrhy J. Odehnala, v letech 86-89 tajemníka OV SSM v Táboře pro ideologickou výchovu pracovníků (IVP), doporučuji zacházet stejně obezřetně jako s jaderným odpadem.

22.02.2008 15:21 | Autor neznámý

Ty jo, ve VV JŠS je mediální hvězda Milan Durchan? To tam teda musí vypadat:)) I když velice rád jezdím za rodinou na Šumavu, kvůli šachu jsem rád, že tam nebydlím...mi přijde, že 50% šachových afér je odtamaď:))