Právní rozbor a Otevřený dopis všem šachistům - Eliška Richtrová

04.01.2021 02:27 | Turnaje

Už to vypadalo že si tady napíšeme otevřený dopis. Že uděláme právní rozbor a diskuzí si to nějak vyříkáme. Vypadalo to, že tento příběh tak nějak pomaličku končí. Ale není to pravda.

Dobrý den,
dodatečně jsem se seznámila s otevřeným dopisem Elišky Richtrové, s nímž rovněž plně souhlasím. Bylo pro mě šokující, když jsem se dozvěděla, že nominace pana Matochy byla učiněna toliko 2 osobami z výkonného výboru Šachového svazu (dle zjištěných informací tehdejším předsedou Viktorem Novotným a dále Martinem Petrem, který byl zřejmě v inkriminované době místopředsedou) za celý Šachový svaz ČR, ač jde dle mého názoru o jednoznačný přesah činnosti a cílů našeho zájmového spolku (viz čl. 2 Stanov ŠSČR, dále jen "stanovy" ve spojení s čl. 1 stanov) a kompetencí předsedy a místopředsedy výkonného výboru (viz čl. 9 stanov ve spojení s čl. 2 stanov). Měla jsem možnost si přečíst i odpověď současného předsedy našeho svazu, která je pod dopisem Elišky na stránkách nss.cz rovněž umístěna. Musím však konstatovat, že je to reakce velmi neadekvátní a dosti strohá, aby vysvětlila, pro mě naprosto ohromující krok, který si dovolili oba výše jmenovaní učinit za celou šachovou obec. Správně bylo napsáno, že jsme apolitickou zájmovou organizací (což máme ostatně vyjádřeno i ve stanovách - viz čl. 1 odst. 3). Zřejmě tu došlo k nepochopení a k nesprávnému výkladu stanov. Je třeba zdůraznit, že nejvyšším (republikovým) orgánem je Konference ŠSČR (viz čl. 8 odst. 1 stanov) a nikoli Výkonný výbor ŠSČR (dále jen "VV"), který je statutárním orgánem. Jeho úkolem je plnit úkoly uložené stanovami a Konferencí ŠSČR (viz čl. 9 odst. 3 písm. a) stanov). Je však třeba mít stále na paměti omezení především již zmíněnými úvodními články 1 a 2 stanov, které stanoví rozsah činnosti a cíle našeho sdružení a celý článek 9 vykládat v kontextu zmíněných článků restriktivně (tj. zužujícím výkladem),  nikoli extenzivně (tj. rozšiřujícím výkladem). V této souvislosti poukazuji na dosti nepochopitelný čl. 9 odst. 3 písm. b) stanov, dle něhož VV rozhoduje o všech věcech, které si k rozhodnutí vyhradí, pokud rozhodnutí o dané věci není v pravomoci Konference ŠSČR, neboť takové ustanovení popírá čl. 8 odst. 1 stanov, když vyznívá tak, že VV by byl vyšším orgánem než Konference ŠSČR. V tomto případě není nic jednoduššího než odkázat na základní principy a právní úpravu např. akciové společnosti, jež bychom měli více respektovat a upravit v našich stanovách, aby nedocházelo ke krokům, které by si VV (či dokonce pouze předseda s místopředsedou) neměl dovolit, zvlášť, pokud nepochopí, že je stále mít na zřeteli co je cílem a činností našeho spolku. 

Dle mého názoru oba jmenovaní pochybili, pokud připojili podpisy pod nominaci pana Matochy do Rady ČT, neboť jde o závažné rozhodnutí, zasahující do oblasti politické a přesahující činnosti a cíle, pro něž jsme organizováni. Takové rozhodnutí z logiky věci nemůže náležet do kompetencí VV, nýbrž toliko do kompetencí nejvyššího orgánu (tj. Konference ŠSČR), jenž je oprávněn mj. i měnit stanovy. A to neřeším ani transparentnost daného kroku, která evidentně rovněž chybí. Jak jsem se dozvěděla, oba jmenovaní tak dokonce učinili bez kolektivního rozhodnutí celého VV (tj. bez vědomí ostatních 3 členů VV) s nesprávným odkazem na čl. 9 odst. 4 stanov (viz můj rozbor výše, který o to více platí). Mám tak za to, že daný krok byl učiněn dvěma fyzickými osobami, které překročily svá oprávnění a tudíž by měl zavazovat pouze tyto 2 osoby. Z tohoto důvodu by měl Šachový svaz ČR prostřednictvím svého nejvyššího orgánu jednoznačně rozhodnout, zda vyslovuje souhlas s nominací pana Matochy a do doby jeho rozhodnutí by měl VV oficiálně odvolat svůj podpis na dané listině. Dále vyzývám Viktora Novotného a Martina Petra, aby popsali a vysvětlili celou anabázi celého případu a seznámili s ní šachovou obec (nejlépe na webových stránkách Šachového svazu a nss.cz). Současně navrhuji i revizi stanov, kterou by se měla zabývat Konference ŠSČR, jíž by došlo především k pregnantnímu vyjádření jednotlivých kompetencí (zejména celého VV a dále jeho předsedy a místopředsedy či zmocněnce ve smyslu čl. 9 odst. 4 stanov) včetně opravy již zmiňovaného čl. 9 odst. 3 písm. b) stanov. 

Pro úplnost dodávám, že svůj dopis směřuji jak členům VV, tak i dalším osobám především z předešlého dopisu Elišky. Současně si dovoluji požádat pana Koutného, aby (je-li to možné) byl umístěn i na stránky nss.cz, za což velmi děkuji. Všem děkuji za váš čas a omlouvám se za případný nevyžádaný e-mail.S přáním všeho nejlepšího v novém roce 2021, pevného zdraví, nervů a snad i klidnějších dnů
JUDr. Martina Folková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otevřený dopis a výzva všem šachistkám, šachistům, předsedovi a výkonnému výboru
Šachového svazu České republiky, aby odmítli nestandardní a netransparentní nominaci
Mgr. Matochy za člena Rady České televize.

Vážená šachová obec, vážené šachistky, vážení šachisté, obracím se na Vás tímto mimořádným způsobem, neboť jsem velmi znepokojena faktem, že Šachový svaz České republiky nestandardně a netransparentně nominoval za člena Rady České televize Mgr. Pavla Matochu. Výkonný výbor Šachového svazu totiž na svém zasedání nenechal o této nominaci oficiálně hlasovat, ani k tomu nepořídil zápis. Je to obzvláště znepokojující poté, kdy se Mgr. Matocha stal předsedou Rady České televize, přičemž svým jednáním ohrožuje nezávislost veřejnoprávní televize, jež je pilířem demokracie.

O výše uvedeném jsem se dozvěděla až s odstupem času, a to po přečtení tohoto článku, který
byl uveřejněn na stránkách portálu HlídacíPes.org, zabývajícím se investigativní žurnalistikou
a zejména zneužíváním moci: https://hlidacipes.org/ondrej-neumann-novy-sef-rady-ceske-
televize-matocha-porusuje-zakon-i-novinarskou-etiku-a-lze/ . Autor Ondřej Neumann, ředitel
Ústavu nezávislé žurnalistiky, zde mimo jiné napsal, že Šachový svaz nominoval Mgr.
Matochu do Rady České televize, a zároveň uvedl:


„Pavel Matocha dlouhodobě porušuje zákony České republiky. Ovládá zcela netransparentní
neziskovku, která získává statisíce korun od státem ovládaných firem, od obcí a od obcemi
ovládaných firem. Ve sponzorské smlouvě se podepsal pod lživé informace. Navíc jako
novinář podvádí čtenáře, když porušuje elementární pravidla profese a propaguje výrobky, ze
kterých má prospěch on sám, jeho neziskovka a jeho firma.“


S podivnou nominací Mgr. Matochy nelze souhlasit, neboť nemá nic společného se zájmy šachové obce v České republice a navíc vážně poškozuje její dobré jméno. Proto věřím, že k mé výzvě se přidají i další šachistky a šachisti.


Vyzývám tímto předsedu a výkonný výbor Šachového svazu, aby v co nejkratší době tuto záležitost projednali a rozhodli, že Mgr. Matocha není jeho oficiálním reprezentantem v Radě České televize.

S pozdravem
Ing. Eliška Richtrová
bývalá reprezentantka ČR
1. velmistryně ČR v šachu


P.S.
Dále přikládám odkaz na otevřený dopis, který Český národní výbor Mezinárodního
tiskového institutu adresoval předsedovi Rady České televize, Pavlu Matochovi. Jak z textu
organizace vyplývá, Mgr. Matocha překračuje své pravomoci a ohrožuje nezávislost České
televize:https://www.forum24.cz/prekracujete-pravomoci-predsedy-rady-ct-pise-novinarska-organizace-matochovi/


reakce: 

Vážený pane Koutný,

 S otevřeným dopisem velmistryně Elišky Richtrové souhlasím a ráda bych připojila také svůj podpis.

 S pozdravem

 Růžena Přibylová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osobně nesouhlasím s nominací Pavla Matochy od ŠSČR. Považují toto rozhodnutí za chybné. Podepisuji tento otevřený dopis.

Petr Koutný

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,
prosím o zveřejnění mého názoru v následujícím znění:

Zcela souhlasím s Eliškou Richtrovou a podepisuji v plném rozsahu.
Mám na to velmi podobný názor, pan Matocha měl být především nominantem  Agrofertu, jehož zájmy v radě nepokrytě zastává a neměl být tedy nominován apolitickou zájmovou organizací, jejíž členové mají velmi rozdílné politické názory.

Petr Folk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane Koutný,prosím o zveřejnění tohoto emailu, ve kterém bych rád vyjádřil svůj názor na nominaci Mgr. Matochy šachovým svazem.

Zcela souhlasím s dopisem velmistryně Elišky Richtrové a dopis podepisuji v plném rozsahu.
Šachový svaz postupoval minimálně nestandardně a nevhodně a od jednání pana Mgr. Matochy by se měl distancovat.
ŠSČR by měla být instituce apolitická a neměla by podporovat člověka, který se ve své funkci chová zcela politicky.S pozdravem
Martin Kopřiva


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aby to nezapadlo, vkládám sem komentář z FB . kdokoliv si ho může najít....

 Eliška netvrdí, že svaz chyboval tím, že nominoval někoho, kdo je ve střetu zájmů. Ona nesouhlasí s tím, jak svaz při nominaci postupoval. A Viktor to i veřejně přiznal = domluvili se předseda a místopředseda, pak o tom zpětně informovali VV, který to zřejmě ani neuznal za vhodné vložit do zápisu ze svého jednání, možná i proto, že se s tou nominací tak plně neztotožňoval. Já to i celkem chápu, nebylo to jistě ze zlé vůle, a možná ani nečekali, že by byl do rady zvolen. Ale když to domyslíš do detailů, tak o nominaci rozhodli za organizaci jen 2 lidé, a to je přece jen na pováženou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

odpověď Martina Petra, předsedy ŠSČR

Dobrý den, pane Koutný,


posílám vyjádření:
__
Nominace Pavla Matochy proběhla zcela standardně a v souladu s našimi Stanovami. V lednu 2020 ji podepsali tehdejší předseda a místopředseda ŠSČR.

Pavla Matochu jsme do Rady ČT navrhli, protože je v našem hnutí uznávaným organizátorem a novinářem. Osobně na tom nic měnit nechci a byl bych rád, kdybychom mohli odložit osobní animozity.
__

Mějte se hezky,

Martin Petr738x 47799x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (738) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
pan Marcel Schwoob

Dámy a pánové, proč se pořád hádáte, vždyť ten napsaný dopis někým primitivním a jednoduchým  je cár papíru vhodný do kamen. Nechcete se bavit o něčem jiném. V Československu jsou přeci výborní šachisté. Pan Matocha udělal mnoho dobrého pro šachy v Československu. Kritika jeho osoby některými lidmi je opravdu smutná a tihle lidé se řadí mezi spodinu v lidské společnosti.

+0 /-0 | 13.01.2021 21:31

ladik

Druid.Panoramix

Pak je potřeba předělat stanovy, aby 2 lidi rozhodovali o tom, že např. ČŠS navrhne někoho do politických funkcí, tak to je v prdeli

+0 /-0 | 07.01.2021 20:40

xdavx x

ladik, diky ze to vime :D

+0 /-1 | 07.01.2021 20:39

xdavx x

milan, hodne odvazne slova od anonyma co nerekne sve jmeno :D jeste prosim, docela me to pobavilo :D

+0 /-1 | 07.01.2021 20:38

ladik

Rozhodně souhlasím s dopisem E.Richtrové a jsem pro odvolání Novotného a Petra.

+0 /-0 | 07.01.2021 20:35

Milan64

david brazina: takovech hrdinů jsou plné hřbitovy. Nebo jsi adept na Darwinovi cenu?

+0 /-0 | 05.01.2021 15:13

Milan64

david brazina: s registrací naprosto souhlasím - a za každou lež by byl ban a za tři bany zrušení registrace - to bys tady ale dlouho nebyl

+0 /-0 | 05.01.2021 15:11

xdavx x

Milan64, muzu se ti omluvit osobne, staci rict a urcite bychom se nekde mohli setkat :D  ty zbabela prolhana nulo.

+0 /-1 | 05.01.2021 15:10

xdavx x

Takze on Morfin a zbrusu novy nick Milan64 se uchyluji jen ke lzim. Jak typicke pro havloidni idioty.

 viktor novotny, predpokladam ze tvoje souzneni jde tak daleko, ze nejsi ani schopny omluvy. 

petr koutny, slibil jsi ze neco udelas s temi podvodnymi uzivateli, co si vytvori nick na jedno pouziti a pak otravuj v diskuzi, proc to jeste neni? Svazat nick s ID cislem je otazka par minut, nehlede k tomu, ze prodleva mezi vyrvorenm loginu a moznosti psat do diskuze by taky mohlo pomoct, aby se tady individua typu milan64 nevyskytovala v takovem meritku. 

+0 /-1 | 05.01.2021 15:09

Milan64

david brazina: promiň, ale nejvíce lží vidím u tebe - ale omluvy se asi nedočkáme

+0 /-0 | 05.01.2021 15:09

xdavx x

Ukazka prolhanosti dalsiho z mstnich trolu Morfina,

05.01.2021 15:01 | david brazina

 

Morfin by potreboval poradne pres hubu, tohle uz neni mozne co tenhle prolhany hajzl siri za lzi.

Tchajwanská firma Autoland Technology, která slíbila darovat Česku pět linek na výrobu roušek a respirátorů, oznámila, že čtyři z nich místo státu předá soukromé firmě. Hospodářským novinám to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)..... Autoland si podle informací Hospodářských novin ale kladl podmínky, na které čeští zástupci nechtěli přistoupit. „Třeba aby linky obsluhovala firma, s níž už mají obchodní spolupráci, která ale pro výrobu respirátorů nemá certifikát,“ píše list. Češi jsou v názoru na cestu Vystrčila na Tchaj-wan rozdělení téměř půl na půl, ukázal exkluzivní průzkum

ČÍST ČLÁNEK Podle náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martiny Tauberové se ukázalo, že zájmy majitele jsou byznysové. „Nechtěli jsme zvýhodnit jednu firmu, která by dostala pět linek. Narušilo by to hospodářskou soutěž,“ zdůvodnila, proč podmínkám dárce nevyhověli.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tchaj-wan-rousky-linka-vystrcil_2012030732_miz

Ty bud ty lhari schovany v anonymite co nejdyl, je totiz mozne, ze bych ti nekdo prijel ty tvoje lzi vymlatit z huby.

 

  05.01.2021 14:56 | Morphynista

 

Krolop :  Linky tady mohly být už dávno, jenže " zásluhou " ministerstva průmyslu a obchodu se vše zdržuje . Příště doporučuji přemýšlet a nehltat polopravdy a lži z dezinformačních webů.

+0 /-1 | 05.01.2021 15:03

Milan64

HonzaSvatoš: dokázal si leda kulový. A potvrdil si přesně to co jsem psal. Díky

+0 /-0 | 05.01.2021 15:01

HonzaSvatoš

@Milan64: Takže věcné argumenty, když jsem ti prokázal lež z 11:31 nemáš, jen prudíš. Jaklův článek uvádí jasně jednu prokazatelnou lež na hlídacím psu, a tendenční, lživý nadpis na forum24, jak jsem prokázal. Já na rozdíl od tebe přikládám jasné odkazy s konkrétní agrumentací. Odpal tedy mezi sobě rovné na forum24. A rovnou si zahajluj tam s "demokratem a smiřovatelem" Posseltem, aka Hitlerem po výkrmu.

+0 /-0 | 05.01.2021 14:57

Milan64

HonzaSvatoš: víš co dělá troll -  začíná hádky, provokuje čtenáře na internetu a rozsévá neshody tím, že zveřejňuje záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní (off-topic) příspěvky k citlivým tématům. Jeho cílem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě nebo jinak narušit normální, věcnou diskusi a odklonit se od tématu debaty.

A to přesně děláš ty. A najde se tu víc takových.

+0 /-0 | 05.01.2021 14:04

Morphynista

Chybu může udělat každý, zde šlo o falešný účet , kde se citovaný výrok objevil, ale stalo se a hned byla zveřejněna omluva. Zato v případě pana Jakla a Institutu Václava Klause , pokud se jedná o to fyzické napadení, jde o záměrné šíření lží a vyvolávání nenávisti.

+1 /-0 | 05.01.2021 12:48

HonzaSvatoš

@Milan64 11:31. Vidím, že standardní metodou elfů je drzá lež, takže ještě jednou, na co se Jakl odkazuje a co dokazuje.

V případě článku https://hlidacipes.org/ondrej-neumann-rozkaz-zni-jasne-dobyt-kavci-hory/ je v textu explicitně odstavec "„Tak izraelský ministr zdravotnictví šel proti mainstreamu a nekorektně řekl, že Covid-19 je Boží trest za homosexualitu. Pak sám onemocněl. 1) Neřekl to. 2) I když to neřekl, tak s ním souhlasím.“ Tweet, člen RRTV Ladislav Jakl, 10. dubna 2020."

Na který Jakl ve svém článku odkazuje.

Dokonce se Neumann pak i Jaklovi omluvil hned dále v textu:

(OMLUVA. Autorem výroku není Ladislav Jakl. Výrok byl zveřejněn na fake účtu s jeho jménem.  Tým Rekonstrukce státu pravost účtu neověřil. A já jsem ho též bez ověření převzal. Za chybu se omlouvám Ladislavu Jaklovi i čtenářům. )

Komentář Rekonstrukce státu: Podněcování k nenávisti vůči skupině osob na základě sexuální orientace.

 

V případě článku https://www.forum24.cz/babisovy-posily-v-rrtv-klekly-na-reportery-ct-a-hned-porusuji-zakony/ si nejspíše skutečně Jakl spletl výrok o "zakleknutí", který je pravděpodobně určen jinému členu RRTV Petrovovi. Nicméně článek explicitně mluví o babišových posilách, tedy v množném čísle, a mluví jen o dvou lidech, Petrovovi a Jaklovi.

 

Takže jsi přistižen při naprosto jasné a průhledné lži, omluvu od tebe jako od zbabělého anonymního elfa neočekávám, můžeš tedy jen příjemně překvapit.

 

P.S.: Lžeš takhle i v běžném životě, nebo to máš jen v pracovní náplni?  

+0 /-0 | 05.01.2021 12:38

Milan64

Honza Svatoš: a ještě drobnost - viděl jsem kdysi diskusní pořad, ve kterém byl Jakl a Žantovský a z názorů pana Jakla se mi chtělo zvracet

+0 /-0 | 05.01.2021 11:57

Milan64

Honza Svatoš: ten článek žádná fakta neuvádí, jen doměnky pana Jakla - to snad pochopíš i ty. I když o tom pochybuji. Nebo je to spíš tvoje přání.

+0 /-0 | 05.01.2021 11:31

Krolop

Nevím, nakolik je Fendrych člověkem, ale havloidem je nepochybně čítánkovým!

+0 /-1 | 05.01.2021 11:11

paulz

A co Morphy uváděné video? Jak se Ti líbí výrazy paní redaktorky Co obyvatelé a obyvatelky, daňoví poplatníci a poplatnice... atd. Já teda nevím, ale cpát genderové s odpuštěním sračky do veřejnoprávního rozhlasu ČRO....No přístě až se i u nás prosadí těch 32 pohlaví to paní redaktorka bude mít hodně dlouhé. Ale chápu Ty jako typický příznivec fora24 si to stejně nepustíš a budeš pod článkem bez odkazu psát, to je něco hrozného ten xaver Veselý....

No možná paní redaktorka je pouze obroditelke českého jazyka a nemyslí to tak...

+0 /-1 | 05.01.2021 11:01

HonzaSvatoš

@Milan64: Tak ještě jednou, a ppoommaalluu: Jaklův článek NENÍ o jeho napadení či nenapadení v metru, ale o tom, jak v jiné věci zcela prokazatelně lhali jak Šafr z forum24, tak Neumann z hlídacího čokla. Vše Jakl jasně dokumentuje, dodává data a fakta. Nejde o to, jestli Jakla beru, nebo neberu za autoritu, ale o to, že v normálním světě stále ještě 2+2 = 4 a ne 5, jak by si to lepšolidi přáli.

 

PS. Ty jako bereš vážně Fendrycha, který je i na bakalomédia silná káva? Jedním z mnou opravdu oblíbených Fendrychových kousků byl případ "pobodaného" muslima ve Vršovicích na Kodaňské, kdy Fendrych samozřejmě napsal, že za to vlastně může Zeman, a kdy rázně "úkoloval" PČR, aby věc rychle honem vyšetřila a pachatele odsoudila. Jakékoli pochybnosti o jeho výpovědi, i ze strany lékařů, kteří ve své praxi viděli pobodané lidi, byly označovány za lži atd. Po několika měsících vyšetřování nakonec PČR dospěla k závěru, že čin, tak jak jej "pobodaný" muslim popisoval, se nestal, a měla pro to dost důkazů. Advokát zastupující "pobodaného" mu tehdy dal najevo, že se nemá odvolávat a žádat další šetření (protože by se také mohlo stát, že by PČR měla dost nabito k tomu, aby jej obvinila z křivé výpovědi). Schválně jsem koukal, zda ten krypl Fendrych aspoň anpíše zprávu "sorry, omlouvám se, mýlil jsem se". Samozřejmě NIC. Tak jen abys viděl, co je Fendrych, na kterého odkazuješ, za lidský a novinářský odpad.

+0 /-0 | 05.01.2021 10:14

Morphynista
" Nemá smysl pokračovat, radní Jakl sám sebe původně postavil do role oběti. Neúspěšně kandidoval za SPD do Senátu, za Okamurovu stranu však byl zvolen do RRTV, to podle něj "útočníkovi" vadilo, proto, vymýšlel si čile, byl fyzicky napaden, bit a nakonec surově sražen na zem. Chudák, který si jen chrání hlavu. - Realita vypadala úplně jinak, dezinformace, ukázalo se. Jakl zřejmě spoléhal na to, že se nikdo jako svědek nepřihlásí" ... "Celá ta věc je pro současnou situaci typická. Lež se vydává za pravdu a pomocí znegované pravdy se útočí na základy svobodné společnosti, tedy na občanské iniciativy a nezávislá média. Ladislav Jakl je zosobněním lži překabátěné za pravdu. Díky zde patří policii i státnímu zástupci, že se nenechali oblafnout. "
+1 /-0 | 05.01.2021 05:56

xdavx x
Milan64 tvůj odkaz je na názory? Vážně tady argumentuješ sekci názory?
+0 /-1 | 05.01.2021 02:00

Milan64

Honza Svatoš: předpokládám že s Ladislavem Jaklem to nemyslíš vážně - toho člověka uvádíš jako nějakou autoritu? To snad nemyslíš vážně.

např. https://nazory.aktualne.cz/nazor-jakl-lhal-o-tom-jak-byl-napaden-falesne-elity/r~303865d0ef3611e98776ac1f6b220ee8/

+0 /-0 | 04.01.2021 22:44

paulz

To HS: jako nějak jsem měl tušení, skutečnost byla docela teda silnější.Jinak když jsem se podíval na forum24 pod článek, tak bylo vidět, že ani jeden z diskutujících to neviděli, ale vůbec jim nevadilo proklínat xavera Veselého. Radši nebudu komentovat....

+0 /-1 | 04.01.2021 22:26

paulz

To david: https://www.youtube.com/watch?v=5GZoxASdhjU

pusť si to od 1:02 stačí pár minut. Jde to dost blbě popsat.

+0 /-1 | 04.01.2021 22:22

HonzaSvatoš

@paulz 20:53

Dík, poslechl jsem a názor jsem si udělal, jen se mi potvrdilo, že forum24 je manipulativní aeronet pro skupinu lepšolidí s IQ pod hranicí debility, dnes tedy korektně lehké mentální retardace.

 

Jinak, co se týče "důvěryhodnosti" hlídacího čoklíka a dezinformačního serveru forum24, tak jasný a zdokumentovaný případ lží těchto médií udává Ladislav Jakl.

 

+0 /-0 | 04.01.2021 21:58

xdavx x

ZMB, nevsiml jsem si, ze by te nekdo k necemu nutil. taky si nejsem uplne jisty, jestli kazdy rozhovor ci diskuze je zrovna urcena k edukaci. Morfin me se svymi nazory a zaslepenosti sice sere, ale tebe s tvym -kyslym zivotem je mi spis lito. Stejne jako Pawel, vy jste se chlapci hledali, mozna byste to mohli zkusit spolu.

+0 /-1 | 04.01.2021 21:17

xdavx x

paulz, je to na me moc dlohe, o co v tom hovoru jde? Xaviera mam ze celkem briskniho novinare od te doby co podekoval CT za ji udilenou anticenu.

 

+0 /-1 | 04.01.2021 21:13

paulz

Sám jsem byl zvědavý....

+0 /-1 | 04.01.2021 21:10

Druid.Panoramix

Díky za odkaz - teď se dívám na ČT2 na pořád o Janu Ámosi Komenském a pak se na to podívám a přesně jak říkáš - udělám si vlastní názor.

+0 /-0 | 04.01.2021 21:02

paulz

No začíná to 1:02 a a každý si to může pustit a udělat vlastní názor...

+0 /-1 | 04.01.2021 20:57

paulz

Ne tady by to mělo být Xaver ŽIVĚ #100 - Příběh štědrovečerní, Půl roku v Radě ČT, Festival blbosti na Václaváku - YouTube Jinak každý si to možnost poslechnout sám. Samozřejmě nepřepokládám, že zrovna morphynista si to pustí...

+0 /-1 | 04.01.2021 20:53

Druid.Panoramix

paulz - nečtu forum24, domníval jsem se, že něco podobného skutečně řekl Xaver Veselý na půdě ČRo a pokud by to tak bylo, pak bych byl nekompromisní. Pokud to udělal ve svém pořadu na XTV, mohu si jen myslet svoje, ale nic dobrého by to asi nebylo. Třeba nám tady Morphynista dá link na onen pořad, když už toto téma nakousl, nemyslíte? 

+0 /-0 | 04.01.2021 20:37

paulz

To DP: v pořadu ČRo Veselý nic takového zřejmě neřekl. Něco asi řekl ve svém pořadu na XTV. V jaké souvislosti a jak přesně to ví jen ta paní co to napsala. Jaký je problém v tom dát link na pořad nějak nechápu. Ale chápu, že čtenářům forum24 stačí jen naznačit, oni už ví...

+0 /-1 | 04.01.2021 20:24

Druid.Panoramix

Pane Morhynisto, za takové chování a jednání by ho měl ředitel ČRo vyhodit na hodinu, pokud to neudělal, tak je to jeho chyba a jeho zbabělost - pokud to udělal v nějakém pořadu ČRo, tak ČRo měl určitě záznam dotyčného pořadu. A z pana Veselého mohl být pan Smutný. Jak jednoduché,že?

Tohle bych jako problém neviděl, řešitelné snadno a rychle. A na paní Lipovskou taky něco najdete? :o)

+0 /-0 | 04.01.2021 19:51

pawel

ZMByes

+0 /-0 | 04.01.2021 19:45

Morphynista
Kromě pana Matochy je dalším problémem " novinář " Xaver. O něm se v článku píše : Moderátor Lubomír Xaver Veselý je známý dvěma věcmi: tím, že má rád mocné politiky, a podle toho se k nim chová, a dále tím, že sprostě uráží ženy. Tentokrát se pustil do moderátorky Českého rozhlasu Veroniky Sedláčkové. A to přesto, že sám má v Českém rozhlase pořad, tudíž je placen z veřejných peněz. Pokud zůstane spolupracovníkem ČRo i nadále, dostává se veřejnoprávní rozhlas skutečně na naprosté dno. Na Veselého urážky upozornil novinář ze serveru Hlídacípes.org Vojtěch Berger. Veselý ve svém pořadu (na pořad neodkazujeme záměrně, pozn. red.) o Veronice Sedláčkové uvedl, že je „zatížená genderovým, korektním, debilním stylem, aby se zavděčila svým pokrokovým šéfům“, a to kvůli tomu, že použila výrazy jako „obyvatelky ČR“ nebo „daňové poplatnice“. .... Podobné chování by nemělo být u veřejně činných osob tolerováno. Pan Veselý pobírá peníze od Českého rozhlasu. Zároveň má prostředky ze své pozice radního České televize. Jeho chování je odpovědností jak ředitele Zavorala, tak také všech poslanců, kteří pro Veselého hlasovali v rámci obsazování míst Rady ČT. Je tedy vidět, že zástupci ANO, ČSSD, SPD či KSČM ve sněmovně mají prostě rádi hulváty. https://www.forum24.cz/xaver-vesely-urazel-novinarku-ceskeho-rozhlasu-jako-moderator-by-mel-hned-skoncit/
+1 /-0 | 04.01.2021 19:43

Zmestabileho

Já děkuji jako čtenář všem zdejším účastníkům za podnětnou diskuzi. Zejména ovšem vyjadřuji díky těmto pánům: - ciki, Brazina a Morphynista. Tito pánové se konečně projevili jako skutečné osobnosti se širokým záběrem a rozhledem, a je zvláště cenné, že své hluboké chápání světa a svůj pronikavý vhled do širších souvislostí nenechávají si sami pro sebe, ale ochotně se o ně dělí zde s ostatními. 

 

+0 /-0 | 04.01.2021 19:38

strelec

ad Milan64: jak u koho, třeba nick david brazina ty argumenty rovnou vynechá

+0 /-0 | 04.01.2021 17:31

Milan64

Když dojdou argumenty tak ještě vždy zbývají urážky a nadávky.

+0 /-0 | 04.01.2021 17:18

xdavx x

A ze jen ti anonymove jsou ti co tu do Matochy rypají :) vždycky pobaví anonymní blbecek co žàdà argumenty  :D

+0 /-1 | 04.01.2021 16:53

Protagonista

Anonymů je plný internet, včetně nss. Pokud nemáte lepší argument, tak je to smutné. Mně jde čistě o fakta a důkazy a ty hovoří v neprospěch pana Matochy. A můžu na internetu vystupovat jakkoliv, ale princip zůstává...

+0 /-0 | 04.01.2021 16:12

xdavx x
Dodal bych, jednorázových aninymnich. O to je to trapnějsi.
+0 /-1 | 04.01.2021 16:09

Protagonista

Mně to zajímavé nepřijde, protože Matochu by normální člověk nepodpořil. On se v tom ani Matocha nebude chtít moc šťárat, protože by na něj vyplavala taková špína, že byste tady všichni jen koukali. I kdyby prostě Matocha dělal sebelepší věci v ČT, tak prostě ne, tenhle člověk fakt ne. A pane Bražino, vy byste měl taky chodit kanálama.

+0 /-0 | 04.01.2021 16:09

Petan

Re Turýn: Argumentovat článkem na NSS a nespokojeností cca 10 anonymních šachistů v diskuzi trochu vypovídá o tom, co to je ten Hlídací pes. Mít zdejší diskuzi jako informační zdroj toho, co zlovolného provozuje Matocha je výraz opravdového zoufalství.

+0 /-0 | 04.01.2021 16:04

xdavx x
Další dva nové nicknames? Zajímavé, že nevznikají nové na podporu matichy, za to nových, které mají s Matochou problém se tu roji jak po dešti.
+0 /-1 | 04.01.2021 16:01

Protagonista

Mě by zajímalo, proč pan Matocha dluží za knihu panu Palkovi, případně i dalším lidem? Když se daní lidé zeptali pana Matochu na knihu, tak ji prostě zapřel. A řekl, že nic nedluží. Bohužel pro pana  M. existuje důkaz, jde o knihu o Olympiádě z roku 1930 či 1931. Pan Matocha si počíná jako ostřílený mazák, ale je to člověk naprosto bez charakteru a takového bych si v České televizi nepřál. Děkuji, Protagonista.

+0 /-0 | 04.01.2021 15:45

Milan64
https://cs.wikipedia.org/wiki/HlídacíPes.org
+0 /-0 | 04.01.2021 15:33

HumphreyvanWeiden

"Skvělý článek" je na webu, který financuje americká vláda. Proto jsou zmíněni "všichni sympatizanti putinovského Ruska a komunistické Číny." Je hezké, že má americká vláda starost o nezávislost naší ČT. Stejně tak kdysi pečovala o ČsT vláda sovětská. Jako českému občanovi mi ta "péče" cizích velmocí pořád vadí.

+0 /-1 | 04.01.2021 15:16

Morphynista
Skvělý článek - Ondřej Neumann mimo jiné píše : " Předseda Rady ČT tedy porušuje zákon, podle kterého má dohlížet nad tím, zda se vedení České televize chová podle tohoto zákona. Absurdní situace, která by byla k smíchu, kdyby nebyla vážným důvodem ke smutku. Ke smutku nad tím, kam až jsou schopni při hledání povolných vykonavatelů jejich vůle dojít všichni, kterým leží v žaludku relativní nezávislost veřejnoprávního televizního zpravodajství a aktuální publicistiky – Miloš Zeman, Andrej Babiš, komunisté, Okamurovci, část ČSSD a všichni sympatizanti putinovského Ruska a komunistické Číny. "
+0 /-0 | 04.01.2021 15:06

Milan64

Druid.Panoramix - ta souvislost je jen ta, že pomocí reklamy se dá zaplatit lidem, které někdo nechce mít někde na oficiální výplatní listině - nic víc za tím nehledej

+0 /-0 | 04.01.2021 15:01

HumphreyvanWeiden

Pan Koudelka pracuje víc pro CIA než pro Českou republiku, to mě na tomto pánovi zásadně vadí. Nemám totiž rád vměšování cizích velmocí do našich záležitostí.

+0 /-1 | 04.01.2021 15:00

Turýn
Na Hlídacím psu dnes vyšel nový článek o panu Matochovi, který mimo jiné odkazuje i na tuto diskuzi.
+0 /-0 | 04.01.2021 14:59

Druid.Panoramix

Milane64 - už dříve jsem psal, že to může být náhoda, ale nemusí a tím jsem asi řekl všechno. Btw, jaká je souvislost mezi panem Matochou a Čapím hnízdem, s výjimkou reklamy? :o))

Ano, poslední číslo Šachového občasníku je asi to nejslabší, které jsem četl, fakticky tam nic není... asi by se měli vyměnit reportéři a možná i šéfredaktor, který evidentně nemá čas na to, aby se tomuto periodiku věnoval - že by kul někde nějaké pikle v dresu s nápisem Agrofert? :o))

+0 /-0 | 04.01.2021 14:51

Milan64

Druid.Panoramix: Agrofert si může zadávat reklamu kde chce, ale je s podivem, že v nějakém šachovém plátku s minimální čteností a zrovna náhodou v době, kdy pan Matocha začal intenzivně kopat za jeho zájmy (a potažmo pana Babiše). A to poslední číslo nemá pro šachistu vůbec smysl číst - není tam nic.

Agrofert platí i jiné zajímavé reklamy, např.: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/agrofert-platil-capimu-hnizdu-za-reklamu-pul-roku-pred-tim-nez-otevrelo-83568

+0 /-0 | 04.01.2021 14:45

Druid.Panoramix

Ale, pane Morphynisto, to je úplně jinak, pan Koudelka jen jednou překřížil cestu panu Zemanovi a od té doby se mu pan Zeman mstí, bohužel dostal se do funkce ze které může jmenovat generály a tak už 5 x odmítl plk. Koudelku jmenovat do generálské hodnosti a já si myslím, že právem a nic na to nezměnít ani udělení Tenetovy ceny v roce 2019 - za domácí úkol si vyhledejte kdy a proč překřížil cestu pan Koudelka panu Zemanovi, poučíte se. Tam to není o činnosti BIS, ale tam je to osobní. :o)) 

Prezident Zeman odmítl povýšit do generálské hodnosti i jiné,např. plukovníka Procházku, jemuž vojáci v době mise v Afghanistánu nosili na helmách číslici "88". Ano, toho Procházku, který chtěl poslat ke střežení hranic a na pomoc v domovech pro seniory vojáky vybavené jen ochrannými maskami, kterými disponuje naše AČR.

+0 /-0 | 04.01.2021 14:39

paulz

Aneb spekulace na kterých má morphynista založený svůj pohled na svět. Jak by měly dopadnout volby aby byly dle něho. demokratické, kdo by měl být primus církve v česku atd.atd. 

+0 /-1 | 04.01.2021 14:36

Druid.Panoramix

Pane Morhynisto - ono odvolat ředitele BIS premiérem vlády sice jde, ale pouze po předchozí konzultaci s příslušnou bezpečnostní komisi Poslanecké sněmovny a myslím si, že zrovna proti této komisi by se Babišovi jít nechtělo, nejsou to zrovna jeho kámoši a jestli postupy Rady ČT vyvolaly určité animozity, tak tady by to bylo úplně o něčem jiném. Ředitel BIS není ministr zdravotnictví a osobně mám pocit, že ministr Havlíček by tuto funkci už nezvládal, protože na její výkon potřebuje více než líbivé řečičky a strkaní hlavy do písku. :o))

Nicméně zopakuji, že podle mě by pan Koudelka už měl být dávno odejit a BIS by měla projít určitými změnami, aby dosáhla profesně úrovně  špičkových zahraničních služeb - stačil by ten Mossad, jenže jsme Češi a u nás se toho strašně moc rozkecá. 

+0 /-0 | 04.01.2021 14:32

Morphynista

To, že Miloš Zeman odmítá povýšit pana Koudelku do generálské hodnosti, je důkazem, že BIS a její ředitel svou práci dělají dobře a nenechají si do ní mluvit politiky z Hradu...

+1 /-0 | 04.01.2021 14:23

Druid.Panoramix

Stálé zdraví vespolek,vidím, že se to tu opět rozjíždí ve velkém a to je dobře, je fajn mít jasno. Mám jen pár připomínek:

Milan64 - reklama na Šachovém občasníku může být náhoda, ale taky nemusí. Agrofert zadává reklamu do hodně médií a periodik - třeba Vodňaské kuře a Jarda Jágr, tenisové turnaje v Prostějově, tam je Agrofert navíc jako generální sponzor. Faktem je, že ta reklama je tam od čísla 2a /2020. ze dne 28.10.2020 a pokračuje i v číslech 3a/2020 a 4a/2020 a mě jen mrzí, že jste s tou informací nepřišel tehdy, ale až teď, kdy to vypadá jako králík vytažený z klobouku, který přišel jako na zavolanou a trošku to vypadá jako schválnost, ale nic osobního proti Vám nemám. Trošku mě ta reklama mrzí, protože se mi zdá,, že tím Občasník přišel o stránku odborného šachového textu, diagramy apod. Ale holt noviny se bez reklmy neobejdou.

Morphynista - tak u Vás už nevím, jestli jste tak zavilý rusobijec či rusofob, jak píše David Bražina anebo to, co děláte - tedy otevírání flame war děláte schválně abyste některé lidi dráždil - podotýkám, že u mě zbytečně. A jen na okraj můj názor... o BIS si už delší čas myslím svoje a o jejím řediteli taky - a nesouvisí to s tím, že nebyl prezidentem ČR jmenován do generálské hodnosti..... prostě by to chtělo změnu a nemělo by zůstat jen u jedné. :o))

+0 /-0 | 04.01.2021 14:17

Morphynista

Je zde ovšem podstatný rozdíl, že Babiš může zítra nebo za pár týdnů či měsíců tvrdit úplný opak, poněvadž mu jde jen o vlastní prospěch. Stejně jako to udělal s ministrem Vojtěchem, dokáže potopit i pana Koudelku. Jinak, pokud jde o výuku dějepisu, to je samozřejmě sporný bod, s nímž mnoho lidí nesouhlasí, ale od zdejších putinovců je vidět do očí bijící snaha zbavit se ředitele BIS kvůli tomu, že poukazuje na nebezpečí, které nám hrozí od ruských agentů a hybridní propagandy.

+1 /-0 | 04.01.2021 14:03

paulz

Jinak je pěkné že se morphynista shoduje s Babišem.https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sef-bis-koudelka-podle-babise-odvadi-dobrou-praci-prezident/r~d502831a0b0b11eb80e60cc47ab5f122/

Oba dva tvrdí, že je Koudelka muž na svém místě....Aby taky Morphy nebyl zakuklenej....

+0 /-1 | 04.01.2021 13:57

HumphreyvanWeiden

Koudelkovy lži vyvrátil náš přední historik prof. PhDr. Petr Čornej DrSc.

Uvedl jste, že vás pobouřila poznámka pod čarou, kterou učinila Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě. Podle ní jsou moderní dějiny ve školách de facto jejich sovětskou verzí. Proč se vás to tak dotklo? Protože jsem se od roku 1990 autorsky podílel na několika učebnicích dějepisu, a ačkoliv jsem zpracovával především středověké období, jako hlavní redaktor jsem někdy musel zaskakovat za kolegy, kteří nezvládli 20. století. Vím proto, že o žádnou prosovětskou interpretaci naprosto nešlo. Naopak to byl velmi důsledný rozchod s komunistickým pojetím dějin. To mimochodem nebylo vysloveně sovětské ani v minulém režimu, byla to spíše kombinace národního pohledu se stalinskou variantou marxismu.

Havlíčkobrodský deník.cz

Koudelka měl být z BIS už dávno vyhozen.

+0 /-1 | 04.01.2021 13:42

paulz
To Milan64: no pokud jsou Milane spousty jiných lepších možností uplácení, včetně tzv. lobbistů nebo třeba přes různé černé fondy které není kdekoliv včetně stranických pokladen problém vytvořit. Se nějak nechce věřit, že by Agrofert přes relativně směšné dohledatelné částky za reklamu chtěl uplácet jednu v současnosti z nejsledovatelnějších osob. Jinak mám takový dojem, že je to poslední reklama která ještě v občasníku dobíhá. Takže příští už bude třeba bez reklam nebo nebude vůbec.
+0 /-0 | 04.01.2021 13:35

HonzaSvatoš

@Humprey: Když jsem viděl tehdy ve výroční zprávě BIS tu část o tom, že dějepis na školách je ovlivňován v ruském/sovětském duchu, myslel jsem si nejdřív, že to je vtip. Když se ukázalo, že ne, myslel jsem, že to je sabotáž, provokace, nebo hodně hloupý vtip. A pak to Koudelka okecával, že jako nechtějí určovat výuku dějepisu, ale.... Tím ovšem moje důvěra v tohoto člověka klesla na nulu. Směšnej strejda, co v novinách vykládá o tom, jak některé zpravodajce, kteří zemřeli pří výkonu služby, znal osobně. tvl, hotový James Bond laugh. Jako neříkám, že má být BIS profesně na úrovni CIA, KGB, nebo Mossadu, ale tenhle šáša je fakt už moc.

Ona zpráva

kde část pod čarou na str.7 ukrývá opravdové perly:

2 Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.), tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie. 3 „Dveřmi vyhodíte internacionalistu a oknem se vám vrátí bojovník proti migraci, islamizaci, dekadentnímu chaosu a obhájce tradičních křesťanských hodnot.“

 

Člověk s mozkem si na základě těchto blábolů BIS pomyslí svoje.

 

 

 

+0 /-0 | 04.01.2021 13:09

Morphynista

K diskreditaci BIS pochopitelně slouží i lži o údajném ovlivňování dějepisu na školách. Těm věří jen ti nejtupější příznivci Miloše Zemana, bohužel je jich ve společnosti dost velký počet...

+1 /-0 | 04.01.2021 12:51

Milan64

david brazina: a nějaké vysvětlení by kromě urážek nebylo?

+0 /-0 | 04.01.2021 12:47

xdavx x

presne v duchu zdejsich, ale i nezdejsich tleskacu, vitacu, kteri na nikom nenechaji nit suchou ale sami maji maslo na hlave. ti co nejvice krici demokracie, maji ty nejvetsi sklony k totalitnimu jednani. I mistni marxisti a statecni rusobijci, jsou toho prikladem.

+0 /-1 | 04.01.2021 12:37

HumphreyvanWeiden

Na ředitele BIS Koudelku útočím i já, protože jeho požadavek aby tajná služba ovlivňovala výuku dějepisu na školách je nehorázná. To dělali ti nejhorší totalitáři.

+0 /-1 | 04.01.2021 12:33

xdavx x
Milan64: to uz je tezka posedlost. mozna by to chtelo odbornou pomoc,
+0 /-1 | 04.01.2021 12:31

Pavel Capek

@ Milan64 : I šachisté musí něco jíst ! winklaugh

+0 /-0 | 04.01.2021 09:52

Milan64

Přišlo mi poslední vydání Šachového občasníku pana Matochy a zajímavé je, že je tam jediný inzerát (je celostránkový) od firmy Penam-Agrofert. Proč si najednou platí inzerci Agrofert u pana Matochy?

+0 /-0 | 04.01.2021 08:34

Morphynista
@ciki333 : Ještě jste zapomněl napsat, že členové a příznivci TOP 09 a Pirátů jsou zodpovědni za povodně, hladomor, zemětřesení a koronavirus. A co se týče lidí, rozeznávajících jen černou a bílou barvu, kteří jsou nesnášenliví k ostatním, zřejmě si neuvědomujete, že píšete hlavně sám o sobě... Co se týká Bražiny, ten se tu kromě vulgarit prezentuje jako notorický lhář, blábol o tom, že si tu zakládám falešné účty, napsal snad už podvacáté . A pokud jde o pana Matochu, sám bych byl rád, kdyby se obavy z jeho budoucího působení ukázaly jen jako strašení, ovšem nemám dobrý pocit, možná nás čeká obdoba televizní krize z konce roku 2000... Demokracie je v ohrožení a ruská pátá kolona útočí i na ředitele BIS Michala Koudelku, na nějž si Miloš Zeman nechal zpracovat lživý kompromitující materiál ...
+1 /-0 | 04.01.2021 06:01

xdavx x

Viktor, ty jsi neuveritelny alibista. Ty jsi byl nejvetsi pohroma na svazu. Kamaradickovani ve tvem obdobi dosahlo nejvetsiho bahna. Ani se nedivim, ze souznis s mistnim trolem.

Btw: 

Představte si na okamžik, že jste se narodili v roce 1900, 1. světová válka začala, když ti bylo 14 a skončila, když ti bylo 18 s 22 miliony úmrtími po celém světě. Krátce poté začala španělská pandemie 50 miliony úmrtí po celém světě. Trvalo to až do tvých 20-ti let. Když ti bylo 29, začala Velká hospodářská krize krachem newyorského akciového trhu. Výsledkem je inflace a masová nezaměstnanost. A když je ti 33 let, nacisté přebírají moc, ve tvých 39-ti letech začíná 2.světová válka a pokračuje do 45. let. Stojí to životy 60 milionů lidí. 6 milionů zavražděných v holokaustu. Korejská válka začíná od tvých 52 let a válka ve Vietnamu začíná, když je ti 64 a skončí, když je ti 75 let... To máme starosti.

+0 /-1 | 04.01.2021 01:52

Viktor
Dovolím si novoroční (PF2021!) reakci na nové podněty zde, kde si to zájemci mohou najít, než abych pokračoval v hromadných mailech, o které někteří nestojí. Ač často souzním s názory Morphynisty, s právním rozborem Martiny Folkové souhlasit nemohu. To bych vlastně bez dobrozdání Konference nemohl při restriktivním výkladu pomalu ani reagovat, neb komunikace orgánů s členskou základnou není vyjmenovaným úkolem ŠSČR. Též názor, že když předseda s místopředsedou zapsaní v rejstříku podepíšou svazový dokument, tak jeho adresáti mají krom rejstříku ještě proletět zápisy z VV, zda to bylo řádně projednáno a podpisy tedy svaz zavazují, mi přijde právně dost nestandardní. Zbytková pravomoc VV v čl. 9.4 není možná naformulována nejšťastněji, ale je, myslím, logická - co není svěřeno Konferenci, která se schází zpravidla jen jednou ročně, řeší operativně VV. Dovolím si ale hlavně okopírovat písmeno m) zmiňovaného čl. 2 Stanov, který řeší úkoly a cíle ŠSČR: "m) prosazování a ochrana zájmů a práv šachového sportu a členů sdružených v ŠSČR vůči státním, politickým a jiným orgánům a institucím v České republice i v zahraničí." Čili pokud člen (říkejme mu třeba Pavel Matocha) požádá svaz, že chce nominaci do instituce ČR vyžadovanou zákonem (např. do Rady ČT), je prosazování a ochrana jeho zájmů dokonce úkolem ŠSČR ze Stanov. Pravda je, že o nominaci měla být zmínka v zápisu z VV, aby rozhodnutí nemohl nikdo teď skoro po roce zpochybňovat. Absurdní je fabulace P. Koutného, že to VV utajoval, protože třeba nesouhlasil. Proč, Petře, vymýšlíte na svaz špatnosti? Zápis píše obvykle generální sekretář a je z většiny hotov již před schůzí na základě dodaných podkladů. Jako mnohem pravděpodobnější variantu bych proto navrhoval, že nominaci zapisovatel nepovažoval za nějak důležitou informaci. To vlastně dokazuje i načasování tohoto otevřeného dopisu - dával jsem odkaz na seznam nominantů z 23. 1. 2020, pak se to v médiích řešilo v březnu při první volbě atd. Vše, co se projednává v Parlamentu, je veřejné. Vůbec nešlo o žádné utajení. Dokud se Pavel Matocha nestal členem, místopředsedou a následně předsedou Rady, pročež se zároveň stal terčem některých článků a politických vyjádření, bylo to pro většinu šachové obce zcela nezajímavé téma. I já uznávám, že jsem měl v lednu při podpisu příliš lehkou ruku, když jsem skutečně nedohlédl dnešní stav věcí a neprolustroval v tom časovém presu Pavla Matochu jako to teď dělal O. Neumann (ať jsou jeho pohnutky a působiště jakékoliv, třeba absence účetních závěrek je věc snadno ověřitelná, btw. Matochovo sro je již vložilo...). Odpůrcům působení Pavla Matochy se mohu pouze znovu omluvit, cítí-li se s nominací jako šachisté spjati. Vrátit se to nedá, možnost distancovat se od jeho působení si zatím ponechám nevyužitou. Mám pocit, že zatím jde v útocích na jeho působení spíše o strašení než fakta, jakokoliv považuji nezávislost ČT za důležitou. A nemyslím si, že by byl ve střetu zájmů. Odhaduji, že do LN psal zdarma, každopádně to není příjem, pro který by někoho poslouchal či z něj byl rovnou Babišovec či zaměstnanec Agrofertu. Nezávislost radních pak mají pomáhat řešit i odměny přímo z rozpočtu ČT. Něco pozitivního na závěr - jsem si jist, že i bez otevřeného dopisu bude VV do budoucna podobné záležitosti řešit obezřetněji. P.s. V. Plát ani ne rok od poslední disciplinárky opět prokázal svou sprostotu a obrovskou nevděčnost (nejde ani o svazový přípis na zákaldě jeho žádosti z vězení, ale nechat se pozvat na luxusní večeři a pak hostiteli sprostě vynadat, to jen tak nepotkáte). P. .s. s. Léčit místní diskuzi s Davidem Bražinou je poněkud paradoxní, zde jsem s Markem i Morphynistou zajedno, jen ciki333 nebývá alespoň tak agresivní a sprostý.
+0 /-0 | 03.01.2021 23:59

xdavx x

Turyn, se svym zivotem treba ja osobne jsem maximalne spokojen, tak si sve domnenky schovej pro nekoho kdo o to stoji.

Ciki, jejich cernobile videni sveta je navic fanaticke. jak tito blazni jsou nebezpecni je videt dobre na prikladu nemecka, francie a belgie. 

Morfin, na druhou stranu ani ja ani ciki si zde nedelame falesne nicky abychom podporili sve nazory. narozdil od tebe ty blazne.

+0 /-1 | 03.01.2021 23:20

Turýn
Nedávno byl na ČT v dokumentu o jednom slovenském zpěvákovi takový hezký citát připsaný Shakespearovi, který platí i na zdejší diskuzi: "Zlu se dobro jeví jako zlo a sprostota touží po sprostotě." Sprostota byla myšlena v slovenském významu toho slova, ale platí to i pro českou sprostotu. Bývaly časy, že v čele Rady ČT stál Dr. Grygar, kterého někdo těžko mohl obviňovat z postranních zájmů. Jestli se svaz chtěl angažovat, měl hledat nějakou osobnost tohohle formátu. A ještě jedna rada místní partičce diskutérů: Za vaše evidentně neuspokojivé životy nemůže Česká televize, havloidi, migranti, ilumináti ani Eliška Richterová. S velkou pravděpodobností si za ně můžete sami a než tady dokola opakovat přiblblé konspirační teorie, zkuste třeba někam jít pomáhat nebo se něco nového naučit. Bude to líp investovaný čas.
+0 /-0 | 03.01.2021 23:06

ciki333

03.01.2021 19:05 | Morphynista

Logika havloida:

David a ciki333 = stoka

Já, Morphynista = průhledná horská bystřina...

PS. Symptomatické pro dobrosery z řad TOP09 a Pirátů je to, že jejich mozky pracují (only) v binárním kódu a rozeznávají jen černou a bílou barvu...Nejsou tudíž schopni detekovat různé odstíny šedi. Tento handicap jim brání rozeznat dobro od zla, pravdu od lži, žít své životy v reálném světě...Na takto postižené osoby je nutno pohlížet jako na duševně choré. Na druhou stranu jsou velmi nebezpeční, šíří jednu jedinou pravdu o multikulturním světě a kdo s nimi nesouzní, je automaticky prohlášen za nepřítele. Též disponují volebním právem, čímž se stávají vážnou hrozbou pro euroatlantickou civilizaci, resp. její zbytek. Nesou zodpovědnost za zrod teroristické skupiny "Black Lives Matter," hnutí me too, genderového fanatismu atd. atd. Resume, v reálu právě lidé z Morphynistova vrhu tvoří jednotlivé molekuly imaginární smrduté stoky...To oni zavlekli Západní svět na okraj propasti.

 

 

+0 /-1 | 03.01.2021 19:40

Morphynista

Pan Marek Vokáč má se stokou pravdu, za což hlavní zodpovědnost nesou brazina a ciki333.

+1 /-0 | 03.01.2021 19:05

xdavx x

Me by spis jeste zajimalo, co si to M. Vokac dovoluje nazyvat normalni diskuzi stokou. Pokud vidim, jsou sproste a vulgarni prispevky tady mazany, a i kdyz se lidi zde neshodnou, nekdo jako M. Vokac by si mel hodne rozmyslet, jak se o diskuzi vyjadruje Takze pro priste Marku Vokaci se laskave vzpamatuj, nebo jsi snad zapomnel jak jsi doporucoval panu Adamusovi vzit lano a jit se obesit? 

+0 /-1 | 03.01.2021 18:47

ciki333

03.01.2021 17:39 | Marek Vokáč

"Takže - není pravda, že každý reprezentant musel být členem KSČ, rozhodně nic takového alespoň pro mou generaci neplatilo!"

Tento výrok, nebo lépe řečeno zvolání, nezodpovídá a ani nevyvrací kardinální problém "byla, či nikoliv, Ing. Richtrová do 17.11.1989 členkou KSČ?" Pokud se prokáže, že dotyčná dáma, nepřímo zodpovědná za flame v této diskusi, nevlastnila "rudou knížku," veřejně se jí omluvím a posypu si hlavu popelem. Dále, jako akt dobré vůle z mé strany a přiznání chyby za neoprávněné nařčení, zašlu 2000,- Kč kamkoli (klidně i na charitu) dle uvážení Elišky Richtrové...Na tahu je nyní velmistrně; nechť veřejně písemnou formou, nejlépe zde na nss, prohlásí "nikdy jsem nebyla v KSČ" a Petru Koutnému sdělí číslo účtu, kam mám následně převést zmiňovanou finanční částku. Tím budu považovat celou kauzu za ukončenou.

 

+0 /-1 | 03.01.2021 18:21

xdavx x

Morfin opet prokazal svou naprostou neznalost, fanaticnost a omezenost, kterou snad ukazuje v kazdem svem prispevku :D dockame se toho, ze tento dusevne nesmely mladik uzna svuj omyl? :D

+0 /-1 | 03.01.2021 17:54

xdavx x

weiden, tak ona kavarna mela takovych excesu vice, neustale titulovani kharla knizetem je napriklad protizakonne, ale protoze kharl vital a byl euro tak v pohode. To ze neznal ani ceskou hymnu kavarne nevadilo, u zemana by toho byly plne noviny jeste dnes. Takze kohokoli kavarna, rozumej nase neobjektivni media, tlaci, toho volit automaticky nehodlam.

+0 /-1 | 03.01.2021 17:48

xdavx x
Marek Vokac, nikdo nikdy clenem KSC nebyl a tech 2,5 milionu se vyparilo hned po revoluci. Taky je mi jasne, ze kazdy strasne trpel a byl aktivnim v odboji. Zdejsi stokou se brodit nechces, ale stejne jsi si sam do ni prispel s rozbitou prominuti hubou...
+0 /-1 | 03.01.2021 17:46

Marek Vokáč

Nijak netoužím brodit se zdejší stokou, nicméně jsem si všiml, že se tu nějak moc opakuje evidentní lež, kterou vymyslel jakýsi Petr Novotný a s radostí se v ní jak ve vyhřátém bazénku koupe můj milý Ciki. Takže - není pravda, že každý reprezentant musel být členem KSČ, rozhodně nic takového alespoň pro mou generaci neplatilo! A znám pár reprezentantů, kteří by dotyčnému za podobné tvrzení rozbili s prominutím hubu.

+1 /-0 | 03.01.2021 17:39

HumphreyvanWeiden
Tomáš Halík je muž charizmatický a pyšný jak samotné Peklo. Doufám, že nikdy nebude arcibiskupem. Ale mám na něho zajímavou vzpomínku. Když byla první lidová volba Prezidenta, tak do 2.kola se dostali pro mě dva naprosto nevolitelní lidé - Zeman a Schwarzenberg. Byl jsem rozhodnutý nevolit, ale kavárna Schwarzenberga tak vehementně podporovala, že jsem začal pochybovat. No a poslední kapičkou kvůli které jsem nakonec Zemana (nerad!) podpořil, byl právě Halíkův článek proti Zemanovi. Prý obyčejný Miloš nemůže konkurovat vznešenému Karlovi. To bylo tak pitomé, že jsem zděsil co může kavárník na českém trůně natropit, že jsem to Zemanovi nakonec hodil. A do dneška nelituju - byla to dobrá volba.
+0 /-1 | 03.01.2021 17:38

Druid.Panoramix

Pane Morphynisto, zajímavé je, že primasem českým je Dominik Duka a nikoliv Tomáš Halík a já věřím tomu, že církev ví, co činí a že dobře činí. Může Vám na něm vadit cokoliv, ale položme si otázku, kde je pravda. Takže jste zvyklý jít vždycky proti proudu. A já jen doufám, že dalším arcibiskupem českým a kardinálem bude Tomáš Holub, dřívější hlavní kaplan AČR (mimochodem plukovník v záloze) a současný biskup plzeňský. :o) 

+0 /-0 | 03.01.2021 16:09

Pavel Ch

Humpe,

přesně tak jsem to myslel yes.

Jen bych (alespoň za sebe) neutrálně rozšířil:

Nejlepší reakce na všechno kolem toho i na všechny emaily.

+0 /-0 | 03.01.2021 14:57

HumphreyvanWeiden
Palec nahoru pro paní Kořenovou! To je nejvtipnější odpověď na ten divný otevřený dopis? hanopis? velmistryně Richtrové ! ;-DD
+0 /-1 | 03.01.2021 14:29

xdavx x
Morfin, tobe tohle trolovani doporucili v Bohnicich jako alternativni lecbu, lhari? :D nemel by sis radeji zjistit jake je pravni usporadani CR? Nebo si radeji zalozis dalsi z mnoha fake uctu a budes diskutovat sam se sebou? :D
+0 /-1 | 03.01.2021 14:06

Morphynista

Pokud jde o Dominika Duku, na něm mi dost vadí jeho podlézavost ve vztahu k Hradu, není to poprvé, kdy až nevkusně servilním způsobem podpořil Miloše Zemana. Proto je také pro mě důstojným zástupcem katolické církve nikoliv on, ale pan Tomáš Halík, který již za své dílo obdržel mnoho mezinárodních ocenění...

+1 /-0 | 03.01.2021 13:41

Druid.Panoramix

Pavle Chrzi.... a není to reakce WFM Martiny Kořenové na nový systém evidující kororovirus a nahrazující tolik nepopulárního PSA. Z dálky to bude jako původní PES, ale zblízka se ukáže, že nový systém je pro KOČKU. :o))

+0 /-0 | 03.01.2021 13:04

Pavel Ch

Reakce paní velmistryně na hromadný email.

Na původní hromadný email jsem již obdržel s dalšími a dalšími dovětky počtrnácté a asi všichni adresáti, také.

 

Doufám, že se na mne nebude paní velmistryně Martina Kořenová zlobit, že zveřejním její reakci. Přišla 15 minut emailu s právním rozborem.

 

Předmět emailu zůstal stejný, stejní adresáti:

Předmět: Re: Otevřený dopis šachistům

A v něm  obrázek 

 

Co tím asi chtěl "básník", tedy paní velmistryně, říci a  přidat k nekonečné diskusi, nechám už na fantazii a inteligenci čtenářů.

+0 /-0 | 03.01.2021 12:58

xdavx x
Pravda. To mě nenapadlo. Omlouvám se :)
+0 /-1 | 03.01.2021 12:46

paulz

To David : nesmíš být tak příkrý, rozbor nebyl určen Tobě, ale lidem co z něj budou mít radost...

+0 /-0 | 03.01.2021 12:40

xdavx x
Btw, tento právní rozbor je typickou ukázkou toho, jak se to nemá dělat a proč mám právníky za hlupáky. Tady paní to dokázala lépe než milion argumentů.
+0 /-1 | 03.01.2021 12:15

xdavx x
Polopravdy, uvádění jen částečných argumentů, osocpvani lidi ze lži, zastrašování oponentu(tomas80 a jeho zmínka o zaměstnavateli). A teď si vemte že toto tzv demokrati dělají ve větším měřítku jak na půdě parlamentu, tak v mediálně veřejnych diskuzích, tak i například v soukromí (hospoda, pracovní porady). Piráti, TOP09. ODS opravdu zde chcete toto totalitní bahno?
+0 /-1 | 03.01.2021 12:08

Petr Koutný

Druid souhlasím. Není to tak lehké. Dalo se čakat, že při takto výbušném tématu to bude pálit. Ale i přesto by to nemuslo přecházet do osobních urážek a lží. Je to samozřejmě moje vina. Buď se mám takovým tématům vyhýbat a nebo s tím mám počítat. Diskuze a pravidla diskuze se řeší. Člověka s admin přístupem a pomoc bych určitě neodmítl. Jedeme dál. Příště to bude lepší. Petr

+0 /-1 | 03.01.2021 12:08

Druid.Panoramix

Klidný a pohodový den přeji. Njn, Petře, to se snadno napíše, že komentář, který bude odteď někoho urážet, půjde pryč. Jenže stejně tak by měly jít i příspěvky, které budou tapetovat diskuzi, příspěvky, které budou vyvolávat flame war, příspěvky, které budou rasistické, sexistické, pornografické či vyhrožující. Prostě všechny příspěvky, které budou porušovat základní pravidla tzv. Netikety. Takže by bylo dobré stanovit elementární pravidla chování na diskuzích a těmi se řídit.

Pochopitelně, znáte už delší dobu můj názor - vyhýbat se takovým diskuzím, které apriori flame war vyvolávají, což jsou zejména diskuze k politickým tématům, byť by  byla myšlena jakkoliv dobře a ušlechtile. A potom všeobecně "kecací" témata, kde si může psát každý co chce a co mu slina na jazyk přinese, případně, co si přečte na jiném fóru či diskuzi. A bohužel nestačí, napsat dva příspěvky a ex post třeba po 4 - 5 hodinách smazat 10 - 12 příspěvků, které pravidla Netikety porušují - to by chtělo admina, který by se o to staral a odmazával  urážlivé příspěvky.  

+0 /-0 | 03.01.2021 11:55

Petr Koutný
Dobré dopoledne. Začínáme diskuzi začne pořádně ostřit. Diskuze by neměla sloužit k urážení lidí. Kdo říká že paní Eliška Richtrová byla v KSČM buď vědomě lže a nebo nevědomě uráží člověka. Bavili jsme se o diskuzi. Ok.... tak to zkusme jinak.....komentář který bude od teď kohokoliv urážet půjde pryč. Věcný komentář díky za něj. Už opravdu nevím jak řict lidem aby se chovali jako lidi. Děkuji Petr Koutný
+0 /-1 | 03.01.2021 10:57

Druid.Panoramix

Poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková na twitteru uvedla, že má upřímnou radost, že dnes vyhrál rozum. Lipovské pogratuloval pražský arcibiskup Dominik Duka. "Oceňuji její statečnost a pokoru, s jakou po několik měsíců dokázala čelit vyloženě nenávistné a naprosto nepochopitelné kampani některých zájmových skupin. Podobný dík patří i poslancům, že těmto křiklounům nepodlehli," uvedl na twitteru. Zdroj: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/vetsina-opozice-kritizuje-volbu-novych-clenu-rady-ct-cerny-den-pro-svobodu-medialniho-prostredi.85afbe92/

Tak, pane Morphynisto, přečetl jsem článek, na jehož odkaz se odvoláváte, až do konce a voilá, našel jsem tam i jiná vyjádření a osobně si myslím, že primas český si už prošel ledasčím nepříjemným a určitě ví o čem mluví. Navíc to není politik, který mění své názory  častěji než ponožky ( čest výjimkám, i takové konstantní v názorech znám) a nepotřebuje získávat PR, volební preference a uznání voličů.   

+0 /-0 | 03.01.2021 09:43

Krolop

Otevřený dopis mně už nezajímá, protože: Psi štěkají, ale karavana jede dál...! Byl jsem zvědavý na simultánku, na pana Čekala, Chrze a na paní Richtrovou. A hle ono, zase nic. Ticho a klid po pěšině. Inu, co se nehodí, škrtněte!

+0 /-1 | 03.01.2021 09:21

Šach

Je evidentní, že pan Koutný si zde řeší spory se svým konkurentem. To je nanejvýš trapné. Eliška Richtrová zase patří k lidem, kteří se nás snaží přesvědčit o tom, že když nedopadnou volby podle jejich představ, je ohrožena demokracie. Nuže demokracie ohrožena není. Jen oni prohráli. Kdo si přečetl Stanovy ŠSČR musí vidět, že nominace Pavla Matochy byla v pořádku a v souladu s nimi. Právní rozbor manželky pana Folka nemá žádnou váhu, protože není nestranná, ale podjatá. Je třeba si položit otázku jestli by politická turistka paní Richtrová nesouhlasný otevřený dopis psala, kdyby se nejednalo o pana Matochu, ale o někoho s jehož nominací by souhlasila a kdo jí je blízký. Vadilo by jí i v tomto případě, že ho nominovali jen dva lidé z VV? Určitě ne a žádný otevřený dopis by nepsala. Není schopna se ani zapojit do diskuze. 

+0 /-0 | 03.01.2021 09:11

HumphreyvanWeiden
@ Petr Koutný 0:37: Petře, to se musíš rozhodnout. Buď spojovat lidi, potom MUSÍŠ řešit své soukromé spory soukromně a nezatahovat do nich ostatní, nebo vést svatou válku proti Pavlu Matochovi. Jiná cesta není. Ano, je to těžké. Ani politici nedokáží oddělit své soukromé spory od státních zájmů a proto jsme všichni rozděleni. Pokud si myslíš, že Pavel Matocha porušuje zákon, tak to někde oznam nebo podej žalobu. Rozhodnutí soudu nebo úřadu se dá brát jako fakt, takhle je to jenom subjektivní názor zaujatého člověka a tvůj osobní spor. A promiň, tvoje osobní spory lidi většinou nemají chuť ani čas řešit. Takže je budeš rozdělovat.
+0 /-1 | 03.01.2021 08:34

Morphynista
Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že „rada bude doobsazena lidmi na základě výsledků nedůstojného politického handlu. O to víc budeme hlídat její činnost," dodal. Piráti ve svém tiskovém oznámení po volbě v Poslanecké sněmovně konstatovali, že je ohroženo objektivní zpravodajství. „Pokud by zvolení radní nejednali odborně a nestranně, může být ohrožena objektivita zpravodajství. Vyvážené politické debaty se mohou stát minulostí. Hrozí, že veřejnoprávní ČT se stane vládní propagandistickou televizí,“ sdělil poslanec Tomáš Martínek, člen volebního sněmovního výboru. „Vnímám právě proběhlou volbu členů Rady České televize jako vážné ohrožení svobody, nezávislosti, objektivity a vyváženosti fungování veřejnoprávního média," řekla na tiskové konferenci místopředsedkyně sněmovního volebního výboru Miroslava Němcová (ODS). Podle ní byli členové zvoleni poslanci ANO, KSČM a SPD. Sociální demokracie zůstala stranou, zásadní ale je, že to nebyla její priorita a nevyvolala kvůli tomu koaliční jednání, řekla Němcová. https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/05/lipovska-matocha-a-vesely-jsou-v-rade-ct-kalousek-je-to-zacatek-konce-ct/
+1 /-0 | 03.01.2021 02:41

ciki333

03.01.2021 02:08 | Druid.Panoramix

"Kauza Matocha" je ryze politická, vycuclá z prstu od "a" do "zet"...Dobroserové nemohou překousnout fakt, že Pavel a spol. čistí po deseti letech prodlevy žumpu zvanou ČT. Všechny ty kecy o tom, že nezveřejnil účetní uzávěrku, či že kope za Agrofert (=Babiše) atd. jsou zástupné, uměle vytvořené problémy, mající jeden jediný cíl - dehonestovat osobu P.M. Smutné je, že "loutkovodiči v pozadí," ovládají ústa a prsty nebohé Ing. Richtrové. Ta bez jakéhokoliv morálního kreditu plive jed na Matochu. Eliška nemá ani "koule" na to, se alespoň jednou zapojit do zdejší debaty a stručně své pohnutky šachové obci ozřejmit (z jejího úhlu pohledu). Pravděpodobně si až nyní uvědomila, že šlápla do hovna, které nejde tak snadno odstranit z podrážky...

 

+0 /-1 | 03.01.2021 02:35

xdavx x

A jak se dalo čekat Morphynista poté co opět někoho nařkl ze lži, raději opustil diskuzi poté co opětovné neměl pravdu, Tato parodie diskuzi se stává čím dal ubozejsi osobou, 

Druid však to jsem to už psal :) problém je ze sluníčka neomarxisticke progresivní  mají problém s vnímáním ostatních 

 

 

 

+0 /-1 | 03.01.2021 02:21

xdavx x
Copak Morfin, neomluvis se cikimu? Ty jsi tak trapny , ty právnické eso :D
+0 /-1 | 03.01.2021 02:12

Druid.Panoramix

Mno, když nám JUDr. Folková tak hezky rozebrala Stanovy ŠS ČR, tak mě moc mrzí, že neocitovala Článek 9 - Výkonný výbor a zejména odst 4,  - cituji: 4. Za VV ŠSČR jsou oprávněni samostatně jednat předseda, místopředseda nebo jiná osoba k tomu písemně zmocněná VV ŠSČR. Vyžadují-li právní předpisy pro právní jednání písemnou formu, je nutný podpis dvou členů VV ŠSČR, z nichž minimálně jeden musí být předsedy nebo místopředsedy. 

A teď bych rád slyšel něco o netransparentnosti a nestandartnosti. :o))

+0 /-0 | 03.01.2021 02:08

Morphynista

I kdyby informace o členství v KSČ byla pravda, na věci, o níž diskutujeme, to nic nemění.

+1 /-0 | 03.01.2021 02:06

ciki333

03.01.2021 01:59 | Morphynista

Zatelefonujte jí, potvrdí to. Já nejsem Váš sekretář.

+0 /-1 | 03.01.2021 02:03

Morphynista

Tak jste zase napsal lež a teď  se snažíte vykroutit.  

+1 /-0 | 03.01.2021 02:02

xdavx x

Já myslím ze drtivé většině šachistu je to úplně jedno takže by to dopadlo jak u voleb do EU parlamentu, účast dvě procenta

+0 /-1 | 03.01.2021 02:01

Morphynista

Omáčku si nechte pro diskusi s příznivci své sekty SPD, já opakuji otázku : Odkud máte informaci o členství paní Richtrové v KSČ ?  

+0 /-0 | 03.01.2021 01:59

ciki333

03.01.2021 01:27 | Morphynista

28.12.2020 21:08 | Petr_Novotny

Soudružka Richtrová Klímová nejdřív sloužila KSČ (reprezentanti jinak nemohli, pokud se nerozhodli emigrovat, jako třeba velmistři Kaválek, Hort či Pachman, ale na to ona neměla osobnostně ani šachově). Pak chtěla uděla kariéru v Babišově hnutí ANO, dokonce ji zvolili do zastupitelstva, ale chtěla ještě výš, tak podrazila tamní jedničku kandidátky, jenže jí to nevyšlo a byla vyexpedována. Pak kandidovala ještě za chvilkařské Pro Lidi (či jak se to jmenovalo), pak i za Realisty (ještě jsem na někoho zapomněl?).

PS. Až se zde Ing. Richtrová zapojí do diskuse, kterou nepřímo iniciovala, dozvíte se podrobnosti o jejim členství v KSČ přímo od ní.

 

+0 /-1 | 03.01.2021 01:58

ciki333

Ještě malý dovětek...

Z úst Ing. Richtrové se imho line i nepříjemný odér občanského aktivismu, silně připomínající praktiky náboženské sekty "Milion chvilek pro demokracii." Pánové Novotný i Petr byli do svých funkcí řádně zvoleni delegáty KŠS...Předpokládám tedy, že není jejich povinnost o každém hovnu informovat, neřkuli nechat hlasovat, členskou základnu. Ale ať je pro tentokrát po vašem, dobroserové... Pokud se systém nominace P.M. některému ze čtenářů nelíbil, nechť volí hnutí "Svoboda a přímá demokracie." My prosazujeme, na rozdíl od "liberálně" demokratických stran, uzákonění širokého referenda, aby se občané k nejdůležitějším věcem mohli vyjádřit ve všeobecném hlasování. Nechť tedy ŠSČR na svých webových stránkách vyhlásí anketu "Matocha ano/ne" pro registrované šachisty...A do týdne bude jasno, ke komu se přikloní stokrát zde zaklínaná "většina."

+0 /-1 | 03.01.2021 01:50

xdavx x

Morfin už sis pořídil sbírku zákonu ty právníku ? :D 

+0 /-1 | 03.01.2021 01:30

xdavx x

Nezveřejněná účetní závěrka není trestným činem. 

+0 /-1 | 03.01.2021 01:27

Morphynista

Kdo v jedné větě dokáže srovnávat Adolfa Hitlera a Elišku Richtrovou, musí být buď troll anebo již úplně zfanatizovaný člověk s vymytým mozkem. A odkud máte informaci o dlouholetém členství v KSČ ?

+1 /-0 | 03.01.2021 01:27

Petr Koutný
Davide, Ciki... Co jde internetem je pravda. není pomluva, že PM nezveřejnil účetní uzávěrky a měl. Je pravda že je to porušení zákonů...Je...to není pomluva...Ono jestli by toto napadla jako urážku a prokázalo by se to jako pravda a například ty účetní uzávěrky to není žádný problém, pak jediný kdo by měl ostudu by byl PM...tady jestli má máslo na hlavě, lepší to nechat tak nějak vyšumět....Protože a to je jen můj názor....někdo má na něj nabito a aby trefil, potřeboval by aby to mělo větší sílu....Čím víc se v tom budou lidi babrat, tím hůř se bude říkat že je to odplata za jeho práci v ČT, ale pak se můžou lidi ptát, jestli toto je ten správný člověk na této funkci??? Ne, věřte mi že PM na tuto lest neskočí.....vidle jsou i ostré... Ciki....snad poprvé v dějinách jsi na straně svazu. A až čas ukáže, jestli to poprvé nebylo chybou.....Budu si pamatovat tento tvůj dnešní postoj a za pár let když osud dá ti jej připomenu...pak se uvidí...Petr
+0 /-1 | 03.01.2021 01:24

xdavx x

Tak jestli Richtrova byla i v KSČ pak ten její pamflet dostává další netušený rozměr :D

+0 /-1 | 03.01.2021 01:22

ciki333

Já bych "otevřený dopis," zpochybňující nominaci Pavla Matochy do Rady ČT, ještě tak skousl od morálně čisté osobnosti, jakou je například Václav Klaus mladší. Paní Ing. Richtrové však klesá hlava k zemi pod tíhou másla, jež na ní ulpívá. Dlouholetá členka KSČ, politická turistka přes hnutí ANO až Robejškovým Realistům...Na můj vkus podivné myšlenkové veletoče. Eliščino právo oslovit šachovou komunitu nezpochybňuji, nicméně od takto zprofanované ženy výroky typu:

"...svým jednáním ohrožuje nezávislost veřejnoprávní televize, jež je pilířem demokracie," dále

" S podivnou nominací Mgr. Matochy nelze souhlasit, neboť nemá nic společného se zájmy šachové obce v České republice a navíc vážně poškozuje její dobré jméno..."

mají nulovou validitu. Uvedu  příměr, aby se v kebuli rozsvítilo i pánům Morphynistovi a Semodovi; kdyby čistě hypoteticky Adolf Hitler ve třicátých letech minulého století hlasal teze o výhodách zastupitelské demokracie, také by to z jeho úst neznělo věrohodně...A přesně toto je kardinální problém licoměrné Ing. Richtrové - káže vodu, pije víno.

 

 

+0 /-1 | 03.01.2021 01:10

xdavx x
Nevidím sebemenší oprávněni aby svaz zkoumal něčí kandidaturu napříč základnou. Martin Petr byl zvolen a rozhodl se. Někomu se to muže líbit někomu ne. To je tak vše. Richtrova v dopise naznačuje ze Matocha spáchal trestný čin. Být Matochou podám na ni trestní oznámení; pomluva je veřejná , dehonestujici, on si každý mysli ze muže druhé pomlouvat.
+0 /-1 | 03.01.2021 01:10

Petr Koutný

Davide - odpovím a odpovím jak to vidím já. Nejde snad dnes jednoznačně říct, jestli je správné aby takovou nominaci podepsali dva lidi. To je hlavní myšlenka paní Elišky. Zkusme z toho vyjít jako vítězové všichni. Co třeba sepsat stanovy a jasně napsat....všechny nominace podepisuje bez jakékoliv kontroly ten a ten a nebo vyjmenované nominace musí projít hlasováním tam a tam. Nejsem soudce. Já osobně souhlasím s paní Eliškou, taky jsem to podepsal svým jménem. Na druhé straně chápu, že svaz takové nominace podepisoval každému, kdo si o ně řekl. Co takhle si jasně říct jak to šachisti chtějí? Od toho mají své zástupce a ti můžou malinko změnit stanovy a nakonec nebudou poražení. Přéště ažs e to bude opakovat, může kdokoliv říct...pánové..toto říkají stanovy a toto je moje právo a neštěkne an i pes....Pes štěkne, když to tam takto nebude napsáno. Můžeme všichni vyhrát když si řekneme, že jak to je dnes to není dokonalé. A jsem pro, ať nám PM dokáže jak to myslí s ČT. Buď bude hrina a nebo padouch. To ale nerozsekneme my tady, ale jen on sám a jeho skutky. Za které nikdo z  nás nenese opdovědnost a ani spoluvinu. Co říkáš? Petr 

+0 /-1 | 03.01.2021 00:52

Petr Koutný

re Hump - když ti nebude vadit můj názor. Pak bych řekl, že je to tenká hrana. Jedni budou věřit, že PM jde zlepšit ČT. Druzí budou věřit, že jí jde zneužít pro politickou stranu. Když budeš věřit dobru a nebo zlu, stejně ti nikdo názor nezmění. Mohl bych ti napsat, že já osobně nevěřím PM to, že auditem nezneužije personální změny. Protože není příkladem pro ostatní. Sám audity a uzávěrky nezveřejňuje a pak to bude on kdo to bude vyžadovat? Dejme tomu jenom můj názor. Váš že jde zlepšit ČT protože je to bahno, kde se ztrácí vše co dělá nezávislou televizí nezávislou. Možná oba máme pravdu, možná nikdo nemá pravdu. Co tím chci říct? Omlouvám se za dlouhé věty, to je moje slabost. Chci říct, že co se stalo se stalo. PM v radě není za šachisty a šachisti nenesou za cokoliv ani podíl na jeho úspěchu a ani podíl na jeho případné vině. Ale pojďme se bavit nad tím, jestli příště až tam přijde například Petr Koutný a bude chtít nominaci do rady ČT jestli to je lepší odsouhlasit ve dvou lidech a nebo lepší skrz VV a nebo konferenci. Toto tím chci říct. Příště to pojďme udělat lépe. Petr 

+0 /-1 | 03.01.2021 00:46

xdavx x
Druide Morfin se tu ohani jaký je právník a přitom mluví nesmysly, takže za mě je to právník asi jako Hurvínek. Zároveň tady několikrát přímo lhal. No a jestli je právník, tak jen potvrzuje mou zkušenost ze práva vystupuje kdejaký ambiciózní imbeciĺ. Dopis Richtrove je z mého pohledu sprostý a na hraně trestního oznámení za pomluvu. Sama Richtrova neudělala nic mimo to ze se trapné cpala do vyšší politik. Za mě je to zhrzena matrona se zbytnelym egem.
+0 /-1 | 03.01.2021 00:41

Petr Koutný

Druid děkuji. Na toto chci odpovědět a dokonce přemýšlím o článku. 

Přemýšlím jak uchopit tento rok. Moje vize je spojovat. Zakopávat příkopy a být součástí lepších šachů. Opravdu váhám nad takovýmto článkem, který právě komentuji. Ano, mám z nej radost protože to téma je správné otevřít. Mám z něj smutek, protože kope příkopy. Mám radost protože možná povede ke změnám stanov, možná si lidi položí spoustu otázek a budou hledat odovědi a možná řešení jak příště postupovat. Mám smutek, protože jsem byl u toho že se lidi víc zakopávají v příkopech a jsem součástí toho. 

Chtěl bych tuto zkušenost uchopit jako nový článek, něco jako předsevzetí na tento rok. Na druhé straně nechci jen mlčet. Chci když bude něco nad čím pochybuji, chci to řešit. Nemůžu jinak než diskuzí. Ale jak to uchopit a nebýt lopatou a nebo rýčem v dalším příkopu. Mám spoustu otázek, dejme tomu výtek na šachový svaz a chtěl bych aby se řešili. Chtěl bych větší dynamiku ve spoustu věcech. Ale taky rozumím, že je rozdíl se dohodnout u nás v RP jedním telefonem a je rozdíl něco protlačít takovou organizací jako je svaz. 

Můžeš se mnou souhlasit a nebo nesouhlasit. Jsou to jenom mé pocity. To že napíši článek a lkidi se pod něj uráží, napadají a kopou do sebe jak zvěř mě strašně mrzí. beru na sebe vinu. Ale když s něcím neosuhlasím, beru na sebe vlnu i tím, že mlčím.

Co mi vytýkáš, tomu rozumím. Nečekám souhlas s tímto komentářem. Jen píši, že nic není černobílé a nic není tak jednoznačné, jak to může na první pohled vypadat. 

I když si budeš cokoliv myslet o těchto stránkách. Pak mi věř, že cítím z nich tu sílu a energii co v nich je. Nechci jí využívat ke kopání příkopů. Chtěl bych je využít k zakopání všech příkopů. Neříkám tímto komentářem, že se mi to daří. Říkám co bych chtěl. Petr 

+0 /-1 | 03.01.2021 00:37

HumphreyvanWeiden

Tolik drahocenného času ztraceného a stejně nejsme o nic moudřejší - bylo první vejce nebo slepice? Důležité přece je, co v Radě náš reprezentant dělá a jestli nám nedělá ostudu a ne, jak tam byl zvolen.  Já si myslím, že koná dobře, díky němu proběhne audit ČT a my se konečně dozvíme, jak ČT hospodaří. No a pokud někdo bazíruje na formalitách, tak budiž, nechť o panu Matochovi aspoň dodatečně rozhodne Konference ŠSČR. Věřím, že většina šachistů bude uvažovat racionálně a dá přednost užitečnosti pro všechny před politickým pletichařením některých jedinců.

+0 /-1 | 03.01.2021 00:36

Druid.Panoramix

Petře Koutný je potřeba si uvědomit, kdo ty příkopy začal vytvářet. Jste z Moravy, tak víte, že čím více se do hnoje píchá, tím více smrdí. Existuje spousta dokumentů, kterými se řídí činnost ŠS ČR a které určitě nejsou dokonalé a na kterých bude třeba udělat spoustu práce, aby alespoň ty zásadní rozpory byly odstraněny a odpovídaly běžným standardům apolitických organizací.

Doopravdy si myslíte, že tady máme precedens? No pak by se měl doopravdy někdo někdo zamyslet nad tím, že apolitická organizace navrhne apolitického kandidáta, ale v konečném důsledku o něm rozhodnou politici.... tohle by se mělo změnit. Apolitická Rada ČT je odpovědna politikům z Poslanecké směnovny - tohle by se taky mělo změnit. Pak se tyto situace nebudou opakovat. Ale jak to změnit? Či spíše bude všeobecný zájem to změnit anebo to takto někomu vyhovuje?

Jsem kritik podobných článků, protože tyto problémy by se měly řešit na úplně jiné platformě a ne na NŠS... pořád je ( alespoň pro mne) šachový server, bez politiky a dalších nesmyslů, kterými jsme schopni tento server zaplevelit. Tímto způsobem se nejenom hledají příkopy, ale bohužel ještě se prohlubují. Je potřeba si uvědomit, že nejsme ani kárná komise, ani nějaký personální odbor či nějaké polibyro. Nejsme ani orgán činný v trestním řízení, nemáme pravomoci soudů a nejsme oprávnění vznášet obvinění. Takže asi tak.

+0 /-0 | 03.01.2021 00:15

Petr Koutný

Pavle ok, počítám s tebou a paní Eliškou v další simultánce...nic se neděje to se stává v tom je lichess proste jenom lichess. Petr

+0 /-1 | 02.01.2021 23:51

Pavel Ch

ciki333

Pane Čekale (23:24) a ostatní,

provedl jsem toto:

Ve 13:50 posílá Petr Koutný link simultánky

V 14:30 čtu a hned dávám "přidat se" - to čeká na schválení

14:40: Jdu běhat, plus plavčo v jezeru, abych se dobře na Roberta naladil

17:50: Koukám, že tam jsou někteří přijati, někteří čekající a já ani jedfno

17:53: Dávám znovu přidat se, jsem na listině čekajících

17:55: Petr mne přijímá, jsem na listině hráčů   

17:55-18:02 probíhají diskuse Petra s některými, neví čí je některý nick, někdo chce hrát s kým se nepočítalo, Petr řeší v diskusi

18:01: Do chatu někdo napíše: kracmera  @RoyalChessyoutube 

18:02: Říkám si aha, to bude youtube této simultánky (není), bohužel na to kliknu

18:03 Se po pár vteřinách vracím, simultánka začala , jsou tam lidé kteří Petr vzal navíc, my s Eliškou Richterovou chybíme.

 

  Tak jestli když jsi schválen do simultánky překlikneš jinam a schváleného Tě vyhodí, tak  se omlouvám za nedopatření, ale napíšu známému ajťákovi co rozumí skvěle i šachovému softweru, jestli jsem tak hloupý nebo je spíše chyba jinde. Kromě paní Elišky a mne se to stalo ještě třetímu. Stačily vteřiny, jinak jsem byl schválen a připraven a poslušně čekal.

+1 /-0 | 02.01.2021 23:47

Petr Koutný

Je opravdu možné že stanovy nejsou dokonalé. Když se nad tím někdo zamyslí, pak je to vždy jiný úhel pohledu. Za pár dní je konference, možná se nastaví pravidla a pak vše toto mělo význam. Precedens tady máme a možná se nemýlím, když řeknu že se tato situace může kdykoliv opakovat. Nejde opravdu si z toho vzít ponaučení aby až to bude znovu jednou aktuální bylo vše v naprostém pořádku ? Teď se nebavím o tom co bylo, teď se bavím o tom co může být. 

Co se stalo se zpět nevezme. Co se může udělat je snaha zakopat všechny příkopy a nebo je zmírnit a jít dál. 

 

Kritikům tohoto článku chci říct. Že kdykoliv se bude cokoliv týkat šachistů, šachového svazu a tedy nás, nebudu mlčet. Nesoudím jen chci ukázat na příkop a ten buď zahrabeme a nebo vykopeme další. Petr 

+0 /-1 | 02.01.2021 23:34

ciki333

Off topic

Paní Eliška mne velmi, velmi zklamala...zřejmě netuší, že když se přihlásí do simultánky (turnaje) v "Chromu" a chce si (z)krátit čas do zahájení akce surfováním po netu, je dobré použít jiný prohlížeč např. Mozilla Firefox, aby ji "Leechess" v mezidobí neodhlásil. Pokud se tak už stalo, nechápu, proč se znovu nezalogovala na waiting list https://lichess.org/simul/fXbgpSFE, aby ji opětovně pořadatel zařadil na startovní listinu. To samé v bleděmodrém pan Chrz... Je s podivem jaká nemehla, některá dokonce s vysokoškolským titulem, pracují (pochopitelně pro blaho občanů) v politické sféře.

+0 /-1 | 02.01.2021 23:24

Petr.MS

Přátelé,

chybí mi tady informace, že se pan Matocha ina serveru Česká pozice k různým atakům na jeho novou exponovanou pozici v čele RAdy ČT už vyjádřil: viz odkaz

https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/sedm-mesicu-v-rade-ct-aneb-jednoznacna-a-nesporna-fakta-o-teto-dobe.A201228_234640_pozice-tema_lube 

Ano, jedna nepolitická organizace doporučila nepolitického šachistu do nepolitické Rady ČT, kam byl zvolen politiky.

Odkazovat se na tomto místě na vysoce politický článek Ondřeje Neumanna znamená dělat v šachovém prostředí politiku. A politika je, jak známo, o zájmech. 

Rozhodnutí o podpoře šachisty pro  nominaci do Rady ČT je operativa a na zodpovědnosti vedení šachového svazu. Pan předseda se zodpovídá na konferenci, tam je prostor si případná nedorozumění vyjasnit a stanovy případně dále upřesnit. 

Iniciovat tuto diskusi lze považovat za málo promyšlené mladické rozhodnutí. Nic se vázného se neděje. Robert a Petr Šachy si zaslouží přenést tuto energii do scvých dalších šachových aktivit. Starší a tedy moudřejší Robert jistě tento komentář dále upřesní. :-)

Dělejme, co nás naplnuje, a nikoli nějakou takovouto žabomyší politiku....

Jak pan předseda Rady ČT, tak pan předseda ŠS ČR nesou zodpovědnost, jsou pečlivě sledováni nejen námi a budou skládat účty, až přijde.čas...

Držme si v novém ruce palečky, bude to i tak náročná jízda !

 

+0 /-0 | 02.01.2021 23:16

Druid.Panoramix

Pane Morphynisto..... v zákonech je jasně psáno. že Rada ČT je odpovědná Poslanecké sněmovně.... možná je to relikt z dob, kdy někdo nevěděl, co se Senátem a viděl v něm jen odkladiště zestárlých poslanců a odložených politiků. Proč najednou taková změna?? Protože je Senát nepříznivě nakloněn premiéru Babišovi..... navrhoval by někdo stejnou změnu, kdyby byl složen třeba většinově z SPD, KSČM, ANO a ČSSD? Myslím, že ne.... ale pokud na tom bude někdo trvat tak změna jedině jako ústavní zákon.schválený kvalifikovanou většinou obou komor Parlamentu. 

+0 /-0 | 02.01.2021 22:40

Michal_Hnilicka

"02.01.2021 21:35 Šach" Bravo a pěkně napsáno. Jen dodám, že podobným způsobem nominují své zástupce i jiné spolky. A ke komentáři Petra Koutného jen dodám, že nelze konstatovat, že ten kdo nesouhlasí s názory nominanta automaticky musí zpochybňovat jeho nominaci a naopak.

+0 /-0 | 02.01.2021 22:35

Druid.Panoramix

Davide Braživo, ovládej se trošku, já chápu, že máš na Morphynistu dopal, ale já znám velice slušné lidi, kteří vystudovali práva a velice slušně je živí, ale takoví o  sobě nebudou psát, že mají právnické vzdělání, budou si tiše myslet svoje a budou-li mít potřebu, tak se k něčemu vyjádří. Ono mezi námi tutil JUDr. měli i absolventi Vysoké ěkoly SNB v Bratislavě a dál to nechci komentovat.

paulz - Apolitické organizace u nás pochopitelně jsou, ale když jdou třeba žádat o finanční příspěvek na svoji činnost, tak se nějak projevit musí.... možná i duchu tohoto hesla:"Koho chleba jíš, toho píseň zpívej." A pak i taková organizace má své členy, kteří mají sympatie vůči nějaké politické straně či hnutí a to se ovlivnit nedá.... :o))

+0 /-0 | 02.01.2021 22:32

paulz

To Morp. no když si tam přečtu k volbě rady třeba přizvat senátory...A pak bude rada apolitická, můj bože...

+0 /-0 | 02.01.2021 22:31

Morphynista

Bražina opět lže, vymýšlí si a překrucuje, ale to teď nebudu řešit. Jen k tomu poslednímu příspěvku dodám, že v sousedních zemích funguje při volbě členů televizních rad jiný model, který by stál za zvážení i u nás. Já jsem v každém případě pro změnu zákona , kterou připravuje a bude se snažit prosadit řada poslanců a senátorů. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/musime-se-vzdat-hracek-rika-senator-inspiraci-hleda-v-nemecku-115902

+1 /-0 | 02.01.2021 22:27

Druid.Panoramix

Stálé zdraví vespolek, v tomto případu bude mít pravdu každý, kdo sem napíše svůj názor. On i NŠS má ve svém názvu "šachový" a co tady nejvíce řešíme? Politiku, koronavirus a další nesmysly a šachy jen okrajově ( ale díky za ně a za Roberta Cveka). A proč to? Protože to tady někdo chce.... více příspěvků, více reklamy, větší sledovanost a teď mi někdo vyčtěte, že nemám pravdu. :o)) A podobné je to s Radou ČT - prostě vždycky bude kopírovat složení Poslanecké sněmovny, byť s určitým časovým skluzem... i když se proklamuje jako "apolitická". Mě ovšem zaujal právnický rozbor JUDr. Folkové, která poukazuje na hrubé nesrovnalosti už v dokumentech ŠS ČR, kde říká, že.... cituji:"  V této souvislosti poukazuji na dosti nepochopitelný čl. 9 odst. 3 písm. b) stanov, dle něhož VV rozhoduje o všech věcech, které si k rozhodnutí vyhradí, pokud rozhodnutí o dané věci není v pravomoci Konference ŠSČR, neboť takové ustanovení popírá čl. 8 odst. 1 stanov, když vyznívá tak, že VV by byl vyšším orgánem než Konference ŠSČR." 

A toho si někdo povšimnul až teď?? Samý právník kolem - Morphynista, ZMB a další, kteří jsou tu zakuklení, nevím jestli sám předseda ŠS ČR není taky právník.

A teď k panu Matochovi, byl navržen, schválen, možná dodatečně odslouhlasem VV a je v Radě ČT, dokonce byl zvolen jejím předsedou. No a co má být.....ŠS ČR ( respektive v tomto případě jeho představitelé) ho nominovali jako - cituji:" Pavla Matochu jsme do Rady ČT navrhli, protože je v našem hnutí uznávaným organizátorem a novinářem. "

A jak teď vystupuje a chová se, je jen jeho věc a pokud vystupuje v duchu "apolitičnosti" a má pocit, že v minulých letech se ČT chovala neobjektivně, nehospodárně.... tak je třeba to dokázat a pokud má argumenty, nechť je přednese. Pokud byla rozpuštěna kontrolní komise, pak k tomu byl nějaký důvod, asi bude nová. 

+0 /-0 | 02.01.2021 22:23

paulz

No asi u nás nejsou žádné apolitické organizace, ale můj názor to teda není....já to neřekl...

+0 /-0 | 02.01.2021 22:22

xdavx x

Poslanecká sněmovna rozhoduje o všech apolitickych institucích. Jak by to asi jinak mělo fungovat?

+0 /-1 | 02.01.2021 22:14

xdavx x
Morfin se tu ohani svým prý právnickým vzděláním a nevěděl že ze zákona má prezident republiky právo ukolovat zpravodajce a ještě se tady hádal a urážel ostatní :D z toho opekani stehynek v KFC mu hrabe esu pravnickymu :D na něm je krásné vidět co za pitomce dokáže tuhle pavědu udělat :D
+0 /-1 | 02.01.2021 22:13

paulz

Však píši můj názor, jinak teď jsem si přečetl dopis předsedy šachového svazu a píše to samé. Podotýkám aktuální dopis. A nemíním se hádat kdo má pravdu.  

+0 /-0 | 02.01.2021 22:04

Petr Koutný

Apolitická rada - to možná byla myšlenka. Když rozhoduje Poslanecká sněmovna a hlasuje o ní, pak to je politické rozhodnutí. Politická funkce....Ono každý na to má jiný pohled. Vy řeknete že je apolitická, já řeknu že je politická. Vy máte argumenty. Já mám argumenty. Máme tady první právni rozbor, který se neprávníci snaží rozporovat. Je to podobné jako hrát III VT bude kritizopvat tahy GM...Ano, může si říct jak tu partii GM hrál nepochopitelně, ale stejně to bude jenom jeho názor. 

Podlě některých udělal svaz dobře, podle některých udělal špatně. Není to dobrá možnost nastavit správný precedens ať vlastně víme co je a co není dobře? Teď se nebavím o niem jiném, že co se má stát, když za pár let přijde někdo a požádá o nominaci. 

 

Co se stalo, se zpět nevezme. Pojďme si říct co je správné. Co není správné a co bude správné, až toto nastane podruhé. O to jde...Nejde zahrát partii bez chyby, ale jde se z chyb poučit. Možná byla chyba pochybovat, možná je chyba nepřiznat chybu. Ale určitě je chyba se z tohoto nepoučit. 

 

Petr

+0 /-1 | 02.01.2021 21:49

paulz
No nemám právnické vzdělání, ale rada ČT je dle zákona apolitická. A proč by neměla apolitická organizace jako je šachový svaz dát doporučení do apolitické rady ČT je naprosto záhadou. Jinak apolitičnost rady ČT je důvodem proč doporučení do rady ČT mohou dát pouze apolitické organizace.
+0 /-0 | 02.01.2021 21:42

Šach

Jsem přesvedčen, že ŠSČR nepřihlížel k politickým názorům pana Matochy. Politické názory můžeme mít jaké chceme a neměly by být rozhodující v nominaci. ŠSČR nominoval pana Matochu jako schopného a vzdělaného člověka, který dělá pro šachy u nás opravdu hodně. Nepřihlížejme proto k politickým názorům, ale buďme rádi, že máme v Radě ČT "svého člověka".

Psala by paní Richtrová nesouhlasný otevřený dopis kdyby se nejednalo o pana Matochu, ale o někoho s jehož nominací by souhlasila? Vadilo by jí i v tomto, že ho nominovali jen dva lidé z VV? Určitě ne a žádný otevřený dopis by nepsala. Ukazuje se, že politiku do toho vnáší právě paní Richtrová.

+0 /-0 | 02.01.2021 21:35

HumphreyvanWeiden

Jinak, je známé, že když se sejdou dva právníci, vzniknou tři různé právní názory cheeky Takže rozhodnutí o (ne)zákonném jednání Rady opravdu přenechme soudu. Podle mě zatím Rada jedná naprosto bezchybně a moc se mi nelíbí politický nátlak na Radu. Ten by podle zákona neměl být žádný.

+0 /-1 | 02.01.2021 20:54

Morphynista

Mám právnické vzdělání a s argumenty, které jsou obsaženy v rozboru JUDr. Martiny Folkové, souhlasím. K pochybení ze strany obou funkcionářů opravdu došlo, v té době nikdo nemohl vědět, že pan Matocha bude do Rady ČT zvolen, zřejmě tedy doporučení pokládali jen za formalitu, na místě by bylo alespoň dodatečné distancování se od toho, co v současné době dělá.  

+1 /-0 | 02.01.2021 20:51

HumphreyvanWeiden

Z jednání pana Blažka mám spíš pocit, že ODS chce schovat nějaký svůj špinavý kšeftík s ČT. Jinak se totiž nedá vysvětlit, proč se vůči Radě zvedá takový odpor zrovna v okamžiku, kdy chce provést v ČT důkladný audit. O nic jiného nejde, pokud audit proběhne v pořádku, žádné zvláštní změny ani nemohou nastat. Tak čeho se odpůrci Rady tak PANICKY bojí? Jen tak mimochodem, rozpory dělá akorát pan Šarapatka a ten má brzo odejít, takže bych to tak dramaticky neviděl. A Blažkovi nevěřím ani když řekne dobrý den.

+0 /-1 | 02.01.2021 20:44

Petr Koutný

Jsou tady názory a těžko říct, který názor je nezávislý. Každý komentář má v zádech buď podporu a nebo nepodporu tohoto stavu. Je tady právní rozbor, který se opírá o zákony, rotebírá stanovy a nějak tak tuším, že právo je nezávislé. Měří stejně. Neměří politické, osobní a jiné zájmy....říká co je a co není správné....Tento rozbor může rozebrat jen právník a nebo znalec práv. Další komentáře jsou jen domněnky, myšlenky a slova. Samozřějmě mají svojí váhu, ale nikdy nás nepřiblíží odpovědi na otázku, jestli bylo vše podle předpisů. Petr

+0 /-1 | 02.01.2021 20:33

Šach

Předpokládám, že JUDr. Martina Folková je manželkou Petra Folka, který je pod otevřeným dopisem podepsán. Nejedná se tedy o nestrannou osobu. Pan Petr Folk píše doslova toto: "Zcela souhlasím s Eliškou Richtrovou a podepisuji v plném rozsahu. Mám na to velmi podobný názor, pan Matocha měl být především nominantem  Agrofertu, jehož zájmy v radě nepokrytě zastává a neměl být tedy nominován apolitickou zájmovou organizací, jejíž členové mají velmi rozdílné politické názory." Nutno připomenout, že Eliška Richtrová kandidovala v roce 2014 za hnutí ANO a na volebním billboardu byla s Andrejem Babišem. Proč by jí mělo vadit, kdyby Pavel Matocha opravdu, jak píše pan Folk, zastával zájmy Agrofetru? Pan Folk by nám mohl napsat naprosto konkrétní příklady toho, jak Pavel Matocha v Radě České televize zastává zájmy Agrofertu. Ale opravdu konkrétně. ŠSČR nominoval pana Matochu jako člověka, který v oblasti šachu vykonal a koná velkou práci. Právní rozbor JUDr. Folkové není nestranný. Souhlasím s nominací Pavla Matochy ŠSČR do Rady České televize a jsem proti odvolání podpisu. Děkuji Martinu Petrovi za jeho postoj. Zde paní Richtrová s Babišem.

+0 /-0 | 02.01.2021 20:30

Michal_Hnilicka
Rada ČT je apolitický orgán. Je to tak, že PS jménem svého předsedy vyzývá organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby předložily volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů. Tzn. ŠSČR je navrhl kandidáta na jeho vlastní žádost, že chce v Radě pracovat. Navíc Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích. Tzn. to, že ŠSČR prostřednictvím předsedy a místopředsedy vyhověl žádosti kandidáta a navrhl jej, stejně jako to činily ostatní spolky či sdružení, není politický krok. Navíc ten právní rozbor není nezávislý, protože hned v úvodu právnička přiznává, že s dopisem paní Richtrové plně souhlasí (tzn. i s tím, že nominant poškozuje dobré jméno šachové obce).
+0 /-0 | 02.01.2021 20:15

Pavel Capek

Ačkoli o bývalém ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi ( ODS ) nemám opravdu to nejlepší mínění ( kmotr Blažek, don Pablo ), tak s jeho současným názorem na radu ČT se dá souhlasit : největším problémem asi opravdu je, že rada v současném složení není schopna rozumné komunikace ( je to jako by v ní seděl Morpynista a Bražina ). Že pan Martin Petr žádný problém nevidí ještě neznamená, že neexistuje...

https://www.info.cz/zpravodajstvi/strategie/v-rade-ct-vznikaji-tabory-ktere-pro-sebe-nemaji-usi-hrne-se-na-nas-velky-politicky-problem-varuje-blazek

+0 /-1 | 02.01.2021 19:13

xdavx x

Alfa, to nemá smysl. Postl jsem ti článek, přečti si ho. Snad pochopíš KDO předkládá zprávu ke schválení. A pochopíš i KDO byl proti, SPD a KSČM. Tvoje bláboly me nebaví.  Ty Babise vidis snad i pod posteli.

+0 /-1 | 02.01.2021 19:02

alfa

pro pana Bražinu ještě nějak jednodušeji - poslanci schvalují RČT zprávu o hopodaření a výroční zprávu. A jedna kontrolní otázka - kdo má většinu v parlamentu ? Přece koblihožrouti, socani a rudé bratrstvo. Takže teď kritizují něco, co 7 let schvalovali. Jednodušeji to fakt neumím, snad to pochopíte.

+0 /-0 | 02.01.2021 17:56

xdavx x

a tu zpravu predklada kdo? kdo navrhuje procesni kroky? fakt to neni parlament. babis je premierem kolik let, tri? kdo ve snemovne schvaloval hospodareni CT? Fakt ANO??  jak jsem psal, vy slunicka a babisobijci byste se meli k necemu vyjadrovat jen k tomu, o cem neco vite. https://domaci.ihned.cz/c1-66665620-snemovna-schvalila-vyrocni-zpravy-ceske-televize-za-rok-2016-proti-hlasovali-poslanci-spd-a-kscm

a pak doporuciji pochopit nasledujici test, pokud to tedy tva antibabis mozkovna pobere

Odkládané projednávání zpráv České televize bylo sledované zejména kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání televizní rady. Rada mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele. Zákon o České televizi říká, že Sněmovna může televizní radu odvolat, pokud rada neplní opakovaně své povinnosti stanovené zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu o činnosti nebo výroční zprávu o hospodaření. Členy rady volí Sněmovna.

Výroční zprávy předkládají poslancům všechny veřejnoprávní instituce, tedy Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář.

 

+0 /-1 | 02.01.2021 16:44

alfa

Pane Bražino, nevím co jste vyčetl z mého článku, já jen píši, že parlament už 7 let schvaluje výroční zprávu  o činnosti a hospodření ČT. A 7 let Babišova parta nemá problém, až v letošním roce, kdy mu jdou preference do háje a potřebuje ovlivnit voliče, protože budou volby

+0 /-0 | 02.01.2021 15:07

xdavx x
Alfa, ne nerozumíš tomu. Ale to se u vás slunicek tak nějak předpokládá. :) doporučuji zjistit co měl dělat Šarapatka a jaké je zákonem vymezena kontrola ČT. Až potom bych, být tebou, něčím přispíval do podobných diskuzi...
+0 /-1 | 02.01.2021 13:54

alfa

Jestli tomu dobře rozumím, tak 7 let babišovi noci v parlamentu s rudou vatrou za zády kontrolovali hospodaření ČT a po těchto letech mají pocit, že se děje něco špatného ? To nebude dobrá vizitka jejich práce, ať alespoň ČT nechají na pokoji ( věří ji 62% lidí ), už toho zprasili dost.

+0 /-0 | 02.01.2021 10:38

xdavx x
Šach, moc hezky napsáno.
+0 /-1 | 02.01.2021 03:06

Morphynista
Řada lidí postrádá bohužel základní právní znalosti a pak šíří nepravdivé informace. Povinnost podat trestní oznámení upravuje paragraf 368 trestního zákona a týká se jen závažných trestných činů jako je třeba vražda, teror, vlastizrada, padělání a pozměňování peněz, genocida, rozvracení republiky , sabotáž, vyzvědačství a podobně. A problém, o který tu celou dobu jde, spočívá v tom, že Rada ČT v současném složení ohrožuje demokracii a nezávislost České televize. Prověřit financování a hospodaření, proti tomu samozřejmě nic nemám, jenže řada výroků a chování hlavně panů Matochy a Xavera, stejně jako Hany Lipovské, dosvědčuje, že jim jde hlavně o umlčení kritických novinářů . Stačí citovat pana Matochu : " ČT je moc probruselská a vystupuje proti vládě. Chci to změnit. O kvazinovináře Wollnera, Fridrichovou, Moravce a Železného by se mělo vedení ČT zajímat . " I průměrně inteligentním lidem je pak jasné, čeho chce tato Rada dosáhnout...
+1 /-0 | 02.01.2021 02:39

Šach

Děkuji předsedovi ŠSČR panu Martinu Petrovi za jeho postoj ve věci nominace Pavla Matochy do Rady ČT a za jeho větu "Osobně na tom nic měnit nechci a byl bych rád, kdybychom mohli odložit osobní animozity." S nominací souhlasím a odmítám kádrovací otevřený dopis Elišky Richtrové. V dopise je mj. tato věta: "Pavel Matocha dlouhodobě porušuje zákony České republiky." Jestliže paní Richtrová ví, že někdo dlouhodobě porušuje zákony ČR je povinna to oznámit na Policii ČR a nepsat to do šachového serveru. Pan Matocha byl do Rady ČT zvolen nejen poslanci vládních stran, ale i poslanci stran opozičních. V čem je problém? Ohrožuje současná Rada ČT demokracii v naší zemi, nebo nezávislost České televize? Neohrožuje a ani nemůže. Rada ČT chce prověřit financování ČT. A to je právě ten problém. Kdyby se totiž přišlo na nějaké nesrovnalosti ve financování ČT, byli by ohroženi ti, kteří za to zodpovídají. Byli by tedy ohroženi lidé z vedení ČT ale ne demokracie a nezávislost ČT. Ještě jednou díky panu Martinu Petrovi za jeho postoj a díky ŠSČR za nominaci Pavla Matochy do Rady ČT.

+0 /-0 | 02.01.2021 00:33

xdavx x
Koho zajímají tvoje urážky ty anonymní multi lháři.
+0 /-1 | 01.01.2021 21:46

Morphynista

Bražino, lhář jsi ty !

+1 /-0 | 01.01.2021 20:45

xdavx x
Morfine, nicméně ty už nikoho moc nezajimas, anonymni usvedceny lhář a zakladatel fake účtu jako ty si může psát co chce. A zaloz si další nickname.
+0 /-1 | 01.01.2021 20:36

HumphreyvanWeiden

Na Domesovu obhajobu musím poctivě říct, že na úroveň Pavla Novotného z ODS ještě neklesl. Ta je o mnoho úrovní níž.

+0 /-1 | 01.01.2021 20:33

Morphynista

Co se týká příspěvku cikiho z 11:57, na který reagoval Semod, zde platí  " Na hrubý pytel hrubá záplata " . Věřím, že pan Velmistr Robert Cvek nepodlehne našeptávání ďábla a peníze vrátí zpět.

+1 /-0 | 01.01.2021 19:59

vilda

Já vím, že je to blbost, ale trochu se stydím, že jsem z Hané stejně jako Semod.

+0 /-0 | 01.01.2021 19:48

HumphreyvanWeiden

Domes dosáhl dalšího dna. Paní Richterové ty příznivce vůbec nezávidím.

+0 /-1 | 01.01.2021 18:46

xdavx x
Semode předpokládám ze tebe v obchodě rozesmeje sušené makrela (haha sušené ryba haha), protože to co předvádís je dost trapné i na zapskleho dědka jako jsi ty.
+0 /-1 | 01.01.2021 14:56

ciki333

01.01.2021 14:25 | Semod

Semode, víš kdy je mi trapně za tebe, a kdy obzvláště lituji publikum? Když se pokoušíš být "zábavný." Vůbec ti nedochází, že kde nic není, ani smrt nebere. Místo vtipné kaše z tebe lezou křečovité sračky. Ale komu chybí sebereflexe, tomu je každá rada drahá.

+0 /-0 | 01.01.2021 14:52

Druid.Panoramix

SachyMatyPaty - to jste mě tedy zklamal. Očekával bych, že i na poli válečném dokážete toho saláta ( jak jste pana Čekala nazval) porazit a tím dokázal, že na něho máte. Bohužel jste dokázal přesně pravý opak. On se ke svým výrokům postavil čelem a i když prohrál se silným soupeřem, prokázal charakter a odhodlání, což u Vás postrádám a můžete to omlouvat libovolným způsobem ( či se spíše vymlouvat). Takže jen řeči a skutek utek. :o))  Zápas by byl pro mě argument ( a asi nejenom pro mě). Škoda..... :o)) :o))

+0 /-0 | 01.01.2021 13:44

HumphreyvanWeiden

@SMP: To byla výzva k SOUBOJI, nikoliv k přátelské partii. A vy jste zbabělec, který schován za anonymitu, uráží ostatní.

+0 /-1 | 01.01.2021 13:42

SachyMatyPaty
Opravdu nebudu s panem cikim hrát, šachy hraji jen s přáteli.
+0 /-0 | 01.01.2021 13:30

Druid.Panoramix

Humprey - díky za Vaši reakci. Já tu výzvu pro pana Čekala od nicku SachyMatyPaty myslím vážně, protože pokud někdo nazve jiného salátem pak by měl ukázat, že je lepším hráčem a to dokážete jedině na šachovnici. :o)) Pamatuji výzvu pana Čekala a jeho zápas s FM Havlíkem, byl sice poražen, ale zachoval si tvář.

Morpynista - ale fuj, jedovatý ddek byl z úplně jiného soudku, ten přeci proháněl rušitele svého klidu holí, když mu převraceli popelnice ve dvoře. Vy chodíte převracet popelnice před Hradem či do Lán? 

Taky si přeji, aby ČT byla nezávislá, ale zároveň i s objektivním zpravodajstvím, vyváženou publicistikou, aby pravdivě informovala o dění z celého světa ( to z celého světa vyzdvihuji), s transparentním hospodařením. Aby prošla hospodářským i personálním auditem a aby lidé, kteří doposud poškozovali její profil a zneprůhledňovali její hospodářství, jen proto, aby si mohli vyplácet vysoké odměny byli odejiti. :o))

+0 /-0 | 01.01.2021 13:01

Morphynista

Při čtení pamfletu s.Čekala mi přišla na mysl postava z Rychlých šípů známá jako Jedovatý dědek. Byť mám tento název doposud vyhrazen pro jednu z osob, sídlících na Hradě, zámku v Lánech či LDN, zde vyrostla důstojná konkurence. Také já přeji ČT, aby odolala sílícím vlivům hradních a babišovských loutek.  A veřejně děkuji paní Richtrové, že se ozvala a dokázala vyjádřit to, co si myslí mnoho šachistů.

+1 /-0 | 01.01.2021 12:47

HumphreyvanWeiden

Druide, obávám, že vaše výzva bude marná. Nick SachyMatyPaty odhaduji na škodícího trola, který o šachách nemá ani zbla ponětí. Prostě - jenom trolí diskuzi.

+0 /-1 | 01.01.2021 12:45

Druid.Panoramix

Stálé zdraví vespolek. Každý máme své známé a přátele se kterými trávíme svůj čas a když příjde čas, tak si připijeme na úspěchy v loňském roce a ještě lépe na ty v tom nadcházejícím. Taky jsem si připil s panem Dvořákem, naštěstí to nebyl ředitel ČT, ale úplně normální člověk - prostě shoda jmen. :o))

SachyMatyPaty - proč tolik animozity vůči panu Čekalovi? Znáte to, někdo má rád vdolky, jiný zase holky.... a tak se rozhodl podpořit GM Cveka v partii s GM Richtrovou - to je jeho názor a jeho vůle či přání. A proč ho nazýváte dědkem, je to člověk v nejlepších letech, obouchaný životem - dříve k takovým lidem se životními zkušenostmi měli ti mladší přirozenou úctu a respekt. Inu, nějak nám ta společnost zhrubla a vytratil se respekt. Nicméně máte-li odvahu vyzvěte pana Čekala na zápas na 5 partií, vložte do hry nějaké peníze, podle Vás je to salát, tak by to neměl být problém, že?? Anebo ztratíte odvahu a zůstane jen u řečí? :o))

+0 /-0 | 01.01.2021 12:33

SachyMatyPaty
Přeju Vám všem pěkný rok 2021! Ať je Česká televize nadále nezávislá a neslouží vládnoucí garnituře, ať se ubrání nájezdu šachového kariéristy a katolické fanatičky.
+0 /-0 | 01.01.2021 12:27

SachyMatyPaty
O půlnoci jsem si s panem ředitelem Dvořákem připil a popřál mu pevné nervy v boji s uřvanou babišovsko trikolórní lůzou.
+0 /-0 | 01.01.2021 12:19

SachyMatyPaty
"ochoten Vás plnohodnotně nahradit" Dědku ty už ses úplně zbláznil, vždyť seš úplnej salát! Možná až Matocha s Bobošíkovou ovládnou televizi tak Ti dají šachový pořád, budou hledat všeho schopné neumětely loajální k Babišovi.
+0 /-0 | 01.01.2021 12:16

SachyMatyPaty
Nic trapnějšího jsem dlouho nečetl, osobní msta na úrovni internetového trola. Předpokládám že peníze od zloserů si pan Cvek nevezme, bylo by navýsost trapné.
+0 /-0 | 01.01.2021 12:10

ciki333

Otevřený dopis GM Cvekovi - Zdeněk Čekal

Vážený Roberte, jak jistě víte, utkáte se v Novoroční simultánce i s Ing. Richterovou…Začnu oklikou. Třicet let jste tvrdě trénoval, dotáhl to do reprezentace, hrával se slovutnými soupěři…Navzdory uvedenému nejtěžší bitva kariéry Vás teprve čeká - 2.1.2021 od 18:00 hod. Utkáte se s osobou, která si nezaslouží za šachovnicí slitování, galantnost, ohleduplnost…Žádám Vás tímto, aby jste paní Elišku deklasoval, dal jí zkrátka pocítit sílu hráče s ratingem 2500+…Dovolil jsem si vypsat cílovou prémii 1000,- Kč „za hlavu“ Elišky Richterové . 500,- Kč jsem již zaslal na účet RaP v předstihu, dnes ráno, druhou polovinu doplatím po ukončení simultánky. Nepředpokládám jiný výsledek, než Cvek – Richterová 1:0.

Pokud začnete během produkce ochabovat, kupříkladu ze zdravotních důvodů, jsem schopen a ochoten v duelu s Eliškou Vás plnohodnotně nahradit. Pojďme společně ukázat všem škarohlídům, že pravda a láska nevítězí nad lží a nenávistí jen v pohádkách…

Zdeněk Čekal v Kladně dne 1.1.2021

 

+0 /-1 | 01.01.2021 11:57

paulz

Jinak že v ČT není žádný bordel svědčí i níže uváděná pohádka, kde na 8 minut namluvení Donutilem muselo pracovat dalších 23 lidí. To je vidět přímo příkladná důkladnost kde se na nějaké pomíjivé věci jako náklady vůbec  nehledí. Důležitá je kvalita...A 23 lidí pracujících na takovém rozsáhlém projektu sktutečně kvalitu zaručí....No snad na nikoho nezapomněli. To se při vysokém pracovním vypětí skutečně může stát...

No a řekněme si má si nějaká babička za 135 kč měsíčně koupit nějakou lepší stravu nebo přispět tuto částku  na tvorbu ČT je jasné. Kvalitní tvorba ČT je přece pro život důležitější než nějaké podřadné potraviny navíc z velké části dodávané Agrofertem...

A navíc pokud už bude nejhůře, vzhlédnutí uvedené pohádky u starších lidí prý z 95% vede k rychlému a bezbolestnému odchodu z tohoto světa.

+0 /-1 | 01.01.2021 11:20

paulz

No já myslím, že Marek Stoniš to má spočítané, veřejně tvrdit že je v ČT bordel a to šefredaktor pravicového Reflexu. Buď je uplacený Babišem nebo Zemanem, nedejbože je to agent Ruska. První přijde několik otevřených dopisů, pak Hlídací pes vydá rozsáhlý rozbor jeho minulosti, forum24 zveřejně silně nezaujatý příspěvek o zaprodanci Agrofertu. Zde to Morphynista ocení jako odhalení ruského zaprodance. No snad není Marek Stoniš členem šachového svazu, další článek na nss s obrovskou sledovatelností by byl na světě. Ano pánové a dámy je to tak, ČT jako vzor všeho si rozvracet nedáme!!!

+0 /-0 | 01.01.2021 10:03

Pavel Capek

Zajímavý pohled na současné dání v ČT má Reflex, kde Luděk Staněk zastává názor Morphynisty a spol.  ( asi jen s tím rozdílem, že hlavním padouchem není Babiš, ale Zeman ). Zatímco šéfredaktor Marek Stoniš kope za vyčistění augiášova chléva...

Každopádně se opravdu zdá, že cílem je odvolání Dvořáka. Pokud po něm nastoupí Bobošíková, tak bude celkem jasno...

+0 /-1 | 01.01.2021 00:46

SachyMatyPaty
pan Marcel Schwoob: řešíme to proto že šachisti byli zataženi do politické hry jejímž cílem je podřízení České televize Babišovi a umlčení jeho kritiků. Chcete žít v babišistánu ve kterém premiéra nikdo nekritizuje a on si dělá co chce? Zmatky s covidem, hromady dotací z evropských i z našich peněz, ale nikdo to nesmí říct.
+0 /-0 | 31.12.2020 20:32

HumphreyvanWeiden

Já bych to tak nedramatizoval. Články od pana Cveka si vychutnávám. 1 klik na tyto články vydá za 100 "politických" kliků :-)))

+0 /-1 | 31.12.2020 19:22

paulz

To Rubinus: tak když se člověk podívá kolik má přečtení zajímavý článek od Roberta Cveka a kolik tohle. Tak pro každého skutečného šachistu je to hodně smutný pohled...Něco sem pracně napsat a pak zjistit že kdejaká blbost netýkající se šachu má 20x víc zhlédnutí, asi by mě jeblo...

+0 /-0 | 31.12.2020 19:02

pan Marcel Schwoob

Co to, co to. Proč zde řešíme nějaký dopis cár papíru vhodný do kamen napsaný někým bezvýznamným v životě. Je to šachový server ne politická diskuze.

+0 /-0 | 31.12.2020 18:56

HumphreyvanWeiden

Morphynisto, až proběhne soud a všechna odvolání, tak nám dejte vědět. Do té doby mě to nezajímá.

+0 /-1 | 31.12.2020 18:41

Rubinus

Chtěl jsem to dočíst, od té doby, co jsem tu nebyl, ale nedávám to, někdy u 29.12. jsem to vzdal. Zdá se, že pro trhání rekordů nezáleží na kvalitě článku, ale na tématu, vhodném ke kontroverzní diskuzi...Těch 10000 přečtení, nebo kolik se oslavovalo tuším u rozhovoru s Novotným, je dávno překonáno... 

Napadá mi určité vylepšení, možnost přispívat do diskuze až 11.den od registrace. Hraji jednu internetovou hru, kde hráč může obchodovat právě až ten 11.den. Ale ono by to asi tolik nepomohlo, ti, co chtějí prudit, by si mohli udělat registrace do zásoby s předstihem...

+1 /-0 | 31.12.2020 18:38

paulz
Jinak jsem koukal na pohádku co sem dal Pavel Chrz až na závěrečné titulky. Ty jsou skoro lepší než celá pohádka, jeden člověk ji napsal, Donutil četl a dalších 23 !!! spolupracovalo. Takže za takovou pic...... v klidu vyhodilo ČT balík a napakoval se kdekdo. A pak se někdo diví, že ČT potřebuje finanční kontrolu jak prase drbání-viď Morphy....https://decko.ceskatelevize.cz/video/e315292320180003
+0 /-0 | 31.12.2020 18:22

xdavx x

paulz, to uz tady taky padlo. ta debata s fake niicky fakt nema smysl. oni ty argumenty ignoruji a jedou kolovratek. a jeste si vyrvareji dalsi nicky aby se pochvalili... ubozaci.

+0 /-1 | 31.12.2020 17:33

paulz

Že byla podobným způsobem jako celek odvolaná dozorčí komise před zhruba devíti léty na to už členové odvolané letos nějak zapomněli....A že jsou jejich následníci na to taky...

+0 /-0 | 31.12.2020 17:27

Morphynista
Odvolaná dozorčí komise Rady České televize se brání a tvrdí, že její odvolání se odehrálo bez opory v zákoně. Hrozí proto soudem. Napsal to dnes server Info.cz. Čtyři z pěti odvolaných členů komise se podle webu minulý týden proti rozhodnutí odvolali a pokud se po uplynutí termínu nesjedná náprava, obrátí se na správní soud. Z textu odvolání, které má Info.cz k dispozici, plyne, že odvolaní členové dozorčí komise považují odvolání za nezákonné především z důvodu nedostatku zákonné pravomoci Rady ČT odvolat svou dozorčí komisi jako celek, a navíc bez odůvodnění. To podle nich mimo jiné znamená, že ho nelze přezkoumat. Podle webu odvolání podal bývalý předseda dozorčí komise Jiří Staněk, dále pak Simona Holubová, Stanislava Hronová a Jiří Stránský. Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/dozorci-komise-rady-ct-brani-se-hrozi-soudem.A201231_111220_mediahub_lre
+1 /-0 | 31.12.2020 15:40

frenik

 SachyMatyPaty  yes

+0 /-0 | 31.12.2020 13:30

SachyMatyPaty
Paulz a druid mají jiný názor ale diskutovat se s nimi dá, používají argumenty. Bražina je hloupý a primitivní, místo argumentů jenom řve a nadává. V diskuzním klubu v havířovský hospodě to možná stačí ale mezi šachisty ne, sorry chlapečka.
+0 /-0 | 31.12.2020 13:20

xdavx x
Paulz druid, se vám divím že diskutujete s tím kryplem. Vždyť mu je úplně jedno co odpovídáte... Jak jsem psal, takové diskuze v hospodě by trvaly tak pět minut. Ztráta energie času i orientace diskuze , která vás neustále staví do obrany odpovídánim na zavádějící otázky.
+0 /-1 | 31.12.2020 12:08

paulz

Jinak pokud 80% lidí dle výzkumu zadaného ČT je s ní velice spokojena, nějak nechápu zoufalý křik na návrh že by poplatky měly být dobrovolné. Přece většina spokojených by určitě platila dál a kdo by chtěl by mohl samozřejmě anomymně připlatit. Takový Morphynista by jistě rád zaplalit za výpadek třeba mne. A část parlamentu a senátu kteří zde jistě nepracují pro peníze by taky určitě něco přihodila....A všichni by byli spokojení, ČT by nemusela mít žádné kontroly páč peněz by měla nadbytek, i nový jistě poučný seriál správných pohádek pro děti by mohla natočit. A koneckonců když vidím ve vedení ČT samé bledé tváře, i nějakého zástupce jiného etnika by mohli dosadit....A novou radu samozřejmě nevolit, to by si vedení ČT přece určilo samo. To je přece záruka objektivity.....

+0 /-0 | 31.12.2020 10:37

HumphreyvanWeiden
Problém ČT spočívá v tom, že nás NUTÍ povinně platit koncesionářské poplatky, a to i tehdy, kdy ČT nesledujeme nebo pokládáme její zpravodajství za hloupé či manipulativní. Je to relikt z dob Totality, ostatně ani příznivcům ČT by se asi nelíbilo, kdyby museli povinně, pod pohrůžkou exekuce, platit za (ne)sledování některého z Babišových médií.
+0 /-1 | 31.12.2020 09:23

SachyMatyPaty
Já už půjdu spát tak budeme pokračovat jindy, zatím Vám děkuji za diskuzi.
+0 /-0 | 30.12.2020 23:28

Druid.Panoramix

To SMP: Bavíme se o ČT, tak proč měníte téma příspěvků?.... až tu bude téma "Uzávěrky s.r.o  a neziskovek pana Matochy, tak si o nich s Vámi rád popovídám, teď se pojďme bavit o hospodaření ČT, myslím, že jsem Vám poskytl dost informací o hospodaření a finanční situaci ČT.

Ještě zde vypíchnu dvě informace z výnosů ČT, a to čerpání fondu televizních poplatků a celkové výnosy, jsou v tisících korun

1. čerpání fondu televizních poplatků

a) 2018 - 5 785 456,         b) 2019 - 5 696 553,    c) 2020 - odhad - 5 690 000,   d) 2020 - rozpočet - 5 934 000,     e) 2021 - rozpočet - 5 965 000, 

2. celkové výnosy

a) 2018 -  6 553 459,         b) 2019 - 6 468 978, c) 2020 - rozpočet - 6 760 000, d) 2020 - rozpočet 6 362 000,        e) 2021 - rozpočet - 6 840 000,

+0 /-0 | 30.12.2020 23:16

Druid.Panoramix

Více k hospodaření ČT - včetně rozpočtů je zde:https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/hospodareni-a-financni-situace/rozpocet/

Takže znalý ekonom si může přečíst, že ne vše, co zde předkládáte k uvěření, se zakládá na pravdě, snadno dohledat.... třeba jen to, že ČT má pořád stejný rozpočet, to není až tak pravda. Ale člověk, pokud nemá přesné informace, tak se může snadno zmýlit a třeba i v řádech milionů

Máte pravdu nové kanály, ale i přechod na DVB-T2 či obnova infrastruktury něco stály...... zde souhlas.

 

+0 /-0 | 30.12.2020 23:02

SachyMatyPaty
Pan Matocha neveřejnil ani jednu účetní závěrku své sro a neziskovky tak nevím jestli on je ten pravý kdo by měl redaktory Čt nutit k finančnímu striptýzu.
+0 /-0 | 30.12.2020 22:56

paulz

TO SMP: no BBC na rozdíl od ČT třeba zveřejnuje platy zaměstnanců. U ČT která je samozřejně vysoko nad BBC to nejde...A BBC je apolitická, což se u ČT taky nějak nenosí. 

+0 /-0 | 30.12.2020 22:50

paulz

SMP: jako že Matocha pokud napíše měsíčně pár článků do lidovek, kvůli tomu musí být loutka Babiše a závislý na něm? Stačí se podívat kolik a jaký rozsah mají Matochovy články v lidovkách. 

+0 /-0 | 30.12.2020 22:46

SachyMatyPaty
Já tipuju že na ředitelské místo dosadí Bobošíkovou, myslíte že to je kýžená cesta k BBC?
+0 /-0 | 30.12.2020 22:42

SachyMatyPaty
Samozřejmě zvýšení koncesionářských poplatků aspoň o inflaci nikdy neprojde, to by se pan Klaus ve sněmovně ukřičel a poprskal už úplně.
+0 /-0 | 30.12.2020 22:35

SachyMatyPaty
Mám na to jiný názor ale oceňuji že svůj názor umíte zformulovat. Neustálé výtky k hospodaření zapomínají na to že koncesionářské poplatky jsou stejné už mnoho let takže ČT má pořád stejný rozpočet ale ceny všeho vzrostly nejmíň o třetinu- platy lidí, energie, benzín atd. Ředitel Dvořák je kouzelník že i tak spustil nové kanály, skvělý Déčko, ČT 3 pro starší atd.
+0 /-0 | 30.12.2020 22:33

Druid.Panoramix

Naopak, bude to mít velice jednoduché, protože pan Dvořák si byl natolik jistý, že ho Rada podrží, že nadělal spoustu chyb a nedůsledných, polovičatých a špatných rozhodnutí, nejenom v oblasti hospodaření ČT ( tam je to ovšem nejvíce vidět a nejsnadnější dokázat) a ty mu zlomí vaz. Konečně mnohdy jiný člověk ve vedení ČT by ji mohl posunout k námi vysněnému ideálu veřejno právní televize typu britské BBC

+0 /-0 | 30.12.2020 22:33

Druid.Panoramix

Tak čistě podle mého názoru na funkci generálního ředitele ČT už by pan Petr Dvořák nemá co dělat už minimálně 5 let a proč? Za jeho šéfování ČT přestala plnit funkci veřejné služby ( taky už jsem tady napsal proč), došlo k narušení objektivnosti a vyvážení zpravodajství, publicistiky a diskuzí k aktuálním problémům ( i o tom už jsem tady psal) a v neposlední řadě i k hrubému porušení pravidel hospodaření ČT ( o tomto problému tady psalo více lidí).

Ale holt měl v dřívější Radě ČT své příznivce ( ono odvolat člena Rady není tak jednoduché - nemění se po volbách do Poslanecké sněmovny, ale maji funkční období 6 let, s tím, že každé 2 roky se mění jedna třetina Rady) a ti neměli důvod ho odvolávat - důvody mohly být různé, nechci o nich spekulovat.

+0 /-0 | 30.12.2020 22:27

SachyMatyPaty
Doufám že to bude mít údajná Babišova loutka Matocha těžší než aby jenom řekl, v diskuzi na nss si lidi stěžujou, řediteli ČT, you are fired! Některým diskutérům by se to líbilo, to je mi jasné.
+0 /-0 | 30.12.2020 22:25

Druid.Panoramix

Takže jak můžete číst z předchozích řádků pravomoci Rady ČT jsou poměrně rozsáhlé a jdou poměrně hluboko do fungování ČT. Ze své činnosti je odpovědna Poslanecké sněmovně, takže je jasné, že k její činnosti se může vyjadřovat jak vládní koalice, tak opozice, takže pokud  Rada ČT bude chtít změnit generálního ředitele, tak k tomu vůbec nepotřebuje nějaký audit hospodaření, jen prostě prokáže, že na generálního ředitele se množí stížnosti - stačí přečíst diskuzi k tomuto článku a konstatovat, že ČT neplní své úkoly veřejné služby - ti zde stačí přečíst tuto diskuzi. Šachisté jsou lidé inteligentní, jak píše WGM Richtrová s logickým uvažováním, myšlením dopředu, představivostí a soustředěním a tak snad ví o čem zde píší. :o))

+0 /-0 | 30.12.2020 22:18

SachyMatyPaty
Právě bod A) je kritický, údajně má Matocha úkol Dvořáka odvolat. Že se do toho zapletli šachisti je nešťastné.
+0 /-0 | 30.12.2020 22:10

Druid.Panoramix

Tak abychom si udělali trošku jasno, Rada ČT je jmenována za jistým účelem a má svou působnost, která by rozhodně neměla být omezována.

Cituji:Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi., v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.

a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize

b) schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize a kontrolovat plnění rozpočtu České televize

c) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize

d) předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize

e) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií (§ 9 odst. 8 zákona)

f) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele

g) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3 zákona) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize

h) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje

i) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a zákona) a určovat mzdu generálního ředitele

j) předkládat Poslanecké sněmovně (které je ze své činnosti odpovědna) výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize

k) Rada ČT hospodaří podle vlastního rozpočtu, náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize.

+0 /-0 | 30.12.2020 22:07

paulz

Ano to se může stát. Jenže zavrhovat všechny kontroly protože skutečně jdou zneužít je podobné jako říkat, proč máme policii, když jde zneužít. Jinak v komunismu se mělo žít bez jakýchkoliv kontrol, každý by pracoval a žil dle svých potřeb. Že je to utopie je samozřejmě jasné. A věřit že v ČT jsou samí lidé budoucnosti kteří nic neukradnou, nic nezponevěří a navíc jsou od přírody apolitičtí, neprosazují své názory je ještě větší utopie. Navíc pro lidi kteří tuhle fantasmagorii ze zákona musí platit a nesmí se ani zajímat co s jejich penězi ČT dělá, hodně smutné. Jinak naštestí  poplatek není ve výši jako byl kdysi desátek církvi. A tresty za neplacení jsou přece jenom nižší...

+0 /-0 | 30.12.2020 22:05

SachyMatyPaty
Děkuji pánové, toto je inteligentní diskuse. Pane paulz, souhlasím s tím že audit hospodaření je v principu prospěšná věc ale budu bedlivě sledovat jestli se to nezmění v klacek na ředitele v Matochových rukou.
+0 /-0 | 30.12.2020 21:52

paulz

No pokud pro některé znamená kontrola hospodaření ČT automatickou likvidaci ředitele a likvidaci nezávislé ČT asi patří v lepším případě k polovině národa co má dle Morp. podprůměrný intelekt. Kontrola hospodaření je naprosto běžná věc. Obzvlášť u organizace která není schopna vyrovnaného rozpočtu. A že ČT drží vyrovnaný rozpočet jen díky rozpouštění rezervního fondu je známá věc. Jinak nevím kde kdo v životě pracoval, ale kde není kontrola tam se v lepším případě nešetří. Co se dělá v horším je snad každému jasné.

+0 /-0 | 30.12.2020 21:43

Morphynista
Vzdělaní a inteligentní lidé toto pochopitelně nechtějí, jenže, jak říká Cyril Höschl : „Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. Těmto lidem, a je to polovina národa, uniká mnohotvárnost a mnohoznačnost světa, a co z tohoto světa v jejich očích zbývá, lze rozdělit na celkem jednoduché, většinou protipólné elementy. Někdy se tomu říká černobílé myšlení. (Karolinum, 1991)“ Takže tato část národa bude s radostí a nadšením vítat likvidaci nezávislé veřejnoprávní televize, stejně jako volila Zemana, Babiše, Okamuru a další škůdce demokracie...
+1 /-0 | 30.12.2020 21:12

SachyMatyPaty
Otazka pro všechny, opravdu chcete aby mu statni televize primo podlehala vlade a vysilala to co si bude premier prat?
+0 /-0 | 30.12.2020 21:00

SachyMatyPaty
Rovněž varuji čtenáře nss před okamurovým trolem ciki, debata s ním není možná.
+0 /-0 | 30.12.2020 20:58

SachyMatyPaty
Zkuste mi prosím pro začátek říct jestli myslíte si že když někoho zvolili tak už nikdo nemá právo ho kritizovat?
+0 /-0 | 30.12.2020 20:57

SachyMatyPaty
Pan ciki mi na ty otázky neodpověděl. Děkuju že jste je zase vypsal. Dokážete na ně odpovědět nebo jste srab?
+0 /-0 | 30.12.2020 20:55

ciki333

Vidím, že někteří pravidelní čtenáři nss si nevzali me varování k srdci, takže ještě jednou OFF TOPIC:

Dovolím si stálé čtenáře nss upozornit na nebezpečného elfa s nickem "SachyMatyPaty."

Individum nás "poctilo" návštěvou z Bakalovy platformy Acz. Jeho cílem je škodit a rozbíjet diskusi metodou zvanou "aboutismus," tj. kladení nesmyslných otázek.

1) Jasně pane Bražino, radši byste tam nasadil zlosery, že ano?

2) Pane ciki, myslíte si že když někoho zvolili tak už nikdo nemá právo ho kritizovat?

3) Opravdu chcete aby mu statni televize primo podlehala a vysilala to co si bude premier prat?

4) Co si myslite o zakazu potratu v Polsku? Vztahuje i na potencialne postizene plody, souhlasite s tim? Asi se Vam libi ze polska statni televize do toho vladnouci strane "nemuze kecat" ale opravdu je dobre donutit zenu aby porodila postizene dite?

5) Volite SPD nebo Trikoloru? Oni se mezi sebou nejak nepohodli, kdo z nich ma tedy pravdu?

6) Pane Chrži, považujete lidi jiné barvy pleti za lidi? Pokud ano, proč se Vám chce zvracet z pohádky kde jsou lidé jiné barvy pleti?

7) Ciki ty zlosere už prestan nebo ti prestanu platit duchod ze svejch dani. Rekni mi, jsou cerny sachisti taky lidi? Zase mi stavi jednoduche ano nebo ne.

Doporučuji vřele všem, nereagujte na nesmyslné dotazy Bakalova špicla. Tento dobytek je dobře proškolen...Pokud mu někdo sedne na lep a začne odpovídat zničí tím spolehlivě celou debatu. Věřte mi, mám s podobnými sráči letité zkušenosti z Aktuálně.cz.

+0 /-1 | 30.12.2020 20:51

SachyMatyPaty
No dobře, protože se vám nelíbí jedna série pohádek tak má tedy Matocha vyhodit ředitele a dosadit tam někoho od Babiše?
+0 /-0 | 30.12.2020 20:46

paulz

Nejsou přehnané, jsou to sračky. Pokud by neprošla změna barev a to věřím

že by neprošla, tak je to prosté vymývaní mozků a navíc dětí...

+0 /-0 | 30.12.2020 20:43

pawel

20:34 SachyMatyPaty

pan Klauz brání nás býlí!

Je náročné distančně studovat pátou třídu ...... pomocné školy?

+0 /-0 | 30.12.2020 20:40

SachyMatyPaty
Proboha vždyť ty pohádky jsou schválně přehnaný, to fakt nepoznáte? Vytáhněte teda do boje za čistou rasu i proti filmu Bílá Masajka.
+0 /-0 | 30.12.2020 20:37

paulz

- Měla jednu vadu, měla bílou pleť.

- Nemohla pracovat, protože měla bílou pleť.

Je to zvlášní, stačí zaměnit bílou na černou a naráz by to byla 

hodně rasistická pohádka. Která by teda v žádném programu

ČT nebyla...

+0 /-0 | 30.12.2020 20:34

SachyMatyPaty
Je to tak, běloši jsou hrozně utlačovaný, naštěstí pan Klauz brání nás býlí! Jenom nevím jestli mám volit jeho nebo pana Okamuru, prý se nějak nepohodlí.
+0 /-0 | 30.12.2020 20:34

Petan

Kdyby Donutil ve své pohádce řekl - měla jednu vadu, měla černou pleť- tak by ho pravděpodobně zavřeli na tvrdo jako radikálního rasistu. A s bílou barvou pleti to  není rasismus? Vůbec bych se nedivil, kdyby na něj někdo podal trestní oznámení.

+0 /-0 | 30.12.2020 20:31

SachyMatyPaty
No Bražino, a jsou tedy černoši lidi a nebo ne?
+0 /-0 | 30.12.2020 20:25

SachyMatyPaty
Ty absolvente školy zivota, nedokážeš ani odpovědět na jednoduchou otázku. Jsi podřadnej primitiv, šachy nejsou pro tebe. Burane.
+0 /-0 | 30.12.2020 20:22

xdavx x
ty jsi hlavne kokot. v hospode bys dostal bombu ze bys odletel bez zaplaceni
+0 /-1 | 30.12.2020 20:19

SachyMatyPaty
Pane Brazino, nepohodlne otázky nezamluvite. Jsou cernosi lidi a nebo nejsou? Chci jednoduchou odpoved, jako od chlapa.
+0 /-0 | 30.12.2020 20:17

xdavx x
Pavle a all, doporučuji na krypla SMP nereagovat. Přece jen jsou praktiky těchto chudaku dost proflakle.
+0 /-1 | 30.12.2020 20:17

Pavel Ch

Já?

Na rozdíl od pana Donutila a ČT dětské Déčko  považuji za lidi všechny lidi.

pan Donutil a ČT asi ne:

 

- Měla jednu vadu, měla bílou pleť.

- Nemohla pracovat, protože měla bílou pleť.

+0 /-0 | 30.12.2020 20:15

SachyMatyPaty
Pane Chrži, považujete lidi jiné barvy pleti za lidi? Pokud ano, proč se Vám chce zvracet z pohádky kde jsou lidé jiné barvy pleti?
+0 /-0 | 30.12.2020 19:50

giocozo
Donutil, jako novodobý Rumburak. Jako recese dobrý, ale chudáci děti.
+0 /-0 | 30.12.2020 18:46

Pavel Ch

Souhlasím s Davidem.

Kdo se zastává ČT, pusťte si pohádku, raději až při alhoholu na Silvestra 

 

PRAVDIVÝ PŘÍBĚH O SNĚHURCE na dětském Déčku

 

Nejen, že komolej/opravujou historii pohádek ČR (kdyby alespoň dali jiné jméno, třeba Multikultička), ale

-  Sněhurka měla jednu vadu, že měla bílou pleť 

- bílí nemohou pracovat venku neb se spálí od sluníčka a naskáčou pihy

 - černí ten problém nemají

- tak si vzala černého a mají spolu hnědé děti a nemají problém

 

  Tímto krmí děti, to je snad na kriminál. Věřím, že nová Rada zakročí proti těmto zvykům.

Donutile, Donutile, šel jste po výkonu zvracet?

 

    Kdo nevěří, pár minut ....

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e315292320180003

+0 /-0 | 30.12.2020 18:39

xdavx x
O tom co si dovoluje hajzl z kavcuch hor viz níže. Rok 2018. Kdo hájí ČT je stejný parchant. Výbor toto usnesení schválil. Ale sranda že tu co tu hájí ČT jsou jen anonymní rychlo nicky a jeden místní troll.
+0 /-1 | 30.12.2020 16:32

xdavx x
Výbor poslanecké sněmovny pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kterému předsedá Václav Klaus ml., dnes schválil návrh usnesení k ČT a její dětské publicistice, který předal volebnímu výboru. Klausův výbor konstatuje, že veřejnoprávní dětský program ČT „Déčko“ čím dál více častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně dětí v předškolním věku. Výbor dále konstatuje, že generální ředitel ČT odmítl přijít na jejich jednání. Výbor tedy vyzývá Poslaneckou sněmovnu ČR, aby se zabývala řešením hrubých odchylek od veřejnoprávního poslání ČT. Výbor jemuž Klaus předsedá, žádá volební výbor, aby tuto problematiku projednal.
+0 /-1 | 30.12.2020 16:28

SachyMatyPaty
Mluvíte o Babišovi? Agrofert saje přímo z vašich daní.
+0 /-0 | 30.12.2020 15:57

Druid.Panoramix

Humphrey - nechtěl jsem být takto přímý a tak jsem to vzal trošku cestou okolo. Ovšem při Vašem příspěvku mi v hlavě zazněla slova feldkuráta Katze:"To se nám to hoduje, když nám lidi pujčujou.", což sedí na situaci v ČT jako sedinka na hrnec. Njn, když se holt někdo přisaje na cecík ze kterého tečou státní peníze, těžko se od neho odtrhává a o to více kolem sebe kope a neštítí se kdejaké manipulace.

+0 /-0 | 30.12.2020 15:44

HumphreyvanWeiden
Ta Bednářova zpověď je typický příklad myšlení líného alibisty. No když se člověku nechce a nikdo ho do ničeho nenutí, ba právě naopak, tak pak je všechno "charakteristicky netransparentní". A pokud to někomu vadí, tak je ideologický nepřítel, který chce rozbít nezávislost ČT. Výsledkem pak je, že se na tom televizním molochu beztrestně samoživí různé partičky umělců a neumělců.Mě osobně ani nevadí ty lži a manipulace ve zpravodajství, ale že ti lemplové žijí z mých peněz. Radš bych ty koncesionářské poplatky dával opravdovým novinářům, kterým se dá věřit.
+0 /-1 | 30.12.2020 15:33

Druid.Panoramix

Předchozí příspěvky jsou na bližší dokreslení jak k celé situaci v Radě ČT došlo. Z úkolů Rady ČT jasně vyplývá, že má-li schvalovat rozpočet ČT, pak o něm musí něco vědět. A zřejmě i proniknout do těch specifik tohoto podnikání ( i když za státní peníze), o kterých píše pan Morphynista, ve svém článku z 30.12.2020 z 13:13. Nicméně dovolím si připomínku, že stát a koncesionáři dávají na činnost ČT finanční prostředky a proto by hospodaření ČT mělo být transparentní, objektivní a konstruktivní a mělo by respektovat zákony a Kodex ČT a pokud tomu tak není, pak to asi není úplně dobře.

A pokud bývalý předseda Rady ČT Jan Bednář hovoří o netransparetnosti, která je daná charakterem toho podnikání, je Achillovou patou. Zneužívají toho prý politici, kteří chtějí na Českou televizi útočit z jiných důvodů, z politických důvodů. Ano, to je jeden z možných výkladů. Dalším může být i ten, že politici, chtějí odbourat a vidět do těchto netransparentností, které prý vycházejí z praxe a specifik tohoto druhu podnikání, aby hospodaření ČT bylo opět transparentní, odráželo potřeby ČT a hlavně zabezpečilo hospodárnost nakládání s finančními prostředky státu a daňových poplatníků. :o)

+0 /-0 | 30.12.2020 14:14

Druid.Panoramix

Rada ČT - 2.díl:

Dvořák také vyjádřil víru v to, že přístup členů televizní rady bude vůči ČT „konstruktivní, objektivní a bude respektovat zákon a Kodex ČT.“

V březnovém prvním kole volby poslanci vybrali do patnáctičlenné televizní rady někdejšího šéfa televizního zpravodajství Romana Bradáče, ekonoma Pavla Kysilku a bývalého hokejistu a poslance Jiřího Šlégra.

Sněmovna vybírala členy Rady České televize za šestici lidí, kterým skončil mandát 26. března. Jedná se o bývalého předsedu Jana Bednáře a řadové členy Luboše Beniaka, Vratislava Dostála, Michaela Hausera, Ivanu Levou a Vlastimila Venclíka.

Bednář, Beniak, Dostál, Hauser a Venclík se ucházeli o pozici v televizní radě i nyní, volební výbor je ale už dříve do finálního klání neposlal.

Rada České televize je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3106538-snemovna-zvolila-do-rady-ct-lipovskou-matochu-a-veseleho

+0 /-0 | 30.12.2020 13:59

Druid.Panoramix

Rada ČT - 1.díl:

Sněmovna zvolila ve středu do Rady České televize ekonomku Hanu Lipovskou, novináře Pavla Matochu a moderátora Lubomíra Veselého známého pod jménem Luboš Xaver Veselý. Poslanci vybírali do televizní rady v druhém kole tajné volby ze šestice kandidátů.

Dalšími třemi kandidáty byli psycholog Ivan Douda, filmový kritik a teoretik Zdeněk Holý a předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma.

Ke zvolení bylo nutných 97 poslaneckých hlasů. Lipovská jich obdržela 114, Matocha 108 a Veselý 111. Douda získal 60 hlasů, Holý 72 a Klíma 70.

Generálního ředitele ČT Petra Dvořáka volba zákonodárců nepřekvapila: „Část poslanců se dlouhodobě netají tím, že jí vyhovuje stav, kdy se tlak na Českou televizi a její nezávislost stupňuje, k čemuž má možná směřovat i personální obměna Rady ČT,“ okomentoval výsledek.

+0 /-0 | 30.12.2020 13:58

Pavel Ch

30.12.2020 11:11 | Petr Koutný Pavle odpovídám ti tu i na FB.... a s otázkou souhlasím? To nebyl nikdo lepší? Neříkej opět že vybral svaz toho nejlepšího..

 laugh Petře, jsi snad zaměstnán ve firmě, máš přehled.

  Znovu, svaz nikoho nevybíral!!! Pouze nebránil v možném štěstí tomu co o to sám aktivně požádal aniž svaz sleduje na co vše může dát desítky doporučení denně.

Vybíral ze 122 uchazečů 3 někdo důležitější a je pak jeho zodpovědnost, ne svazu. 

Přes 20 let jsou každý rok doplňovací volby do Rady, která se obměňuje, nikdy svaz nevolal: "Není někdo ochoten to vzít?" Kdo na to má, tak se ozve sám. A třeba dalších 20 let nikdo se neozve. A svaz nikoho nemominuje.

 

To je jak by jsi se hlásil, Petře, na managera třeba ČEZu nebo na jinou managerskou funkci v nějaké firmě a myslel jsi, že Ti mezi referencemi od firem pomůže doporučení ŠSČR, tak ho oslovíš. A svaz Ti nebude bránit ve štěstí a doporučení napíše.

 Myslíš si, že by svaz měl dát vědět členské základně. "Halo, halo, Petr Koutný se uchází o tuto managerskou funkci, není někdo lepší? My pak vybereme".

 

  Pokud byl  hlavní problém kritiků v tomto, tak jsem opravdu myslel, že mají šachisté širší obecný rozhled.

+0 /-0 | 30.12.2020 13:27

Morphynista
Bývalý předseda Rady ČT Jan Bednář o hospodaření : Kontrola hospodaření České televize je samozřejmě nutná, ČT ale zároveň čelí silné kritice. I emocionálním vzkazům různých politiků. Radu jste vedl pět let. Rozklíčoval jste, o co politikům při útocích na Českou televizi jde? Jaká je jejich motivace? " Je to začarovaný kruh. Média veřejné služby pracují s poměrně velkým rozpočtem. Do hospodaření není úplně jasně vidět, není to úplně transparentní. To je ale dané charakterem té služby, je tam spousta všelijakých výdajů, které by se mohly někomu zdát nadměrné, ale vycházejí z praxe. Tahle netransparentnost, která je daná charakterem toho podnikání, je achillovou patou. Zneužívají toho politici, kteří chtějí na Českou televizi útočit z jiných důvodů, z politických důvodů. Mají dojem, že je Česká televize příliš kritizuje, tak potom začnou útočit, že se v ČT špatně hospodaří, že je její vedení špatné, že by mělo být vyměněno. Kritika hospodaření České televize je do značné míry zástupným problémem, který nevychází z reálné znalosti skutečného hospodaření těchto médií." Z vaší zkušenosti předsedy Rady České televize tedy plyne, že za kritikou České televize je osobní nevraživost. " Určitě. Prezident republiky opakovaně útočí na Českou televizi, prohlásil, že je součást opozice, že by mělo být vyměněno vedení. Pak jsou tu politické síly, které jsou blízké prezidentovi a chovají se v tomto podobně, zejména KSČM, SPD a Trikolóra. Ti se vůbec netají nevraživostí vůči České televizi, většinou bojkotují jakoukoliv spolupráci s ní. Prezident už léta letoucí neposkytl ČT rozhovor. To je bojkot veřejnoprávní instituce ze strany hlavy státu, což je v Evropě unikát. Část politické scény je otevřeně nepřátelská vůči médiím veřejné služby, nepřeje si jejich nezávislost. Zároveň často nevidím ani u dalších politických subjektů velké přesvědčení o tom, že je třeba bojovat za nezávislost médií veřejné služby. Někdy jsou ta vyjádření polovičatá, myslím si, že nejsou skálopevně přesvědčeni o tom, že by měla zůstat nezávislá. " https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jan-bednar-politici-chteji-ovladat-ceskou-televizi-rada-ct-lipovska-diletantstvi_2011250802_vis
+1 /-0 | 30.12.2020 13:13

ddf

Nejlepsi prispevek 28.12.2020 23:14 | Viktor.  Jinak je to povestna boure ve sklenici vody. 

+0 /-0 | 30.12.2020 13:10

Druid.Panoramix

Pane Morpynisto - a Vy si vskutku myslíte, že v ČT je všechno v pořádku? Já si to tedy rozhodně nemyslím a jak jsem tak pročítal diskuzi k tomuto příspěvku Elišky Richtrové, tak si to nemyslím sám. Osobně si myslím, že ČT už delší čas neplní funkci veřejno právního média ( navíc financovaného ze státních zdrojů a poplatků koncesionářů), taky si myslím, že pan generální ředitel Dvořák měl být už dávno odejit a když sleduji některé komentátory tak si myslím to samé - důvody jsem tady uvedl dříve v odpovědi na příspěvek SachyMatyPaty, takže si to račte dohledat. A kdo jiný by to měl řešit než členové Rady ČT? Věděl bych i o jiných orgánech, ano, těch v trestním řízení...... a měli bychom jasno. Viníci by byli odsouzeni a možná by to mohlo vést i k očistnému procesu v ČT, aby už nebyla vykloubená, ale třeba aby nastoupila na cestu objektivity a vyváženosti jako třeba BBC.

+0 /-0 | 30.12.2020 12:43

Morphynista
V rozhovoru pro týdeník Respekt pak Kühn dodal, že v posledních měsících se proměnila atmosféra na jednání rady. "Probíhala tam neférová kritika ČT, manipulace s fakty, vytrhování z kontextu, nepřesnosti, v podstatě nic pozitivního o ČT nezaznělo. Rada není od vychvalování, ale to, co se teď děje, je úplně vykloubené. V radě jsou lidé, kteří vytvářejí dojem, že ČT je ve špatném stavu, že je špatná," řekl Kühn. Podobný trend pozoruje i generální ředitel televize. "Vnímám to, že se vysouváme ven ze standardních a zákonných postupů. Radní s námi chtějí řešit konkrétní reportáže, řeší, o kterých moderátorech se v médiích mluví nehezky, řeší pronájem prostor jednoho vydání pořadu Fokus, řeší spoustu jednotlivostí, jejichž povaha je na pomezí toho, kam sahají a nesahají kompetence Rady ČT. Tyto pokusy se rozhodně stupňují," uvedl Dvořák. Na středečním jednání rady její členy upozorňoval, že jejich funkce je pouze kontrolní, nikoliv řídící. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-televizi-je-nejvetsi-neklid-od-doby-co-ji-vedu-rika-sef-ct/r~4620b6402a8111ebb408ac1f6b220ee8/
+1 /-0 | 30.12.2020 12:28

Druid.Panoramix

Stálé zdraví vespolek v tomto i v příštím roce. Tážete se mnozí, zda byla žádost Pavla Matochy projednána ve VV a pak teprve potvrzena předsedou a místo předesedou? Odpovím Vám takto, existuje někde v dokumentaci ŠS ( Pavel Ch mě určitě rád doplní, kde by to mělo být) postup, jak řešit podobné žádosti a proces, jakým by to mělo projít a zda je povinnost o tom pořídit zápis, třeba z jednání VV. Pokud to tam je, pak se musíme ptát, proč takto nebylo postupováno. Ale koho chcete soudit - soudit může jen soud a ne členská základna ŠS ČR. Pokud to tam není, tak je potřeba to tam doplnit, aby příští vyjadřování se k podobným záležitostem bylo jasné, ověřitelné a tranparentní, aby byly vyjasněny nesrovnalosti, případně nějaké konflikty zájmů.

Bavíme se o morálce a spravedlnosti - o dvou slovech, které jsou za posledních 31 let na úrovni nadávky. Za posledních 31 let, kdy přetvářka, faleš, střety zájmů a podvody a podvůdky všeho druhu jsou pomalu na denním pořádku. Teď si budeme hrát na svaté, spravedlivé a vysoce morální, protože se to zrovna hodí. Tak se konečně probuďme. Kdysi to řekl expresident Václav Klaus v duchu, že o peníze jde jen v první řadě..... a v případě ČT o ty peníze jde a tak se musím ptát, proč předchozí členové Rady ČT neřešili finanční situaci ČT a její deficit a jeho krytí z rezervního fondu.... ale to už je záležitost pro orgány činné v trestním řízení, tak proč to Matocha, Lipovská a Veselý neudělají, když jsou o tom přesvědčení -- už dlouho nikde nezasahovala URNA a maskovaní policisté neodnášeli počítače, účetnictví a další dokumentace... anebo se čeká na správnou chvíli? Nevím, termím sněmovních voleb je znám, tak šup, šup, ať se ukáže, kde je pravda a ať pravda a láska může zvítězit nad lží a nenávistí. :o))

 

+0 /-0 | 30.12.2020 12:17

paulz

Tak v zápisu to mohlo být, jen nevím co by to změnilo. I kdyby o tom hlasoval celý výbor a bylo to v zápisu, stejně by kritiky neubylo...

+0 /-0 | 30.12.2020 11:50

Petr Koutný

paulz - měl o tom být zápis, ten měl sepsat VV...nestalo se...možná proto že s tím úplně nesouhlasil....morálně to určitě není dobře a toto je výtka Elišky....nic jiného se ani neřeší..jstli ale Vám přijde ok že to tak svaz udělal pak ok, mě to ok nepřijde. 

+0 /-1 | 30.12.2020 11:47

paulz

Jestli by hlasoval celý výbor nebo jestli rozhodl pouze předseda je v podstatě formalita. Žádný relavantní důvod odmítnou nominaci nebyl. A pokud není relevantní důvod odmítnutí proč by nemohl rozhodnou i sám předseda. Koneckonců byl zvolený a předpokládám demokraticky členy svazu. Koneckonců pak někdo může říct, že předseda je vlastně loutka která nemůže samostatně rozhodnout o vůbec ničem...

+0 /-0 | 30.12.2020 11:44

Petr Koutný

Vkládám sem komentář z FB, neuvádím jméno, ale kdokoliv si ho tam mlže najít...podle mě to je jádro pudla...

 

 Eliška netvrdí, že svaz chyboval tím, že nominoval někoho, kdo je ve střetu zájmů. Ona nesouhlasí s tím, jak svaz při nominaci postupoval. A Viktor to i veřejně přiznal = domluvili se předseda a místopředseda, pak o tom zpětně informovali VV, který to zřejmě ani neuznal za vhodné vložit do zápisu ze svého jednání, možná i proto, že se s tou nominací tak plně neztotožňoval. Já to i celkem chápu, nebylo to jistě ze zlé vůle, a možná ani nečekali, že by byl do rady zvolen. Ale když to domyslíš do detailů, tak o nominaci rozhodli za organizaci jen 2 lidé, a to je přece jen na pováženou.

+0 /-1 | 30.12.2020 11:41

Petr Koutný

Paulz - co mohl udělat svaz lépe, je o této volbě udělat zápis, nechat hlasovat VV a zveřejnit to. Asi je ok že dal podporu PM, dal by jí komukoliv jinému, ale není OK jak to udělal. Asi takové doporučení dává komukoliv, ale asi ne každý den dává doporučení na tak ostře sledované místo. Proto minimálně to měl zveřejnit a říct to šachistům. TOTO je výtka!

Cokoliv udělá PM v ČT za to nenese ŠSCR odpovědnost. Ale nese odpovědnost vůči svým členům jak s nimi komunikuje - nekomunikuje a tady by se mohl zlepšit. 

Nic se zpátky vzít nedá. Kdyby se z toho aspoň pánové poučili a zlepšili komunikaci, pak vše toto mělo smysl. Ta špatná komunikace je výtka. Souvisí s dohráváním soutěží, souvisí s informacemi co svaz dělá/nedělá v těchto dnech pro šachisty a to je to hlavní, co svaz dělá špatně.

Nepochybuji že lidi dělají kus práce. Většina z nich to dělá zadaramo a na úkor svého času. Za to respekt....jen chci i respekt pro mne a toho koho to zajímá, abychom měli informace. Abych a nebo abychom měli pocit, že jsme i my partneři svazu! protože komunikace je to nejdůležitější!!

Petr

+0 /-1 | 30.12.2020 11:35

HonzaSvatoš

@Petr Koutný 10:42:

S tím, "kdo má pod kontrolou média, vládne" bych nesouhlasil. Podívej se na mediální kampaň proti Zemanově ČSSD v roce myslím 1998, proti Paroubkově ČSSD (2006?) proti Zemanovi před prezidentskými volbami 2018, nebo proti Trumpovi 2016, kdy to ještě bylo podpořeno "výzkumy" veřejného mínění, podle kterých neměl mít DJT šanci. Ve všech těchto případech otloukánci médií vyhráli, i když Paroubkovi to nakonec nestačilo. A určitě by se našly v parlamentních demokraciích i další případy.

Platí to samozřejmě opačně, kdo vládne, chce mít pod kontrolou ta média, která ovládnout může, s tím souhlasím.

+0 /-0 | 30.12.2020 11:34

HonzaSvatoš

Pánové, nejlépe to napsal včera (29.12.) večer (19:43) EmilV. Naprostý souhlas. A taky souhlasím s Krolopem z 15:22 (rovněž jsem nedůvěřivý k moralistům, zvlášť k těm permanentním a přitom selektivním). Za mne asi poslední příspěvek k tomuto tématu:

1) Nemám problém s tím, že ŠSČR Matochu jako organizátora turnajů a šachového novináře nominoval.

2) Pokud jde o žvásty o morálce a "střetu zájmů", kterým zde tapetují nově a účelově vzniklé nicky, tak je typické, že vadí údajný "střet zájmů" u Matochy, který je jen jedním z řady novinářů babišomédií, a nevadil podobný "střet zájmů" u předchozího předsedy rady ČT Kúhna, který dlouhodobě spolupracoval s ČSSD a ministrem kultury Zaorálkem. Dále je typické, že moralisté neprskali kvůli možnému střetu zájmů ředitele ČT v kauze Galerie Leica (GŘ ČT Dvořák a jeho manželka Dubská ovládají společnost Leica Gallery, která byla několikrát ve vyílání ČT propagována). Viz  Reklama  na Leica Gallery ve vysílání ČT. Zvláštní, že toto bakalopisálkovi Ondřeji Neumannovi nevadilo a hanopis na Dvořáka nesesmolil, že?

3) Jestli PM a spol. vyčistí Augiášův chlév pijavic a prosvětlí za co a kolik ČT utrácí, nebo budou PM a spol. jen loutkami nějaké jiné partičky - na to si budeme muset počkat. Ale enormní tlak na nově zvolené členy Rady ČT, snaha o jejich skandalizování, psaní hanopisů na provařené dezinformační forum24 nebo hlídacího psa plus nátlak na organizace, které "nevhodné" kandidáty nominovaly (a otevřený dopis Elišky Richtrové je součástí tohoto nátlaku) dávají opatrnou naději, že snad platí ta první varianta.

+0 /-0 | 30.12.2020 11:24

paulz

No nic ve zlém Petře, ale napiš jediný důvod proč měl svaz doporučení nebo nominaci pana Matochy na místo radního odmítnout. Odbornou způsobilost jako organizace mající náplň šachovou hru asi těžko může hodnotit. Jako člen šachového svazu udělal pan Matocha obrovskou práci pro popularizaci šachu což i když ho nemáš rád určitě nepopíráš. A jedná se o pouhé doporučení nebo nominaci což je podle hodně divného zákona nutné v případě že člověk chce kandidovat na radního ČT. Odbornou způsobilost a vhodnost už hodnotí parlament. Který ať se to někomu líbí nebo ne byl demokraticky zvolen. Jinak podobnou nominaci člověk může získat od jakékoliv veřejné organizace, což znamená že je to v podstatě formalita a dá se říct šaškárna aby se vlk nažral a zákon ...Dále je úplně jedno od koho člověk nominaci má, parlamentu je to stejně úplně u pr.... a rozhoduje dle svých priorit...

+0 /-0 | 30.12.2020 11:20

Petr Koutný

Pavle odpovídám ti tu i na FB.... a s otázkou souhlasím? To nebyl nikdo lepší? Neříkej opět že vybral svaz toho nejlepšího...Že dostal PM podporu politiků protože je nejlepší....Dostal podporu od politiků protože politic za ní něco budou chtít. Dostal podporu od svazu, protože svaz je naivní. Za vše se platí. Chveš říct že PM je ekonom? Že rozumím u nás nejlépe politice? Že je největší odborník na ČT? Není a ani nemusí být, když máš v zádech podporu politiků. Ta podpora je něco jako úpis čertovi. Není zadarmo....Petr 

+0 /-1 | 30.12.2020 11:11

Pavel Ch

To snad není pravda, teď odpovídám na facebooku,

"No, by mne zajímalo, kdo dostal ten nápad nominovat zrovna Pavla Matochu". Zrovna vybrali Pavla Matochu, to je teda neuvěřitelné laughlaughlaugh

 

Fakt jsem myslel, že ti co o tom diskutují jsou alespoň trošku v obraze. Ale tohle už je trošku moc.

+0 /-0 | 30.12.2020 11:07

Petr Koutný

Davide - není to správně krýt finanční ztrátu. Ale není to jen záminka k personálním změnám a dosazení dalších loutek? Před volbami toto je hodně citlivé téma....Kdo má pod kontrolou média, vládne. Vždy každý kdo byl u moci se snažil ovládnout ČT. Já si myslím, že se ČT zbytečně nafukuje, podle mě už nemá takovou sílu a moc na veřejné mínění. Ale pravda, že spoustu lidí se dají lehce ovlivnit a manipulovat...

+0 /-1 | 30.12.2020 10:42

xdavx x
Firma kde se tak děje se musi obávat daňového resp finančního úřadu. Česká televize není firma Jedna se o státní institucí. Richtrova má plnou hubu námitek teď. Ať vysvětlí proč ji nevadí krytí účetní ztráty z rezerv kons poplatku. Do té doby pro mě tato paní je trapná stejně jako její otevřený dopis i politická vychcanost.
+0 /-1 | 30.12.2020 10:36

Petr Koutný

Davide - firma kde jsem pracoval...Před koncem roku se dělají čáry, jede se účetnictví na koruny aby se splnil plán. Neuvěříš jaké se dělají čáry. Jak se dá hrát s čísly. Plán vyjde a prémie jsou vyplacené. To dělá většina firem na kon ci roku. Věř mi. 

Já naprosto souhlasím že ČT je chaos. Jen se bojím, jestli PM bude první za 30 let kdo tento chaos chce dát do pořádku. Nebo bude další loutkou v tomto pořadí s jasným cílem dosadit další loutky a ovlivnit zprávy a informace. 

Spoustu personálních změn ve státních firmách se argumentuje financemi. Každý ví, že účetnictví v takových firmách výdy bude pokřivené. Je to nejjednodušší cíl jak udělat změny a argument, který veřejnost přijme. 

Jen stále se bojím, jestli jde jen o peníze ČT a nebo o vliv v ní. Asi se můžu na tento komentář podívat za pár let a říct si. Spletl jsem se a byl jsem hlupák. Nebo ach jo, měl jsem pravdu. Dnes tro nevyřešíme.

K paní Richtrové. Jediné co mě napadlo, že ona nekritizuje PM. Ona kritizuje ŠSČR za tuto nominaci. Když už ani ne za nominaci, za nekomunikaci! A to je to o co jde. Svaz nemusí, ale mohl by nám toto říct dopředu a vysvětlit nám to. Nemusí, ale může a v tomto případě by i měl.  

Petr 

+0 /-1 | 30.12.2020 10:32

xdavx x
Petře sorry ale to co píšeš je nesmysl. Každá instituce své účetnictví musí končit na nule. Každá bez výjimky, to je podstatou účetnictví. Účetní ztráta v případě ČT se kryla z rezerv. Takto vyrovnané účetnictví vedlo k vypsání odměny managementu ceske televize. Za mě je toto naprosto nepřípustné protože odměna byla vyplacena z kons poplatku a ČT na to vyplacení neměla žádný narok. Že je v České televizi bordel chápe snad každý, i ti kteří se tlačí k lizu, ale nezbylo na ně místo, tak vyrvavaji o demokracii. Richterová je totálně mimo a dal bych ji tu samou otázku co tady padla, co řešila tahle politická turistka v době, kdy Šarapatka tyhle prasarny kryl? Neměla by spíš být ráda že se něco změní? Tenhle pokrytec pise otevřené dopisy? Vážně? On ji někdo může respektovat?
+0 /-1 | 30.12.2020 10:30

Petr Koutný

Hump - každý manager si bude kroutit účetnictví tak aby mu vyšlo a dostal roční prémie. Na konci roku se odkládá splatnost faktur, nutné věci se nekupují, investice odloží a když to jde, požádá se dodavatel o delší splatnost a čaruje se mnohem víc. Takto dost firem naoko vypadají v zisku ke konci roku, jen v lednu se propadnou do ztráty a pak to rok mažou a zase ten kolotoč jak čarovat s čísly ke konci roku začíná znovu. Tím odpovídám na to, že myslet si že ČT hospodaří a nebo chce hospodařit z plusu je lichá. Oni chtějí utrati všechny peníze které mají a nemůžou říct že jich mají tolik, že je neutratí. Pak by jim je vzali. Proto se musí utratit vše. Je to všude stejné. Spoustu státních firem, dokonce i nás svaz utrácí koncem roku spoustu peněz a cíl je jediný. Nevracet státu peníze. Protože stát by mohl říct, že máte zbytečně moc. Ok...ekonomika je hra s čísly.

Jenom je otázka....je cílem PN dát ekonomicky do pořádku ČT...pak respekt a nebo je cílem tam dosadit své lidi, kteří budou určovat pravdu. Hodně lidí přeci věří, že co je v televizi je pravda. Neříkám že každý, ale volby často rozhodují důchodci. Proto se přidává před volbami důchodcům a státním zaměstnancům. Přeci každý ví, že stokrát opakovaná lež je pravdou. Skvělý fim..jak ocas vrtí psem...( něbo nějak tak). Skrz televizi se dají lidem přdkládat malé problémy, aby na ty velké nebyl čas a energie. Ale to každý ví.

 

Tady je to o čem se bavíme....Když budeme věřit že PM je prvním za 30 let v ČT kdo chce objektivní zprávy, pak rspekt k němu. Pakliže jsme těmi roky zbaveni iluzí a bude to dalěí z řady loutek, pak bída. Nemůžete se zlobit ně někoho, který těmi roky ztratil iluze o boji za dobri nás lidí. Když je to nakonec jen boj o svůj lepší život. 

 

Petr  

+0 /-1 | 30.12.2020 10:16

Petr Koutný

Pavle - právně asi svaz nechyboval. Morálně možná ano. Na tak citlivé téma měl dopředu minimálně šachovou veřejnost s tímto seznámit. Nemusí se ptát, ale měl by nechat prjet první vlnu. Pak by měl udělat hlasování skrz VV a sepsat o tom zápis. Pak nominovat. Ne, toto není ve stanovách a není to potřeba dělat při každém doporučení. Ano, v případě rady ČT, kdy je to politická funkce a dynamitem pod podlahou toto bylo správné řešení. 

 

Stalo se naopak co? Potichoučku se to sepsalo, nebyl o tom zápis a tváříme se jako by se nic nestalo. V rodině kdy si chci koupit nové auto, určitě mi žena nebude mluvit do obsahu motoru a do značky, maximálně do barvy auta. Ale když už jdu udělat důležité rozhodnutí musím jí to říct. Musím jí vysvětlit, proč potřebujeme nové auto, když to naše staré ještě jezdí. Musím jí říct, že to finančně utáhenem a že to neohrozí rodinu a když jí to dokážu vysvětlit pak si koupím auto. 

 

Svaz v rodině to udělal naopak. Koupil si nové auto, nikomu o tom neřekl a tváří se, že udělal správně. Ano, koupit si ho může, ale nechoval se k rodině správně. Šachisti jsou jedna rodina a z tohoto pohledu svaz na rodinu zapomněl. Jestli v tom byl úmysl a nebo nešikovnost je asi jedno. Říkám, že to měl rodině říct  a vysvětlit jí to. Protože toto není jen nějaké doporučení. Toto je nominace na horké křeslo, které má pod sebou dynamit. 

 

Petr  

+0 /-1 | 30.12.2020 10:06

HumphreyvanWeiden
Mě by spíš zajímalo, kdo dal doporučení Šarapatkovi. Ten člověk chtěl, aby Rada klamala koncesionáře a zatajila jim, že ČT je v deficitu a ztráty hradí z rezerv. Je zvláštní, že toto té "obhájkyni demokracie" nevadí.
+0 /-1 | 30.12.2020 10:06

Pavel Ch

Když se vrátíme k jádru pudla:

Chyboval svaz, když dal doporučení Pavlu Matochovi ?

Pro kritiky: Prosím, poraďte se s někým, kdo tomu rozumí.

Odpověď jasná je, že NEchyboval, nemohl být ve střetu zájmů.

Vždyť v té chvíli pouze podával přihlášku.

 

Možná mnozí nedohlédnou k vyšším výběrovým řízením, jak to chodí a jak to má chodit.

Tak snížíme laťku, aby bylo pochopitelné. Budete v jedné firmě a budete se hlásit do druhé firmy, která se se zabývá úplně tím stejným, konkurence. Takže vy nejprve půjdete pod most, spálíte za sebou mosty, dáte výpověď, a když získáte jedno ze tří míst z 122 uchazečů, tak budete mít práci, jinak pod mostem. Hloupost, hlásíte se bez výpovědi, asi byste si ťukaki na čelo, kdyby někdo řekl, že jste ve střetu zájmů.

 

 Takže každý, kdo se někam hlásí a obor zná, neb v něm pracuje, je v té chvíli ve střetu zájmů. A až když vyhraje, tak udělá to, co smlouva požaduje. Takže až pak (co vyhrál na dopručení svazu mezi 122 kandidáty na pár míst k doplnění Rady, se můžete bavit, zda může nebo nemůže psát do lidovek o šachu, blogy či i články, ale s tím svaz už nemá nic společného, to je věc toho, kdo s ním smlouvu podepsal a interních nařízení co mohou a co ne). 

Stejně tak je u všech profesí,  manažery, starosty, ministry nevyjímaje!

  Svaz tedy nechyboval.

Nemám rád řetězové emaily, mně už přišel 15x, vždy s nějakým komentem

. Snad už více nezkazím situaci, když na původní hromadný odpovím dnes večer hromadně a napíši, kdo je i přes to v domění, že svaz chyboval neb ve chvíli doporučení šlo o střet zájmů, ať mi napíše osobně na můj email. Toto sdělení jsem si včera uvědomil sám, pro jistotu konzultoval se dvěma lidmi, kteří v tomto oboru právničině rozumí. Pochopitelně, střet zájmů úplný nesmysl v době doporučení a přihlášky, mi dali za pravdu.

Hezký den a buďme k sobě přátelštější v roce 2021 hats off

+0 /-0 | 30.12.2020 08:23

xdavx x
Jirka podle mě Eliška tu televizi naopak sleduje a zkouší ke komu se pritulit.
+0 /-1 | 30.12.2020 08:19

JirkaH

A já s nominací Pavla Matochy souhlasím. Má zásluhy o šach a není uplný pitomec. Jenom si obávám, zda kvůli tomu v té podivné radě zapadne do kolektivu .

Pokud ne, příště navrhněte tu Elišku, co se nedívá na zprávy už nejmíň půl roku a čte jen Hlídacího psa.

+0 /-0 | 30.12.2020 03:35

Pavel Ch

Semon:

Ta reklama, je google reklama.

 

To je jak sen. Na co myslíte přes den, to se Vám zdá.

Kam čučíte, to pak máte v reklamách a je jedno na jakém webuenlightened

A každý máme něco jiného, jak sny.

Já třeba vidím úplně jiné reklamy.

 

+0 /-0 | 29.12.2020 23:51

xdavx x

petan, mysli si co chces, je mi to jedno. :)

+0 /-1 | 29.12.2020 23:36

Petan

Jenže pokud důvodem je to, že dotyčný má jen jiný názor (i když evidentně blbý) tak to je přesně ono.

+0 /-0 | 29.12.2020 23:32

xdavx x
petan, mluvis nesmysly. nicmene mi to je celkem jedno. nikdy nikomu nic nereknu blbeho bez toho aniz bych k tomu nemel duvod.
+0 /-1 | 29.12.2020 23:22

Petan

Re David 20:58: Kdybych ti měl dávat příklady, kdy jsi někomu nadal bez předchozí nadávky tak by to bylo na několik stránek A4. To si můžeš sám najít na tomto webu, já nemám čas ti to tady vypisovat. Proto mě překvapilo, že zrovna ty ses vrhnul na očišťování diskuzí.

+0 /-0 | 29.12.2020 23:21

xdavx x

ID Lok je taky moznost ktera by mela smysl.

+0 /-1 | 29.12.2020 23:15

xdavx x
nemam problem s prezdivkami, souhlasim s namitkami a jsou plne relevantni. nicmene by se pod prezdivkou nemel ukryvat srac, ktery si vyskakuje s vedomim, ze v realu nemuze dostat pres hubu. takze klidne at jsou prispevky pod nicknames, ale melo by byt dohledatelne, kdo je kdo. koneckoncu, facebook, linkedin vas taky muzou poskodit a je celkem znamo ze HR informace o zamestnancich touto cestou schromazduji.
+0 /-1 | 29.12.2020 23:14

Pavel Ch

Co tak diskutovat s přezdívkou u které bude ID LOK.

A kdo nemá LOK (mají i ti co dávno švihli se šachem),

tak bude uvedeno "nešachista". A možná i na příspěvky tak pohlíženo.

 Já nebudu pod plným jménem diskutovat. Šachy nejsou moje obživa a netoužím, aby si každý mohl vylustrovat moje jméno s tím, že strejda google první navede do mnohdy "šílené" (nic proti Petrovi, nss) diskuse nss.

  I proto diskutuji pod PavelCh a zájemcům, novým, jako dnes, hodím odkaz na kontakty STK, kde mne maj i s tím, že mi mohou emailem či telefonem vynadat.wink

+0 /-0 | 29.12.2020 23:04

Petr Koutný
No vidíte... není nic černobílé...i ta anonymita a svoboda projevu má svojí cenu. Petr
+0 /-0 | 29.12.2020 22:49

Morphynista

Zde musím souhlasit, i to jsou důvody, proč řada lidí raději zůstává v anonymitě.

+1 /-0 | 29.12.2020 22:32

HumphreyvanWeiden

Přiznám se, že mě se ten Šimáčkův systém moc nelíbí. Přece jenom, ty komentáře může číst kdekdo a zneužít toho. Např. nikdy nevíte jestli vás váš zaměstnavatel nevyhodí z práce za vaše zcela korektní a slušné názory, které mu ale nebudou vonět. A může si je na Internetu dohledat x-let pozpátku. A to nemluvím o psychopatech, kteří si t o s vámi budou chtít vyřídit v reálu. Internet je nebezpečnější než si myslíte.

+0 /-1 | 29.12.2020 22:23

Morphynista

Záhada pravděpobodobně zůstane, poněvadž odmítám diskutovat jinak než pod přezdívkou, kterou zde mám už léta... prostě diskuse pod jmény, ať skutečnými nebo smyšlenými, mě neláká .  

+0 /-1 | 29.12.2020 22:07

ciki333

Již se těším na odhalení záhady, jaký pán se ukrývá za nickem Morphynista...

+0 /-0 | 29.12.2020 22:01

Petr Koutný

chess - David tady může kdykoliv napsat, že mi dal návrh a ten jsem zamítl. Počkejme prosím se soudy. Nevím s čím příjde, nevím co bude možné. Osobně vůbec nerozumím tomuto systému. Skončil jsem někde u WordPressu. Takže musím dostat návrh, ten musím prověřit s IT jstli je to reálné a jestli to bude pak to uděláme. Když s ebudu bavit o návrhu s Davidem, pak bude vždy v kopii veškeré komunikace. Jsem na toto jelito. Nerozumím tomu. Rozhodnutí udělar registraci není těžké. Jen to musí být za rozumnou cenu. Jestli se bojím o čtenost? Naopak, slušná diskuze přiláká víc diváků a čtenářů. Mimochodem, když se podívám do ekonomiky RP..pak tyto stránky ekonomicky připspívají okolo 5% do rozpočtu. Váhal bych tam, kde životně stojíme každý měsíc a může to ohrozit projekty. Tady to pro nás není žádné riziko....Reklamy tady pokrývají náklady, tady když už mám vydělat vydělám reklamou na další projekty RP, ale ne na kliknání na reklam tady....

+0 /-0 | 29.12.2020 21:52

Petr Koutný

Mám dvě nabídky,. Od Davida a počkám co napíše a počkám co napíše Pavel Šimáček. Díky chlapi za pomoc. Petr

+0 /-0 | 29.12.2020 21:44

Bakin

Petr Koutný - Mně přijde nejschůdnější ta oskenovaná občanka. Však pokud byste měl strach, tak prostě jen soubor se skenem okamžitě po registraci dotyčného smažete.

+0 /-0 | 29.12.2020 21:39

xdavx x

U fide ID pokud se zaregistrujes na nekoho jineho, tak to velice casto praskne po par komentarich. ale ta idea inspirovat se u simiho je imo ok. stejne tak by se dal pouzit princip co uplatnuje fb. tj fotka u registrace pokud je podezreni na zneuziti ID, nebo pri nevhodnych komentarich.

+0 /-1 | 29.12.2020 21:35

Petr Koutný

právě jsem psal email Pavlovi Šimáčkovi. Uvidím co mi poradí. Díky za tip. Petr

+0 /-0 | 29.12.2020 21:33

Bakin

Podle mě jsou lajky pěkná pitomost. Opravdu to nevypovídá vůbec nic o trefnosti, oprávněnosti nebo pravdivosti výroku. Lajky měly zůstat na Facebooku - k tomu sedí dobře.

+0 /-0 | 29.12.2020 21:33

xdavx x
PAvle, pres bankovni ucet ti do toho lidi nepujdou. ani ja ne, i kdyz vim ze je to absolutne nezneuzitelne.
+0 /-1 | 29.12.2020 21:33

xdavx x

Semod, vidis ze umis ze sebe dostat i neco kvalitniho a nejen infantilni kraviny.

+0 /-1 | 29.12.2020 21:32

Pavel Slovák
Petře, IP adresa se dá změnit, u FIDE ID se lze zaregistrovat za někoho jiného a navíc by se nemohl do diskuze zapojit nešachista... Ještě jsem se setkal s ověřením totožnosti přes bankovní účet. Nový uživatel ti pošle ze svého účtu třeba korunu a ty na výpisu uvidíš, kdo to je. Žádné jiné osobní údaje se nedozvíš.
+0 /-0 | 29.12.2020 21:32

xdavx x

chess, a tak preci ani petrovi koutnemu nemuze byt prijemne, kdyz mu tady z toho nekteri blazni delaji stoku. 

Petre, napsal jsem na fb, az se ozve dam ti vedet, popripade se zeptam dalsich.

+0 /-1 | 29.12.2020 21:31

Bakin

Diskusní pravidla je nutno nejprve detailně promyslet, pak sepsat, pak zveřejnit...a pak už zbývá jen: dohlížet na dodržování. :-) Klidně ve stylu: žlutá - červená karta.

+0 /-0 | 29.12.2020 21:31

Petr Koutný

Semod - díky, napíši Pavlovi.

+0 /-1 | 29.12.2020 21:31

Petr Koutný

chess - všem se nedá zavděčit. Jednou by mě zajíámalo kdo jste doopravdy a co jsem Vám udělal, že tak do mě pořád jedete. Ale možná je i lepší nevědomost, to potom méně mrzí. Petr 

+0 /-1 | 29.12.2020 21:30

xdavx x
ciki, je fakt ze jsem z oboru pryc ctyri roky. ja jsem adminoval webove stranky za 15000 mesicne a byl jsem rad, za me to prebrala kamaradka za deset tisic. ono asi zalezi co v tom presne je, ale tak odhaduju ze nss bezi bud na triade sql apache asp, nebo php, nebo necem podobnem. to preci zase neni zadna raketova veda za 1300 na hodinu,,,
+0 /-1 | 29.12.2020 21:28

Petr Koutný

Bakin - nic není dokonalé. Mě by se líbila registra na IP adresu. Klidně pžezdívka, klidně anonymita, ale když blok tak IP adresy. Jasné, je ještě telefon a rodina, ale IP adres není omezeno. Jenže....je to na hraně. Někdo bude vulgární jen protože se brání útokům někoho jiného. Je vulgární obrana proti vulgárnímu útoku adekvátní tretstat blokem? 

+0 /-1 | 29.12.2020 21:25

Bakin

Ale jak zajistit, aby někdo nepoužil cizí ID od někoho, kdo tu nebude aktivní?

+0 /-0 | 29.12.2020 21:22

Petr Koutný

Ciki já opravdu platím po vteřinách...Je na to nějaký program, kdy si IT zapne čas a ten snímáu jeho práci. Po dokonení mu vyjede nějaký graf a nebo nějaké potvrzení a přesne dle vteřin mi to účtuje. Zase mě jako jelimanovi to vyhovuje. Neumím to, nerozumím tomu, když to zapaltím tak to funguje, stránky běží, nepadají a když je problém a neumím ho vyřešit, pak se vše jde řešit...Petr

+0 /-1 | 29.12.2020 21:22

Petr Koutný

Morphy  -tomu rozumím, každý dobrý úmysl je cestička do pekla...jako to ID FIDE není špatný. To by mohlo fungovat. 

+0 /-1 | 29.12.2020 21:20

ciki333

29.12.2020 21:00 | david brazina

Davide, syn dělá "pouze" systémového specialistu ve firmě Computer help, kde klientům účtují

1 300,- Kč/1 hod...Obávám se, že IT specialista, by za tisícovku na hodinu ani nevstal z postele.

I když, přiznávám, neznám cenové relace mimo Prahu.

+0 /-1 | 29.12.2020 21:20

xdavx x

OK, napisu ti a domluvim se s jednim byvalym kolegou.

+0 /-1 | 29.12.2020 21:19

Petr Koutný

Davide - nechal bych studentovi roční správu stránek, nechal mu prostor na vylepšení a ještě mu za to rok platil..kdyby měl zájem....na FB tě špatně najdu..prosím napiš mi email koutnyy@gmail.com 

Budu moc rád za pomoc. Petr

+0 /-1 | 29.12.2020 21:18

Morphynista

Obávám se , že like - dislike není to správné řešení. Dochází totiž k tomu, že komentáře nejsou hodnoceny dle kvality, slušnosti či pravdivosti, ale podle toho, zda odpovídají většinovému složení. Příklad - na novinkách převažují komunisté, okamurovci a Babišovci, takže kvalitní komentář , ovšem jim nepohodlný, dostává mínusy, zato sebevětší hloupost, nesmysl či konspirační teorie jsou s nadšením lajkovány...

+1 /-0 | 29.12.2020 21:18

Bakin

Za vulgarity by měl snad odesílat na věčný odpočinek admin. To by snad neměla být kratochvilná zábava ostatních uživatelů..., si tedy myslím já.

+0 /-0 | 29.12.2020 21:18

xdavx x

Petre, napadlo me ze by to slo udelat i zadarmo, student by to mohl udelat v ramci bakarske prace - vrde sparovani s FDE ID. co ty na to? kontakty na ucitele na OU mam, a neni problem to domluvit. ale muselo by to byt seriozni jednani, protoze ten student by na tom mel postaveny male statnice. pokud do toho chces jit, napis mi na fb a ja to domluvim.

+0 /-1 | 29.12.2020 21:16

Bakin

Nevím, jestli když tu někdo někoho uráží a dostane ještě k tomu lajky od nějakých dalších... podobných..., jestli to něčemu pomůže. // Jestli tomu dobře rozumím, to GDPR má jen chránit soukromí jedinců, ale ne tím, že člověk nikdy nikomu (kromě třeba policie) neukáže občanku, ale tím, že se nesmí shromažďovat (případně používat k jiným účelům, než jsou primárně určena - zde třeba pro registraci) ta osobní data.

+0 /-0 | 29.12.2020 21:14

Petr Koutný

Davide - díky, komentář kopíruji a posílím IT. Jakmile mi odpoví dám vědět. Mimochodem, nechcete si zahrát někdo z Vás simultánku s Robertem? Jako tvrdému jádru nss bych udělal VIP místo..Petr 

+0 /-1 | 29.12.2020 21:14

xdavx x

Petre, nic se nemusi s nicim parovat. Vytvori se pole s FIDE ID, login se jmenem a prijimenim, a emailova adresa. Je kontrolu lze provest rucne, nebo v okamziku, kdy je podezreni, ze se clovek hlasi pod cizim ID. idnes i facebook pak vyzaduje budto fotku uzivatele, nebo oskenovany carovy kod obcanky, to same novinky. pokud podezreni neni, nic takoveho neni treba. pozadavek na dodatecne potvrzeni registrace bys mohl pozadovat v pripade, kdyby se login choval nevhodne, presne tak jak to ma treba facebook. zalozit pole v registracnim formulari tak je je nastaven ted, je otazka deseti sekund

+0 /-1 | 29.12.2020 21:12

Petr Koutný

Davide za tisícovku bych to bral hned. koutnyy@gmail.com

+0 /-1 | 29.12.2020 21:12

Petr Koutný

Bakin - chtěl jsem obchodovat s Bitcoinem. Chtěli po mě naskenovanou občanku a hned jsem to odmítl. Ve fírmě, když nám došel výkres, kde byly začerněny údaje jsme si to programe dokázali přečíst. Osobně bych i začerněnou občanku nikomu nikdy neposlal. 

Možná by šlo nastavit lajkování komentářů. Něco ve myslu dislajk bod dolů, lajk bod nahoru. Když člověk klesne pod 100 bodů je na týden na střídačce. Napsat vulgární komentář, pak by jej lidi automaticky poslali si odpočinout...Nevím jestlit o je řešení...Ale na idnesu diskuze byla až od nějakého počtu bodů...aspoň si to tak nějak pamatuji....

+0 /-1 | 29.12.2020 21:10

xdavx x

Morfin, slovo lzes pouzivas velmi casto a velmi nevhodhe. uz jsi ho tusim pouzil i na svou domnenku ohledne prav prezidenta ukolovat zpravodajsou sluzbu. nazval jsi me lharem a kdyz jsem ti tady poslal zakon, ktery tyto pravomoci definuje, zacal jsi pak z jineho soudku. Za me, pokud nekoho nazyvas lharem, mel by sis uvedomit, ze to neni slusne. Radil bych ti tim slovem setrit, zvlast kdyz te ze lzi tady usvedcilo uz dost lidi na to, abys ty sam si mohl dovolit, nekoho oznacovat lharem.

+0 /-1 | 29.12.2020 21:09

xdavx x

petre, pak mi ver, ze vyhazujes penize oknem, tisic korun za hodinu a pak uctujes po vterinach je trochu protimluv, ale budiz. 24/7 je jiste fajn sluzba, ale ani to tu cenu neomlouva. student tretiho rocniku OU obor informatika ti to udela za dve hodiny za tisicovku, chces kontakt?

 

+0 /-1 | 29.12.2020 21:06

Bakin

Kde je vůle, cesta se najde.

+0 /-0 | 29.12.2020 21:06

Bakin

K rozporu se zákonem by zřejmě došlo až v teoretickém momentu, kdy by administrátor serveru sbíral a posléze nějak zneužíval (třeba někam prodával) osobní data uživatelů. Ne tím, že viděl něčí občanku bez začernění. :-)

+0 /-0 | 29.12.2020 21:05

Petr Koutný

Davide...tato možnost není nastavená v systému. Musela by se nastavit, vymyslet, naprogramovat a spárovat se stávajícím systém...To byl můj odhad 6 hodin. Odpověď IT byla několik hodin práce...zatím jsem to odmítl....Petr 

+0 /-1 | 29.12.2020 21:04

Morphynista

Bražino, ty tady soustavně urážíš a lžeš . Také v tom, že urážky jsou jenom reakce na podobné útoky. Zuřivě tu napadáš i slušné lidi, kteří by se ke slovníku tvé úrovně nikdy nesnížili ...

+1 /-0 | 29.12.2020 21:04

Pavel Slovák
Jasně,s ručním schvalováním by byla nějaká práce, ale jen na začátku. Nevím, kolik registrovaných účtů tady teď je a kolik z nich je fakekových, jak rychle přibývají...
+0 /-0 | 29.12.2020 21:03

Petr Koutný
Davide - a účtuje mi to po vteřinách....Na druhé straně tomu rozumí, dělá v tom roky a je ochotný kdykoliv cokoliv udělat. Je 24 hodin on line služba pro případ pádu stránek, je tam záloha a ochrana....Jen minulý zásah proti útoku robota byla raketa...Ale ok, kdo umí, ten umí..neumím to a tak to mám účtované po vteřinách....Petr
+0 /-1 | 29.12.2020 21:03

Bakin

Problém se zákonem o GDPR? Pokud by to tak bylo, tak by asi měl pravdu Matocha, který nezveřejní jediný údajný stěžovací mail na jím tak nazvané pseudonovináře, či jak je nazval, z ČT. Ani s úplnou anonymizací tazatele. -Jistě že by mělo stačit začernění citlivých osobních údajů, zvlášť, když to dotyčný pošle sám a dobrovolně, to by nemělo být v rozporu se zákonem.

+0 /-0 | 29.12.2020 21:02

xdavx x
petre a tech sest hodin prace, to taky jsi myslel vazne? :D nechapu, proc si myslis, ze tady jsou lidi kteri toto nikdy nedelali, a muzes vykladat takove bludy :D
+0 /-1 | 29.12.2020 21:02

xdavx x

Petre, IT si bere 1000 od hodiny? a to i za upravu registracniho formulare? vazne? :D

+0 /-1 | 29.12.2020 21:00

Pavel Slovák
Petře, jak jsem psal, se začerněnými citlivými údaji, asi by stačilo jen viditelné jméno, případně jiný doklad...
+0 /-0 | 29.12.2020 20:59

SachyMatyPaty
Shrnu dosavadni diskuzi, Matocha ma od Babise za ukol vyhodit ředitele CT a dosadit loajalniho cloveka. Nekteri lide tady tomu tleskaji protoze CT nerika to co rika Okamura a Vaclav Klaus mladsi. Pokud ho neznate, je to prumerny sachista a prumerny politik.
+0 /-0 | 29.12.2020 20:59

xdavx x

Petan: dej jeden priklad, kdy jsem nekomu nadal, nebo ho urazil bez toho aniz by to byla reakce na utok vuci me. do te doby drz klapacku.

+0 /-1 | 29.12.2020 20:58

Bakin

5000 od Babiše z našich daní...

+0 /-0 | 29.12.2020 20:57

Petr Koutný

Chess - skoro bych tomu co píšete aji věřil. Bohatnu na těchto stránkách, mám dvě vily a jachtu v Chorvatsku. Jsou tyto stránky opravdu zlatý důl. Dokonalé Eldorádo. Přesně jak píšete. Petr

+0 /-1 | 29.12.2020 20:57

xdavx x
chess, toho jsem si vedom, proto jsem psal petrovi, ze to bude mit dopad na objem prokliku.
+0 /-1 | 29.12.2020 20:57

Bakin

Položím tu otázku ještě jinak. Třeba to bude takto srozumitelnější. - Je tu někdo, kdo by se rád zastal pana Matochy ve zde diskutované záležitosti a má nějaký argument, který nás ostatní přesvědčí, že pan Matocha není coby člen Rady ČT ve střetu zájmů, když současně pracuje v Babišových novinách?

Anebo připustíte, že sice je ve střetu zájmů, ale podle vás je přípustné, aby platil model:

Pracovník Babišových médií -a současně- člen/předseda Rady ČT = žádný problém?

Pokud to takto vidíte, zkusíte nám to celé nějak přiblížit, proč by to takto podle vás mělo být v pořádku?

 

+0 /-0 | 29.12.2020 20:55

SachyMatyPaty
Pane Ciki, dostal jste 5000 od Babise. Co si za to koupite?
+0 /-0 | 29.12.2020 20:55

Petr Koutný

Pavle . našel jsem to...nemůžu chtít po lidech poslat naskenovanou občanku. Nejsem si jistý co na to zákon GDPR a i kdyby...já si neumím představit číst každou občanku, studovat to a pak to ručně povolovat....já už teď skoro nespím a další nálož nezvládnu. Osobně bych nikdy nikomu mojí naskenovanou občanku neposlal. ( nikdy nevíte kdo si na ní vezme půjčku) 

+0 /-1 | 29.12.2020 20:54

Petan

Vzhledem k tomu, že urážky jsou specialitou některých známých diskutérů, kteří jsou tady pod svým pravým jménem, nevím co by jako měla registrace vázána na FIDE elo změnit. Kdyby to webmasterovi vadilo, tak by to mazal, případně by nastavil pravidla diskuze, což neudělal.  

+0 /-0 | 29.12.2020 20:50

Petr Koutný

Davide - platím za hodinu práce IT cca 1000Kč a odhadem to je zásah do systému na 6 hodin. Hledám levnější způsob.Ono radši zaplatím někomu za pěkný článek, za přímý přenos, za video peníze než za zásah do systému, který se může obejít. Jako když to bude zoufalé, pak to asi udělám, ale znám lepší investici než taková raketa. Nezdá se to, ale nás stojí každý změna něco jako když jdete do autoservisu, otevřete dveře a řeknete dobrý den..:)  

Pavle - musím projít co to byl za návrh, jdu se kouknout. Kdybych to nenašel napíši. Díky.

+0 /-1 | 29.12.2020 20:49

SachyMatyPaty
Pane Bakine dekuju, ty otazky jim nejsou prijemne. Vedi ze nemají pravdu tak aspon krici o to vic nahlas.
+0 /-0 | 29.12.2020 20:46

Bakin

Tak tak. - Tak třeba já: Já si tu léčím mindrák tím, že dávám matochovcům nepříjemné otázky. :-D

+0 /-0 | 29.12.2020 20:43

xdavx x

petre, muj napad byl, ze registrace tady bude vazana na zadani FIDE ID. pokud clovek zapre ze je registrovany, a zalozi si fake fb, to se da velice snadno zjistit a takovemu pak ucet smazat. on ten fake ucet na fb se nevytvari tak jednoduse jako tady, ze staci zadat vymyslena email adresa. pokud tento pristup existuje na vsech serverech s diskuzemi muze fungovat i tady. bud totiz budes mit diskuze jak prase, to je ze kdyz platovi opet hrabne a zalozi si milion nicku s tim ze si mysli, ze muze hrdinne urazet druhe, nebo morfin s jeho fake profily, ktere se vzajemne klepou po ramenu, nebo budes mit diskuze, kdy kazdy bude mluvit za sebe a i treba bude vyhovovt ne uplne konfliktnim lidem, kterym se do te stoky tady proste nechce, protoze nemaji zapotrebi se nechat urazet od kdejakeho anonyma. psal jsem to uz vcera je to na tobe jak to chces vest, ja tady zatim vidim exhibovat mracna anonymu, kteri si tady leci mindrak.

+0 /-1 | 29.12.2020 20:40

Pavel Slovák
Petře, včera jsem tady psal můj návrh ohledně registrací, podívej se na to, jestli by ti nebylo řešení. Nechce se mi to znovu vypisovat.
+0 /-0 | 29.12.2020 20:40

Bakin

Petr Koutný: A proč by měl být problém, že by žadatelé o registraci museli třeba i celý den počkat na ověření, resp. schválení?

+0 /-0 | 29.12.2020 20:36

Petr Koutný

Semod - jojo máte pravdu. My v RP jsme něco jako černá a bílá. Já jsem ta černá tma...Komentář parádní. Trefil jste to a to neříkám s ironií, pochopil jsem to jak jste to psal. Díky za komentář. Petr 

+0 /-1 | 29.12.2020 20:32

Bakin

BTW Já jsem tu otázku Matochova střetu zájmů znovu vytasil jen s maličkou nadějí, že se tu najde třeba někdo, kdo diskutovat chce a umí. U uživatele braziny jsem si tyto naděje nedělal ani malou chvíli.

+0 /-0 | 29.12.2020 20:28

Petr Koutný

Davide - diskuze. Jede to systémově. Já nehci být soudce. Včera jsem se bavil s IT na téma, jestli by to nešlo provázat na FIDE ID. Za prvné mi řekl, cca 6000Kč v nákladech, za druhé mi řekl, že to nepomůže, protože člověk zapře že je registrovaný, založí si fake facebook a stejně mu člověk dovolí registraci. Pak, nemůžu u toho sedět celý den. Teď večer u toho sedím a bavím se s Vámi. Osobne nikoho vulgárně neurážím. Jsem rád za opačný názor, od toho je diskuze. Mám rád ironii a humor. Nesnáším ponižování a urážení. Snažím se nebýt soudcem a nemazat diskuzi. Jen když už opravdu to je hnus, tak to mažu. Ale vlastně i sám si můžu za diskuzi. Možná má CIKI pravdu. Mám nějak označit články. Nějak jako šachové a tam se bude požadovat korektnost a vlastně tam i je. Podívám se na články o Wijk aan zee tak to jde vidět A pak mám označit články nějak jako výbušné a tam zavřít oči a nechat to jít a to nejhorší smazat. To je asi cesta. Jinou dnes nevidím...Jinak Davide i když spolu často neosouhlasíme, kritizujeme se, já ti děkuji ( nebo Vám) za kritiku. Jsem rád za komentáře. Jsem rád za kritiku a nikdy jsem tě ( Vás) hrubě neurazil, nikoho tady nějakou vulgární urážkou. Proto to říkám, že děkuji i za nesouhlas, kritiku a opačný názor. Petr 

+0 /-1 | 29.12.2020 20:26

Koutnýjenula
29.12.2020 20:17 | Petr Koutný tak nezapomeň u toho promazávání na tvýho oblíbenýho kriminálníka...
+0 /-0 | 29.12.2020 20:24

Bakin

Haha, nepříjemné otázky, že jo, brazina? :-D

Jdu do ignorace? Asi půjdu brečet. :-)

+0 /-0 | 29.12.2020 20:23

Bakin

brazina mi opravdu odpověděl? Tak ta odpověď mi tedy unikla. V kolik to bylo hodin? To byla ta "odpověď" s kecy o neomarxistických ovcích, nebo která?

+0 /-0 | 29.12.2020 20:22

xdavx x

Bakin, jdes do ignorace. Mej se. 

+0 /-1 | 29.12.2020 20:20

xdavx x

Petre, navrhuji ti dat zakaz moznostni registrace a vycistit databazi o tyto fake ucty. lidi co diskutuji normalne uz tady ucty maji, muzes zatim nez vyresis tenhle trolling nove ucty resit rucne, jinak tu diskuzi neocistis vubec a bude to jen horsi.

+0 /-1 | 29.12.2020 20:20

Bakin

david brazina: No, sorry, asi to budu zkoušet do té doby, než se přece jen objeví nějaká "bedna" mezi zastánci Matochy a přece jen nějakou smysluplnou odpověď zkusí vypotit. Pan Ch zatím vykouzlil, že tomu nerozumí, tudíž na to odpovědět nedokáže. Tak jako jestli to je maximum, čeho zastánci Matochy dosáhnou, tak fakt nic moc.

+0 /-0 | 29.12.2020 20:19

xdavx x

Bakin, ja ti odpovedel a tvoje reakce byla, ze jsi zmenil tema hovoru. nema se smysl s tebou bavit, vlastne je to ztrata casu. Holt budes muset Jandovi nahlasit, ze jsi to dnes nezvladl.

+0 /-1 | 29.12.2020 20:18

Petr Koutný

a protože diskuze zase vře. Budu vulgární komentáře mazat. Jen tak aby to nezapadlo. Díky, Petr

+0 /-1 | 29.12.2020 20:17

xdavx x

To Koutnyjenula, prosim abys zanechal komentaru a nesnizoval se na level plata. on v diskuzi staci jeden takovy chudak, neni jich treba vice.

+0 /-1 | 29.12.2020 20:17

Bakin

david brazina: Už jste na to aspoň sobě zkusil odpovědět? Když tedy ne mně?

+0 /-0 | 29.12.2020 20:17

Petr Koutný

Humpe - soudíme často zbrkle a často i neobjektivně. Paní Eliška Richtrová řekla, že nesouhlasí s podezřelou nominací ŠSČR. Na druhé straně můžu taky říct, že když někdo napíše veřejně věci ve znění: že Matocha porušeje zákon, nebo zneužívá neziskovku atd tak mi věřte, že buď ten člověk co to psal je sebevrah a nebo ví moc dobře co píše...Že by si to vše vymyslel a byla to lež, tomu nevěřím. Neříkám komu to prospěje, ale říkám že našli slabé místo Matochy a jdou po něm. Jestli to je jeho slabé místo, pak se to prokáže a bude to ostuda nejen jeho, ale i svazu. My to tady nerozsekneme...Jen říkat že to jsou pomluvy je tak poloviční. Nechme to osudu. Ono se to ukáže a když to bude pravda, pak bude úplně jedno co udělal a nebo neudělal v ČT. Když to bude pravda neštěkne poi něm ani pes a ani náš šachový svaz. To je můů názor. Petr

+0 /-1 | 29.12.2020 20:16

xdavx x
Bakin opet spousti kolovratek, doporuciji toho pana uz ignorovat. Diskuze s nim smysl nema absolutne zadny. Kdyz mu dojdou argumenty, odmlci se a pak jako kolovratek zacne znovu. Typicke chovani zaplevelovace diskuzi aplikovane vsemi medii.
+0 /-1 | 29.12.2020 20:15

xdavx x
Weiden, presne tak. Ale u Richterove me to neprekvapuje, vzhledem k tomu jak se dere ke korytu, je jeji reakce pochopitelna.
+0 /-1 | 29.12.2020 20:13

Bakin

Tak jak, už se tady našel nějaký zastánce pana Matochy, který by nám vysvětlil, jak je to s tím jeho střetem zájmů? Že je zaměstnancem pana Babiše a zároveň má dohlížet na chod instituce, jejíž jednou z úloh je právě na vládu, tudíž i premiéra, dohlížet? (Kde je v této otázce moralizování, jak tu někteří naznačovali?) A nezdá se vám, že ty věci jsou hodně v rozporu, tudíž jaksi není v pořádku, pokud by to takto mělo jít dál? Nebo máte nějaké zprávy, že pan Matocha odejde z lidovek (případně i obejít se i jinak bez peněz Agrofertu), aby mohl nezávisle provozovat funkci radního?

+0 /-0 | 29.12.2020 20:13

xdavx x

Petre, chtel bych to tak mit nastavano taky. Bohuzel mam blbou povahu a stvou me a)hloupi lide, b)hloupi lide co si mysli ze jsou chytri, c)nesnasim lidi co ze me delaji blbce pritom mi nesahaji ani po kotniky. Takze bohuzel, me dokaze nastvat, ze nekdo neni schopen prohlednout ze se s nim manipuluje a dotycny se chova jako ovce. Bohuzel...

+0 /-1 | 29.12.2020 20:11

SachyMatyPaty
Matocha ma ukoly od Babise aby ho ct nemohla kritizovat a on mohl klidne cerpat dotace. Kdyz mu to dovolite budou peníze chybět duchody budou mensi a ciki umře hlady, to chcete?
+0 /-0 | 29.12.2020 20:10

HumphreyvanWeiden

Podezření z tunelování neziskovek se musí buď dokázat nebo je to pomluva. Já pomluvám nevěřím, věřím ale faktům. Tedy pan Matocha a jím řízená Rada dokázala 1.zveřejnit, že financování ČT je deficitní a ztráty se dotují z rezerv, 2. schválila dlouhodobé plány a rozpočet na tento rok (minulé Radě se to nepodařilo), 3. odvolala neschopnou Dozorčí komici a nahradila ji schopnými lidmi, 4. doporučila managementu ČT hloubkovou kontrolu hospodaření a na jaře díky ní začne audit, 5. konečně začne šetřit podněty a stížnosti, které Radě přijdou. Minulá Rada na to zvysoka kašlala. Suma sumárum, podle mě, je pan Matocha člověkem na svém místě a já jsem s jeho prací předsedy Rady ČT naprosto spokojen. Můj obdiv je o to větší, že musí čelit lživým a někdy až sprostým politickým útokům. Bohužel se k těmto útokům přidala i velmistryně paní Eliška Richtrová, to je pro mě velkým zklamáním.

 

+0 /-1 | 29.12.2020 20:09

SachyMatyPaty
Ciki ty zlosere už prestan nebo ti prestanu platit duchod ze svejch dani. Rekni mi, jsou cerny sachisti taky lidi? Zase mi stavi jednoduche ano nebo ne.
+0 /-0 | 29.12.2020 20:01

Petr Koutný

Davide - možná to zní špatně, ale já se na ČT dívám jen na Vánoce a to jen na tři pohádky. Po každé pohádce zjistím že stárnu, protože jí nerozumím a po celý rok mě tato televize ničím neoslovuje. Asi jako každý jí platím a osobně už dávno ji nepřisuzuji slovíčko nezávislá pojistka demokracie. Pro mě za mě ať je v radě i čert a generálním ředitelem klidně PM. Já naposledy kdy jsems e zajímal o dění v ČT bylo v době Bobošíkové a stávce v ČT a pochopil jsem, že tady nejde vůbec o pravdu a demokracii. Jsem nějak posledními dvaceti lety u nás ochuzen o ideály demokracie a snahu politiků o blaho lidí. Osobně se o politiku vůbec nezajímám a snažím se v záplavě informací najít tu, které můžu věřit. K volbám říkám, že jsem šťastný smolař a pokaždé koho jsem volil, pokaždé jsem nalětěl a litoval a pak volil někoho jiného a opakovalo se to. Co říct dál? Já jsem rád za diskuzi tady s Vámi. Prostě někdy máte den blbec a jen tak si sednu a píšu si. Nevadí mi kritika, bavím se ironii a beru to jako společenskou hru. Je to jako v hospodě. Někdy to je ostřejší, někdy je to v pohodě. Je to takové volné a záleží na nás jaké si to uděláme. Za chviličku začne Wijk aan Zee a bude zase spoustu šachů, pak nám zruší soutěže a nebo je povolí a budeme se škádlit a paks e uvidí. Život půjde dál a nic to nezmění jestli bude PM v radě a nebo ne. Petr

+0 /-1 | 29.12.2020 20:01

ciki333

Škoda, přeškoda, že paralelní debata na dané téma probíhá i na FB RaP a proud mohutné řeky se tak (zbytečně) dělí...Čtenáří nss zde na webu byli ochuzeni o výlevy známého aktivisty "Black Lives Matter" - pana Pontus Carlssena. Ten neopomněl vrátit úder "rasistovi" Pavlu Matochovi, cituji:

"Matocha is a good chess organizer but not at all a journalist. He has no integrity and uses his articles and platforms to spread lies and his racist agenda. And he never has any answers when he is confronted with it, no he just deletes the coments. A clear racist and dishonest coward and I think it is shameful for the country to have such a person with a clear racist agenda that doesnt believe in equal rights for all people as chairman of the board at Czech Television."

PS. Dobroserové se očividně ke své dehonestující kampani, mající za cíl pošpinit osobu pana Matochy, neštítí zneužít psychicky labilního Carlssena. Ten ve svém imaginárním světě vidí útoky na černochy za každým bukem...Ptám se havloidů; má žumpa, ve které se pohybujete, vůbec nějaké dno? Kam až jste ochotni zajít ve "svaté" válce proti panu Matochovi? Chystáte provaz na Pavlovo lynčování?

+0 /-0 | 29.12.2020 19:52

Petr Koutný
Emile hlasuji za Váš komentář jako za nejlepší ze všech 350. Asi nejde být svatým a jít mezi lvi. To vyzkoušeli v Říme a lvi většinou věřící v aréně roztrhali. Je tady možná stín nad jednáním našeho svazu. Dal bych tomu čas. Pravdu se asi nedozvíme a náš názor bude určovat ten, kdo bude vládnout. Jak to bývá v historii, pravdu určuje vítěz. Máme fakta na stole. PM je v radě ČT, má podporu svazu. Jestli to bylo správné rozhodnutí a nebo špatné neurčí tato diskuze, ani novináři a ani nikdo z nás. Za pár měsíců se uvidí. Dnes jsou to jen slova. Díky za komentář, Petr
+0 /-1 | 29.12.2020 19:52

xdavx x

Emil, souhlas. 

Petre, to pak chapu, pak ale neni nutne utok na Matochu vest pres obavu o demokracii, ale jen z osobniho hlediska. Ja s panem Matochou nemam nejmensi zkusenost, ale mam zkusenost kazdodenni s nomenklaturni CT. Z meho pohledu cokoli co CT vycisti bude jen dobre.

+0 /-1 | 29.12.2020 19:50

EmilV

Pokusme se o nemožné, nějaké závěry z této nekonečné diskuze.

Lidé se rozdělili na dvě skupiny. Podle jedné je PM šejdíř se střetem zájmů; podle druhé je v ČT neskutečný bordel, který musí být vymeten.

Obě skupiny své tvrzení různě rozvádějí a považují ho za důležitější; proto druhou stranu neposlouchají. Vede to ke zbytečným urážkám. Jen mizivá menšina si uvědomila nebo dokonce naznačila, že pravdivá jsou v podstatě tvrzení obě. Co s tím?

Především by to chtělo nějakou sebereflexi. Pokud někoho obviňuji ze střetu zájmů, tak sám nesmím být v podobné situaci. Ať si každý zde zúčastněný sáhne do svědomí, jestli není (1) aktivním politikem, který má útok na ANO v pracovní náplni, (2) vydavatelem nebo prodejcem šachových knih a časopisů, kterému konkuroval Šachový týdeník zdarma, (3) pořadatelem šachových akcí, kterému konkurují zdařilé Matochovy, (4) redaktorem šachové rubriky nebo šachovým pisálkem, kterému konkuruje Matochova publikační činnost. Pořadatelé šachových akcí ať si vzpomenou, co všechno jsou ochotni udělat pro sponzorský příspěvek. Ti zbývající snad mohou soudit…

Vypůjčil bych si moudrost starých hospodářů, kteří říkávali, že z pytláka se stane nejlepší hajný. On si občas něco přihraje pro sebe, ale nenechá se ochcat a výsledek je nakonec lepší, než když tam nasadím poctivého blba. Jako pragmatik hlasuji jasně pro šejdíře a jsem rád, že je tam chytrý šachista. Pokud chcete místo toho blba, tak pokračujte…

+0 /-0 | 29.12.2020 19:43

Petr Koutný

Davide to máte pravdu. Já to osobně nemám v neutrálním pohledu. V neutrálním pohledu bych řekl: ok ukaž co umíš. V mém pohledu od doby, kdy zákeřně jako novinář Pavel Matocha zneužil mojí soukromou korespondenci a zveřejnil jí mám s tím problém. Vlastně od této doby máme společný problém. Já pak napsal veřejně že toto není u mě novinář, ale lhář a máme příkop. Takže mé hodnocení a to přiznávám je silně neobjektivní a může být subjektivní. Každý má dostat šanci a ať ukáže jak s ní naloží. Buď dá dohromady televizi a pak respekt a nebo podlehne mámení moci a bída. Ale přeci z mé zkušenosti mám pochyby o tom proč tam PM je. Jak říkám jsou to moje osobní zkušenost a spíš podložené na osobní zkušenosti s ním, ale to přeci není to nejdůležitější. Buď to bude hrdina a nebo padouch. Petr 

+0 /-1 | 29.12.2020 19:35

xdavx x

Petre, takze podezreni uz se bere jako vina? no to jsou mi veci. takze ted uz staci nejaky zvast na nekoho a je hotove vyrizene jo? to mi silne pripomina 50 leta, tam taky stacilo jen podezreni... 

+0 /-1 | 29.12.2020 19:22

alfa

ciky333 - přečetl jsem velmi pozorně i jsem si všiml, kde to vyšlo. Ten článek je na poblití, ten člověk tam nemá co dělat. Držím palce paní Richtrové.yes

+0 /-0 | 29.12.2020 18:49

Petr Koutný
Ciki- malém mi ukápla slza. Člověk který je podezřelý z tunelování neziskovek, člověk který je označen za ostudu novinářů jde hájit pro dobro naší země práva v ČT. To zní stejně jak Zimniok tady pláče nad Vojtovym pravdivým tvrzením. Napsal to pěkně, jen mu nevěřím ani slovo. Petr
+0 /-1 | 29.12.2020 18:40

ciki333

Pavel Matocha hovoří jasnou řečí díl II.

"

Co je komu do toho, s kým hraju šachy či se kamarádím? Už se zase bude lustrovat, kdo se s kým potkává? Rozumím rostoucímu tlaku tak, že řada zainteresovaných se obává, že Rada ČT začne skutečně kontrolovat hospodaření ČT. A podařilo se jim vyvolat nejen reakci politiků Pirátů a STANu, kteří cítí příležitost přihřát si předvolební polívčičku, zhrzených neúspěšných kandidátů do rady ČT, jako je Michal Klíma, či politických aktivistů (Milion chvilek), ale především problém přerámovat – údajně jde o boj o nezávislost ČT.

Je to nesmysl a profesionální výkon propagandistů, ale mnozí angažovaní občané tomu uvěřili. Rada ČT je však nezávislá instituce, která funguje dle zákona o České televizi, a nesmí záviset na tlaku politiků ani na kampaních aktivistů. Rada tak nyní funguje a bude fungovat i pod mým vedením, k čemuž mám silný mandát jak z volby členem Rady ČT Poslaneckou sněmovnou, tak z volby předsedou rady na jejím posledním letošním jednání."

+0 /-1 | 29.12.2020 18:33

ciki333

Pavel Matocha hovoří jasnou řečí díl I.

"

Absurdní jsou útoky některých aktivistů na konkrétní radní, třeba malůvka „vztahová síť“, kterou o mně šíří stoupenci Milionu chvilek pro demokracii. Aby bylo jasné, kdo je nový předseda Rady ČT, moje zásadní kontakty jsou čtyři: miliardář Petr Kellner (nikdy jsem se s ním neviděl), premiér Andrej Babiš (hovořili jsme spolu jednou), poslanec Václav Klaus mladší (hráváme šachy v šachovém klubu) a István Lékó (před 20 lety jsme spolu pracovali v týdeníku Euro a externě občas píši články, především šachové, do Lidových novin, které řídí).

Realitou je, že na rozdíl od Petra Kellnera znám osobně deset miliardářů a stovky významných byznysmenů a podnikatelů – čtvrt století jsem byl byznysovým novinářem. A také, že se všemi premiéry od roku 1992 do současnosti jsem mluvil mnohem častěji než s Andrejem Babišem. Šachy jsem hrál s několika politiky, i výrazně výše postavenými než Václav Klaus mladší (třeba s ministry), a v médiích jsem od roku 1992 pracoval se stovkami novinářů. V této chvilkařské malůvce by mohly být uvedeny desítky, spíše stovky relavantnějších osob než uvedené čtyři."

+0 /-0 | 29.12.2020 18:31

ciki333

Férový chlápek, s rovnou páteří – Pavel Matocha – vrací úder dobrosorům…Nikoliv zbaběle, pod pás, nýbrž na solar plexus:

https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/sedm-mesicu-v-rade-ct-aneb-jednoznacna-a-nesporna-fakta-o-teto-dobe.A201228_234640_pozice-tema_lube?

+0 /-0 | 29.12.2020 18:23

paulz

Morphynista: jelikož před devíti lety byla dozorčí komise odvolaná prakticky stejně, taky to bylo nezákonně? Z toho by plynulo, že odvolaná dozorčí komise nyní taky vlastně byla nezákonná....? 

 
+0 /-0 | 29.12.2020 17:35

xdavx x
Tak on morfin je právnické eso :D minule třeba ani nevěděl jaký je vztah mezi hlavou republiky a zákonem o zpravodajských službách. Za to se tu ohanel svými dojmy :D toho bych se nezeptal ani na to co je za den :D ale jen potvrzuje pravidlo že co právník to blb :)
+0 /-1 | 29.12.2020 16:59

HumphreyvanWeiden

Morphynisto, nežijeme v Severní Koreji a tak o zákonnosti odvolání Komise by měl rozhodovat řádný soud. Ne "Lidový soud" na zdejším fóru.

+0 /-1 | 29.12.2020 16:52

Morphynista

Tady jde o to, že předešlá Dozorčí komise byla s velkou pravděpodobností odvolána v rozporu se zákonem. Proto jsou i tihle noví členové zvolení nezákonně .  

+0 /-1 | 29.12.2020 16:28

xdavx x
Weiden, přesně tak. To jsemtady už párkrát psal taky. Jen se nám tady nějak neomarxiste několikrát zasekli a jako kolovratek jedou svou naučenou mantru.
+0 /-1 | 29.12.2020 16:20

xdavx x
Opět mě nazývá lharem? :D ty, ktert lzes v každém druhém příspěvků a lidi ti to tady několikrát dokázali? Děkuji, od tebe to beru jako zoufalou reakci.
+0 /-1 | 29.12.2020 16:19

HumphreyvanWeiden

Zkusme diskutovat věcně. Pan Matocha, pokud vím, nebyl nikdy odsouzen za hospodářskou kriminalitu. Protože ctím presumpci neviny, pokládám ho za nevinného člověka. Pokud si někdo myslí opak, nechť to prokáže. Nejlépe u soudu. Dále, pan Matocha je jen jedním členem z celkem 15 lidí, takže nerozhoduje sám o všem. Pokud jde o "střet zájmů", Rada především kontroluje hospodaření ČT, nikoliv vlastní vysílání. Jedinou důležitou věc, kterou zatím udělala, je odvolání staré Dozorčí komise a jmenování nové. Novými členy Dozorčí komise jsou: 1. Michal Petrman je od letošního července členem správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ). 22 let pracoval v auditorské a poradenské firmě Deloitte. 2. Petr Juchelka je daňovým poradcem. 3. Jan Lamser dříve působil téměř dvacet let jako člen představenstva ČSOB. 4. Eva Hubková dříve pracovala na ekonomických pozicích v České televizi. 5. Zuzana Prokopcová působila jako dlouholetá auditorka ve společnosti PwC, zodpovídala také za finance v Českém aeroholdingu. Tito lidé budou nahlížet do dokumentů o hospodaření ČT a o výsledcích budou informovat Radu. Pokud si někdo myslí, že nejsou hodni kontrolovat ČT nebo se v minulosti chovali nemorálně, nechť nám to všem sdělí.

+0 /-1 | 29.12.2020 16:18

Morphynista

Bražino, vidím, že si bereš příklad z nacistické propagandy a myslíš si, že když budeš pořád dokola opakovat lži o jakýchsi falešných účtech, nakonec tomu většina uvěří. Ale to se hodně pleteš, skoro nikdo tu tvé bláboly nebere vážně...

+1 /-0 | 29.12.2020 16:11

xdavx x
Morphynista je chudák, co si taky myslet jiného o člověku, který svůj názor podporuje falešnými nicky. On stejně jako plat nedokáži zjevne pochopit, že lidi nejsou úplně blbý, a už vůbec si nepřipouští, že by někdo mohl být daleko chytřejší než oni sami :)
+0 /-1 | 29.12.2020 16:06

xdavx x
Víš Krolope, někdy je strašně divné pozorovat lidi, kteří doopravdy věří blabolum o tom, že někomu jde v první řadě o demokracii, když dotyčný dlouhá léta hrabe pod sebe. Třeba TOP09 se takovými lidmi jen hemží, ale znám pár fanatiků, kteří mě s pláčem prosili ať jdu holit TOP09 že je Kalousek nejlepší. Nechápu to, a bohužel mám povahu, kdy nesnáším omezené a hloupé lidi s nulovým přehledem ale velkou vírou ve svou pravdu. A zda se mi, že čím je člověk hloupejsi tím více je přesvědčen o své pravdě. Nesnáším tyhle lidi, a tak mě zbexhucuhi preference Pirátů či ODS či TOP09. Ale co s tím. Mají právo volit a jako tupé ovce nepřemýšlí, masirovani médií ať už ČT či CRo. Skutečně Xavierovi paní Lipovske i panu Matochovi držím palce, ať aspoň něco změní. Tenhle současný stav vede k totalitě a někteří už ty praktiky uplatňují, viz i tento dopis jedné s velkým egem a touhou mít moc.
+0 /-1 | 29.12.2020 16:03

Krolop

Zatímco tu nějaký Morphynista papouškuje hodně "korektního" Hlídacího psa, který je pro něj evidentně, něco jako Nový zákon.

+0 /-1 | 29.12.2020 15:55

Krolop

Já jsem ke všem moralistům silně nedůvěřivý. Téměř vždy je to u nich -  navrch huj a vespod fuj.

+0 /-1 | 29.12.2020 15:52

Morphynista

Já vidím, že Bakin předkládá řadu důvodů, proč by pan Matocha neměl tak důležitou funkci zastávat, zatímco Bražina a jiní žádné argumenty nemají a omezují se na papouškování frází typu " ovce z Letné " .

+1 /-0 | 29.12.2020 15:52

xdavx x
Tak o tom žádná. Pro mě je směšný ale i Bakin, ten tvrdí že někomu sprosté nádám, a tak je vlastně v pořádku, že se tu Plát projevil jako debil s jeho troli nickname farmou. ale už tak nějak opomenul fakt, že je to vždy v reakci na útok vůči mě. A přesně tohle aplikují neomarxisticke ovce, oni urážet, pomlouvat mohou, ale jak jim to někdo vrati, je to sprostý hulvát. Pár jich žel bohu znám osobně, strašná sranda jak urazeji třeba Zemana, a když je někdo zesmesni, tak mají těžký problém. Ovce no.
+0 /-1 | 29.12.2020 15:51

Krolop

Směšní jsou i ti tzv.,či spíše samozvaní bojovníci proti rasismu. Ti musí uvědoměle a cíleně vytvářet potenciální rasisty, aby bylo proti komu bojovat a především na tom něco trhnout.

+0 /-1 | 29.12.2020 15:43

xdavx x
Krolope, to on přeci netvrdí, protože kopali za tu správnou stranu, tak to přeci ani neřeší :) vidí jen co chce vidět jako každá ovce z Letné.
+0 /-1 | 29.12.2020 15:33

xdavx x
Bakin, takže k věci nic nemáš a menis směr diskuze. To znamená že k panu Matochovi nic dal nemáš a jen se snažíš šejdit. Promiň, ale to je ubohý pokus, který aplikují hlavně elfici v diskuzích pod novinovými články. Je to trapné, je to hloupé a je to proflaknute.
+0 /-1 | 29.12.2020 15:32

Krolop

Bakine, až do dnešního dne jsem si myslel, že Ježíš Kristus byl jenom jeden. A hle, po celá dlouhá léta seděli v Radě ČT samí světci! Lidé s křišťálově čistou morálkou bez nějakého upoceného střetu zájmu!

+0 /-1 | 29.12.2020 15:30

Bakin

Žádné sprosté jednání nebo chování jsem zde nijak, ani slovem, nehájil. A toto osočení z klávesnice někoho, jako je david brazina, kdo zde běžně vulgárně uráží a neustále se do někoho naváží, je fakt směšné a silně trapné. A ještě jednou, pro hodně pomalu chápající, vůbec nejde o politické přesvědčení, jde o střet zájmů. Píše pro Babiše, dostává peníze od Babiše...a pak ho jde hájit i do Rady ČT. To je nepřijatelné, pro mě tedy zcela jasně ano. A ti, pro koho to nepřijatelné není, je jak vidno těžké pochopit, co to je střet zájmů. Ten neuvidí zřejmě nikdy. Nevidí ho mnohdy ani v situacích, jako se "přihodila" Okamurovi, který sám se sebou sepsal smlouvu. Však co by nemohl... že?

+0 /-0 | 29.12.2020 14:53

xdavx x
Politické přesvědčení, barva kůže, sexuální orientace či náboženství rozhodně není to co by se mělo zkoumat, pokud člověk někam kandiduje. Tato diskuze je už směšná. Zvlášť demokraté kteří chtějí kadroval všechny jsou neuvěřitelne směsni až trapní. Až bude mít Matocha konflikt že zákonem a rozhodně pravomocně soud, pak bych chápal negativní postoje. A presto furt budete mlit pantem a furt. KROLOPE, Už víš co je Plát za chudaka? Dřív takový nebyval, myslím, že má prostě nějaký sociální problém... BAKIN, ty jsi taková typická neomarxisticka ovce, urážky a sprosté chování těch ve tvém táboře hajis a nechávají tě v klidu, ale u ostatních vidíš i pihu na nose. To je důvod proč třeba já pohrdam vámi z Letné. Jste neuvěřitelní pokrytci.
+0 /-1 | 29.12.2020 14:41

Bakin

Krolop: Vulgarity mi také vadí, nicméně ještě víc mi vadí diskusní hulvátství, např. právě "argumenty" ad hominem.

+0 /-0 | 29.12.2020 13:49

Petr Koutný

Pavle souhlasím a nesouhlasím. Když se nominuje člověk na předsedu přátel žehu je to jedno. Když se nomunuje člověk na předsedu spolku zahrádkářů je to jedno. Když už se dává podpora tak ostře sledované funkci jakou je rada Čt tady bych byl hodně opatrný. Jestli vůbec někomu podporu dát. A když už, nechal bych sem si to podepsat celým vedením svazu, celým VV a pustil bych tu zprávu veřejnosti...Stalo se jen to, že hodně potichoučku to podepsali dva lidi. Není nikde o tom veřejný záznam. A ze strany ŠSČR jsem nezaregistroval žádnou oficiální informaci že to udělal a proč. Spíš to zní jako by se styděl a nebo to nechtěl říct. 

Toto je hodně citlivé téma. Dalo se očekávat že to vzbudí debatu a proto vyčítám těm co to podepsali jejich neochotu komunikovat s veřejností. Jsou věci, o kterých by měli vědět všichni šachisté. Protože co se dělá v tajnosti, pak to vždy budí pochybnosti a otázky a konspirace. Nemusíš se mnou souhlasit, ale zrovna čistě to nevypadá...myslím tím jaks e to tajilo....Petr 

+0 /-1 | 29.12.2020 13:47

Bakin

Pavel Ch: Děkuji, nicméně já jsem po vás vaše nacionálie nepožadoval, já "jenom" diskutuji.

+0 /-0 | 29.12.2020 13:47

Bakin

Členství nebo (zejména) předsednictví Rady ČT by neměla být nějaká trafika nebo něco "za zásluhy o rozvoj šachu". Je to, zvláště v dnešní ošemetné situaci u nás, velmi důležitá a velmi zodpovědná pozice. Člověk pracující v Babišově koncernu tam nemá absolutně co pohledávat. Prostě proto, že veřejnoprávní média mají dohlížet na činnost vlády a právě k ní být i kritická, ne právě toto chtít omezovat, jak se (viz citovaný článek) vyjadřoval Matocha.

+0 /-0 | 29.12.2020 13:46

Pavel Ch

Proto nepíši, Petře, že svaz dá úplně všem.

Pavel Matocha:

- nebyl zavřený v JAR

- nemá být zavřený v ČR

- není členem svazu za 14 dní týden

A hlavně pro propagaci šachu strašně moc udělal. Nebo se to neví???

  Tak prostě politické jeho názory nebude apolitická organizace zkoumat, ani to kde je angažovaný a jestli je to dobře nebo špatně. Nebude si hrát na politruky.

   

PS: Bakin, jste tu nový, promiňte, tu mne dohledáte: https://www.chess.cz/komise-sscr/sportovne-technicka-komise/kontakty-stk/

+0 /-0 | 29.12.2020 13:43

Bakin

Pavel Ch: "Určitě víte jak placen 50.000/měsíčně nebo pár stovek jako za článek na nss a to ještě možná."

Víte, to je principiální otázka, ten střet zájmů, to se vůbec netýká výše platu. Ostatně myslím, že za mnohé vypovídá mj. i reklamní stránka z Šachového občasníku (nahlédněte, jistě jej máte k dispozici. Ne, omlouvám se: vy jistě přesně víte, co tam je.). Prostě Matocha v takovém střetu zájmů je, a to je celé. Jeho plat si klidně naštudujte sám, podle mě není vůbec podstatné, jaký je. Ostatně jistě existují různé dodatky ke smlouvě atd. - a dotační a jiní podvodníci a jejich právníci v tom umí jistě bezvadně chodit.

Tak ještě jednou něco podstatného, možná jste to přehlédl:

https://www.forum24.cz/rada-ct-zvoleni-babisova-emisara-matochy-do-jejiho-cela-je-horkou-fazi-prevratu/

 

+0 /-0 | 29.12.2020 13:42

Krolop

Bakine, vy jste takový moudrý a spravedlivý člověk. Přijde mně zvláštní, že vám nevadí agresivní, hulvátské výlevy jednoho "nadějného" šachového reprezentanta. Ovšem, to je něco úplně jiného. To je ta "vaše" demokracie!

+0 /-1 | 29.12.2020 13:39

Bakin

Vy jste zde Pavel Ch, já jsem zde Bakin. Argumentovat můžeme i bez celých jmen. Tedy já můžu, vy ne? Mrk. Jinak jsem zastánce fungování diskusí s celými jmény. Až to takto bude nastaveno, a já hlasuji pro všemi končetinami, milerád se "odhalím". Povinné to však není a já zde nikoho neurážím (nebo máte opačný dojem?), tudíž ani nevidím důvod se vám nějak na vyzvání "legitimovat".

+0 /-0 | 29.12.2020 13:37

Petr Koutný

Pavle - s tím že nominaci dá svaz každému, kdo o ní požádá s tím bych neosuhlasil. Dám hodně vyhrocený příklad, aby se ukázala myšlenka. V JAR pustí z vězení Krejčího, přihlásí se do šachového svazu jako hráč a pošle šachovému svazu žádost o nominaci do rady ČT a požádá jí o podporu do volby na prezidenta ČR. Svaz řekne, samozřejmě...kdo si o ní požádá, ten jí má....To je samozřejmě extrémní případ, ale přsně tak to zní. Svaz by měl určitě zvážit jestli daná nominace a podpora nepoškodí dobré jméno šachového svazu a jestli ten člověk má předpoklady aby tuto funkci zastával. Mezi předpoklady by měla patřit morálka, pověst, dobré jméno, nezávislost.....tady si myslím že PM by tímto sýtem neprošel. Je to problém svazu, je to problém lidí co se pod to podepsali a když to bude jendou ostuda, bude to skluzavka pro tyto lidi. Každý je odpovědný za to co dělá. Petr 

+0 /-1 | 29.12.2020 13:36

Pavel Ch

Bakin, 

jednak bych chtěl vědět s kým že mám tu čest,

a za druhé, to je to, co nechávám vám "odborníkům", kteří tomu rozumíte.

Určitě víte jak placen 50.000/měsíčně nebo pár stovek jako za článek na nss a to ještě možná.

No, nevíte to, jen plácáte někde napsané. Vždyť:

Odpovídal jsem už, že jedni píší, že není novinář, že dává jen šachové hlídky a druzí, že je finančně závislí na AB, že píše hodně. Psal jsem, alespoň se proboha odpírači doporučení  dohodněte, odborníci. 

 

Jinak to musej mít všichni z Rady nějaký střet nebo by to byli úplní mediální analfabeti.

+0 /-0 | 29.12.2020 13:32

Bakin

Petr_Novotny: Tak hlavně že vy se nebojíte, že vás bude žalovat Vojtěch Plát...

Je zcela neférové a hovadské používat v diskusi takovéto osobní invektivy. To má být podle vás jakože argument, který nějak ospravedlňuje nominaci Matochy?

+0 /-0 | 29.12.2020 13:31

Bakin

Pavel Ch: Mám stejně jako vy právo se v této diskusi vyjádřit. Na rozdíl od vás, s vaším "pomrkáváním" a tak podobně, ale používám argumenty. Váš jediný argument je, že tomu nerozumíte a my tomu také nerozumíme, tudíž podle vás nemá cenu o tom diskutovat.

V tom, že o tom nemá cenu s vámi diskutovat, z mé pozice, jsem taky dospěl, to ano, ale z níže uvedeného důvodu. Z důvodu vaší neochoty se vyjádřit o otázce střetu zájmů. Ten si můžete bagatelizovat nebo z něj dělat "odbornou otázku" třeba do roztrhání těla. Viset ve vzduchu ale stále bude.

+0 /-0 | 29.12.2020 13:26

Bakin

Pavel Ch: Vůbec nejde o názory pana Matochy. Ještě jednou, speciálně pro vás, když vám to nedochází: problém pana Matochy je to, že pracuje pro médium Babiše a je tímto médiem placen. To je zcela zásadí střet zájmů. Pak jsou zde ty otázky, viz již několikrát citované články, "novinářské etiky" pana Matochy. To nejsou drobné. To jsou zcela zásadní věci, které by ve slušné zemi takovou figuru zcela diskvalifikovaly pro práci v nějaké mediální radě.

+0 /-0 | 29.12.2020 13:21

Bakin

Pavel Ch: "Psal jsem dole, že třeba svaz může dávat desítky doporučení, návrhů denně. Kdo požádá, tak to nejspíš dostane. Svaz je apolitickou organizací, proto nebude kádrovat." -

Pokud je to takto, jak píšete, takt jsme fakt směšná země. To pak může být do mediálních rad nominován opravdu doslova každý, když ani z organizace, kde by jeden mohl chtít čekat spíše převahu inteligentních lidí, není schopna nominovat člověka mravného a zároveň bez střetu zájmů. - Proč pořád tak obrovským obloukem obcházíte otázku střetu zájmů? Fakt se budete dál tvářit, že na to jeden musí být odborník, aby to viděl? -Já nic nefědět...já nišemu nerosumět...? -A ostatní, kdo vědí a rozumí, jsou pro vás odborníci v uvozovkách. Tak jasně. Myslím, že jsem rozměr a charakter toho střetu zájmů (jak u Matochy, tak u Babiše) vylíčit stručně a srozumitelně. Pochopil jste to? Pokud ne, tak se fakt asi nemáme o čem bavit. Třeba nám EU udělá audit i na Matochu, když v ČR nemáme ani rozum, ani charakter, a o těch kategoriích nás musí vyrozumět EU. Smutné...

+0 /-0 | 29.12.2020 13:17

Petr Koutný

Pavle Ch - dovolil bych sems e tě opravit - podle mě svaz byl apolitickou organizací. Nominací PM jasně řekl, že už tomu tak není. Petr

+0 /-1 | 29.12.2020 13:16

Agent Voňavka

Jasně, propaganda, kampaaaaň, co ještě?

+0 /-0 | 29.12.2020 13:15

Pavel Ch

Bakin:  winkVám moc věcí fakt nedojde

Psal jsem odborníci v uvozovkách, ti co se v této diskusi vyjadřujíwink a přesně vědí jediný správný názor.

 Já píši jen o tom, co určitě vím, ostatní nechám tu v diskusi jiným. Jen žasnu, jak někteří všemu rozumí a přitom nemají základní info.

 

Psal jsem dole, že třeba svaz může dávat desítky doporučení, návrhů denně. Kdo požádá, tak to nejspíš dostane. Svaz je apolitickou organizací, proto nebude kádrovat.   A prezident Viktor, tehdy předseda svazu, to večer potvrdil. 

Svaz si nebude sedat s žadateli a každému to řeknu do očí, že to tak nebude. 

"Tak soudruhu a Tvůj názor na politiku tu a tu...........  je", aby náš politruk svazu posoudil, jestli si hodný našeho razítka".  Tak z toho jsme snad vyrostli a komu se to líbí, tak směr KLDR. 

 

 Dostane doporučení, jako dalo 200 organizací 122 uchazečům z nichž (dle zákona sestaveném za vlád tzv. demokratických stran) byli vybráni někým jiným tři na doplnění Rady ČT.

+0 /-0 | 29.12.2020 13:12

Homunkulus

Dnes v Babišově České pozici označuje pan Matocha postoj svých kritiků za pouhý narativ šířený propagandisty, zatímco svůj narativ vydává za jednoznačná a nesporná fakta. Další věc, která ho pro mě vůči postavení, kde má hájit objektivitu a nezávislost, diskvalifikuje.

+0 /-1 | 29.12.2020 13:12

Agent Voňavka

I kdybych měl do konce života úplný hovno, tak se můžu zajímat o co chci. A pokud to Matocha žádá po zaměstnancích ČT, tak ať jde příkladem. Takovou blbost úplně mimo mísu může napsat jen Krolop. Nas zajímá Matochův střet zájmů a jeho praní peněz přes Pražskou šachovou společnost. To tady zatím nikdo nevysvětlil a neobhájil, jenom to dobré, ale to mě vcelku nezajímá. U mě si na to dobré taky nikdo nevzpomene a vytahuje se jen špína a to špatné, tak prosím o totéž u kokrhela Matochy.

+0 /-0 | 29.12.2020 13:05

Homunkulus

Pavel Chrz (11:13): "Važme si šachistů a šachistek co jdou s vlastní kůží do veřejného života. (...) Jestli šachisté mají předsedu Rady ČT (z 122 kandidátů se dostali jen tři, tak asi ŠSČR doporučil správně, plus další dvě organiazace, a pak se stal dokonce předsedou rady), plus 2 z 5 v dozorčí komisi, tak probůh buďme rádi." To je právě to zájmové pojetí: ať tam je našinec, ať už kterýkoliv, a něco urve i pro nás. Jenže pokud jde činnost šachistů proti smyslu jejich instituce (nebo aspoň proti tomu, co od toho čekám), pokud jdou (jak to chápu) likvidovat jednu z pojistek demokracie, proč bych měl být probůh rád?

+0 /-0 | 29.12.2020 13:02

Bakin

HumphreyvanWeiden: Tak ano, tahle rada, co jakože asi první v dějinách (vskutku?) chce rozkrýt nemravné hospodaření ČT, bude třeba rok až roky studovat hospodaření ČT... a pak zjistí, že je vše v pořádku (A to zjistí vlastně kdo? Údajná ekonomka Lipovská?). Mezitím ale pro jistotu nechají vyhodit ředitele a ty jakože kvazinovináře, což jsou ale ve skutečnosti lidi patřící mezi novinářskou špičku v ČR... Takhle nějak si to představujete?

+0 /-0 | 29.12.2020 12:59

Bakin

Pavel Ch: Vidím, že není těžké předstírat "já ničemu nerozumím, já to nechám odborníkům" (to je kdo ti odbroníci? Třeba Babišovi právníci?). Fakt to lze i u takto očividných věcí? Tak ano, lze, hrát si na hlupáka bývá jistě mnohdy efektivní strategie. -Jako že novinář píšící pro Babišovo médium a jím placený má dohlížet na veřejnoprávní instituci na Babiše fakticky dohlížející? Možná máte pochybnosti i o tom, zda je Babiš ve střetu zájmů. Něco vám řeknu, pokud bychom žili ve státě, kde platí základní pravidla slušnosti, nemusela by to být EU, kdo dlouho a pracně musí "nám" dokazovat, že je Babiš ve střetu zájmů. Byť, stejně jako v případě pana Matochy, je ten střet zájmů do očí bijící. Jeden pán coby předseda vlády, která uděluje dotace. A ten samý pán vlastní firmy, které o ty dotace žádají. No, jistě, na to musí být hromada právníků, aby zjistili, že ve střetu zájmů prostě je.

+0 /-0 | 29.12.2020 12:55

Krolop

To mně vzkazuje jeden nedorostlý,nevychovaný taky velmistr? Ten co umí tak hospodařit, že má starost o hospodaření Matochy!

+0 /-1 | 29.12.2020 12:51

Morphynista

Ano,  v pozadí stojí kromě Babiše jako loutkovodiči také Václav Klaus a Jana Bobošíková, která konečně cítí šanci, jak si vyřídit účty s nepohodlnými redaktory. Když zde padají zmínky o politickém turismu, stačí se podívat, za koho všeho tahle paní kandidovala. Teď sama raději příliš veřejně nevystupuje, jen před sebou postrkuje jako štít Hanu Lipovskou, jejíž zmatené názory , co se týká funkce veřejnoprávních médií, přesně zapadají do plánu konečného ovládnutí ČT a následné velké čistky...

+1 /-0 | 29.12.2020 12:49

Agent Voňavka

Drž rypák a zalez

+0 /-0 | 29.12.2020 12:48

Krolop

Nic ve zlém Vojto Pláte, ale mám pocit, že sračky tu vytváříš především ty sám. Evídentně v nich máš vyšší Elo než v šachu! Jen pokračuj, děti zde čtou rádi tvoje nechutná moudra!

+0 /-1 | 29.12.2020 12:46

Petan

Škoda, že jsme se od údajně diskriminovaného Pontuse nedozvěděli, jak konkrétně jsou černoši diskriminováni v šachu. Kdybychom to věděli, mohli bychom se pokusit mu poomoci.

+0 /-0 | 29.12.2020 12:42

Agent Voňavka

Krolope zalez k Fialovi a rouškám, tam je vaše diskuze, tady se řeší závažné téma týkající se šachu, sračky s Fialou se řeší jinde, děkuji!

+0 /-0 | 29.12.2020 12:40

Agent Voňavka
Zjevně máš zkušenosti s ohýbáním pro mýdlo. Ale kdyby ses zeptal jednoho mukla někde na ulici, tak bys zjistil, že to je docela jinak. Ale věřím, že sis to užil a dělal to s potěšením. Tátu by zajímalo to neexistující účetnictví Matochy a nebo starý Klaus a jeho slavní sponzoři, Sarajevo například. Se jinak ví, že starý Klaus je dobrý kámoš s Matochou.
+0 /-0 | 29.12.2020 12:39

Ketr Poutný
@VP: No offence taken. Od člověka, který naposledy lidský dotyk zakusil v Olomouci na Švermově, když se ohýbal pro mýdlo, to vyznívá spíše jako zbožné přání.
+0 /-1 | 29.12.2020 12:33

Morphynista
https://hlidacipes.org/radni-ct-vesely-matocha-i-lipovska-hvezdami-alternativnich-medii-bojujeme-za-vas-slibuji-odpurcum-mainstreamu/ Jeden z názorů v diskusi : " Mám už nějaký ten rok a mám ještě v živé paměti dobu asi rok po sovětské okupaci Českoslovcenska, kdy se rozbíhala „normalizace“. Doba se sice posunula, metody postupu radních Lipovské, Matochy a Veselého však metody tehdejšího konzervativního křídla KSČ až nápadně připomínají. Konzervativci v KSČ si tehdy také jako jeden z prvních cílů zvolili právě televizi. Konzervativci v KSČ tehdy uspěli, měli za sebou sovětskou okupační armádu. Doufám, že podpora ruské ambasády a lidí s ní spolupracujících v současné době Liipovské, Matochovi a Veselému stačit nebude a neuspějí. "
+1 /-0 | 29.12.2020 12:32

Krolop

Tento způsob diskuze zdá se mi poněkud nešťastným.

+0 /-1 | 29.12.2020 12:32

Agent Voňavka

Z tvojí mámy, když mi ho hulila pod stolem :-)

+0 /-0 | 29.12.2020 12:26

Ketr Poutný
A z čehopak jste se přeřeknul, Vojto? To by nás taky docela zajímalo :)
+0 /-0 |