Ako ste oznámkovali vedenie Slovenského šachového zväzu 2015/2016

22.05.2016 07:03 | Uživatelské zprávy

Vyhodnotenie odpovedí anonymného dotazníka, vaše známky, návrhy a pripomienky k vedeniu SŠZ.

O prieskume

Počas prvých dvoch májových týždňov ste sa mohli zapojiť do celoslovenského, anonymného dotazníka, v ktorom ste hodnotili súčasné vedenie Slovenského šachového zväzu.

Tento verejný prieskum bol robený vždy pred konferenciou, najvyšším orgánom zväzu, v rokoch 2012, 2015 ako aj 2016. Pre lepšie porovnanie sú otázky vždy rovnaké a okrem otvorených otázok majú respondenti možnosť hodnotiť činnosť výkonného výboru (VV) ako aj jednotlivých členov VV známkou 1-5, ako v škole.

 Pri hodnoteniach známok je konečná známka vypočítaná váženým priemerom a z otvorených odpovedí sú vybrané vyjadrenia, pri ktorých bola najvyššia zhoda alebo podobnosť uvedená respondentmi.

Do prieskumu sa celkovo zapojilo 102 respondentov, čo napriek krátkemu času predstavuje dokonca o jedného respondenta viac ako v roku 2015 (101) a o štyridsaťtri menej ako v roku 2012 (145).

Demografické údaje

Zastúpenie mužov a žien v dotazníku je doslova totožné s predchádzajúcimi obdobiami. Nie je prekvapujúce, že výrazne väčšie zastúpenie majú muži, nakoľko aj členskú základňu tvorí prevaha mužov.

Vekové zastúpenie respondentov je taktiež približne rovnaké ako v minulosti, drobný nárast možno badať vo vekovej skupine 61+, čo svedčí, že už aj starší ľudia aktívne využívajú internet, na ktorom bol tento dotazník.

Napriek tomu, že odkaz na dotazník bol zverejnený aj na portáli nss.cz, pomer respondentov zo Slovenska predstavuje ako v minulosti 95%tné zastúpenie.


Hodnotenie práce výkonného výboru

Prácu súčasného vedenia za rok 2015-2016 oproti predchádzajúcemu vedeniu 2012-2015, označila štvrtina ako posun k lepšiemu, štvrtina neregistruje žiaden posun a až polovica vníma prácu súčasného vedenia ako posun k horšiemu. 

Tomu v podstate nasvedčuje aj celková známka 3,8, teda dostatočný.

Nasledovali otvorené otázky, na ktoré ste odpovedali nasledovne:

Najväčšie pochybenia: vykonštruovanie kauzy "Vrba", nekomunikácia so šachovou verejnosťou a cenzurovanie diskusného fóra.

Najzáslužnejšia práca: rozbehnutie Slovakia Tour, zriadenie pružného sekretariátu, podpora mládeže.

Čomu venovať menej úsilia: CIS alebo MDH - určiť prioritu, vytváraniu konfliktov a ohováraniu.

Potenciál pre rozvoj: podpora talentovanej mládeže, transformácia GPX hráčov za členov SŠZ.


Hodnotenie členov Výkonného Výboru

Prezident František Jablonický

Pozitíva: prítomný na šachových turnajoch, oslovovanie firiem - možnosť sponzorstva, zabezpečenie kvalitného sekretariátu

Negatíva: slabý manažér, žiadna komunikácia s verejnosťou, náchylnosť ku konfliktom

Celková známka: 3,9 dostatočný

Viceprezident Karol Pekár

Pozitíva: skvelá práca na ratingovaní

Negatíva: funkcionárči s každým

Celková známka: 2,3 chválitebný


Zdenek Gregor

Pozitíva: odbornosť v práci organizácie mládežníckych podujatí

Negatíva: bojí sa inovácie Dorasteneckej Ligy

Celková známka: 3,1 dobrý


Juraj Petényi

Pozitíva: rozbehnutie myšlienky Slovakia Tour

Negatíva: bez ďalšej agendy okrem Slovakia Tour

Celková známka: 3,7 dostatočný


Peter Paleček

Pozitíva: koncepcia v trénovaní detí/reprezentácie, zdokonalenie konceptu akadémií

Negatíva: slabšia štábna kultúra zverejňovaných dokumentov

Celková známka: 2,4 chválitebný


Rastislav Diviak

Pozitíva: výborná podpora GPX, kvalitný rozhodca

Negatíva: konzervatívny prístup, súhlasil ísť do funkcie s tým, za koho nekandidoval

Celková známka: 2,8 dobrý


Alexander Riabov

Pozitíva: snaha dostať šach do celoštátnych médií

Negatíva: nevenovanie sa právnej agende, zneužívanie moci vo svoj prospech, nedoriešený sľubovaný Transparentný balíček

Celková známka: 4,1 dostatočný


Igor Poláčik (vzdal sa funkcie)

Pozitíva: odbornosť v riadení ŠTK/Extraligy

Negatíva: veľa funkcií = vyhorený

Celková známka: 2,4


Cyril Cehelský

Pozitíva: N/a nehodnotený

Negatíva: N/a nehodnotený

Celková známka: 4,0 dostatočný


Vaše návrhy smerovania zväzu a funkcionárov

Aké najväčšie výzvy stoja pred súčasným/novým vedením/čo by ste očakávali od vedenia?

V návrhoch, čo by ste očakávali od vedenia ste označili najčastejšie tieto témy: zhodnotiť CIS / MDH - navhrnúť ďalšie smerovanie, podporovať reprezentáciu/mládež, dotiahnuť sľuby z predvolebného programu prezidenta, využiť možnosti nového zákona o športe, venovať sa ženskému šachu, spraviť audit SŠZ, zlepšiť komunikáciu s členskou základňou, dokončiť Transparentný balíček a viac koncepčnej a tvorivej práce.

Navrhnite, koho by ste si vedeli predstaviť v novom vedení SŠZ (v druhom stĺpci je uvedený návrh funkcie, v treťom počet vašich hlasov):                                                                                                                                      

Marek Zelnický prezident 11
Peter Paleček
Michal Vrba
Eva Repková prezidentka 5
Rastislav Diviak prezident 5
Karol Pekár prezident 5
Milan Maroš
Petrik Nemergut
Imrich Jurčišin  ŠTK 4
Zdenek Gregor
Miroslav Roháček
Stanislav Vlček
František Jablonický prezident  2
Ľubomír Chripko
Martin Huba prezident 2
Ladislav Šipeky
Dušan Cuker
Tomáš Krak
Rudolf Diviak prezident 1
Peter Falťan
Anton Geffert
Alexander Riabov
Ján Markoš
Mariana Aľušiková
Tomáš Petrík
Ivan Syrový
Vladimír Šošovička
Martin Sklár

Viacero z vás nenavrhlo žiadne mená, ale sa vyjadrilo unblock pre pokračovanie súčasného vedenia (nakoľko sú vo funkcii iba rok) resp. pre kompletné vymenenie súčasného vedenia:

Zmena súčasného vedenia 6
Pokračovanie súčasného vedenia 4

Čo sa nezmestilo do vyhodnotenia

V tejto časti by som rád dal do pozornosti pár postrehov respondentov, ktoré sú dovysvetľujúce k celkovému hodnoteniu alebo ich bolo ťažko niekde zaradiť, ale podľa môjho názoru stoja za zmienku.

Cyril Cehelský nemal žiadne "hodnotenie". Skoro všetci respondenti uviedli či už pri pozitívach alebo negatívach slovne "nič", alebo že pána Cehelského nepoznajú a nevedia, čo robí a akým je prínosom pre vedenie.

Z uvedenej agendy vo voľbách do VV by mal mať na starosti komunikáciu s Ministerstvom školstva.

Pri Alexandrovi Riabovovi väčšina respondentov (aj tí, čo kladne hodnotili jeho prácu) navrhovala, aby svoju prácu vykonával mimo funkcie vo VV. Väčšina tiež poukazovala na jeho alkoholické prehrešky.

Podobný návrh mali respondenti aj pri Jurajovi Petényim a Cyrilovi Cehelskom, či pre výkon svojej agendy je nevyhnutná ich rozhodovacia funkcia vo VV.

Dovolím si zverejniť aj jeden názor v plnom znení, ktorý si myslím dlhodobo odzrkadľuje vzťah vedenia SŠZ a funkcionárov klubov Slovenska:

"Vedenie ako také, jeho činnosť alebo nečinnosť, je odo mňa funkcionára najnižšej piatej ligy neskutočne vzdialená. Okrem toho, že zväz existuje a ligy sa hrajú nemám čo hodnotiť. Chýba mi motivácia niečo navrhovať a niečo presadzovať."

Záver

Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do prieskumu. Verím, že ich postrehy a návrhy budú pre vedenie Slovenského šachového zväzu inšpiráciou, čo je možné zlepšovať, alebo ktorým oblastiam sa venovať.

Pre porovnanie predchádzajúcich výsledkov uvádzam nižšie linky:

Hodnotenie vedenia SŠZ 2015 Časť 1 Časť 2

Hodnotenie vedenia SŠZ 2012 Časť 1 Časť 2

PS. Bohužiaľ, článok o zapojení sa do dotazníka na hlavnej stránke Slovenského šachového zväzu bez upozornenia či vysvetlenia zmizol. Preto som sa rozhodol výsledky zverejniť na portáli nss.cz, ktorý je dostatočne známy aj pre slovenských šachistov.

1x 6294x Michal Vrba
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat
LuboChess

Je smutné, že cenzori zo súčasného vedenia SŠZ neumožnili zverejniť anketu na stránke chess.sk, dúfam že si vezmu z názorov Vox populi, vox Dei ponaučenie.

+0 /-0 | 22.05.2016 12:47