Rozhodnutie ŠTK SŠZ o postupe pri ukončení rozohraných súťaží riadených VV SŠZ

27.03.2020 07:27

Slovenský šachový svaz vyjadruje záujem o odohratie všetkých neodohraných stretnutí ECo-C extraligy (kolo 9 – 11) a 1.líg skupina Západ a Východ (kolo 10 a 11) Ako prvý konečný termín vhodný pre ukončenie súťaží stanovuje 30. jún 2020

Výrok:

1.Športovo-technická komisia Slovenského šachového zväzu (ďalej len ŠTK SŠZ) ako riadiaci orgán majstrovských súťaží družstiev na základe  opatrení Vlády SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a ostatných autorít v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID – 19 a v záujme zabezpečenia integrity športu

a)      vyjadruje záujem o odohratie všetkých neodohraných stretnutí ECo-C extraligy (kolo 9 – 11) a 1.líg skupina Západ a Východ (kolo 10 a 11)

b)      ako prvý konečný termín vhodný pre ukončenie súťaží stanovuje 30. jún 2020 

c)      poveruje riaditeľa ECo-C extraligy komunikovať s organizátormi záverečného trojkola plánovaného na 24. až 26.apríla 2020 v Tatranských Matliaroch s cieľom preveriť možný termín v tomto mieste tak, aby sa splnil zámer v bode 1b

d)      poveruje predsedu ŠTK SŠZ a riaditeľov 1.líg stanovením termínu záverečného dvojkola 1.líg tak, aby sa splnil zámer v bode 1b

e)      odporúča analogický postup riadiacim orgánom súťaží v kompetencii Krajských šachových zväzov

f)       bude rešpektovať výsledky a vyplývajúce práva postupu z krajských súťaží aj prípade, že tieto súťaže budú predčasne ukončené so stanovením poradia.

 2.V prípade, že v takto stanovenom čase sa z dôvodu platnosti opatrení proti šíreniu koronavírusu resp. iných závažných dôvodov nepodarí súťaže regulárne dohrať, ŠTK SŠZ príjme nové rozhodnutie pre nasledujúce obdobie súvisiace s postupom pri ukončení súťaží sezóny 2019/20 a príprave ročníka 2020/21 najneskôr 5.júna 2020.

3.Ustanovenia a termíny v dokumentoch ovplyvňujúcich priebeh súťaží – Súťažný poriadok družstiev, Prestupový poriadok, Rozpisy súťaží - budú primerane použité aj pre obdobie, o ktoré sa predlžuje ročník 2019/20.

 

Odôvodnenie:

a)      Nikto z nás nie je schopný predpokladať, ako sa bude vyvíjať situácia na Slovensku a v okolitých štátoch so šírením koronavírusu a ako sa budú vyvíjať opatrenia pre jeho zastavenie ovplyvňujúce možnosť odohrať chýbajúce stretnutia ECo-C extraligy a 1.líg SŠZ.

b)      Viaceré športy ukončili svoje súťaže, ale z okolitých krajín, kde sa šachové súťaže hrajú podobnou formou ako na Slovensku (GER, HUN, AUT, CZE), vzhľadom ku špecifikám šachového súťaženia žiadna nepristúpila v predčasnému ukončeniu súťaží resp. anulovaniu celého ročníka šachových súťaží.

c)      ŠTK SŠZ k vyjadreniu úmyslu ukončiť súťaže až po odohraní stretnutí v náhradných termínoch dospela jednomyseľne (9 z 9 zúčastnených členov ŠTK SŠZ).

d)      ŠTK SŠZ chce vylúčiť akékoľvek podozrenia s prispôsobovaním svojich stanovísk a rozhodnutí podľa svojej klubovej príslušnosti, dôsledne dbá o vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov a aj z tohto dôvodu preferuje dohranie súťaží.

e)      ŠTK SŠZ však rešpektuje možnosť, že niektorá krajská súťaž, z ktorej vyplýva právo postupu do 2.ligy, môže byť rozhodnutím riadiaceho orgánu ukončená pred odohraním všetkých kôl. V tomto prípade bude pre potreby článkov 3.2, 3.3, 3.4 a 4.1 Súťažného poriadku družstiev akceptované poradie stanovené a schválené príslušným riadiacim orgánom krajskej súťaže a právo postupu z tejto súťaže nezanikne.

f)       ŠTK SŠZ pre túto chvíľu nepreferuje žiadny model rozhodovania po 30.6.2020.

 

V Liptovskom Hrádku 25.03.2020

 

Karol Pekár, predseda ŠTK SŠZ        https://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=0&detail=3345

0x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat