Příloha k návrhu tří variant rozpočtu VV ŠSČR na rok 2009

16.12.2008 08:09 | ŠSČR

Vážení šachoví přátelé, konference ŠSČR v Havlíčkově Brodě uložila výkonnému výboru připravit na rok 2009 vyrovnaný rozpočet. Zároveň však zachovala dosavadní výši příspěvků tj. 100,- Kč výdělečně činní šachist

Vážení šachoví přátelé, konference ŠSČR v Havlíčkově Brodě uložila výkonnému výboru připravit na rok 2009 vyrovnaný rozpočet. Zároveň však zachovala dosavadní výši příspěvků tj. 100,- Kč výdělečně činní šachisté, 50,-Kč nevýdělečně činní a 10,- Kč mládež.
Při přípravě rozpočtu výkonný výbor vycházel z této reality a také z reality dalších zdrojů, které jsou či budou k dispozici. I přesto, že věnoval vysokou pozornost tvorbě rozpočtu na svých jednáních, mimo ně i na víkendovém výjezdním jednání, nelze se stoprocentní jistotou konstatovat, že nemůže dojít do konference k dalším radikálním změnám s ohledem na možné zdroje.

Rozpočet svazu ovlivňují především následující zdroje:
1. Takzvané vlastní prostředky od ČSTV, které jsou tvořeny výtěžkem od Sazky a.s.
2. Státní dotace od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) na reprezentaci a talentovanou mládež.
3. Vlastní zdroje tvořené především příspěvky členů a poplatky dle Ekonomické směrnice ŠSČR.
4. Ostatní zdroje, které nelze předem naplánovat jako např. sponzoring a pod.

Podstatné souvislosti vývoje příjmů ŠSČR od ČSTV a MŠMT

1. MŠMT

 Od minulé vlády není dokument, který schvaluje státní koncepci sportu.
 Rada pro sport zasedala na MŠMT naposled za ministryně Kopicové.
 Ministerstvo na úrovni politického vedení ministerstva a vedení ČSTV prakticky nekomunikuje a celá komunikace probíhá přes odborné pracovníky ministerstva.
 Pro rok 2009 bude mít MŠMT vyšší rozpočet o 14 mld. Kč, ale do sportu připravuje dotace o 300 mil. nižší!!
 Jsou další tendence zužovat nejen objem dotací, ale také zužovat příjemce dotací. Proti dřívěji dotovaným 60 sportům bude v příštím roce dotováno jen 50 a my můžeme jen doufat, že na základě výsledků z minulých let a letošních výborných umístění Viktora Lázničky na ME a zisku titulu mistryně Evropy do 18 let Katky Němcové se do těch padesáti sportů dostaneme.
 Z uvedeného je patrné, že sport není prioritou MŠMT.

V rozpočtu zatím počítáme se stejnou výší dotací jako v roce 2008. Skutečnou realitu však budeme znát až v průběhu prvního čtvrtletí 2009. Tyto prostředky jsou účelově vázány a lze je tudíž použít jen na předem stanovený účel. tj. na trenéry talentované mládeže a u reprezentace jen na náklady spojené s přípravou a účastí na vyjmenovaných takzvaně sledovaných akcích. Nesmí být použity na odměny, mzdy a pod. Přesto, že veškeré náklady stále rostou, objem na sport zůstává stejný, bez jakéhokoliv navýšení. Vzhledem k inflaci tak v podstatě přichází do sportu méně peněz ze státní pokladny.

Pro ŠSČR z toho vyplývá, že bez úspěchů ve sledovaných soutěžích a bez ovlivnění kritérií dle kterých jsou sportovní svazy hodnoceny nemáme šanci na vyšší příjmy z tohoto zdroje a nemáme vůbec jistotu, zda se mezi dotované sporty dostaneme. Navíc existují silné politické tlaky na přehodnocení dotační politiky směrem k velkým olympijským sportům. Pokud by se tak do budoucna stalo, všechny malé a neolympijské sporty přijdou o tyto příjmy. Pro ŠSČR by to v porovnání s rokem 2008 znamenalo úbytek 1,2 mil. Kč.

2. Příjmy od ČSTV

Vlastní prostředky ČSTV se skládají ze dvou základních, i když nepoměřitelných, částí. Z podílu na výtěžku ze Sazky a dividend z akciových společností, ve kterých je ČSTV akcionářem.
Vzhledem k nepříznivému hospodaření těchto společností jsou pro ČSTV příjmy z dividend zanedbatelné nebo nejsou vůbec. Ani výborné hosp. výsledky (vyjma Sazky) podstatně neovlivní tento druh příjmů.

Přehled akciových podílů ČSTV :
SAZKA a.s. 67,983%
Nakladatelství Olympia a.s. 78,000%
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn a.s. 51,099%
Sportovní areál Harrachov a.s. 56,457%
SKI Pec a.s. 54,708%

Výtěžek SAZKY a.s.

Od roku 2005 je Sazka a.s. zatížena změnou zákona o DPH, který neumožňuje odečítat Sazce DPH na vstupu. Ročně se tato částka blíží k 300 mil. Kč. Celkově zatím novela zákona o DPH připravila Sazku již přes 700 mil. Kč. V současně době probíhá o tyto částky několik soudních sporů mezi Sazkou a státem. I přes přesvědčení Sazky, že tento spor vyhraje, nelze předpokládat rozhodnutí dříve jak cca za tři roky. Na tomto základě lze předpokládat, že z Výtěžku Sazky obdrží akcionáři ročně (pokud se nezmění podmínky na loterijním trhu) cca 700 mil. Kč, což znamená pro akcionáře ČSTV cca 500 mil. k rozdělení. Z toho na činnost sportovních svazů vychází cca 200 – 250 mil. Kč. Ostatní výtěžek jde také na tělovýchovné jednoty, krytí rozpočtu ČSTV, investice a pod. dle rozhodnutí Valné hromady ČSTV. Sazka a.s. musí splácet obligace investorům ve výši cca 200 mil. Kč ročně a to až do roku 2023. Jde o splácení dluhů za postavení Sazka arény nyní O2 arény. Můžeme sice lamentovat nad tím, kdo stav zavinil, proč se vůbec hala stavěla a pod., ale to neřeší současnou situaci. Hala byla stavěna v podmínkách jiných, kdy stát přislíbil, že ve vztahu k Sazce a sportu zůstanou zachovány stávající daňové režimy a pod., ale svá slova či přísliby jak shora vidno u DPH nedodržel. Z uvedeného nelze očekávat v brzké době pro ŠSČR výrazně pozitivní vývoj a vzhledem k dalším politickým a konkurenčním vlivům směrem k hlavnímu zdroji, tedy podílu na výtěžku Sazky, budeme vděční za to, když prostředky od ČSTV budou i nadále ve výši posledních let. Na základě posledního vývoje však lze konstatovat, že nebudou ani na této úrovni pokud se je podaří vůbec zachovat. V roce 2008 jsme obdrželi 2,1 mil. Což je 60 % původně přislíbených a plánovaných. Příslib byl nereálný protože Valná hromada ČSTV vycházela z předpokladů, které po několik let nerespektovaly vyvíjející se změny. Pro rok 2009 bude proto vedení ČSTV při přípravě bilancí prostředků na rok 2009 vycházet již z dané reality. Zůstane-li zachován současný stav dostane ŠSČR cca 2 – 2,5 mil. Kč. V návrhu rozpočtu vycházíme pro rok 2009 z částky 2,5 mil.

Co však může nepříznivě ovlivnit budoucí vývoj?

Jde především o následující tendence:
 Velmi nebezpečná je snaha ministerstva financí o zrušení všech daňových výjimek, tedy v našem případě i o zrušení daňové výjimky, která by v případě Sazky znamenala ročně minus cca 180 mil. Kč pro rozdělení mezi akcionáře Sazky. Dále to je zdanění sázek samotných. To by znamenalo především odliv sázejících, navíc by to postihlo jen ty společnosti jako je Sazka, kde lze výhry zdokumentovat a nikoliv ty výhry, které zdokumentovat nelze např. hrací automaty.
 Abychom si i ujasnili postavení a konkurenci na trhu největšího chlebodárce ČSTV Sazky uvádím pro názornost podíl jednotlivých segmentů loterijního a sázkového průmyslu na výnosech trhu po odečtení výher a podíl Sazky na loterijním trhu (v miliardách Kč).

Segment trhu rok 1997 rok 2007
Výherní hrací přístroje 7,52 12,53
Kasina 1,46 1,91
Loterie 2,8 3,68
Kurzové sázky 0,37 1,87
Bingo 0,09 0.05
Technické hry 0,04 4,32
Celkem 11,67 24,36
Tržby Sazky 4,5 7,7
Podíl Sazky na loterijním trhu 9,3% 7,1%

 Velmi nebezpečná je i iniciativa Národní rady zdravotně postižených, která požaduje, aby každý, kdo má hazardní licenci, byl povinen odevzdávat 50 % výtěžku tomuto občanskému sdružení. I přesto, že se od této iniciativy zcela distancují zdravotně postižení sportovci, jde o iniciativu, která může být v politické třenici parlamentních stran zneužita k populistickým cílům.

Navrhované změny Loterijního zákona

V podstatě jde zatím o dvě známe varianty. Jedna je předložena v senátě. Ta by dala na jedné straně větší pravomoc obcím a na straně druhé by všechny peníze z výtěžku šly do státních fondů a ty by je rozdělovaly formou grantů. Je nad slunce jasné, že by v tomto případě malé sportovní svazy měly velmi malou šanci se k těmto zdrojům dostat. Pro ŠSČR by to zřejmě znamenalo úplné odstavení od zdroje z ČSTV tedy z výtěžku Sazky a.s. I přes různé kritiky, které zaznívají na současné vedení ČSTV od některých svazů a okresních sdružení ČSTV se i nadále domnívám, že rozdělování výtěžku Sazky přes ČSTV má svoje opodstatnění. Jsou lety propracovaná kriteria a v jistém smyslu jsou sporty spravedlivě dotovány a mají určitou jistotu, že jim zdroje úplně nevyschnou. Navrhovaná změna by mnohé poškodila. Druhá verze změn zákona je připravována Ministerstvem financí. Ta je údajně přijatelnější i přesto, že by měla také dopady do tržeb Sazky a rozdělování výtěžku. Je samozřejmě důležité se seznámit s oběma variantama a připravit se na budoucnost.

V této spleti politických úvah se samozřejmě objevují i další názory, spíš směřující k větší politické moci určitých skupin pomocí rozdělování těchto zdrojů dle vlastního osvíceného rozumu (něco jako porcování medvěda v poslanecké sněmovně). Objevují se také tendence investorů k dodržení zásad při vydání obligací, že nejprve musí Sazka výtěžek použít na splacení obligací a pak teprve na sport. Každý politicky nepříznivý vývoj směrem k Sazce tuto tendenci a rozhodnutí investorů posiluje.

Z uvedeného vyplývá, že příjmy od ČSTV jsou ohroženy ne jen co do výše, ale také co do stability.

My šachisté máme jeden dar oproti jiným sportům. Dovedem přemýšlet několik tahů dopředu. Bylo by dobré domýšlet i několik tahů dopředu financování šachového hnutí. Použít profylaxi a neřešit situaci až tah před matem. Bylo by proto dobré, abychom 28.2 na konferenci přijali pozitivní usnesení respektující výše uvedené tendence.

Na konferenci budou předloženy tři varianty rozpočtu.

První varianta

Vychází z předpokladu stávajících příjmů z členských příspěvků ve výši 100,- Kč výdělečné činní, 50,- Kč nevýdělečně činní a 10,- Kč mládež a dále z předpokládaného příjmu od ČSTV ve výši 2,5 mil. Kč a dotací od MŠMT ve výši 1,2 mil. Kč. V této variantě bylo nutné omezit výdaje na minimum aby byly zachovány některé soutěže, práce s mládeží a reprezentace. Je ještě otázka, zda vůbec i v této variantě po vyjasnění, kde se skutečně budou konat reprezentační akce, nebude nutné provést takové úpravy ve výdajích na soutěže a mládež a v ostatních výdajích aby byla reprezentace vůbec zajištěna. Vzhledem k tomu, že členské příspěvky jsou svazové, nepředpokládá se v této variantě příspěvek pro krajské šachové svazy a ani příspěvek na tréninková střediska mládeže v krajích.

Druhá varianta

VV vycházel z toho, že většina KŠS si ještě neuzákonila vlastní členské příspěvky a proto zde je doporučeno pro rok 2009 zvýšení členských příspěvků na 200,- Kč pro výdělečně činné, 150 ,- Kč nevýdělečně činné a 100,- Kč pro mládež. Zároveň je pak ve výdajích počítáno se schválením příspěvků pro krajské šachové svazy ve výši 792 tis. Kč a výdaje na střediska mládeže ve výši 240 tis. Kč. I pro tento rozpočet platí, že může dojít k přesunům v rámci rozpočtu pro zajištění reprezentace. U obou variant je pak ještě na zvážení, zda vůbec některé soutěže nezrušit, aby se zachovala kvalita oněch zbývajících

Třetí varianta

Třetí varianta předpokládá zachování všech soutěží, zabezpečení reprezentace, práce s mládeží a dotace na krajské šachové svazy a krajská střediska mládeže minimálně ve stávajícím rozsahu. To by však předpokládalo přijmout rozhodnutí vybírat členské příspěvky ve výši 300,- Kč výdělečně činí, 200,- Kč nevýdělečně činí a 100,- Kč mládež nebo 150,- Kč mládež a nevýdělečně činí.

Ve všech třech variantách pak platí, že zvýšené příjmy od ČSTV mohou rozpočet jen vylepšit. Případné příjmy od sponzorů pak vylepší konkrétní akce, ke kterým bude sponzoring zaměřen.
V prvních dvou variantách vůbec a ve třetí nedostatečně je řešen jistý morální vztah k našim seniorům tedy vztah, který dnes celá Evropa řeší, ale my z nedostatku zdrojů jej opomíjíme.
Pro celkovou informaci uvádím, že v roce 2008 se podařilo celkem sehnat 600 tis. Kč od sponzorů nebo účelových dotací na konkrétní akci.

Závěr

Z dlouhodobého vývoje hospodaření ŠSČR a výše uvedeného vyplývá, že se v nejbližších budoucích letech nemůže ŠSČR ve svém dalším rozvoji opírat o nárůst vnějších zdrojů a rozpočty stavět na nereálných příjmech nebo předpokladech. Nemá-li jeho činnost stagnovat je jeho další rozvoj možný především následujícími cestami:

 Další změna struktury rozpočtu, omezení akcí a reprezentace.
 Orientace rozpočtu jen na akce, které ovlivňují příjmy.
 Posílení vlastních příjmů z členských příspěvků a poplatků.
 Posílení příjmové části krajských šachových svazů pomocí grantové a dotační politiky a tím ulehčení celému ŠSČR.
 Uvolnění prostředků na manažera, který by měl v náplni práce pouze jednu jedinou činnost a to zajišťování grantů, dotací a sponzoringu a sám byl na výsledcích zainteresován.
 Připravit a na některé budoucí konferenci schválit samofinancování ŠSČR, které nebude závislé na zdrojích od MŠMT a ČSTV.
 Promyšlení lobbingu směrem k poslancům a senátorům s jediným cílem, zachovat alespoň stávající zdroje od ČSTV.
 Přesun části stávajících zdrojů do posílení propagace šachu na veřejnost a především na ekonomicky silné struktury s cílem získat významné sponzory.
 Zvážit založení vlastní společnosti orientované na sportovní business.
 Pokusit se zorganizovat světově významnou akci se zainteresováním státu a významných ekonomických subjektů (Olympiáda) s cílem zabezpečit jednorázový vyšší zdroj finančních prostředků do ŠSČR. To je však jen perspektivní záležitost některého z budoucích rozpočtů a nikoliv systémové řešení pro každoroční rozpočet.  Jiné, zde nenastíněné cesty, které vyplynou z diskuse nad variantami rozpočtu na rok 2009 a další léta.

Varianty rozpočtu ke stažení
34x 2586x
Fotogalerie
Komentáře (34) Aktualizovat
21.12.2008 13:06 | Autor neznámý

Našel jsem si ve vyhledávačí stránky zde zmiňovaného Kanadského šachového svazu a první věc, která mě upoutala, byla ta, že tam pořádali veřejnou sbírku a to, aby mohli vyslat tým na olympiádu do Drážďan. Peníze nakonec sehnali, to by u nás bylo nemožné.

21.12.2008 07:26 | Autor neznámý

Re Cyprys: Obsáhlý ale celkem trefný příspěvek - teď ještě ke které variantě rozpočtu se přikláníte?

20.12.2008 10:28 | Autor neznámý

To Petr Jakša - opět po čase jedna neotřelá rána hřebíčku po hlavičce. Co vlastně po šachovém svazu chceme? Pokud dělá to, co chceme, zpravidla si to i rádi zaplatíme. Pokud své aktivity směřuje i do oblastí, kde nejsou vidět výsledky nebo to jiní umí lépe, zcela oprávněně váháme. Zda něco funguje dobře nebo špatně, zjistíme nejlépe srovnáním s konkurencí. Co tedy od šachu v ČR chceme? Aby v čele stáli respektovaní lidé. To ŠSČR plní - porovnáme-li odborné kvality, intenzitu činnosti, kvalitu reportů pro členy (zápisy z jednání, hospodaření atd.) na úrovni ŠSČR s průměrem v krajích, je vidět markantní rozdíl (čímž netvrdím, že to nemůže být lepší, dal jsem si jen za úkol udělat malý "benchmarking"). Dále chceme dokonalý servis - přehled o členské základně, vyřizování registrací, přestupů, zajištění pořadatelů pro soutěže soutěže, informace o nich, publikace žebříčků (Elo) atd. atd. To umí ŠSČR také velmi dobře - systém soutěží hladce funguje, přehled o členech a výsledcích soutěží družstev na dbchess.cz je téměř dokonalý. Za třetí chceme mít perfektní legislativní rámec pro svou činnost, systém vzdělávání trenérů a rozhodčích apod. To opět funguje, vzpomeňme na dobu před 10 lety, kdy v této oblasti nefungovalo nic. Za čtvrté chceme mít špičkové obsazení špičkových reprezentačních akcí - to se v poslední době také daří (že se někdy nedaří hráčům je jiná věc, nikdo z nás není dokonalý). Šachovou Olympiádu si rádi zaplatíme. Zdaleka ne všichni jsou však přesvědčeni, že by měli ze svých příspěvků hradit akce typu Mitropy, nesežene-li se na ně sponzor. Za poslední chceme, aby prestiž šachu v ČR vzrůstala, dostával se do hledáčku médií a sponzorů, měli o něj zájem mladí talenti i rekreační šachisté a fandové. Zkusme se zeptat. Kdo dokáže přinést šachy do hlavních zpravodajských relací televizí a na první stránky novin? Soukromý subjekt Pražská šachová společnost. Kdo vydává nejčtenější a nejaktuálnější šachový časopis? Tatáž společnost (abych nezapomněl na ŠachInfo a Čs. šach, jen proboha nechtějme, ať svaz vydává nějaký povinně odebíraný časopis). Kdo má pro fandy nejčtivější a obsahově nejbohatší šachový web? Soukromý subjekt Novoborský ŠK. Kdo pořádá největší šachovou akci v ČR (a možná i v Evropě a na světě)? Soukromý subjekt Ave-kontakt Pardubice. Kdo v poslední době shromáždil v jednom turnaji nejvíce hráčů z absolutní české špičky? Soukromý subjekt ŠK HPM TEC Hustopeče. Kdo umí zajistit dětem špičkové trenérské zajištění z domova i ze zahraničí? Soukromý subjekt Beskydská šachová škola. Všechny tyto věci umí dělat někdo jiný lépe než šachový svaz a tady bychom měli hledat úspory - nebo tam naopak přidáme z členských příspěvků a budeme se tvářit, že jsou to účelně vynaložené peníze? Pokud neseženeme pro reprezentační akce sponzory, měli bychom se soustředit jen na ty klíčové. Pokud nebude do budoucna reálné, aby se akcí s hlavičkou "Finále MČR" zúčastnila (téměř) kompletní česká špička, měli bychom uvažovat o změně systému nebo výše dotace. Pokud jsme s rozpočtem v deficitu, holt budeme muset zainteresovat na financování krajských center mládeže kraje, kluby a rodiče. Někdo tady zmínil, že "se chtěla trhnout extraliga". Pokud by kluby byly schopny sehnat na její provoz více peněz a tedy zajistit vyšší kvalitu a svaz při tom ušetřil (nejen peníze, ale i práci funkcionářů), je to určitě námět k diskusi.

20.12.2008 00:14 | Autor neznámý

Možná si řeknete, že vůbec nemyslím na "líheň talentů". Ale ano! Zaveďme akt "rozpoznávání talentů" na úrovni klubů a hlavně zainteresujme rodiče oněch talentů. Finančně samozřejmě. A to primárně do klubů! Ať si tam rodiče zaplatí ono "rozpoznávání", starší členové už totiž hrajou ze zvyku a není co rozpoznávat :-) Tedy: Máš talent, malý Františku, teď záleží na tom, zda se chce tvoje maminka s tatínkem podílet na jeho dalším rozvoji. Ano? Tak tudy vede cesta (z klubu do placeného tréninkového centra). Ne? Tak to máš smůlu jako historicky mraky dětí, talentovaných v mnoha různých oborech. Je to drsné? Možná. Jenže je jen otázka času, kdy řadový člen příjde na to, že (stávajícím příspěvkovým systémem) jen prachsprostě sponzoruje šachové vzdělání budoucích profíků - tedy těch, co na šachu začnou vydělávat, pokud se na hru časem nevybodnou. Oddělme už proboha finančně od sebe řadové šachisty od těch, kteří si troufají navíc!! Chápu význam slova solidarita, ale v případě "šachových talentů" je to fakt volovina...

19.12.2008 23:24 | Autor neznámý

...se budete zlobit, že do toho začarovaného kruhu stále mlátím, jenže nemohu si pomoci! Mám firmu. Činnost té firmy má nějaký cíl a veškeré usilí směřuje k němu. Dovolte mi proto otázku: co my čeští šachisté vlastně chceme? Chceme mít českého mistra světa v šachu? Dobrá, v tom případě řekněme hlasitě všem členům svazu - nejen, že si zahrajete hru, kterou máte rádi, ale navíc podpoříte vzestup našince na šachový trůn! A bude Vás to stát tolik a tolik přátelé. Sazka neSazka. Jenže pak musí být zřetelně vidět, že nějaký našinec na ten trůn stoupá! Půjde o prestiž. Národní prestiž! A to bych bral. Pokud ovšem takové ambice (na světové prvenství) nemáme, tak se uskromněme a řekněme si: v první řadě je, aby náš řadový člen mohl často hrát v šachy! Organizujme mu tedy soutěže, zařiďme mu sportovní vyžití. Vždyť si nás za to platí! A řekněme pak členovi otevřeně - bude tě to stát tolik a tolik (pochopitelně jinou částku, než v případě nahoře). A když se budeš chtít zlepšovat milý člene, můžeš vstoupit sem - do placeného výukového střediska! Jako to maj chlapi v golfu. A zacvakáš navíc tolik a tolik, souhlas? Tak je to podle mého názoru férové. Nesmyslné fráze o "nutnosti podpory talentované mládeže" bez konkrétních výsledků v dobře fungující "firmě" neobstojí. Je to podobné, jako když draze zaplatíte svému zaměstnanci zkoušky z vysokotlakého sváření a on Vám za týden řekne, že u Vás končí. Mimochodem, kolik mládežnických talentů, zaplacených z peněz řadových členů za posledních deset let přineslo zpětně něco svazu?

19.12.2008 22:34 | Autor neznámý

Jindra Papay a Marek Vokáč: Pánové, netušil jsem to, ale je to mazec! Myslím, že bude celorepublikově fajn, když se někomu povede už jen chytit ten problém za správný konec. Natož najít řešení! Avšak nekažme si teď Vánoce, to jistě...

19.12.2008 19:02 | Autor neznámý

Pro pana Houšku - Prosím, pošlete mi adresu na emil.s@seznam.cz. I když francouzsky neumím ani slovo, kromě ž´tém samozřejmě. Mohu pak přejít na kanadskou listinu? To by se mi líbilo, ať už je předplatné jakékoli! Tady bych mohl hrát jako "cizinec"...

19.12.2008 16:44 | Autor neznámý

Nechci tvrdit, že souhlasím úplně se vším, co tu teď Jindra napsal, ale hodně se to tvrdé realitě blíží. Rozhodovací proces se tváří být demokratický, ale myšlení v mnohém a mnohých (VV a jeho komise nevyjímaje) je ještě silně socialistické. Tak co? - zpoplatníme ratingování všech mistrovských soutěží? Domyslíme dělbu péče o talentovanou mládež mezi republikové a krajská tréninková centra? A - nene, vánoce si budu kazit nejdřív příští týden. Ono to totiž není jen o financích, ale také o koncepčních otázkách = nemohu dělat něco, na co nemám. A já na to teď nemám chuť!

19.12.2008 08:30 | Autor neznámý

Přeji hezké ráno. Vždyť já to, co zde navrhujete, chci dávno :-D - ale já nejsem jediný ve výkonném výboru. Nejprve se zeptejte členů jednotlivých komisí - třeba KM - nemůže nic navyšovat, musíme se o mládež starat. Nemáš zaplacené členské příspěvky a hraješ turnaj na elo? Zaplať svazu za turnaj 100,- Kč ( za každý) nebo si zaplať členský příspěvek za 100,- Kč. A odpověď - to nemůžeme pořadatele zatížit, aby kontroloval zda hráč je na sjetině svazu... Jestli-si někdo myslí, že nevím, jak po malých částech dát do kupy velkou hromadu - mýlí se. Je lepší sehnat několik menších sumiček než shánět jednu velkou... Víte - z jedné strany členové brečí, že je chceme orvat z poslední koruny - z druhé strany by všechno chtěli zadarmo. Jako to, že se zeptají, co jim svaz dá za těch 10,- Kč za dospělého, které zůstanou na svazu. Oni to neví ??? Víte proč, protože služba je zadarmo - A odpověď? Ta zní: za každý turnaj, který se započítává na elo se platí 10,- Kč. A víte, že za oddílový přebor, okresní či krajský přebor, ať družstev či jednotlivců ( od mládeže po stařečky počínaje)nikdo nic neplatí. A někteří se nestydí ( jak upozorňoval administrátor Ela) sehrát 3-4 turnaje v oddíle se stejnými hráči a nazvat to oddílovým přeborem A, B, C a poslední pro jistotu okresním :-D - upozorňuji - to dělají kvůli hloupé desetikoruně...Mládež nechá na svazu 1 Kč , která v případě nápadu rychlé registrace, kdy honem je nutno mládežníka zaregistrovat nás stojí daleko více na poplatcích za transakce přes banku či poštu( a že těch plateb je nemálo) :-D . Takže otázka je opravdu opět nerelevantní - zbytek jde na kraje a tam se má člen ptát - co mě za to ten kraj dal ( peníze jsou k němu blíž a může si je lépe kontrolovat) - a propo - tohle ode mne slyší každou konferenci delegáti. V loňském roce - všichni si vybojovali (jak se tu někde uvádí) navýšení odměn ( ať rozhodčí, ať trenéři), ale když jsem chtěl vědět, kde na to vezmeme, jaké poplatky navýšíme-ejhle-delegáti ohluchli a odpověď - "sme si Vás tam zvolili, tak shánějte :-D, ale my Vám navýšit poplatky v ekonomické směrnici nepovolíme kraje by na to neměly" - Výsledek? - Rodiče zaplatí na stejný počet hodin víc, protože svaz je zavázán finančním objemem na trenéry a z toho vycházel počet hodin. Takže : když tam mám 10 tis. a hodina je za 200 - bude trénink 50 hodin. Když se odměna navýší na 250 - tak hádejte co se stane - poklesne objem trénovaných hodin na 40 hodin - bingo - uhádli jste :-D - a když rodič bude chtít těch zbylých 10 hodin ?? Tak si je kompletně zaplať - svaz na to nemá. Víte, v šachovém svazu je demokracie :-D - poplatky schvaluje konference (je jen pár výjimek, kde to může schválit VV). Pokud jsou návrhy na zvýšení různých poplatků - souhlas. Ale to musí zvednout pro to ruku alespoň 30 delegátů z těch 60! Je zajímavé ( po mých letitých zkušenostech), že když delegáti jezdili za své, občas jsme se modlili, aby jich přijelo alespoň těch 30 pro usnášeníschopnost. Tehdá jsem navrhl, že delegátům svaz zaplatí cestu i stravu - ejhle - od té doby na konferencích je účast minimálně 90% - a teď pozor - kontrolní otázka - z čeho je to zaplaceno??? Z té 10,- Kč? - Jistěééé....bohužel to dostanou jen delegáti :-D - a co člen? Vždyť to dostane zpět přes své delegáty, kteří hájí jeho zájmy :-). Je třeba si přečíst stanovy: nejvyšším orgánem je konference, VV, komise atd. Konference - nejprve by měli být schůze oddílů, nominace na krajskou konferenci podle podmínek kraje - z krajské konference delegáti na svazou podle schválených podmínek... Rozpočet předkládá VV podle odhadu a schvaluje jej konference. První 2 měsíce je rozpočtové provizorium atd.... Jestli-že je VV zavázán udělat vyrovnaný rozpočet, udělá jej - odhadne příjmy ( jest-li mi někdo řekne, že se dají odhadnout sponzorské příjmy, abych dorovnal ztrátu - lze to udělat, ale je to na vodě...) pak se proti tomu dají náklady z jednotlivých komisí (režijní náklady svazu jsou již dlouho neměné, spíše klesají - jediné co se upravuje je mzda zaměstnanců) a začne se hádat na VV co se kde očeše a komu se co sebere, aby rozpočet byl vyrovnaný. A probíhá stejný proces jako tady na těchto stránkách. Pak se to předloží konferenci, která řekne - jo Vy jste se zavázali, že tolik a tolik peněz dáte na kraje a teď je nedáte??? Ne - přidejte to tam. A pokračování - kde se ušetří? Nikde ...hmmm ... Má svaz rezervu?? Ano má - no tak se to vezme z rezervy - na co tam je!!! A samozřejmě opět dostane VV úkol, že rozpočet se musí udělat vyrovnaný a najít řešení ... A kolečko se opakuje... Přeji příjemný den...:-D

19.12.2008 07:47 | Autor neznámý

emils: mohu (zejmena pokud dobre ovladate quebeckou francouzstinu), ale chci si byt jisty ze si rozumime - moje poznamka nebyla o tom ze bych se radoval ze zahrnuti predplatneho ve clenskych prispevcich, ale o tom ze je tam zahrnuto prakticky jen toto (neprosazuji to, ale povazuji to za zajimave) apac, Petr Jaksa: nevim jaky to ma kvantitativni dopad ale jinak ano, v Severni Americe je to skutecne tak: neclenove ("cerni pasazeri") podle me zkusenosti plati (casto) vyssi startovne (ve vikendovem turnaji rekneme o 25-33 procent rocniho clenskeho prispevku)

18.12.2008 22:53 | Autor neznámý

Apač: mám taky nepotvrzené zprávy, že jinde se s tím nese*ou. A to včetně mládeže. Chceš hrát? Zaplať a dostaneš možnost!

18.12.2008 22:49 | Autor neznámý

Slyšel jsem, že americký svaz, který má výši ročních příspěvků tuším kolem 35USD, nenechá hrát turnaj v USA nikoho, aniž by zaplatil tyto členské příspěvky, vůbec jí nezajímá, že je členem v jiné zemi. Zdarma mají členství pouze GM. Turnaj s nečlenem prostě nezapočte na ELO. Můžete to zkusit taky - zkásněte každý rok všechny ty Rusy a Němce, co tu v létě hrají, a budete mít hned o dost víc.

18.12.2008 22:48 | Autor neznámý

Re: Jindra Papay a Zdeněk Janda - chlapi, já nechci nic víc, než s tím nějak pomoct! Můj problém je, zatím, nedostatek informací a Vašich zkušeností. Vidím to jedině tak: dát příčetné a chladné hlavy dohromady. Teda hlavy, co chtěj řešit a najít východisko - aneb jak praví staré moudro: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody :-) Takže vlastně nic nového pod sluncem a to je důvod, proč s tím teď máknout!

18.12.2008 21:13 | Autor neznámý

Mezi různými dotazy k neproplacení některých nákladů jsem opět nahlédl na novoborský server. Neustále omýlaný pocit, že žádáme nějakého člena o jednu jedinou korunu navíc, aniž ví za co - je zcela, jak se někdy říká, "mimo mísu". Dokud šachový svaz měl příjem ze Sazky, žádného člena nezajímalo, kam peníze jdou a za co se utrácí. Přitom - dokud byl příjem vyšší - mi bylo vyčítáno, proč šetříme a všechny peníze někam nerozházíme - vždyť mládež potřebuje, STK může přidat do soutěží a reprezentanti - vždyť jak mohou za tu almužnu reprezentovat. Jenže - já (hajzlík) ne - on nechtěl a "furt schovával peníze do štrosoku"! Hmmm - náklady jsou již téměř celých 5 let na konstantní výši. Ale co nám pokleslo(???) - příjem - a to příjem ze SAZKY. A najednou jsou radilové okolo nás a říkají, kde šetřit. Svaz nechce korunu navíc. Jen chce peníze na zajištění stále stejných akcí... Přečetl jsem si povídání Oliny Sikorové. Ano, jde shánět peníze - ale pokud je člověk normálně v práci - těžko bude shánět finance ve velkém, studovat granty a peníze shánět okolo sebe- možná řeknu jednu kacířskou věc - když každý místo radění řekne a dá echo na svaz, kde v kterém grantu je možnost získat finance navíc, udělá víc, než když bude radit, že se peníze dají sehnat... Už jednou jsem napsal - nejprve se člověk stará o svou kapsu ( nebo snad ti co tady píšou myslí na blaho národa??? :-D). Pak o tu nejbližší a tak dále... Pesimusmus Voka je na místě, ale kdybychom byli všichni pesimisti, tak už svaz a šachy neexistují :-D. Příjemný večer.... P.S. Ohledně zahraničí a časopisu - kdo z Vás by chtěl platit ročně 1000 Kč s tím, že by mu do schránky zdarma ( no ono to není zdarma) chodil časopis Šachinfo a Čs.šach? No a když jsem to navrhl před 6 lety, tak mi bylo řečeno, že jsem "blázen". A při tom by to vše bylo ufinancovatelné a ještě by na tom svaz vydělal :-D...

18.12.2008 20:42 | Autor neznámý

re Jakša-vím,myslíte to dobře.Ale nikdo z VV se k této "diskuzi" již nevyjádří.Není proč,zcela chápu.Obdivuji zcela Sisyfovskou práci(zcela zbytečnou) Jindry Papaye,když se snažil vysvětlit problematiku hospodaření Svazu.Byla to diskuze s hluchými (jestli jste si všimli,že na stránkách Jihomoravského kraje ,ale tady, na žádný článek Papaye nikdo nereagoval,nanejvýše ihned odvedl pozornost někam jinam,vůbec ne k námitce či vysvětlení Jindry) ,a nikdo již na úroveň těchto anonymů nebude ochoten sestoupit.To jen zde tito anonymové (co si nevidí dál jak špičku svého nosu) se snaží se realizovat svůj egocentrismus,na který nikdo z rozumných lidí nebude reagovat,je to úplně zbytečná práce.Znova re Petr Jakša-ono se ví,kudy kam,ono chce to mít lidi okolo,co dovedou těm předkládaným materiálům ochotni naslouchat.Možná v zahraničí na ty inteligentní lidi mají větší štěstí,než my tady (moje poznámka nesměruje proti lidem,co jsou ochotni pod svůj příspěvek se podepsat !!).Vím,moje poznámka vyvolá hněvivou reakci,nevadí,kašlu na to.Uvidíme na Konferenci..Jen doufám,že tam bude věkový průměr více jak 60 let.To bych si připadal,jak na schůzi seniorů v domově důchodců :-).

18.12.2008 18:02 | Autor neznámý

George: Diskuse o ničem? Možná už ano, protože téma článku zde se prakticky překrývá s tématem "Budeme platit 100,- Kč...", ke kterému se diskutovalo mohutně (leč zřejmě bezvýsledně) a já to bohužel zjistil až dnes, takže se omlouvám za příspěvek s "rohlíkem", protože jsem nevědomky opakoval již vyslovené. Nicméně si dovolím navrhnout - co se poohlédnout za hranice České kotliny, jak to dělají jinde? Kupříkladu v Německu, nebo v Polsku. Někam, kde zkrátka nepláčou. Jaká je tam organizační struktura šachových svazů a příspěvkový systém? Víme to někdo? Možná by VV ŠSČR stálo za zvážení, zda dobře nezainvestovat třeba i několik tisíc do podrobné analýzy stavu věcí tam, kde systém funguje. Pak se dá zjistit, čím to je, že nám ne a jim jo. A přijmout příslušná opatření, pokud je to možné. V mnoha branžích je tohle zcela běžný postup, když se neví kudy kam...

18.12.2008 16:14 | Autor neznámý

Otázka pro p. HOUŠKU - Můžete, mi prosím, sdělit, o jaký zahraniční časopis se jedná? Když tak pozoruju dění, hned si ho předplatím také! Díky. emil.s@seznam.cz

18.12.2008 15:41 | Autor neznámý

Omlouvám se hráčům stolního fotbalu, jejichž zájmové zápolení jsem si na těchto stránkách již poněkolikáte vzal do úst...

18.12.2008 15:40 | Autor neznámý

Nu, dle očekávání, diskuse o ničem. Krásně to vyjádřil p. Marcel Bednář, platí svazu a neví, co za to má... Souhlasím. Naprosto souhlasím. 95% šachistů z placení příspěvků nemá nic. Teda kromě organizace různých soutěží, ale bez toho se taky obejdeme. Bez reprezentace, bez podpory mládeže, ano, bez toho se také obejdeme. Bez různých funkcionářů, kteří téměř zadarmo někde jezdí, scházejí se, něco řeší a nevyřeší nic, ano i bez těchto se obejdeme. A proto se vracím ke svému příspěvku pod "stokorunou mládeže", chceme být kroužky stolního fotbálku, nebo jsme sportem, máme svoji organizační strukturu, svou reprezentaci a talenty o které se staráme! Samozřejmě, chceme sponzory, aniž dáme korunu na zviditelnění, chceme dotace každemu poslednímu kroužku mládeže a nedáme ani korunu, toužíme po úspěšné reprezentaci, ale na soustředění nepřispěme ani korunu... Pardón, no zhlediska příjmů svazu, očesaném o příspěvky krajům, my skutečně nic neplatíme. co nás tedy čeká v nejbližší době? No, doufám, že to nebude organizace, reprezentace a struktura soutěží stolního fotbálku... Doufám a věřím, ve zdravý rozum...

18.12.2008 00:51 | Autor neznámý

Pro webmastera: nejde prosim zaridit aby po odeslani prispevku nezmizelo deleni na odstavce?

18.12.2008 00:49 | Autor neznámý

Vaham zda do diskuze prispet vzhledem ke schizofrenni situaci kdy na jednu stranu jsem jako sachovy fanousek ochoten (a mohu si to formou vyssich prispevku rekneme dovolit) podporit "bohulibe" aktivity organizovane svazem, na druhe strane mi vadi soustavne predstavy nekterych lidi ze kdyz mne pozadaji o me penize (treba o jedinou korunu a na cokoliv, pouze na zaklade argumentu "ze mne to nezruinuje") tak je "hanebne" tu korunu poslusne neodevzdat. Neni. Mam 3 poznamky. (1) Pro me amaterske oko prekvapive vysoka cast vydaju rozpoctu (40-45% ve verzi neobsahujici pro tento ucel matouci prispevky na kraj) jsou "nesachove" polozky jako mzdy, pojisteni, odmeny, najmy, cestovne, opravy, telefon. Je to procento u srovnatelnych organizaci bezne? Nic tim nenaznacuji, jen se ptam. (2) Jestli neni nic co jsem nepochopil tak vydaje na zahranicni reprezentaci (predevsim mladeznickou, vcetne treneru a souvisejicich soustredeni) jsou zretelne vyssi nez prispevek od MSMT ktery na vysledcich reprezentace zavisi. Pokud jde o mne tak v poradku, v rozumne mire (!) jsem ochoten se prostrednictvim svych prispevku na kryti teto ztraty podilet, ale je dobre nesklouznout k domence ze financovani sachoveho svazu zavisi zcasti na reprezentaci (jde o to ze kvuli stalemu rozebirani politiky MSMT jsem si to az do precteni rozpoctu myslel!) – je to presne naopak. (3) Nerad to pisu, ale kvalita sluzeb poskytovanych radovym clenum za zminenych 45% rozpoctu je casto sporna. Jsem nyni docasne clenem (uz druheho) zahranicniho sachoveho svazu: stal jsem se jim na 365 dni (nikoliv tedy od 1.1.) zaplacenim pispevku (vlastne predplatneho zdejsiho sachoveho casopisu, nic vic) minuty pred zakladnim kolem mistrovstvi jednotlivcu, zjistovat zda jsem clenem nejakeho klubu nikoho ani nenapadlo, vzdy v pondeli po turnaji vyjde aktualizovany lokalni rating, ceska praxe ze nejpozdeji na konci listopadu musim byt aktivnim hracem abych v breznu nasledujiciho roku mohl nastoupit v soutezi druzstev (!) by pusobila jako myslenka z Marsu.

17.12.2008 22:51 | Autor neznámý

Opravuji: nejen 4 příspěvky do sebe zapadají. Marek Vokáč dobře rozstřelil, názor paní Olgy Sikorové je zralý na to kandidovat ji do VV ŠSČR (omluvenkou budiž Janička :-)) takže - na tahu je funkcionář!

17.12.2008 22:47 | Autor neznámý

Imouse: bobříka mlčení si nedávejte! Váš názor bezvýhradně podepisuju. Koneckonců, poslední 4 příspěvky do sebe zapadají, jak střípky kaleidoskopu. Kromě Jamese, ten se chce prát :-))

17.12.2008 22:40 | Autor neznámý

to Tom: ale já vůbec nejsem vzteklý a dokonce apriori nejsem ani proti zvýšení příspěvků, já klidně zvednu ruku pro 200, ale to přeci nemůže být samoúčelné, Svaz musí jasnou vizi co a jak dál, na co chce vybrat prostředky a jak je využije - vždyť ta nekoncepčnost bije do očí! Ty dva důvody mi tedy nestačí a že tím svaz chce zalepit nějakou díru taky ne. Svaz vybírá příspěvky ne daně, možná že někteří v tom rozdíl nevidí, já jo. Hlavní činnost - soutěže, zápočty ela žádné zvýšení nákladů nevyžadují. Náklady na mládež jsou jasné a pro toho kdo sleduje činnost KM i průhledné (ale musí se studovat víc než jen samotný rozpočet), ale ani tam žádné navýšení nevidím. Zbývají náklady na reprezentaci+vrcholné soutěže a režie svazu, a tam transparentnost prostě nevidím - až mi někdo vysvětlí ta 6-ti místná "nutná" čísla - ruka mi vystřelí nahoru sama... Tečka, už jsem se napsal na můj vkus až moc, dám si bobříka mlčení...

17.12.2008 22:38 | Autor neznámý

Marcel Bednář: přesně tak. Ale vždyť to tam píšu!! James (Bond): srandičky, srandičky :-) Po čuni od svazu asi nee. A od Bonda (?), přeci jen nejsme všici šachisti jen usedlí starci... :-))) Nicméně otázka "KDYŽ 300,- Kč, TAK CO ZA TO?" je na místě a naprosto legitimní. Teď je na tahu funkcionář, tak ho nerušme. Jako při partii!

17.12.2008 22:19 | Autor neznámý

Dostaneš po čuni :-)

17.12.2008 22:03 | Autor neznámý

Není podstatné, kolik se má platit, ale to, co za tu částku od svazu dostanu zpět. Je chybou počítat, kolik budu platit na svaz denně v průměru. Když jdu do obchodu a mám 3,- Kč, dostanu rohlík. Když dám na svaz každý den 3,-Kč, co dostanu?

17.12.2008 18:58 | Autor neznámý

Předpokládejme pro jednoduchost, že roční příspěvek člena ŠSČR činí 365,- Kč. Je to moc? A to jako i pro důchodce? Ale pro děti snad ne! Ale ano!! Je to totiž přesně korunka denně a tento "obnos" skutečně nezruinuje ani výdělečně činného, ani výdělečně nečinného a ani mládež! Z tohoto důvodu považuji debatu o výši příspěvku skutečně za pouhé "handrkování o stovku", jak píše níže velmistr Marek Vokáč. Můj návrh je: JEDNOTNÝ ROČNÍ PŔÍSPĚVEK např. ve výši 300,- Kč. Jiná věc je, co nám za ty peníze šachový svaz nabídne. A tady bych rád slyšel jasné a zřetelné odůvodnění od některého z funkcionářů VV. V praxi však náš milý člen ročně vysolí obvykle víc, protože i kluby nastavují dlaň, aby oprášily svoji kasičku. Dobrá, i kdyby měl být celkový roční členský příspěvek řekněme "závratných" 1000,- Kč, tak to dělá 2,80 Kč denně, což je rohlík, nebo tak něco. Ale zase - dám si radši rohlík navíc, nebo jej rád vyměním za příjemné chvíle u černobílých polí, které mi zajistil svaz a klub? Mám však za to, že ve financování šachu existuje skutečný problém, a ten se jmenuje vedlejší výdaje z rodinného rozpočtu na účast talentovaného dítka ve všech možných mládežnických soutěžích po republice. Doprava, ubytování, stravování atd. Ale hrát se prostě musí. Tam vidím já osobně limitující faktor a potenciální problém...

17.12.2008 17:59 | Autor neznámý

-> lmouse My jsme už vzeklí a nečteme se. Příspěvky se musí zvýšit, protože Svaz nemá peníze a nebude je mít. Zárověň je pravda, že 1) 100 Kč nikoho nezabije 2) Všechno se zdražuje. Nejsem advokátem pana Sejkory. Pokud se Vám pan Sejkora nelíbí, navrhněte jiného kandidáta s lepším programem. Chci říci: jsem podprůměrný šachista; odmítám dělení na MY a ONI, protože přece jen, jsem taky šachista; s čím na tu konferenci dorazíte Vy?

17.12.2008 17:03 | Autor neznámý

to George: a kde jsi proboha vyčetl že se příspěvky MUSEJÍ zvýšit? Já teda z toho vyčetl lecos, ale tohle teda ne. Zatím v diskuzi zazněli 2 opravdu zásadní argumenty pro zvýšení: 1.) 100 Kč NIKOHO nezabije! a 2.) VŠECHNO se zdražuje! Z materiálu pana Sejkory je nejzajímavější závěr, jenže on tam všude má BUDE, proč? Kdy, když ne teď?! Proč nepřijde zkusme to a to, navrhuju to a to, bude nás to stát konkrétně tolik... Asi tomu nerozumím, ale jsem fakt zvědav s čím k nám na tu krajskou konferencí někdo VV dorazí...

17.12.2008 12:36 | Autor neznámý

Nestačím se divit. U článku o mládežnických příspěvcích jsme diskutovali, no spíše čeřili vodu, uváděli argumenty pro zvýšení, a především proti zvýšení a... Od včerejšího rána zde máme konkrétní návrhy s konkrétními částkami a najednou klid po pěšině!!! Tyto konkrétní návrhy jasně ukazují neudržitelnost současného stavu hospodaření. Přestože můžeme přehazovat desetitisícové položky z hromádky na hromádku, nic se nemění na tom, že se příspěvky MUSEJÍ ZVÝŠIT! Děkuji panu Papayovi za příspěvky k hospodaření u předešlých článků a p. Sejkorovi za aktuální návrhy. Těším se na návrhy přispěvatelů...

16.12.2008 15:10 | Autor neznámý

Na chess.cz jsou konečně k nahlédnutí i všechny 3 navrhované varianty rozpočtů - http://www.chess.cz/www/informace/konference.html.

16.12.2008 11:37 | Autor neznámý

Dobrý den.Letmo sleduji diskusi o fungování svazu a příspěvcích a chtěla bych také napsat pár poznámek. Téma je rozsáhlé, ale zkusím to v bodech, dokud Janička (7m) spinká: 1) považuji za vhodné oddělit příspěvky ŠSČR od příspěvků krajům, protože jinak většina členů nikdy nezaregistruje informaci, jak velké procento částky se jim vrací zpět na kraje 2)Jsem pro zvýšení členských příspěvků ve všech kategoriích. Považuji za hanebné diskutovat o tom, jestli má dítě zaplatit 10 nebo 20 korun. V této zemi částka např. 100Kč ročně NIKOHO nezrujnuje. Pracovala jsem s nízkopříjmovými skupinami obyvatel 10 let, proto si dovolím to tvrdit celkem důrazně. Zároveň by měly být jasně vymezeny skupiny osob, které budou mít nějaké slevy. Souhlasím s dříve prezentovaným názorem, že není možné do "nevýdělečně činné" skupiny zařazovat např. nezaměstnané. Osobně jsem několik let posílala příspěvky za Třinec a ani mě to nenapadlo. Nižší příspěvky si podle mě zaslouží žáci (cca 1/4 plné částky), studenti denního studia čehokoli + senioři 60+ (cca 1/2). Ostatní mají platit plné příspěvky. Za to bych ovšem být delegátem velmi pilně hlídala, na co jsou v rozpočtu svazu peníze použity. 3) Na konference všech typů by měly jezdit kompetentní osoby vlastnící zdravý rozum. Tento požadavek je složitý a sama nevím, jak ho docílit. 4) Za nutné považuji využít plně možností grantů z veřejných zdrojů českých i evropských. V těchto věcech myslím značně pokulháváme a z práce ve veřejné správě vím, že subjekty často získaly peníze i na celkem "běžné" věci. Z hlediska evropsých peněz je období 2007-2013 rozhodně nejvýhodnější. Otázka je, kolik peněz lze získat na centrální úrovni. Tipuji, že na nejnižší úrovni to bude podstatně snazší, zvláště v příhraničních regionech. A je tedy na svazu, jak podpořit získání těchto peněz a tím ušetřit něco ze svazových. 5) Snaha o získání sponzorských peněz je podle mě nutností, pouze z příspěvků se dlouhodobě solidně vyžít nedá, ani to neumožní žádný rozvoj. Avšak svaz k tomu nesmí přistupovat způsobem, jaký dlouhodobě prezentuje (a jaký se ozývá i z příspěvků p. Papaye) - tedy že to nejde. Pokud si na svazu toto myslí všichni, pak skutečně nikdy nic neseženou. Nikdo neříká že je to jednoduché, zvláště nyní, v době hysterie z mediálně nafouknuté krize. Prostě je třeba se jen o to víc snažit. Využít všechny prostředky, od dokonale zvládnuté prezentace toho, co by případnému sponzorovi mohlo poskytnutí peněz právě šachistům přinést, přes využití kontaktů (např. p. Němce), po oslovení vhodného kandidáta, který by byl schopen s tím něco udělat. Byl např. p. Matocha někdy takto osloven? Když jeho úspěšnost (je jedno, jakými kontakty dosažená) je zjevná? Pokud bude vybrán vhodný kandidát, řádně se připraví a osloví velké množství firem a institucí s žádostmi, všude jej odmítnou, pak můžeme všichni dohromady brečet, jak nám nikdo nic nedá. Dřív ne. Uff, to je zhruba vše, co jsem měla na mysli v souvislosti s nastoleným tématem. Další diskuzi z mé strany nemohu zaručit, až podle času, ale vaše názory mě samozřejmě zajímat budou. Na závěr: jsem plně pro registraci i za cenu odstranění některých výhod anonymity. Myslím, že nevýhody převažují a pokud vím o tom, že mě znalost nositele nějakého názoru ovlivňuje, pak s tím mohu bojovat. Těším se na další podepsané příspěvky. S úctou Olga Sikorová

16.12.2008 10:19 | Autor neznámý

Zdravíčko. Já ještě uvážím, jestli si chci kazit vánoce rozpočtem ŠS. Diskuse (handrkování o stovku) se ale možná přesune sem, tak k ní dám základ.**a) co je ta grantová politika? Má to nějaký reálný obsah? Já už kdysi jeden grant pro šachy zkoušel získat - v Praze, na mládež, a v celkem příznivé politické situaci = přesto bez šancí. **b) manažer - jsem skeptikus, není takového lidu. **c) lobbing - áááno, výborně = myš, která řvala. Jako lobbing mi připadají výše uvedené statistiky, jako by pocházely od Sazky či ČSTV, a těmto institucím už léta moc nedůvěřuji. **d) uspořádat světově významnou akci mi přijde stejně megalomanské jako snaha jednoho horolezce uspořádat v Praze Olympiádu. A nesmyslné, pokud se zamyslíte nad poměrem příjmy/výdaje. **Nechci být univerzálně negativistický, ale nebylo by lepší držet se jen tvrdé reality, jakkoliv vypadá hodně temně? Mimochodem, jak pravděpodobné je, že se šachy dostanou výsledkově do TOP 50? Snad už to někdo na svazu počítal, postačí mi hrubý odhad v procentech.**Přeji hezký optimistický den.