Inštitucionalizovať orgán na výklad pravidiel šachu FIDE?

30.06.2009 12:59 | Pravidla

Beriem na vedomie, že nižšie popísaná úvaha možno ani zďaleka nie je "najpálčivejším" problémom slovenského šachu, ale nazdávam sa, že do budúcna by mohla byť námetom, ako je možné "zhora" hráčom skvalitniť samotný priebeh pa...

Beriem na vedomie, že nižšie popísaná úvaha možno ani zďaleka nie je "najpálčivejším" problémom slovenského šachu, ale nazdávam sa, že do budúcna by mohla byť námetom, ako je možné "zhora" hráčom skvalitniť samotný priebeh partie.
Inšpiroval ma k nemu článok GM Martina Mrvu, v ktorom sa zaoberá aplikáciou pravidiel na konkrétnu situáciu, ktorá môže vyskytnúť v priebehu partie (ad absurdum).

diagram č.1

V tomto článku GM Mrva analyzoval konkrétnu pozíciu a zaujímal sa o názor verejnosti (v troch rozdielnych tempách hry - klasické, rapid, bleskové partie) na otázku, aké pravidlo je nutné aplikovať v situácii, ak má hráč na začiatku partie nesprávne rozložené figúry (biely kráľ je na d1 a biela dáma je na e1) a partia prebieha v nasledovnom slede ťahov, citujem "1.e4 e5 2.Sc4 d6 3.Kh5?!?! (biely chcel potiahnuť Dh5, ale keďže na poli d1 sa nachádzal biely kráľ, v skutočnosti potiahol Kh5)... Čierny na túto situáciu pohotovo zareagoval a zahral 3.... g6 mat." (viz. diagram č.1) Pričom inšpiráciu pre napísanie takéhoto článku čerpal zo stránky www.chesscafe.com, v ktorom sa k danému problému vyjadroval rozhodca posledných šachových olympiád Geurt Gijssen.

Nezvratné rozhodnutie

Možno sa vyjadrujem trochu neaktuálne, ale chcel som len vyjadriť svoj postoj, ktorým sa mi pozdáva forma takéhoto druhu aktivity smerujúca k ujednoteniu výkladu šachových pravidiel.
Na turnajoch (ako napokon hocikde inde) sa občas stáva, že sa hráč nedomôže svojich práv ani u rozhodcu, ani u odvolacej komisie, pričom nemusí ísť ani o ten "jeden malicherný bod", či cenu v turnaji, ale len o obyčajný pocit, že hráčovi niekto nesprávnym rozhodnutím (v zmysle pravidiel) zbytočne ukrivdí.

Možno je to spôsobené iba mojou nevedomosťou, ale mám dojem, že v SŠZ nemáme inštitucionalizovaný orgán na relevantný/záväzný výklad šachových pravidiel, a dúfam, že aspoň vrámci FIDE niečo obdobné jestvuje.
Nerozoberajúc už ani to, že neexistuje orgán, ktorý by zmenil rozhodnutie turnajovej odvolacej komisie, a to je tým pádom neodvolateľné (s tým súvisiace prepadnutie kaucie je ďalší negatívny dôsledok pre hráča, ktorý namieta nesprávne rozhodnutie). Problémom je taktiež to, že členom takejto komisie je obvykle aj ten človek (rozhodca), ktorý vydal rozhodnutie, proti ktorému sa namieta, čo sa mi tiež veľmi nepozdáva, nakoľko niekedy ani logické argumenty nezavážia, ak ich niekto "nepočuje", (nehovoriac o zaujatosti tohto člena/členov komisie s ohľadom na vydanie pôvodného rozhodnutia), ale zrejme v súčasnosti nie je inej možnosti, ako to akceptovať.

Z tohto hľadiska si cením snahu a aktivitu pána Mrvu a myslím si, že je veľmi užitočné, ak sa niekto snaží klásť otázky ohľadom výkladu pravidiel a aspoň prostredníctvom siete môže takto dať priestor viacerým ľuďom/hráčom (napriek tomu, že nemajú rozhodcovskú licenciu) vyjadriť svoj postoj, či argumentáciu ku konkrétnej kontorveznej situácii vzniknutej v priebehu partie, na ktorú je možné aplikovať pravidlá, prípadne dospieť k nejakému záveru (hoci vždy tu ostáva otázka relevantnosti takéhoto záveru), a tak aspoň sčasti nahradiť orgán, ktorý by takýto výklad poskytol, ak by existoval.

Moja otázka teda znie: "Nebolo by užitočné a z hľadiska právnej istoty všetkých hráčov potrebné, aby vznikol orgán, ktorý by relevantne a záväzne vykladal pravidlá šachu FIDE v teritóriu nášho šachového zväzu, prípadne rozhodoval o odvolaniach voči rozhodnutiam turnajových odvolacích komisií?" (tak ako je tomu napríklad vo väčšine štátnych usporiadaní právnych štátov orgán typu ústavného súdu, ktorý podáva záväzný výklad právnych noriem a tiež rozhoduje o sťažnostiach uzurpácie moci orgánov štátu, aby bolo možné zachovať zachovať spravodlivosť v zmysle účinných právnych noriem a existenciu právnej istoty subjektov práva)

Čo sa týka konkrétnej situácie priebehu partie analyzovanej v článku pána Mrvu,

bez toho, aby som teraz naštudoval konkrétne ustanovenia, myslím si, že rozdiel v ustanoveniach pravidiel ohľadom bleskovej, zrýchlenej (rapid) a vážnej partie je minimálny (kedysi tomu tak bolo napríklad ohľadom kontroverzného pravidla 10.2. - skrátene - súper sa snaží vyhrať s menej kvalitným materiálom iba na čas, a preto hráč, ktorý má prevahu materiálu môže žiadať u rozhodcu remízu). V súčasnosti je to napríklad (okrem iného), pravidlo upravujúce situáciu, keď nemožný ťah v bleskovej partii prehráva partiu, ak to súper oprávnene reklamuje, ale tých rozdielov reglementácií oproti rapid a klasickému šachu skutočne nie je veľa.

Nazdávam sa teda, že na tento konkrétny prípad je tým pádom možné aplikovať rovnaké pravidlo, nech už sa pozícia vyskytne v akomkoľvek hracom tempe.
Ak berieme do úvahy, že pravidlo 5.1 a) hovorí, že partia sa končí vykonaním ťahu (tj. potiahnutím -v tomto prípade platí výnimka zo všeobecnej zásady vykonávania ťahov - tj. že nie je potrebné pri vykonaní ťahu, ktorým dáva hráč súperovi mat uviesť do chodu súperov mechanizmus hodín), ktorým dáva hráč súperovi mat, sú v tomto konkrétnom príklade ostatné (v pôvodnom článku uvádzané) pravidlá irelevantné z toho dôvodu, že v každom z nich sa vyskytuje v prípade možnosti hráča reklamovať, alebo možnosti zásahu rozhodcu do priebehu partie ustanovenie určujúce čas takéhoto konania slovami "v priebehu partie", čo je zľahčene povedané v tomto prípade, v ktorom bol na doske potiahnutý legálnym spôsobom mat, ktorý končí partiu, "už po funuse".

Výklad pravidiel na základe argumentácie ad absurdum, je jednou z racionálych a relevantných metód logického výkladu pravidiel, ktorý sa bežne používa. Z tohto hľadiska je irelevantná pravdepodobnosť výskytu danej pozície, ktorá v tomto prípade vznikla po treťom ťahu.

Polemika na záver

Na záver by som si dovolil trochu polemizovať s vyjadrením hlavného rozhodcu "posledných šachových olympiád" (uvedeného na www.c7c5.com), ktorý uvádza, že na daný problém je možné aplikovať, okrem pravidla 5.1 a) (ktoré výslovne upravuje túto situáciu), taktiež aj preambulu šachových pravidiel FIDE (ktorá - skrátene - hovorí o tom, že nie je možné v pravidlách šachu upraviť všetky situácie, ktoré môžu nastať v priebehu partie a rozhodca by sa mal preto riadiť zdravým úsudkom a princípom prirodzenej spravodlivosti).

Nazdávam sa, že toto ustanovenie, či zásada šachových pravidiel FIDE by sa podľa môjho názoru z hľadiska právnej istoty hráčov mala aplikovať iba v prípade, že nie je možné na konkrétnu vzniknutú problematickú situáciu priamo aplikovať nejaké konkrétne pravidlo, ktoré by výslovne upravovalo a riešilo daný problém, alebo je takéto pravidlo vyjadrené v pravidlách FIDE "korkovito" (dávajúc tak priestor na názor/úvahu rozhodcu v konkrétnej situácii), akým je okrem iných, napríklad už spomínané pravidlo 10.2.

V tomto prípade považujem ustanovenie pravidiel 5.1 a) za dostatočne konkrétne na riešenie tohoto problému, ktorý analyzoval GM Mrva.

Napriek všetkému nepovažujem svoj výklad pravidiel (napriek snahe o logickú argumentáciu) za relevantný a aj táto okolnosť determinuje moju požiadavku, aby sa Zväz v budúcnosti zaoberal myšlienkou inštitucionalizácie orgánu, ktorý by podával záväzný výklad pravidiel šachu a prípadne zabezpečoval kompetencie dovolacieho orgánu voči rozhodnutiam turnajových odvolacích komisií s vymedzenými postupmi konania pri rozhodovaní o námietkach voči rozhodnutiam odvolacej komisie/výkladu pravidiel v teritóriu SŠZ s účelom skvalitniť priebeh samotnej šachovej partie a posilnenia právnej istoty všetkých hráčov, ktorí platia vklad za nastúpenie na turnaje, či členské poplatky za aktívne právo zúčastňovať sa ligových stretnutí.

Bc. Riabov
študent VIII. semestra PF UK, Bratislava

Odkazy

diskuze na uvedené téma - chess.sk
16x 1501x
Fotogalerie
Komentáře (16) Aktualizovat
03.07.2009 12:24 | Autor neznámý

Aha, tak z pdf nelze překopírovat, podívejte tedy na PŘEDMLUVU Pravidel FIDE, viz např. chess.cz legislativa překlady dokumentů pravidla FIDE. Pavel Ch

03.07.2009 12:22 | Autor neznámý

 Já bych k tomu přidal tento odkaz: 

P

 

ŘEDMLUVA pravidel FIDE

Pravidla nemohou obsáhnout všechny možné situace, které mohou nastat  v půběhu hry, ani nemohou upravit všechny

administrativní otázky.

rozhodnutí analogií se situacemi, které v Pravidlech obsaženy jsou. Pravidla p

zp

bránit mu nalézt rozhodnutí, která by odpovídala zásadám fair play, logice a konkrétním okolnostem.

FIDE vyzývá šachisty a šachové federace, aby p

ředpokládají, že rozhodčí uplatňuje potřebnouůsobilost, zdravý úsudek a naprostou objektivitu. Příliš podrobné předpisy by mohly omezovat samostatnost rozhodčího ařijali tento názor.

Pavel Ch

03.07.2009 10:10 | Autor neznámý

Holt šachista je člověk, řešící problém, který si sám vytvoří

02.07.2009 22:58 | Autor neznámý

 V tomhle musím dát panu Jandovi za pravdu.

01.07.2009 12:11 | Autor neznámý

Jistě, úmysl se vždycky dokazuje těžce, často vám to ale ten hráč řekne sám, stačí se správně zeptat  

01.07.2009 08:02 | Autor neznámý

Jen mě tak napadlo,jak by toto okomentoval Jiří Veselý.Žasnu,jakými ptákovinami jsou ochotni se zabývat šachisté,kde zůstala radost ze hry , setkání při hře s přáteli apod ? Někdy mám pocit,že kde není problém,stačí tam vyslat šachistu,on ho spolehlivě vytvoří....

01.07.2009 02:19 | Autor neznámý

Jen takovou poznámečku, g6 mi přijde v pořádku, je to přece jeden z dobrých tahů bránící "matu" Kxh7. Těžko pak dokazovat úmysl tahem g6 matit.

01.07.2009 01:13 | Autor neznámý

Rozdíl mezi vážnou partií a rapidem či bleskem je zásadní. Ve vážné partii je rozhodčí součástí hry a má povinnost zasáhnout proti jakémukoli porušení pravidel. Pro někoho možná drobná nuance, ale ve skutečnosti důležitý detail. V našem případě by se tak rozhodčí mohl dívat, jak bílý hraje 3. Kd1-h5 a vzápětí dostává mat, a nemohl by s tím nic dělat. 

Naproti tomu ve vážné partii by rozhodčí okamžitě reagoval na nemožný tah králem a zjednal nápravu. A to i tehdy, pokud by černý reagoval opravdu bleskově a dal bílému mat ještě dříve, než by se rozhodčí stačil nadechnout. Důležité totiž je, že nesprávnost byla zjištěna ještě během partie. 

A dovolím si jít ještě dál. Je velmi pravděpodobné, že černý hraje tah 3... g6 s cílem dát bílému králi mat. V tom případě tedy ví, že došlo k tahu proti pravidlům a má povinnost to oznámit rozhodčímu, aby zjednal nápravu. Ke zjištění nesprávnosti opět došlo dříve, než vznikl mat, a partie tak ještě probíhala. Pokud bych usoudil, že černý o nemožném tahu bílého věděl, tak bych mat neuznal, nařídil sehrát novou partii (v souladu s čl. 7.1a) a černého bych potrestal za velmi nesportovní chování hraničící s pokusem o podvod. 

Pokud ovšem rozhodčí není přítomen nebo se nejedná o vážnou partii a bílý jen tupě zírá, tak se s tím nedá nic dělat a během partie nebude žádná nesprávnost zjištěna. 

Co se týče spouštění hodin, není pravda, že by nezáleželo na tom, zda bílý spustil černému hodiny či nikoliv. Dokud hráč nespustí soupeřovy hodiny, není tento na tahu, a nemůže tak dát soupeři mat a ukončit tím partii. Postižený hráč má zjevně stále právo reklamovat soupeřovo překročení pravidel, a při té příležitosti bude nemožný tah nejspíše objeven. 

 

30.06.2009 20:35 | Autor neznámý

Pisateľ článku už dostal odpoveď na www.forum.chess.sk

1. Slovenský, český ani nemecký zväz nemôžu podávať oficiálny výklad k Pravidlám FIDE nato je zmocnená len samotná FIDE ako "zákonodarca" týchto pravidiel. Naopak podľa

čl. 14.1. Pravidiel FIDE: "Členské federace mohou požadovat na FIDE oficiální rozhodnutí k výkladu Pravidel šachu FIDE."

Nie je ani pravda, že by v SR (obdobne ČR) neexistoval orgán na "interný výklad Pravidiel FIDE pre "vnútroštátne zväzové problémy"

viď čl. V  bod 4 Rozhodcovského poriadku SŠZ: "Rozhodcovská komisia informuje rozhodcov ako aj širokú šachovú verejnosť o prijatých zmenách, najmä Pravidiel FIDE ako aj iných predpisov, podáva k nim výklad a komentár"

I na prípady zlého rozhodnutia rozhodcu má zväz páky ("čerstvý držiteľ IA J. Benák, čím na diaľku blahoželám popísal v krátkosti situáciu v ČR obdobne je tomu v SR existuje Športovo-technická i rozhodcovská komisia.


Ak by sa to stalo v lige - je tu súťažný poriadok družstiev (čl. 9 upravujúci protesty)
rozhoduje ŠTK SŠZ resp. ŠTK krajského zväzu (ak ide o 3 a nižšiu ligu) a voči týmto rozhodnutiam
je možné odvolanie na VV SŠZ resp. VV KŠZ. Okrem toho voči samotnému rozhodcovi by mohla zasiahnuť i rozhodcovská komisia v rámci svojej disciplinárnej právomoci a Rozhodcovského poriadku.
V súťažiach jednotlivcoch to zas upravuje Hrací poriadok jednotlivcov (HPJ) v čl. 7
- pri majstrovských súťažiach jednotlivcoch podľa čl. 7.2.3 je možné podať voči "turnajovej komisii, ktorá rozhodovala o proteste" ( ktorá predtým na základe podaného protestu má možnosť preskúmať rozhodnutie rozhodcu) odvolanie riadiacemu orgánu, tj. VV SŠZ, takže je tu 3-stupňová kontrola- rozhodca - (turnajová) komisia - VV SŠZ (+ extra rozhodcovská komisia).

pri nemajstrovských súťažiach 2-stupne rozhodca - (turnajová) komisia, ale ani v týchto prípadoch pri závažnom porušení stanov zväzu, Etického kódexu FIDE ap. sa nevylučuje

disciplinárny postih zo strany orgánov zväzu

ale inak ale o tom, že na nejakom študentskom súkromnom turnajiku sa pohádal Jožko s Jankom pri partii a podľa ich subjektívneho pocitu rozhodca aj turnajova komisia rozhodla zle nebude zasadať VV zväzu aby po 1/4 roku rozhodol, že v 3 kole Janko nevyhral ale remizoval a preto nema 4 body ale 3,5 a neskončil 27 ale až 24 podľa poradia - na turnaj to nemá efekt ten sa dávno dohral, kola boli dávno vyžrebované, výsledky zapísané (opakujem a nešlo by ani o intenzívne porušenie stanov či rozhodcovského poriadku)

Jednoducho prirovnať to k Občianskemu súdnemu poriadku (řádu) nie je naliehavý právny záujem
Aj vo futbale sa treba zmieriť, že rozhodca odpískal ofsajd alebo penaltu, ktorá nebola - výsledok zápasu to už nezmení
(aké budú konzekvencie pre rozhodcu od delegáta je druhá vec).

A samozrejme okrem týchto interných predpisov sú tu aj všeobecne záväzné právne prdpisy - zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu § 24 až § 27

(riešenie sporov vyplývajúcich z hry a mimo hru, disciplinárne)

+ § 15 zákona č. 83/1990 Zb. o občianskych združeniach (ten bol prijatý ešte za federálu

a tak sa nachádza v českej i slovenskej právnej úprave) o súdnej ochrane člena združenia - žalobe v správnom súdnictve sui generis, keďže zväz je občianskym združením.

Z vyššie uvedeného skôr vyplýva, že pisateľ si nedal ani len tu námahu aby pred napísaním článku aspoň preskúmal súčasne "právne možnosti"

30.06.2009 19:26 | Autor neznámý

to scratchy> no to je ok napad :) to zkusim nekdy uplatnit :)

30.06.2009 17:11 | Autor neznámý

Silně pochybuju, že tady vůbec někdo má čisté svědomí a nikdy nikoho neshodil. Často na turnajích vidím, jak hráč vleze do šachu a soupeř mazaně napadne dámu a zahlásí ŠACH! Holt člověk si za svou blbost může sám

30.06.2009 16:54 | Autor neznámý

2 James: at se to libi nebo nelibi, podstatou sachu je dat mat souperovu krali.

To ze by se tak melo diti v ramci fair play je sice hezke, ale davno neni pravda.

Zvlaste v bleskovych a rapid partiich je vse, co nevede k zisku bodu, zavrzenihodne. Jiste by se nasly krasne priklady (Volosin, finale zenskeho mist. USA atd.).

30.06.2009 16:35 | Autor neznámý

Až k tomu seberu dostatek sil, pokusím se vyjádřit k celé problematice nějak uceleněji. Pro zatím dodám jen dvě nesouvisející poznámky. 1) v případě mistrovských akcí není námitková komise konečnou instancí - lze podat odvolání k VV ŠSČR resp. VV KŠS (čl. 3 odst. 1 bod 1 Odvolacího řádu), u rozhodnutí VV je pak dále možný soudní přezkum podle § 15 zákona 83/1990 Sb. 2) u nemistrovských akcí cesta "na svaz" odpadá (svaz s tou akcí neměl až dosud nic společného, tak proč by o ní rozhodoval teď) a lze se obrátit na orgány pořadatele (pokud k tomu nějaké zřídil) nebo rovnou podat žalobu na určení. 2) v ČR není žádný orgán, který by měl právo legálního výkladu (jak je tomu na Slovensku, potažmo ve většině právních států si netroufám odhadovat), poslední takový byl Ústavní soud ČSFR. Jaká je povaha judikatury současného Ústavního soudu, z hlediska závaznosti názoru tam vysloveného, není tak úplně jasné (názor na to mám, ale nechci jím plevelit šachový server)

30.06.2009 16:28 | Autor neznámý

Saša, ty už máš Bc.? Dobrej...

30.06.2009 15:34 | Autor neznámý

Jen poznámku pod čarou - šachista, který v téhle pozici zahraje g6 mat u mě není žádný šachista, ale ...(radši vytečkuju), který nepochopil podstatu šachu - tedy fair play. A s tím nemá žádný rozhodčí co dělat, to je problém hráčů.

30.06.2009 15:06 | Autor neznámý

Souhlasím s autorem, hlavně s jeho tvrzením: Problémom je taktiež to, že členom takejto komisie je obvykle aj ten človek (rozhodca), ktorý vydal rozhodnutie, proti ktorému sa namieta... Tato situace nastala např. již na několikrát zmiňovaném Mistrovství Moravy a Slezska dorostu 2008; souhlasím i s tím, že na Svazu by měla existovat odvolací komise, na kterou by se mohl obrátit poškozený účastník a protestovat proti rozhodnutí odvolací komise turnaje.