OTEVŘENÝ DOPIS - VÝZVA K ODSTOUPENÍ STK A VV PŠS

09.09.2020 18:00 | Zprávy

Všem předsedům a místopředsedům pražských šachových oddílů, všem kapitánům pražských soutěží družstev a jejich zástupcům. Současně souhlasím tento materiál šířit i mezi hráčskou základnu.

 - Dodávám že toto je otevřený dopis, který nepsal nikdo z redakce RaP šachy. Je to otevřený dopis, který je určen šachové veřejnosti. Každý má právo reagovat. Každý má právo se dozvědět co je v tomto dopise. Zveřejněním tohoto dopisu RaP neprojevuje svůj názor, či postoj k této záležitosti.


                               OTEVŘENÝ DOPIS

ŠACHOVÝM ODDÍLŮM A ŠACHISTŮM PRAHY:


VYJÁDŘENÍ NESPOKOJENOSTI S POSTUPEM NÁSLEDUJÍCÍCH OSOB VEDENÍ PRAŽSKÉHO ŠACHOVÉHO SVAZU 

ING. JANA HRUŠKY, JANA KROPÍKA, JANA KOVÁŘE, PAVLA HÁSEHO, PAVLA KOPTY, VLADISLAVA PIVOŇKY, PŘEMYSLA HRBKA, ING. ROBERTA WADURY,  

KTEŘÍ ZAVINILI NEDOHRÁNÍ PRAŽSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV 2019-20, 

SOUTĚŽ ZRUŠILI, BEZ POSTUPŮ A SESTUPŮ.

VYZÝVÁME JE, ABY ODSTOUPILI ZE SVÝCH FUNKCÍ

---------------------------------------------------------------------------------------I. NEJPRVE FAKTA V ČASOVÉ OSE:

10.3.2020 – Předseda SK Lokomotivy Radlice (LR), RNDr. Ladislav Vojta zaslal prosbu o stanovisko Sportovně technickou komisi (STK) a Výkonný výbor (VV) Pražského šachového Svazu (PŠS) ke koronavirové situaci, , čímž reagoval  na TV prosbu premiéra republiky = jezdit MHD pouze do zaměstnání a z něj domů a v nejnutnějších případech jen k lékaři, vůbec nejezdit za zábavou!

10.3.2020 - Odpověď předsedy PŠS Hrušky: „… Aktuálně se na nás žádné jejich rozhodnutí nevztahuje“ (rozhodnutí vlády apod.) „a nepředpokládáme tak zrušení soutěží.“ Vyzval k další hře s poznámkou, že „situaci sledují …“ „V případě, že se necítíte dobře nebo máte obavy z možného nakažení, tak doporučuji přenechat vaše místo v sestavě náhradníkům. V tomto případě určitě doporučuji preferovat zdraví před zábavou.“ 

11.3.2020 – Vojta sondoval možnost přeložení zápasu „ŠK Sokol Vyšehrad D – LR Pára“ určeného na 11.3.2020.  Za Radlice muselo  nastoupit  hned několik hráčů „ohrožené věkové skupiny“, bez nichž by družstvo vůbec nebylo schopno nastoupit. Hráči Jiří Vimpel (71 let), Wiep Terpsta (74 let), Pavel Doktor (81 let), Václav Staněk (73 let) a sestavu jistící zástupce kapitána Ladislav Vojta (72 let), riskovali své zdraví a cestovali MHD (v rozporu s doporučením premiéra) „za zábavou“, neboť PŠS doporučení vlády nerespektoval a zápasy neodložil – viz výše.

12.3.2020 – Hruška rozesílá rozhodnutí VV = dnem 13.3.2020 přerušuje „Přebor Prahy družstev“, tedy v době, kdy byl vládou vyhlášen „výjimečný stav“ obsahující nejen přerušení školní docházky, ale i zákaz kulturních a sportovních akcí, …

Cca v polovině dubna 2020 vláda avizuje kalendář plánu rozvolnění. 

23.4.2020 – V reakci na to PŠS vyhlašuje anketu zasílá dotaz, zjišťující „technické možnosti nutné k dohráni“ (dostupnost kluboven, dezinfekce, roušek, ….).  

6.5.2020 – Na základě výsledků „ankety“ předseda STK Kropík oznamuje, že soutěž může být dohrána v termínu od 8. do 26.6.2020. Podmínkami je, že budou dohrávány soutěže řízené ŠSČR, a že v žádné skupině PPDD nesmí být více jak 2 družstva, která nebudou moci soutěž dohrát. V opačném případě nebude soutěž dohrávána, nikdo nebude postupovat, ani sestupovat. – V předmětném dopise je i věta: „Potvrďte řídícímu orgánu soutěže, zda můžete soutěž dle přiloženého rozpisu a výše uvedených podmínek dohrát, uveďte, která vaše družstva mohou/nemohou soutěž dokončit.“ - Konečné rozhodnutí STK vydá do 1.6.2020. 

6.5.2020 - Kropík se obrací na oddíly a družstva a žádá je o vyjádření, zda chtějí soutěž dohrát. 

Prakticky okamžitě následovala smršť protestů adresovaných na PŠS, vč. námitky, že „podmínka naprosté většiny družstev“ nemá oporu v legislativě!!! 

14.5.2020 - Vyhlášení Šachového svazu České republiky!!! „Šachové soutěže družstev mohou být díky příznivější epidemiologické situaci v České republice a rychlejšímu uvolňování bezpečnostních opatření dohrány.“ Podepsán RNDr. Martin Petr Ph.D., předseda ŠSČR.

19.5.2020Velká většina družstev chce dohrávat. Nejméně jeden z oddílů vyslovil relevantní požadavek, aby STK na webu PŠS zveřejnila seznam družstev, s ochotou soutěž dohrát. 

21.5.2020 Kovář, místopředseda PŠS a člen STK PŠS píše pražským oddílů dopis, v němž v bodě 1. zdůvodňuje případné rozhodnutí pražské soutěže nedohrát, pandemií, která (byť vláda již svá omezení rozvolnila, tak že je možno hrát) je (dle něho!) pro šachisty větší hrozbou, neboť v jejich řadách je daleko vyšší % starších a nemocných, než v jiných sportech. „Tito lidé by měli být i nadále chráněnou částí populace a šachy by hrát neměli“, píše konkrétně. V bodě 2. předjímá katastrofický scénář, karanténu družstev = nesehraná utkání. V takovém případě je anulace celé soutěže jím považována za nejspravedlivější (na rozdíl od ŠSČR, který považoval za nejspravedlivější rozhodnout na šachovnicích). „Poškozené týmy, které mají téměř jistý postup, jsou jistě tak dobré, že si postup vybojují v příští sezóně“, píše dále.

22.5.2020 Zajímavá je reakce JUDr. Petra Vaňka, předsedy Vyšehradu. Svobodné a demokratické rozhodnutí „ochoty dohrát soutěž“ jednotlivých družstev(!) v oddíle se stejnou věkovou skladbou hráčů a stejnou hrací místností prokazuje zhovadilost postupu PŠS a jejich „pražských“ podmínek. 

28.5.2020Rozhodnutí STK ve složení Jan Kropík, Jan Kovář, Milan Petras. Pozn.: S tímto způsobem řešení nesouhlasil Milan Petras.) dohrát jen přebor a „krajské soutěže“ nedokončit bez postupů a sestupů. – Odůvodnění: Oznámení počtu oddílů, které nechtějí soutěž dokončit - (skup. 11 = 1 družstvo … 12 = 4 … 21 = 4 …  22 = 3 … 31 = 2 … 32 = 4 … 33 = 1 … 34 = 1), přičemž nebylo vyhověno požadavku zveřejnit vyjádření družstev, jak které oddíly a týmy hlasovaly. Pozn.: proti byl opět Milan Petras.  

Některé oddíly  se, v souladu se šachovou legislativou, proti rozhodnutí odvolaly (např. Radlice 3.6.2020).


2.7.2020Konečné rozhodnutí VV ve složení ing. Jan Hruška, ing. Robert Wadura, Pavel Háse, Vladislav Pivoňka, Přemysl Hrbek, Pavel Kopta se většinou našich námitek vůbec nezabýval(!) a rozhodl následovně. 

1. Jednomyslně schválil oprávněnost STK zrušit či zastavit soutěže ze závažných důvodů. 

2. Prohlásil, že podmínka „naprosté většiny družstev pro dohrání soutěží“ nebyla porušením článku 3.4.5 soutěžního řádu. – Pro 5 + 1 se zdržel (neuvedeno kdo). – Odůvodnění: Podmínka byla pouze pomocným kritériem pro rozhodnutí o dokončení soutěží s cílem zajistit přiměřenou regulérnost ve výjimečné situaci způsobené vyšší mocí. Tato konkrétní podmínka prý neměnila systém a ani organizaci soutěže.

3. Jednomyslně schváleno, že není možné vyhlásit výsledky a stanovit postupy/sestupy, pokud se neodehrají všechna kola, neboť by se porušil článek 3.4.5 Soutěžního řádu.

4. Bylo rozhodnuto nezveřejnit seznam oddílů (a družstev), které se nepřihlásily do dohrání soutěže, bez jejich souhlasu. Dodatečný dotaz byl zamítnut v poměru 4:2 bez uvedení jmen.

Pozn.: Nehlasovali členové VV, kteří jsou zároveň členové STK, tj. Kropík, Kovář.


Předmětným rozhodnutím – bez možnosti odvolání – zůstaly všechny pražské soutěže družstev zrušeny (vyjma přeborové skupiny).


Pozn.: Odvolací poplatek nebyl vrácen, byť některé námitky jednoznačně platily  - například, že STK a VV nemají suplovat vládní orgány, a „soulad“ se článkem 3.4.5 nebyl v rozhodnutí STK uveden a v rozhodnutí argumentačně zdůvodněn!

---------------------------------------------------------------------------------------

 II. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ORGÁNŮ ŠACHOVÉHO SVAZU:

Řídit se „Základními dokumenty ŠSČR“. Porušování Stanov ŠSČR, řádů a předpisů, jejich obcházení, je nepřípustné. Musí též dbát na dodržování fair play a morálky.

 1. 9.3.2020 VV slovy Hrušky ignoroval doporučení premiéra k necestování MHD za zábavou a vyzval („v případě obav“) k postavení náhradníků. Za LR Pára se muselo dostavilo 6 hráčů „ohrožené věkové skupiny“ (viz 9.-13.3.2020) =  To považuji za porušení fair play a morálky! – Bagatelizování celé záležitosti dokazuje i fakt, že následující vývoj pandemie a souvisejících opatření vlády donutil jmenovaného soutěže 12.3.2020 přerušit.

 2. 22.4.2020 – v době rozvolnění (vč. Prahy) - dotazník PŠS – dohrání: 8.6. - 3.7.2020 s otázkou :  „ … chcete hrát po 8.6.2020 …?“ 

 • Povinností PŠS bylo – pokud to bude z hlediska koronavirových omezení možné – umožnit soutěž dohrát! Položená otázka je mimo rámec fair play!  Každý sportovec, má chtít soutěže dohrát! To mělo být nejen snahou, ale i povinností STK a později při rozhodování „v dané věci“ i VV.  

 1. 6.5.2020 – Jsou sice již stanoveny termíny dohrávek, ale STK podmíňuje dohrání soutěží ochotou hrát – viz „fakta 6.5.2020“. – Kropík „upřesňuje“ věc dopisem s dotazem: „… kdo chce dohrát“.

-     Rozuměl bych otázce, kdyby byla položena např. takto: „Který oddíl, či jeho některé         

      družstvo nemůže soutěž dohrát, nechť sdělí důvod.“ Objektivním důvodem by např. mohla   

      být odpověď: „Naše hrací místnost již není v červnu volná, protože …“ 

-     Položená otázka, kde namísto „nemůže dohrát“ stojí „kdo chce dohrát?“ je vysoce 

      nemorální a není v duchu fair play! Evokuje návod, bez sankcí nedohrát, „když o nic nejde, 

      neboť ´moje družstvo´ už nemůže postoupit a venku je tak hezky“, či dokonce „když soutěž 

      nebude dohrána, nesestupujeme!“ 

       D)   6.5.2020Podmínka "naprosté většiny dohrávajících družstev" – podrobněji viz 

              „fakta 6.5.2020“ -  nemá oporu v šachové legislativě a je jeho hrubým porušením!!!

 1. 28.5.2020STK rozhodla soutěž ukončit (bez postupů a sestupů) pro nesplnění „pražské“ podmínky "naprosté většiny …", tj. neochoty „některých“ soutěž dohrát!

 • Podmínka „naprosté většiny“ je vymýšlením kliček, které nabízí družstvům ohrožených sestupem možnost vyhnout se sestupu projevením neochoty soutěž dohrát. Vždyť stačí, aby se v jediném případě stalo, že se ve skupině najdou 3 družstva ohrožená sestupem, v jejichž zájmu není soutěž dohrát, a „celá Praha“ je zrušena. 

 • Odmítnutí zveřejnění, jak se družstva rozhodla, nabízí níže uvedené „vysvětlení“, které je možné vyvrátit jen tím, že se seznam zveřejní:

 1. Skup. 11, 12, 21 = Sokol Vršovice B, C, D (Kovář) + skup. 22 = Rapid A, jediné družstvo v soutěžích (Kropík) se nacházely v pásmu sestupu!!! (Připomínám hlasování „podmínky dohrání“ = 2 : 1).

 2. Pozoruhodné je, že o postup z přeborové skupiny, která se dohrávala, bojovaly Vršovice o postup!

 • Z toho všeho vyplývá snaha STK (s následnou podporou VV), soutěž nedohrát, namísto opaku!!!


 1. 2.7.2020 – Tečka a kaňka za celou kauzou. VV zamítl odvolání oddílů a potvrdil ukončení všech soutěží vyjma přeborové skupiny. 

Považuji za nutné tento bod vypíchnout a k jednotlivým bodům se podrobněji vyjádřit:


 1. Nezpochybňuji právo STK zrušit či zastavit soutěže ze závažných důvodů. Bod ale neobsahuje zdůvodnění, co je považováno za „závažný důvod“

a) Koronavirus?

-    To by musela být zrušena i přeborová skupina, ta se hraje v Praze stejně tak jako 

      jednotlivé skupiny „krajské soutěže“. – „Nehrání“ v nich je Kovářem vysvětleno: jde o 

      ochranu „starších a nemocných“. A co přeborová skupina? Může nám PŠS vysvětlit jak 

      byli tito „chráněni“? (Mohli zde nastoupit následující hráči: Šk Loko Praha A = Jaroslav 

      Bechyně *1944 - Tj Bohemians B = Karel Kopička *1950 + Jan Holub *1936 - Sokol 

      Vršovice A = Jan Vávra *1939 + Alexander Koukolík *1954 + Zdeněk Vitvar *1951 - Šk 

      Sokol Vyšehrad C = Miroslav Netušil *1956 + Jaroslav Illetštko *1942 + Jiří Groh *1952 + 

      Karel Šlechta *1979 + Josef Novotný *1957, tj. 11 hráčů).

-     Všichni víme koronavir „bude s námi“ i nadále. Jak nám PŠS vysvětlí  existenci „starších a 

       nemocných“ na soupiskách v dalším ročníku?  Jak budou hrát? Jak je PŠS ochrání? 

       Vysvětlit by nám to měli už nyní!

b) Neměla družstva v červnu kde hrát? 

-      Dík „přiblblému“ textu otázky „naprosté většiny dohrávajících družstev", je toto 

       nezjistitelné!

-      Připitomělost a absurdnost „otázky“ dokládá reakce Vaňka z 22.5.2020, prokazující, že 

       zjišťována byla nechuť a ne možnost hrát! Některá družstva hrát chtěla, jiná ne. Nelze 

       tedy předpokládat, že to ovlivnila pandemie (v sestavách všech družstev jsou „staří a 

       nemocní hráči“), ani objektivní důvod, tedy že by Vyšehrad (či jiný oddíl, kde chtěla hrát 

       jen některá družstva) pro některá družstva místnost měl a pro některá ne.

Závěr: 

-      Nebyl žádný relevantní důvod zrušit soutěž ze závažných důvodů.

-      V případě „závažných důvodů“ šlo o zcela subjektivní názor několika „samozvaných 

      odborníků“, v oblasti šíření pandemie, který nebral v potaz jak doporučení ŠSČR, tak i     

      možnosti hrát, kterou nám dala vláda i přes velmi přísná opatření (snad nepřísnějších 

      v celé Evropě).


 1. Bod č. 2 je zřejmě nejdůležitějším: VV – schvaluje, že podmínka „naprosté většiny družstev pro dohrání soutěží“ nebyla porušením článku 3.4.5 soutěžního řádu.

-     Když se 6.5.2020 STK oznamuje, že se soutěže mohou dohrát a současně stanovuje 

      „podmínku naprosté většiny“, aniž §§ specifikuje, s jakým bodem šachové legislativy je 

      text „podmínky“ v souladu a ignoruje tvrzení protestujících oddílů (i jednotlivců), že pro 

      toto rozhodnutí nemá legislativní oporu.

-     Ani ve zdůvodnění Kováře z 21.5.2020 není §§ zdůvodnění „podmínky“. 

-     Totéž, co je v odstavcích výše, platí i v „Rozhodnutí STK o ukončení soutěží“ z 28.5.2020

-     Po odvolání některých oddílů rozhoduje 2.7.2020 VV následovně: Odvolání zamítá, 

      nedohrávání soutěže tím neumožňuje a prvně uvádí, že podmínka „naprosté většiny“ 

      nebyla porušením článku a je tedy v souladu  s čl. 3.4.5 soutěžního řádu (SŘ). 

- Článek 3.4.5 SŘ zní: V průběhu soutěžního ročníku nelze provádět žádné změny 

systému a organizace, které by mohly ovlivnit průběh soutěží či statut jejich účastníků. Jakákoli zásadní změna v organizaci soutěže (např. změna počtu startujících družstev v dané skupině) musí být vyhlášena nejpozději do začátku soutěžního ročníku, na který má tato změna přímý dopad.

-      Z textace 3.4.5 vers. textace „pražské podmínky“ je zjevné, že o porušení pravidel šlo!

-      V hlavě II. Základní povinnosti orgánů ŠS, bod E) je i zmínka o „dalším vysvětlení“, že  

       Kropík a Kovář byli možná na „nedohrání“ soutěží zainteresováni „jinak“. Při odvolacím

       rozhodnutí (VV) tu byli další osoby, které měli též „svá“ družstva vážně ohrožena

       sestupem: Skup. 12 = ŠO Praga A (Háse) - 21 = TJ Kobylisy E (Kopta) – 22 = Unichess Ž 

       (Wadura - Pozn.: V posledním případě upozorňuji na názor předsedy oddílu pana Kozla,

který dohrání soutěží považoval za možné a férové!

- Rekapituluji nejdůležitější fakta bodu „3.4.5“ SŘ:

STK nastavilo „podmínku“, kde neuvedlo, dle kterého bodu SŘ je stanovena.

      *  Ani v rozhodnutí STK není uveden §§ soulad se šachovou legislativou.

Až VV(!!!) opírá své zdůvodnění zrušení soutěží „pravidlovou oporou“, článkem 3.4.5.

*  Proti „Rozhodnutí STK“ jsme se odvolali k VV. V rozhodnutí STK není čl. 3.4.5 citován 

    - v odvolacím řízení bylo naprosto nesprávné, aby ve zdůvodnění VV čl. 3.4.5 byl

    jakýmkoliv způsobem citovaný článek způsobem figuroval! 

Nesoulad se čl. 3.4.5. je evidentně viditelný a nešlo se (dík faktům uvedeným 

    v předchozím odstavci) odvolat!!!   

             *  Z výše uvedeného vyplývá, že jsme se možná mohli – co do končeného výroku VV 

                 v bodě „Uměle vytvořeného zdůvodnění čl. 3.4.5“ pokusit odvolat k VV ŠSČR, přesto 

                 že odvolání je dvoustupňové a je sporné, zda bylo skutečně konečné.


 1. VV schvaluje, že při nedohrání všech kol by došlo k porušení čl. 3.4.5 SŘ, kdyby byly vyhlášeny výsledky.

-      Paradoxní je, že v případě „podmínky naprosté většiny“, STK podivnost textu 

       „podmínky“ zdůvodňuje „mimořádnou korona-situaci“ (zřejmě si vědoma, že jejich text 

       je dalek toho, aby se dal „napasovat“ na „3.4.5“), zatím co v případě svého „konečného 

       rozhodnutí“ již pro VV najednou není „korana-situace“ mimořádnou situací a je nutno se 

       striktně držet dikce pravidel. Nejednotnost výše uvedeného náhledu „na věc“ ukazuje na 

       naprostý amatérizmus, nekoncepčnost a možná i cynizmus a schválnost.

-      Zajímavé je, že v jiných krajích taková rozhodnutí v souladu s pravidly byla! 

-      Domnívám se, že silný ŠSČR, by měl takovým excesům, k jakému došlo v Praze, zabránit.  

       Ale asi jsem příliš naivní.


4.    Bod řešil „jen“ nezveřejnění družstev, která hrát nechtějí. 

        -     Byť se na naše šachové hnutí nevztahuje Zákon 106/99 Sb. o svobodném přístupu

               k informacím, tak zcela určitě nejde o informace tajné a min. morální právo máme, aby 

              nám byly poskytnuty. 

       -      Seznam udělal Kropík „tajným“ a bezprecedentně s ním odmítl seznámit i členy STK! 

              Jak je prokázána relevantnost nezveřejněného seznamu? Odpovídají vůbec jím uvedené

              počty skutečnosti? 

-      Kde je nějaké kontrola, natož veřejná?


Z výše uvedenému, poměrně rozsáhlému popsání celé kauzy zrušení pražských šachových soutěží, vyzývám k tomu, co už je v samotném začátku dopisu: 

VYZVĚME VINÍKY, ABY ODSTOUPILI ZE SVÝCH FUNKCÍ !

 V Praze dne: 7. září 2010.

K tomu Vás vyzývá 

VÁCLAV STANĚK, 

trenér I. třídy

hráč SK Lokomotivy Radlice

vasstanek@seznam.cz


PS: 

Budu též velice rád, když mi budete zasílat své reakce, které mi napoví, zda moje aktuální práce měla a má nějaký smysl.

Moc rád bych též znal, jakým způsobem hlasoval váš oddíl (a družstva), budu vděčen, pokud mi zašlete mailovou korespondenci v této věci.

Předem děkuji. 12x 3559x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (12) Aktualizovat
14.09.2020 18:17 | lykan

Dlouho jsem se teď pokoušel vložit můj příspěvek jako jeden celek, bohužel web ho odmítá přijmout jinak, než takto rozsekaný na několik částí. Zajímavé. Čtěte odshora dolů.

14.09.2020 18:15 | lykan

chess64geek: Děkuji za doplnění. Tak tedy ještě jednou. Z webu ŠSČR z 15.5. 2020:

 

STK ŠSČR rozhodla (platí, pokud v červnu budou legislativní podmínky pro dohrávání):

1) Upravit pravidla 1. a 2. ligy 2019/2020 ohledně čl. 5.3.5 Soutěžního řádu ŠSČR tak, že 2 kontumace družstva v posledních 2 kolech nebudou znamenat jeho vyloučení ze soutěže a tedy ani přeřazení do nižší soutěže.

2) Z nedohraného KP právo postupu (přímo či jako náhradník) získá družstvo v případě, že o jeho příslušném postupovém místě je (náskok body+skóre) již rozhodnuto. Zisk tohoto práva je podmíněn jeho potvrzením příslušným KŠS. Pokud o postupovém místě není rozhodnuto (náskok body+skóre), z nedohraného KP není právo postupu přímo ani jako náhradník.

14.09.2020 18:15 | lykan

A toto jako mělo být co? To není ohýbání pravidel? Jak říká české přísloví, všeho moc škodí, a o myšlení šachových funkcionářů to platí taky. Bylo tragikomické sledovat epidemii myšlení mezi šachovými funkcionáři ohledně tohoto tématu, když víceméně stačilo přepsat pár termínů.

14.09.2020 18:14 | lykan

Ok, takže otázka související s článkem zní, kteří z funkcionářů jsou nekompetentní. Ti, kteří rozhodli o zrušení postupů a sestupů v případě nedohrání soutěže, nebo ti, kteří rozhodli, že postoupí i týmy z nedohraných soutěží, které mají rozhodující náskok? Hlavní starostí čtenáře nočníka je, jestli amatér lykan, který si chodí zahrát pár partií za rok, zná podrobně soutěžní řád. To je fakt důležitá otázka.

14.09.2020 18:14 | lykan

Čtenář lykan není svazový funkcionář. To je, jako by někdo šel reklamovat vadný výrobek a řekli by mu, vždyť ty to taky neumíš vyrobit, tak co kritizuješ fabriku. Mě zajímá, kteří z funkcionářů postupovali nekvalifikovaně.

11.09.2020 14:21 | N. Očník

To je na tom právě legrační, jak se ke všemu všichni vyjadřují, i když neznají základní náležitosti dané problematiky.

A jestlipak mají názor i na to, kolik kol by muselo být "nedohráno", aby se soutěž skutečně anulovala (resp. nebyly postupy a sestupy) ... jsou dvě kola málo? Je 5 kol málo? a co třeba 10 kol? A že v ročníku některé mužstvo ještě nehrálo s nejtěžšími soupeři, ale uhrálo si body na těch slabších ... to je taky fér jak noha pro postupy a sestupy.

Taky jsme mohli postoupit, našlápnuto bylo ... ale holt se nepostoupilo,, ani se o něj bojovat nemohlo, protože jiné týmy nechtěly hrát. Jako by snad na tom nějak zásadně záleželo. Bouře ve sklenici vody.

11.09.2020 14:15 | chess64geek

to Lykan: právě, že svazoví funkcionáři nejsou kompetentní ohýbat pravidla, a proto se z ligy postupovat/sestupovat nemůže, je-li přerušena. Svazová legislativa umožňuje a) dohrát soutěž a vyhlásit vítěze a sestupující b) soutěž ukončit bez vyhlášení výsledků (anulovat ji) jiná možnost už není. Rozhodli se riziku epidemie bránit nedohráním a soutěž tak anulovali. O žádné ohybání se nejednalo. Podrobné stanovisko STK k této problematice naleznete např. v přílohách 145. VV ŠSČR (spor ŠSZK).

11.09.2020 02:35 | lykan

Já chápu, že se někdo bojí, a nechce soutěž dohrávat. Ale nikdy by mě nenapadlo, že někdo vůbec bude uvažovat o zrušení postupů a sestupů jen kvůli tomu, že nejsou dohraná 2 kola. To, že soutěž není dohrána, je blbý, mužete si stěžovat. To ale přece nijak nesouvisí s tím, že v propozicích soutěže je jasně uvedeno něco o postupech a sestupech. Svazoví funkcionáři nejsou vůbec kompetentní k tomu, aby si platné dokumenty ohýbali, jak se jim zlíbí.

 

Soutěže družstev nejsou nějak extra spravedlivé i normálně, když je běžné, že družstva v jednotlivých zápasech nastupují v naprosto odlišných sestavách. Družstvo, které hrálo na postup, nejprve muselo dát dohromady silnou soupisku, pak celou sezónu obětavě nastupovali v silných sestavách, i přes to, že věděli, že budou muset hrát se slabšími soupeři, skoro celou sezónu vyhrávali, a vy jim teď chcete odepřít postup jen proto, aby se necítilo poškozené sestupem družstvo, které skoro celou sezónu prohrávalo, s odůvodněním, co kdyby v posledních dvou kolech náhodou opět neprohrálo? To mi přijde absurdní.

10.09.2020 13:46 | Vojtech Plat

Já nejsem členem PŠS, ale slyšel jsem od spousty lidí jenom samou chválu. Udělaly se nové webovky, Kuba Čmiko byl v době korony velice aktivní a dělal pro děti turnaje na internetu, atd...

Teď je Praha skoro oplocená jak Osvětim v nejlepších časech a jsem zvědav, jestli se to nějak zlepší. Aby se dalo do Prahy vůbec jet hrát :-D

Nové vedení by se nemělo měnit kvůli jednomu sporu, který by jinak nenastal. Snad se všichni udobříte!

10.09.2020 10:04 | Jan Hruška

Vážení čtenáři,

k výše uvedenému považuji za důležité uvést, že autor článku byl členem družstva, které bylo v době přerušení soutěží na postupovém místě. Nespokojenost s rozhodnutím o nedokončení soutěží je tedy pochopitlená. 

Situace ohledně koronaviru a konání soutěží nebyla a stále není jednoduchá a rozdílnost názorů mezi hráči je vysoká. Ať by svaz rozhodl jakkoliv, vždy se najde skupina lidí, kteří budou s výsledným rozhodnutím nespokojeni. 

Výkoný výbor PŠS je tvořen 8 členy reprezentující 8 oddílů (cca 24% svazu) a není tomu tak dlouho, co byl zvolen většinou oddílů. Ani ve výboru není názor vždy jednotný, ale ohledně nedokončení soutěží byla shoda. 

Myslím, že většina členů výkonného výboru by velmi ráda ze své funkce odstoupila. Naštěstí jsou to rozumní lidé a neudělají to, protože těch, co jsou ve svém volném čase ochotni dělat něco pro ostatní, je velmi málo. Osobně si práce, kterou všichni členové výboru dělají pro šachovou veřejnost, velmi vážím a věřím, že se nenechají od své práce odradit. 

Na podzim bude konference PŠS, což je ta správná platforma, kde mohou členové svazu prosadit své zájmy. Tam bude možné rozlišit, co je názor jednotlivce a co většiny. 

S pozdravem

Jan Hruška Předseda PŠS

10.09.2020 00:10 | david brazina

Rozhořčení chápu. Frustraci taky. Volat po odstoupení a nemít za ty lidi náhradu nelze. Pořád tvrdím, že šachy nají ve vedení lidí, které si sachiste zaslouží. Drtivá většina sachiste je líná, zištná, pohodlná a sobecká. Tož vedení je adekvátní. Ohrožení zdraví z důvodu porušení doporučení vlády neobstojí. Každý se mohl rozhodnout po svém. To že se někdo cítí vládě nadřazen, je čistě jeho problém, o takovém člověku nezbývá než si myslet své a ignorovat jej. Jediné co bych viděl jako možnost jak těmto lidem zatopit, je ignorace. Kdyby se všechna družstva domluvila, že nebudou hrát a nezaplatí příspěvky a založila si svůj svaz nebo asociací, to by se asi věci změnili. Proc si nevzit příklad z fotbalu, hokeje, tenisu. Na jedné straně svaz, na druhé klubová asociace. Pokud by svaz dělal věci proti zájmum klubů, stávka a lidi placený z vašich daní a příspěvků, by si mohli hledat jinou práci. Jenže sachiste jsou saláti, chtějí si jen zahrát a mít klid. Nevidět zlo, neslyšet zlo. Pak se každý diví že se svým problémem zůstane sám.

09.09.2020 21:51 | Tadeáš Kriebel

tl;dr ...aneb jak umírá stylistika v Čechách.