Co nového v pravidlech

21.05.2017 19:49 | Uživatelské zprávy

Pomalu ale jistě se nám blíží ke konci pravidelný cyklus platnosti stávajících pravidel šachu. Ta nová byla schválena na kongresu FIDE v září loňského roku v Baku a posléze upravena prezidentskou radou FIDE na konci března. Platit začnou od 1. července.

  

Komise rozhodčích FIDE v současné době pracuje na aktualizaci manuálu rozhodčích, která má upřesnit některé nejasnosti a která bude hotová na konci června.

Komise rozhodčích ŠSČR aktualizovala český překlad pravidel FIDE, jehož pracovní verze je k dispozici na https://1drv.ms/f/s!AtRxSbQDELl0hF0_lIuTwXRl4AzD. Finální verzi překladu bude schvalovat VV na svém červnovém zasedání, do té doby je možné překlad ještě vyladit. Konstruktivní připomínky jsou vítány, ideálně prostřednictvím diskusního příspěvku pod článkem nebo na http://forum.chess.cz/.

Text je rozdělen do dvou větších částí, v té první se věnuji významnějším změnám, které mohou mít potenciálně znatelný vliv na hru, na roli rozhodčího či na nároky na pořadatele. V druhé části se potom věnuji změnám, které nejspíš velký dopad mít nebudou, ale které stojí za zmínku. Na konci textu uvedu pár poznámek k českému překladu. Drobné změny spíše kosmetického charakteru v článku nezmiňuji, ale tyto jsou dohledatelné v tabulce změn (dostupné na výše uvedeném odkaze; česká verze nezohledňuje změnu terminologie v anglické verzi, ta se většinou českého překladu nedotkla). Zmíním pouze dvě kosmetické změny, některé články byly rozděleny do několika podčlánků a přečíslovány, to se týká například článků 3.1, 3.7.d, 3.7.e a dalších. Další, výraznější kosmetickou změnou, kterou musím vyzdvihnout, je, že FIDE přešla z číslování podřazených článků pomocí písmen na číslování pomocí číslic. Jako příklad si můžeme vzít článek 11.3.b, z něhož se staly články 11.3.2.1 a 11.3.2.2, přičemž článek 11.3.2 v pravidlech vůbec není. Toto bude jistě pro některé lidi matoucí.

Výrazné změny

Změn tohoto charakteru je celkem osm a některé jsou opravdu revoluční.

Pravidlo „šáhnu-táhnu“ bylo zpřísněno, nově se jakýkoli dotek kamene hráčem, který je na tahu, považuje za úmyslný (čl. 4.2.2). Výjimkou je zjevně zcela náhodný kontakt, například kdy při provádění tahu zavadím o jiný kámen. Čili už žádné postrkování pěšců propiskou a podobně.

Pravidla velmi zpřísnila hru obouruč (čl. 7.7.1) a přemačkávání hodin (čl. 7.8.1), které se nově považují za nemožný tah a trestají se přidáním dvou minut soupeři a při opakovaném prohřešku prohrou partie. V rapidu a blesku následuje prohra již po prvním prohřešku. Navíc platí, že rozhodčí aktivně zasáhne, pokud toto vidí, a nemusí čekat na reklamaci soupeře. Toto je zjevně nejvýznamnější změna v pravidlech a hodně hráčů na ni v prvních měsících doplatí, tak si na to dávejte pozor.

Článek 6.11., který řešil situace, kdy spadnou oba praporky a nelze zjistit, který spadl dříve, se přesunul do směrnice III (čl. III.3.1), což je bývalá příloha G. Tato směrnice ovšem platí pouze v případech, kdy se hraje bez přídavku a kdy její použití bylo oznámeno předem (také neplatí v bleskovém šachu, ale tohle není novinka, a také se počítá s tím, že v příští verzi pravidel platné od roku 2021 už směrnice nebudou vůbec). Bohužel FIDE nemá uspokojivou odpověď na otázku, co se stane, když oba praporky spadnou a směrnice III neplatí. FIDE má jediný argument, a to, že s digitálními hodinami se to nemůže stát. Bohužel se mýlí, stát se to může (na ME mládeže v Praze se nám to stalo dvakrát) a samozřejmě se to stane v bleskovém turnaji hraném s analogovými hodinami. Tady nás s FIDE ještě čeká vysvětlování. Dokud se k tomu však FIDE jasně nepostaví, tak platí, že v případě, kdy spadnou oba praporky a nelze určit, který spadl dříve, oba hráči prohrávají (článek 6.11, který říkal, že partie je remíza, byl zrušen).

Ponaučení z této změny je dvojí. Zaprvé, pokud pořadatelé chtějí, aby směrnice III platila (a teď už to není jen o reklamaci remízy při neusilování o výhru normálními prostředky), tak si to musí dát explicitně do propozic turnaje. Zadruhé, rozhodčí se musí ujistit, že hodiny v bleskových turnajích hraných bez přídavku jsou nastaveny tak, aby se hodiny buď po pádu jednoho z praporků zastavily nebo aby jednoznačně signalizovaly který praporek spadl první. Čili teď je ještě více než dříve důležité, aby bylo zvoleno vhodné nastavení hodin. Toto ostatně platí při jakémkoli jiném tempu, FIDE trvá na tom, že hodiny mají ukazovat, který praporek spadl dříve, od rozhodčích se tudíž očekává, že toto budou hlídat. V této souvislosti bych také šachovou veřejnost rád poprosil, aby se na všech možných typech hodin, které jsou u nás k dispozici, pokusila nasimulovat situaci, kdy oba praporky spadnou a hodiny neukážou, který spadl dříve. To je proto, abychom měli přehled, jakému nastavení se u kterých hodin vyhnout.

Další změnou v pravidlech je, že ono komplikované pravidlo o pětkrát opakované pozici (čl. 9.6.1) bylo zjednodušeno a nově hra okamžitě končí remízou, pokud se stejná pozice (viz čl. 9.2.2) vyskytne pětkrát. Zejména v bleskových turnajích tak může docházet k situacím, kdy rozhodčí uprostřed zuřivé blicky znenadání prohlásí, že partie skončila remízou. Stejně tak se může stát, že výsledek partie bude změněn dodatečně, zjistí-li se, že v jejím průběhu došlo k „pětkrát opakované“ pozici.

Do pravidel byl zakomponován stávající výklad KR FIDE ohledně mobilních telefonů, ale došlo k drobným změnám. Hráčům je zakázáno mít v hracím prostoru jakýkoli elektronický přístroj, pokud nebyl rozhodčím povolen (možnost povolit elektronický přístroj je nová). Nepočítejte ovšem s tím, že rozhodčí bude plošně mobily povolovat. Toto pravidlo se použije pouze v případech nezbytné pracovní pohotovosti apod. jak to známe z našich soutěží družstev.

Pravidla soutěže mohou povolit, že hráči mohou mít takový přístroj uložen v zavazadle, pokud je zcela vypnutý, a o umístění tohoto zavazadla rozhoduje rozhodčí. Dále platí, že bez svolení rozhodčího nesmí žádný z hráčů s tímto zavazadlem manipulovat. Hráč musí o přítomnosti elektronického přístroje ve svém zavazadle před partií informovat rozhodčího. Tohle se v praxi, myslím, moc nedodržuje, ale formálně taková povinnost existuje (viz původní výklad KR FIDE k čl. 11.3.b). Zavazadlem může být i bunda, ale platí výše uvedené o umístění této bundy, tj. hráč ji nesmí mít na sobě, rozhodčí upřesní, kde může bunda být, např. nemusí povolit mít ji pověšenou přes židli, a je naprosto nepřípustné s bundou během partie manipulovat nebo v ní dokonce odejít z hrací místnosti (obojí se trestá prohrou partie).

Rozhodčí má právo požadovat po hráči podrobit se prohlídce osobních věcí a nově i těla. O takových prohlídkách platí vše, co bylo řečeno dosud, tj. například nesmí být svévolné, směrnice proti podvádění se tímto tématem zabývá obšírněji.

V roce 2014 vydala FIDE takzvanou Směrnici proti podvádění, která obsahuje doporučení pro boj s elektronickým dopingem. Nově pravidla požadují, aby se rozhodčí touto směrnicí řídil (čl. 12.2.7), čímž se tato směrnice stává povinnou a dopadne nejen na rozhodčí, ale i na hráče a na pořadatele (především u významnějších akcí jako je MČR či Extraliga). Od teď se tudíž tato směrnice musí učit na školeních rozhodčích. Na překladu směrnice se pracuje.

Do seznamu trestů přibyla možnost nenalosovat hráče na jedno či více kol (čl. 12.9.8). Nevím, nakolik se tato možnost v praxi využije, ale na různých školeních a seminářích rozhodčích po ní účastníci často volali, takže v praxi se s tímto trestem možná setkáme.

 

Drobné změny

Méně významné změny pouze v bodech.

 • Hráči se mohou domluvit na remíze, pouze pokud oba provedli alespoň jeden tah (čl. 5.2.3)
 • Pokud neurčí rozpis soutěže jinak, je čekací doba nulová (čl. 6.7.1)
 • Pokud partie začne s obrácenými barvami, potom se v partii povinně pokračuje, pokud oba hráči provedli deset a více tahů, v opačném případě se hra zruší a hraje se nová (čl. 7.3). Dříve to bylo na uvážení rozhodčího, teď už rozhodčí nemá na výběr.
 • Formulace o dokončení nemožného tahu zmáčknutím hodin byla přesunuta z přílohy A do článku 7.5.1
 • Pokud platí Sofijské pravidlo (čl. 9.1.1), je zakázáno remízu nejen přijmout, ale také nabídnout.
 • “Celkový výsledek jakékoli partie nemůže překročit maximální výsledek normálně pro partii určený. Výsledek přidělený jednotlivým hráčům musí odpovídat výsledku normálně s partií spojovanému (např. není povolen výsledek ¾ - ¼).”(čl. 10.2)
 • Rozpis soutěže může určit hráči, který není na tahu, povinnost ohlásit rozhodčímu, pokud chce z hrací místnosti odejít.”(čl. 11.2.4) Toto někteří lidé interpretují tak, že hráči, který je na tahu, je zakázáno opustit hrací místnost i kdyby s tím rozhodčí souhlasil. FIDE upřesní. Toto ustanovení má zjevně původ v experimentu vyzkoušeném na Olympiádě v Baku, kdy hráči museli hlásit rozhodčímu, že jdou na záchod.
 • Do článku 11.3.4 byly přidány elektronické cigarety, což znamená, že jejich použití v hracím prostoru mimo prostor vyhrazený pro kouření, je zakázáno.
 • Pravidla nařizují hráčům pomáhat rozhodčímu při rekonstrukci partie (z jakéhokoli důvodu). Toto se týká obou hráčů dané partie. (čl. 11.11)
 • Ověření reklamace trojího opakování pozice nebo 50 tahů je povinností obou hráčů za dohledu rozhodčího.”(čl. 11.12)

Rapid a bleskový šach

 • Hráči nemusí tahy zapisovat, neztrácejí však práva reklamace obvykle založené na partiáři.  Hráč může kdykoliv požádat rozhodčího o partiář, aby mohl tahy zapisovat.” (čl. A.2) V našich končinách toto nepřináší prakticky žádnou změnu, akorát si pořadatelé musí dát pozor, aby měli na rapid turnajích k dispozici partiáře, pro případ, že je některý z hráčů bude chtít využít.
 • Pokud rozhodčí partii zapisuje, hráč má právo požádat o nahlédnutí do jeho partiáře. Tohoto práva lze využít v každé partii maximálně pětkrát. (čl. A.3.2 a B.3.2)
 • Článek A.4.5 upřesňuje, že v rapid a bleskovém šachu rozhodčí také hlásí pád praporku. V textu je použito slovo „může”, ale myslí se „musí”. To ostatně vyplývá z kombinace článků 6.8 a 6.4, které ukládají rozhodčímu povinnost pád praporku oznámit.

Poznámky k českému překladu

 • Opravili jsme chybu v článcích A.1 a B.1 – desetiminutová partie se považuje za blesk, v minulé verzi překladu to chybně spadalo pod rapid (v čl. A.1 „nejméně 10 minut“ změněno na „více než 10 minut“)
 • Změnili jsme vteřiny na sekundy
 • Odkazy na čísla článků v anglických pravidlech někde nesedí (nejčastěji ve slovníčku pojmů, ale i jinde) – opravili jsme tam, kde bylo zřejmé, jak to má být správně; český překlad se tudíž může v některých bodech lišit od anglického originálu
 • Hesla ve slovníčku pojmů jsou řazena abecedně podle anglického originálu   
69x 27865x Petr Harasimovic
Fotogalerie
Komentáře (69) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
Petr Harasimovic
Aktualizace: FIDE rozhodla, že 1) při pádu obou praporků je partie remíza, nelze-li určit, který praporek spadl jako první; 2) přemáčknutí hodin je za všech okolností nemožný tah (snad jen s výjimkou situace, kdy hráč není na tahu); 3) nepřípustné tahy se sčítají vyjma situací, kdy dojde k "několika nepřípustným tahům" v jednom tahu (např. nepřípustný tah je proveden obouruč - to se považuje za jeden nepřípustný tah); 4) zmáčknutí hodin špatnou rukou není nepřípustný tah (trestá se podle čl. 12.9). Oficiální vyjádření lze nalézt na http://arbiters.fide.com/
+0 /-0 | 11.07.2017 10:11

ELOminator

No však Naka má taky máslo na hlavě - viz jeho přehmaty s Nepem, Aronjanem apod. no

+0 /-0 | 28.05.2017 18:33

exot

Díky za objasnění, zajímala mě čistě technická stránka věci, jestli se snad od dob, kdy jsem šachy hrával, něco nezměnilo.

+0 /-0 | 27.05.2017 19:29

nvmea
on se tenhle incident pak řešil i v rozhovorech s aktéry a i komentátoři si ujasnili po diskuzi s rozhodčími jaká jsou pravidla (na níže uvedeném videu už není, asi možno dohledat originál). Souhlasím se Slušným anonymem. Nepamatuji si již zda to tak Naka zdůvodnil, ale každopádně případná reklamace s následnými spory by byla pro turnaj a Kasparova zbytečně trapnou záležitostí, což by neprospělo nikomu.
+0 /-0 | 27.05.2017 18:39

Slušný anonym
Pavel Ch: Děkuju za vysvětlení! exot: Pokud vím, velmistr Kasparov tehdy startoval bez nároku na honorář a své peníze postoupil americkému olympijskému družstvu. Za dané situace je reakce jeho soupeře pochopitelná. Dříve snad pravidla byla jiná, takže zkušenější hráči jako pánové Kasparov a Seirawan si nemuseli uvědomit změnu.
+0 /-0 | 27.05.2017 18:11

exot

Takže Kasparov švindloval a Seirawan nezná pravidla? A Nakamura asi taky ne, když to nereklamoval, jen se podíval kamsi vzhůru, asi k Bohu.

+0 /-0 | 27.05.2017 15:52

Pavel Ch

Je to trošku jinak.

Ve vážné, rapidu i blicce položená figura (a ruka od figury pryč) platí.

Ve vážné, rapidu i blicce, pokud je tento tah nemožný a(zároveň) hráč nezmáčkl hodiny, opraví (beztrestně) tento tah. A samozřejmě platí šáhnuto - hráno. Pokud však ona figura je vázána tak, že nelze s ní táhnout nikam, může táhnout jakoukoliv jinou.

Exot: Pokud by to hráč zneužíval, a opakovaně úmyslně dělal nemožné tahy tam, zpátky, tam bez zmáčknutí hodin, aby rozkmital soupeřovy oči, samozřwejmě, by dosáhl zaslouženého trestu od rozhodčího. Rozhodčí má na takovéto nesportovní chování trestů škálu, dle citu a situace rozhodne, ať se to někomu (ne)líbí, že přesně není 1000 + 1 možný příklad - a trest od napomenutí po vyloučení z turnaje - rozepsán v pravidelch. 

+0 /-0 | 27.05.2017 15:30

exot

Takže vlastně můžu permanentně mást soupeř tím, že udělám tah a těsně předtím, než zmáčknu hodiny, tou figurou potáhnu někam jinam?

+0 /-0 | 27.05.2017 14:02

exot

Jo, jde o to, jestli má Yasser Seirawan pravdu. :-) Nevěděl jsem, že v blicce můžu udělat tah, pustit figurku a pak s ní táhnout někam jinam, pokud jsem nezmáčknul hodiny. A jak je to v rapidu?

+0 /-0 | 27.05.2017 13:54

Slušný anonym
exot: To je tak jasné porušení pravidel, že to poznám i já. A taky bych se rád zeptal. Kdyby černý tím koněm táhl z d5 třeba na b3 a nepřemáčkl hodiny, toho jezdce by mohl postavit jinam, že? Děkuju za odpověď.
+0 /-0 | 27.05.2017 13:09

exot

Chtěl bych se zeptat, šlo o porušení pravidel, nebo bylo vše v pořádku? Čas 8:23...

https://www.youtube.com/watch?v=5SFX-lojt0o

+0 /-0 | 27.05.2017 12:02

Pavel Ch

lykan: Souhlasyes, já občas ještě u blicek ano, preferuji i to s přídavkem.

''To je jen otázka času, kdy elektronika zmrví výkonnostní šach úplně. Snad o tom nikdo nepochybuje'' (lykan).

Musíme věřit, že ne, mladým bychom brali motivaci. Holt FIDE s podporou TOP hráčů pro to něco dělá. Ikdyž se to třeba nelíbí, nedělá nejšťastněji, možné ty nešťastné prohlídky v pravidlech, třeba i ''chytrých brýlí'' (píše o brýlích Matras). Kdo na tyto brýle má, musí mít dvoje. S možností elektroninky nemaj v sále co dělat. Je to samozřejmě nebezečnější, jak mobil pro pohotovost. A pokud ne v dnešní technologii, tak v zítřejší, pokrok jde rychle dopředu. 

Cyklistika v řádu měsíců nacpala obrovské peníze pro boj s ''mechanickým dopingem'', jinak by (obdobně jak píše lykan o nás), okamžitě skončila. Zdá se, že se jí (zatím) podařilo. Věc nepříjemná, nákladná, ale pokud se jedná o víc než čutání s kámoši na plácku či blicky s přáteli v hospodě, tak holt pravidla musí pamatovat na vše.  

+0 /-0 | 26.05.2017 12:45

lykan

Pavel Ch: Jó, to byly časy, zejména tzv. „rychlé domatlání partie“ byl opravdu nezapomenutelný zážitek. Neměl jsem tu čest zažít ve vážné už 7 let a nijak mi to nechybí. Ale jednu zásadní výhodu staré hodiny mají: přežijou EMP, proto má smysl si je ponechat.

 

Kdo chce živější akční zážitek, hraje paintball.

 

Martas: To je jen otázka času, kdy elektronika zmrví výkonnostní šach úplně. Snad o tom nikdo nepochybuje.

+0 /-0 | 26.05.2017 12:22

Martas
Mobily - jsem zvedavy co se stane az nekdo pri sachach zneuzije google glass, dockame se taky zakazu noseni bryli na vsech sachovych turnajich? Osobne patrim mezi lidi, kteri kvuli praci obcas maji povinost byt po pracovni dobe na telefonu kvuli supportu zakaznika, parkrat uz jsem vyuzil moznosti nechat zapnuty telefon u rozhodciho. Kompletni zakaz mobilu na vsech urovnich by byl dost extremni, chapu to u sachovych profesionalu. Uprava pravidel od FIDE v tomhle bode zni rozumne.
+0 /-0 | 26.05.2017 11:18

Pavel Ch

Jéžíš, neobjevujme Ameriku, dělo se celé minulé století. Možná pro někoho tehdejší doba nepředstavitelná.

(Zvlášť dnes, když ''praporky'' již jen v některých krajích dožívají).

Ano, sledovali jsme ''lezení'' hrotu ručičky po konci praporku, kdy spadne, kdekdo si na to vycvičil hodně přesný odhad.

Ano, volali jsme rozhodčího, který byl sám na sále, že si náš spoluhráč nevšiml pádu praporku soupeře (pravidla se v různých dobách měnila, povětšinou rozhodčí mohl zasáhnout).

Také jsme neměli mobily, tablety, počítačové hry, přesto jsme také hráli fotbal, na vojáky, atd. a světe div se, v naprosto dokonalé ''grafice'', o které se ani nezdá dnešním dětem při podobných hrách na nejmodernějších tabletechwink.

+0 /-0 | 26.05.2017 09:52

lykan

Rasto Diviak: Pokud rozhodčí bude mít těch kámošů v sále, kterým chce pomoct, víc, tak to má problém.

 

Jestli ale absurdnější není hrát turnaje v roce 2017 na replikách historických hodin. U některých typů je praporek dokonale erektovaný už 2 minuty před pádem. Kdy to spadne, nikdo neví. Co zkusit přesýpací hodiny? Tam tato situace nemůže nastat.

+0 /-0 | 26.05.2017 05:34

Rasto Diviak
Situácia s obidvomi padnutými praporkami v rapide a v blesku je veľmi nejasne a zle upravená už v súčasnej verzii pravidiel. Pred 1.7.2014 platilo, že v rapide a v blicke môže reklamovať pád zástavky len hráč a rozhodca zasiahne až v momente, kedy sú padnuté obidve zástavky a vyhlási partiu za remízu. Toto bolo úplne jednoznačné a nepotrebovalo to žiadne ďalšie vysvetlenie. Od 1.7.2014 už aj v rapide a v blicke môže rozhodca upozorniť na pád praporku, v prílohe pre rapid však zostalo: "Hráč reklamuje svou výhru na čas tak, že zastaví hodiny a informuje rozhodčího. Reklamace je úspěšná za předpokladu, že je po zastavení hodin praporek reklamujícího hráče nahoře a soupeřův praporek je spadlý," Logicky z toho vyplýva, že ak hráč reklamuje výhru na čas s 0.00 proti 0.00, partia by mala byť remíza. (alebo tak ako písal Petr Harasimovič 0:0, trestať však hráčov znížením bodového zisku za to, že obaja prekročili čas, mi pripadá úplne absurdné). Tu nastáva problém: v normálnom rapide alebo blicáku nie je šanca, aby rozhodca spozoroval všetky pády praporku. Potom môžu nastať situácie, že v partii, ktorú rozhodca sleduje, ohlási prekročenie času v situácii, kedy by to súper nestihol úspešne reklamovať. A o dve šachovnice vedľa môže nastať rovnaký záver partie s reklamáciou hráča s obomi padnutými praporkami a remízovým výsledkom podľa článku A4c). Toto si asi múdre hlavy z komisie pre pravidlá neuvedomujú, pravdepodobne totiž už dávno žiadny bežný turnaj nepískali.
+0 /-0 | 25.05.2017 23:42

ELOminator

Tak to je na pořadateli, aby vybral solidní rozhodčí. Já jsem zatím na nesolidní rozhodčí nenarazil, všichni se snaží pískat poctivě (aha, zde rozdíl oproti fotbalu, asi to bude těma prachama, o se tam točí). Ale vždycky platilo a bude platit, že hra je tak férová jak féroví jsou hráči. Protože rozhodčí nemůže obíhat všechny šachovnice a svědci bud nejsou, nebo jsou zaujatí.

+0 /-0 | 25.05.2017 10:09

Poutnik

Harasimovic: děkuji za trpělivost a odpovědi na všetečné otázky. Odpovědi mě sice uspokojily, ale jejich závěr už méně. V podstatě je vše ostavené na tom, jak je rozhodčí na výši. Připomíná mi to neveselou historku z dospívání. Rozhodčí nám přikázal před turnajem nachystat šachovnice a figurky. Když jsme mu nevyhověli, prostě nás do turnaje nepřihlásil. Tečka. Absolutní moc. 

+0 /-0 | 25.05.2017 06:31

lykan

ciki333: Na to je jednoduchá odpověď: nijak smiley. Se každý může podívat do indické historie, jak vypadá takové soužití s muslimskou menšinou. Jak zmizela britská armáda, … Indové jsou velmi tolerantní lidé, ale všechno má své meze.  

+0 /-0 | 25.05.2017 03:38

ciki333

Šachová pravidla (ač nejsou pupkem světa) se zde probrala do všech detailů. Ale současný svět sužují daleko závažnější problémy, a to terorismus.

Mnozí novináři Havloidního typu neustále strkají hlavu do písku před realitou. Je tragikomické s jakou zarputilostí obhajují tito "novináři" evropskou muslimskou komunitu (50 mil.) a tragické události posledních dní přisuzuje hrstce radikálů. Bohužel realita leží někde jinde. Zhruba polovina všech evropských muslimů splňuje definici radikalismu a 2/3 chtějí nastolit šaríu přestože je nekompatibilní se společenským zřízením zemí EU. Jak hodláte přimět imámy, aby nehorovali pro šaríu, když je to dokonalý právní systém seslaný na zem přímo od Alláha? Jak se s takovými lidmi chcete domlouvat na tom, že je možné kupříkladu kritizovat islám, což je z našeho hlediska v pořádku, ale u nich je to hrdelní zločin? Jak chcete s takovými lidmi žít v míru v jednom státě, když nechápou a neuznávají západní pojetí svobody slova (a pak asi tak milion dalších věcí)?

   
+0 /-0 | 25.05.2017 01:07

nvmea
pokud se proti sobě postaví 2 hráči s dobrým citem pro hru, nastane vůbec situace pro přivolání rozhodčího?
+0 /-0 | 24.05.2017 23:58

Pavel Capek

Souhlasím s panem Chrzem.

Všichni chtějí jen naše dobro - evropská unie, vláda ČR , FIDE , rozhodčí ( fotbaloví , šachoví a mnozí jiní ).

a teď ještě tu o budulínkovi...smiley

+0 /-0 | 24.05.2017 22:06

Pavel Ch

Re Michal Matoušek:

1. Já nejsem rád, když se něco zobecňuje. Chápu, že můžete/můžeme mít s artbitrem špatnou zkušenost. No, když se podíváme na realitu, že i mezi nejprestižnějšími druhy povolání, třeba soudce či lékař, se najdou ....., tak by bylo s podivem, kdyby mezi amatérštími rozhodčími by se nenašli .....  (dosaďte si co chcete).

2.   Bohužel, spíše vidím, že někteří hráči (se kterými srovnáváte) s mez. šachovými tituly si nepřečtou pravidla a neznají. Tak mám spíše zkušenost, že rozhodčí s elem ''Bílé hory'' okresního formátu rozhodne lépe. Ale to, že kecaj do hry mistrům, je oblíbené klišé.

3. K Vašemu zděšení: Opravdu jste proti preambuli pravidel FIDE o samostatném úsudku rozhočího? Krásný příklad na Vašem příkladuenlightened. Ano, já jsem pro rozlišit dvě věci. a) Hráč shodí po cestě k hodinám 2 figurky a už setrvačností v blicce nestihne se zastavit a hodiny nezmáčkout. b) Hráč v totálně prohrané pozici rozbourá po tahu půlku šachovnice, protože jinak nevidí způsob, jak s beznadějnou pozicí něco udělat ... a nejlépe opakovaně.

Opravdu byste myslel, že by měl být v pravidlech natrvdo stejný postih ad a) i b) bez možnosti úsudku rozhodčího?

+0 /-0 | 24.05.2017 21:54

Michal Matoušek

Jestli si rozhodčí může vybrat, že nechá v partii pokračovat, nebo že ji naopak o své vůli ukončí, je něco naprosto špatně. - Ale tady to zřejmě nikomu nevadí.

Řeknu natvrdo: rozhodčí bývají šachisté horší než průměrní a cit pro hru nemají; čeho se v nich dovoláváme, když mají situaci "posoudit" nebo "vyřešit tak, jak si myslí, že je to nejlepší"? Jen jste jim, milí šachisté, dali do ruky ouřad, a jestli se chcete divit tomu, co nevyhnutelně přijde, jste pokrytci nebo hlupáci.

Sbohem.

+0 /-0 | 24.05.2017 21:22

Petr Harasimovic
Wittus: to stejné, co předchozí příspěvek. Ve Vašem případě nic nebránilo rozhodčímu Vám přidat čas a buď nechat v partii pokračovat nebo dokonce soupeři prohlásit partii za prohranou v analogii s nemožným tahem (ne moc běžné, ale možné, všechno je to otázka přiměřenosti, to posoudí rozhodčí).
+0 /-0 | 24.05.2017 20:11

Petr Harasimovic
Poutnik: To stejné, jako když jsem odpovídal Michalu Šípkovi. Rozhodčí vyřeší tak, jak myslí, že je to nejlepší.
+0 /-0 | 24.05.2017 20:08

ELOminator

Tak na to pravidla pamatují jediným způsobem - výchovný políček cheeky

+0 /-0 | 24.05.2017 10:58

Poutnik

A jak to je, když hráč přemáčkne cizí hodiny? Každý se s tím na turnajích setkal... 

+0 /-0 | 24.05.2017 10:27

ELOminator

No faktem je, že když blicají oba hráči na vteřinách a figurky lítají vzduchem, tak to opravdu nemá s šachem nic společného a výsledek takové partie je víceméně náhodny, bo nikdo stejně už neví, kde která figurka původně stála.

+0 /-0 | 24.05.2017 09:39

Wittus
Ad přemáčkávání hodin v bleskovce: Shození figurek a zmáčknutí hodin bych bral automaticky jako nemožný tah. Nedávno jsem prohrál bleskovou partii, kdy soupeř shodil půlku šachovnice, zmáčkl hodiny a než jsem se z toho vzpamatoval tak mi spadl čas, prý jsem měl přemáčknout zpátky ať si to opraví.
+0 /-0 | 23.05.2017 20:46

Michal Matoušek

Odhlédnuto od jednotlivých paragrafů: pořád se opakují formulace Rozhodčí může povolit, nemusí povolit. Pořadatel může, pořadatel nemusí. - Tohle byl přesně jeden z důvodů, proč někteří z nás přestali nebo přestávají hrát; rozhodčí a pořadatelé dostávají do ruky kompetence, díky nimž jejich důležitost neúměrně roste.

Ve fotbale je teď módní formulace: "To si rozhodčí obhájí." Já pamatuju doby, kdy si rozhodčí nemusel nic obhajovat, protože se ho nikdo na nic neptal. V podstatě nebyl zapotřebí. Ale když na turnaj přijela televize a třeba pan Šajtar se snažil vecpat do záběru, spřejně jsme se usmívali; tohle jsme mu každý přál.

Ty časy už se nikdy nevrátí. 

+0 /-0 | 23.05.2017 09:58

Petr Harasimovic
Nektere komentare o mobilech me dost matou, kde berete ten naprosty zakaz mobilu? V pravidlech je jasne napsano, ze poradatel muze povolit mit vypnuty mobil ulozeny v zavazadle. Cili tohle je na poradateli, aby si stanovil podminky. Pokud chcete mit v nizsich soutezich mobily povoleny, tak si to vyreste s krajskou STK, aby to dala do rozpisu souteze. Myslim, ze FIDE to pravidlo nakonec udelala velmi rozumne.
+0 /-0 | 23.05.2017 09:18

Petr Harasimovic
Na pracovni pohotovosti nikdy nebyl problem se domluvit, delali jsme to i v dobach, kdy pravidla tuto moznost nepovolovala. Jen nezapominejte na to, ze povoleny mobil musi byt zapsan v zapise o utkani. A jak je vysvetleno na odkaze, ktery jsem daval drive, tak mobil nebude povolen kazdemu na potkani.
+0 /-0 | 23.05.2017 09:14

Petr Harasimovic
MSipek: na stejnou vec jsem odpovidal i na foru (http://www.chess.cz/forum/index.php/topic,756.0.html), spravny postup je (a vzdycky byl) zastavit hodiny a zavolat rozhodciho, on si to vyresi. Tato situace neni povazovana za nemozny tah, takze nemuzes reklamovat vyhru. Rozhodci soupere potresta podle clanku 12.9 a Tobe pripadne prida ztraceny cas.
+0 /-0 | 23.05.2017 09:11

Petr Harasimovic
Poutnik: Tak clanek je o tom, co je v pravidlech noveho, coz se pochopitelne odrazi i v diskusi. Otazka divaka, pripadne kapitana je naopak velmi stara, tohle byval problem davno pred mobily. Divak muze jen to, co mu dovoli rozhodci, takze neni pravda, ze si muze chodit, kam chce, a ze u sebe muze mit, co chce. Za to, ze mu nahlas poradi tah, nemuzete trestat hrace. Maximalne tak, pokud usoudite, ze to nebyla nahoda, ale byli domluveni (v tom pripade je to podvod). Ten divak bude samozrejme potrestan, coz lze v nekterych pripadech udelat snaz a v nekterych hur. Napriklad si pamatuji, jak byl jednou vyloucen hrac z turnaje, protoze nahlas zahlasil spadly praporek. Kdyz jsem pred lety piskal prvni ligu, tak jsem mel hrace tak vychovane, ze kdyz nekdo uvidel spadly praporek, tak si to nedovolil rict nahlas. Misto toho me dloubl do zeber ;-) V pripade kapitana bych to dal do zapisu a postoupil ridicimu organu. Tohle jsou vsechno naprosto standardni situace, nova pravidla v tomto smeru nic nemeni.
+0 /-0 | 23.05.2017 09:04

Petr Harasimovic
Kharty: odkaz je v clanku, je tam i ta smernice, ale pouze anglicka verze. Pokud zvladnete jazykove, tak muzete mrknout na http://arbiters.seminars.fide.com/ je nutne se zaregistrovat. Tam si na toto tema muzete pustit prednasku. Predevsim v arabske verzi se asi budou hodne diskutovat otazky, ktere Vas zajimaji. Jinak na stejnem odkazu si muzete pustit take prednasku na tema zmen v pravidlech 2017, k dispozici v anglictine, rustine a spanelstine.
+0 /-0 | 23.05.2017 08:55

Rubinus

0:0 při obou spadlých praporcích na analogových hodinách je blbost.

Naprostý zákaz mobilů i v našich nižších soutěžích je také blbost. Vypnutý ano, ale vůbec? Nehodlám chodit před partiemi ještě domů, nebo někam do úschovny, abych tam nechal všechny elektronické prostředky, které nosím od rána sebou. To raději nebudu hrát vůbec, nebo jen na internetu. Ostatně z podobných důvodů již 15 let nechodím třeba na fotbal - když například tam nemohu mít sebou klíče od bytu ...

No a na to přemačkávání hodin místo jejich zastavení, pokud soupeř shodí pozici, to si asi budou muset hráči zvyknout.

Možná by rozhodčí zasloužili rizikový příplatek ...

+0 /-0 | 23.05.2017 08:32

Poutnik

Celou dobu se bavíme o tom co nesmí hráč. Ale co divák, nebo nehrající kapitán? Zdá se, že může mít u sebe co chce a chodit si kam chce. Byl by myslím problém i kdyby nahlas poradil tah. Proč? Kdybyste na základě takové rady např. kontumovali hráči partii, mohl by být následně použitý tento trik proti soupeři.... Napovím tedy tomu hráči, který chci aby prohrál... 

+0 /-0 | 23.05.2017 06:28

David Navara
Opravdu nejsem expert na právo šaría, ale mám pocit, že "ortodoxní muslimky" musejí chodit zahalené před cizími muži, takže žena by je ve zvláštní místnosti prohlédnout mohla.
+0 /-0 | 23.05.2017 05:50

Kharty

Nemáte někdo odkaz na ony směrnice proti podvádění, které se mají obšírněji zabývat prohlídkou osob? (Pokud možno v češtině) Docela by mě zajímalo, jak mají tu prohlídku ošetřenou a co si pod tou "prohlídkou" vlastně představují. Bleskurychle mě napadl např. problém s prováděním prohlídky osobou odlišného pohlaví, případně provádění prohlídky v zemích, kde je do právního řádu zahrnut systém šaria. (Tam by mohla být prohlídka těla, předpokládám, značný problém. Ale to je jen domněnka, příliš se v tom neorientuji). Pokud výše uvedené z nějakého důvodu problém není a mně jen něco nedocvaklo, tak se, prosím ozvěte, rád si v tom udělám jasno. Předesílám ale, že případné "je to výjimečná situace, ke které bude docháze zřídka" mi nepřijde jako dobrý argument. Přeji hezký den všem.

PS. o možnosti odmítnout prohlídku jsem četl, ale jde mi o to, zdali v některých státech není právo nastavené tak, že by ani nebylo možné takovou prohlídku příijmout, tj. "mimo domov prostě oděv odložit nesmíš"

+0 /-0 | 23.05.2017 02:18

Pavel Ch

K ''přemačkávání''. Proč se asi zpřísnilo? Na anologových bývalo zvykem zmáčkout soupeři hodiny, když rozházel figury a zmáčkl. Nyní by si hráč (hraje-li se s bonusem) svévolně v časovce přihrál 30 vt či jiný určený bonus, na což nemá oporu v pravidlech, byť soupeř se zachoval nekorektně. To holt ''zákonodárce'' nechce.  Hodiny je možné zastavit (jako v situaci potřebné pomoci od rozhodčího) a zavolat arbitra. Ten má škálu možností rozhodnutí, uzná-li nekorektní postup hráče. 

+0 /-0 | 22.05.2017 19:55

N. Očník
Tak zakaz premackavani hodin chapu ... kdyz hodiny pocitaci tahy a davaji pridavky, tak je premacknuti dost velkym zasahem do jejich fungovani. Ad mobily ... patrim mezi ty, kteri nekolikrat moznost ponechani mobilu u rozhodciho vyuzili. Bylo to treba v situaci, kdy jsem ocekaval jednu nalehavnou zpravu, a pak v situaci, kdy jsem mel nemocne dite a chtel vedet, kdyby se jeho stav v prubehu vecera zhorsil, zatimco u nej zena byla a osetrovala ho. Ve vsech pripadech jsem se mohl na sachy vykaslat a ten vecer nehrat, nechat druzstvo v sedmi. Prd by se stalo. Presto si myslim, ze tim, ze jsem ponechal mobil u rozhodcihoa pod jeho dozorem odpovedel na jednu SMSku ... se zadna skoda nestala. Argument, ze by mohl nekdo podvadet je pravdivy. Ale kdyz uz tu zaznelo srovnani s pralesni ligou ve fotbale - delaji se v pralesni lize take antidopingove testy po zapase, stejne jako v profilize? Daleko horsi nez schovani mobilu u rozhodciho je domlouvani se mezi hraci, rady od kapitany typu "tuhle remizu neber, na damskym kridle to muzes vyhrat" a podobne ...
+0 /-0 | 22.05.2017 19:35

64

Pokud má někdo pracovní pohotovost, lékař atd., tak by neměl být problém to nahlásit rozhodčímu a soupeři a domluvit se, zda to akceptují. Telefon asi ztlumit a dát na vibráto na tělo, ať případně neruší ostatní hráče. Nebo použít klasický pager. Jsme lidi, dokážeme se domluvit. 

+0 /-0 | 22.05.2017 18:44

lykan

Tyhlety absurdní debaty o mobilech mě už dávno přestaly bavit. Drtivá většina z vás mobil při partii mít nepotřebuje, tak ho laskavě nechte doma a je po problému. Pokud potřebujete mít u sebe nějaký talisman, pořiďte si třeba plyšáka. Na dvojí pravidla zapomeňte. Soutěžní šach je jen jeden, pokud odmítáte hrát za stejných podmínek, jako silní hráči, tak soutěžně nehrajte.

+0 /-0 | 22.05.2017 18:01

Michal M.

Buď sedím doma na zadku (když mám pohotovost) nebo jdu hrát šachy s vypnutým mobilem. Copak nějaký fotbalový borec okresního přeboru lítá po hřišti s mobilem na krku?

+0 /-0 | 22.05.2017 17:54

chess123

I v pralesních ligách se používá mobil k podvodům. Osobně jsem zažil hráče, který udělal na začátku zápasu řadu kvalitních fotek na zrcadlovku, rozehrál ostré zahájení a pak začal chodit po sále s mobilem a dělal další fotky na mobil. Proč dělal fotky na mobil, když měl zrcadlovku? Na šachovnici byla zápletka, která vyžadovala znalost dané varianty.

Pohotovost bych pochopil u lékaře, hasiče či starosty města. Hrál jsem ale zápas, kde měli "pracovní pohotovost" tři hráči z osmi. Jeden pak dostal SMS a půl hodiny něco řešil přes mobil. Soupeř z toho měl rozpačitý pocit.

+0 /-0 | 22.05.2017 16:12

MSipek

Pokud jde o zmíněnou situaci s přemáčknutím hodin při shozených figurách, asi za současného stavu nezbude, než hodiny nikoli přemáčknout, ale zastavit a reklamovat prohru soupeře pro přemáčknutí hodin při nedokončeném tahu (figurky nejsou na svých místech).

 

+0 /-0 | 22.05.2017 15:25

Petr Harasimovic
Martin7: Jednoduse se to udelalo - mobily byly zakazany plosne pro vsechny - ale lidem se to nelibilo, tak se to udelalo slozite, aby byli spokojeni vsichni (coz se logicky nikdy uplne nepodari).
+0 /-0 | 22.05.2017 10:25

Petr Harasimovic
Max: Po padu praporku se hraci na remize dohodnout nemohou. Samozrejme se mohou tvarit, ze spadly praporek nevideli. Pokud ho ale nekdo oznami/reklamuje, tak uz je na dohodu pozde.
+0 /-0 | 22.05.2017 10:20

Petr Harasimovic
Vysledek 0:0 u padu obou praporku, si myslim, ze vznikl omylem. Panove na FIDE argumentuji tim, ze s digitalnimi hodinami tato situace nemuze nastat, tudiz clanek 6.11 neni v pravidlech potreba a smazali ho. Soucasne se nam snazi rict, ze mechanicke hodiny nemame pouzivat. Ja jsem na to chtel upozornit, ale nechtel jsem vyvolat paniku. Tato situace nastane velmi velmi zridka a FIDE nam nejspis rekne, ze partie ma i tak byt remiza (uz jsem od nich neco takoveho slysel), jen netusim, jak se to zduvodni. Tady jde predevsim o to, aby se rozhodci tomuto problemu vyhnuli spravnym nastavenim hodin (a aby si hraci nenastavovali hodiny podle sebe, pokud nevi, co to muze zpusobit).
+0 /-0 | 22.05.2017 10:16

Petr Harasimovic
Prohlidky nikdo zneuzivat nebude, pokud ano, tak bude potrestan. Jinak princip je takovy, ze hrac samozrejme muze prohlidku odmitnout a nikdo si ji nebude vynucovat, to neni legalni, jak uz bylo poznamenano. Tudiz pri odmitnuti prohlidky bude hraci partie prohlasena za prohranou a FIDE dokonce rika, ze hrac ma byt vyloucen z turnaje. Na prohlidku ovsem dojde pouze v pripade, ze rozhodci si je velmi jisty, ze k prohlidce je vazny duvod. Jina vec jsou preventivni prohlidky, ktere se na akci vyssiho vyznamu doporucuji. Tam se postupuje tak, ze pred partii nebo po partii se nahodne vybere nekolik hracu a ti jsou bud pozadani o ukazani obsahu kapes nebo proskenovani detektorem kovu. Tohle se nebude delat na obycejnem turnaji, delali jsme to na ME mladeze v Praze, delalo se to na olympiade, ocekavam, ze se to bude delat na ME v Minsku a u nas pravdepodobne v Extralize a na MCR.
+0 /-0 | 22.05.2017 10:08

Petr Harasimovic
Ad mobily: Tam nedoslo prakticky k zadne zmene, vse zustava pri starem. Tj. tak, jak se to delalo posledni tri roky, se to bude delat i nadale. Pro pripomenuti viz http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/dokumenty/uplatnovani-clanku-11-3b-pravidel-sachu-fide-dle-vykladu-fide.html Rozdil je snad jen v tom, ze v nekterych soutezich budou ty naroky prisnejsi, typicky MCR a Extraliga, tam mobily povoleny nebudou.
+0 /-0 | 22.05.2017 10:02

Petr Harasimovic
Ad Premackavani hodin: S timhle si jeste uzijeme :-( Ale nevidel bych to tak cerne, je to jako s mobily, kdyz se zacinaly zakazovat. Spousta lidi se spalila, ale nakonec si vsichni zvykli a naucili se je vypinat/schovavat. Jinak Morphynisto zda se, ze FIDE tim mirila na situace, kdy hrac v blicce preda souperi tah, aniz by provedl ten svuj. Napriklad vezme do ruky figuru, objede s ni nekolik ruznych poli, nakonec zapomene, kde puvodne stala, da ji na puvodni pole a zmackne hodiny. Tak tohle je nemozny tah. Ja jsem tohle ovsem povazoval za nemozny tah odjakziva a prosazoval jsem tento pohled i mezi nasimi rozhodcimi, pro nas tudiz zadna zasadni zmena. Jestli je nemozny tah i premacknuti hodin pri zboreni figurek, neni uplne zrejme. Dosud jsem si myslel, ze ano, ale rad se budu mylit. Zeptam se na FIDE.
+0 /-0 | 22.05.2017 09:58

MaX

Neblázněte, tož přece není problém si mobil vypnout na ty tři hodiny i v pralesní lize. Co se týče prohlídek, to mě moc netrápí rozhodčímu to bude trapnější než hráči. Mohou se hráči dohodnout na remize (výsledku) po pádu praporku? tedy po skončení partie. Stává se to běžně. Nejsem si jist, jestli je povoleno, pak je to také řešení výsledku 0-0. Osobně bych rád viděl, nějaký metodický pokyn ke kolektivní poradě s kapitánem při nabídce remiz v soutěži družstev. "Jdu se zeptat" - „Hrej to dál, to máš lepší“

+0 /-0 | 22.05.2017 09:52

strelec

Bohužel mám dojem, že tvůrci pravidel si sednou, představí si třeba turnaj ve Wijku a pak začnou psát update pravidel.......pro profisoutěže.....a pak to prostě vydaj pro všechny......

+0 /-0 | 22.05.2017 09:15

David Navara
Uznávám, že mezi profesionálními a amatérskými soutěžemi je určitý rozdíl. A s těmi osobními prohlídkami také mohou být problémy. Ale když uvážím, kolik stojí zboží, které zloději ukradnou v supermarketech, a kdo to nakonec zaplatí (my, kteří nekrademe), tak si říkám, že by ty osobní prohlídky v případě odůvodněného podezření i tam měly něco do sebe. Samozřejmě by musely být nastaveny i sankce za zjevné zneužití podobného práva.
+0 /-0 | 22.05.2017 08:38

Poutnik

Asi by se neměla pravidla stavět absolutně, ale s ohledem na úroveň. Nechť je strikně mobil vypnutý v soutěžích, které hrává pan Navara, ale někde pro amatérský šach bych to viděl jinak. Osobní prohlídku vám nesmí udělat ani ochranka v supermarketu, natož nějaký šachový rozhodčí. Při kontrole a prohlídce musí být dodržena ochrana osobnosti podle §11 občanského zákoníku. Navíc každý stát může v tomto mít své zákony a rozhodně nějaký šmoula z FIDE a jeho pravidla nejsou nadřazená zákonům států. 

+0 /-0 | 22.05.2017 06:30

Morphynista

Souhlasím, že pro vrcholové soutěže by měl platit absolutní zákaz mobilů. Ale pokud jde o soutěže nižší, jichž se účastní hráči, kteří chodí do práce, tam mi přijde takový zákaz hodně přísný a pokud by se v praxi důsledně vyžadoval, hodně lidí by raději přestalo hrát.

+0 /-0 | 22.05.2017 06:10

David Navara
Re martin7: Když člověk má takovou pohotovost, že si nemůže vypnout mobil, nemá se účastnit oficiální soutěže. Se zapnutým telefonem se také nechodí na palubu letadla, do opery, na koncert vážné hudby, ani do divadla. (Chápu, že mohou nastat nějaké extrémní případy jako náhlé onemocnění někoho blízkého, ale málokteré pravidlo je stoprocentně spravedlivé. Pokud nějaké takové vůbec existuje.) Myslím si, že drtivá většina šachistů by se nesnížila k elektronickým podvodům, ale pokud se někdo takový najde, může ostatním pokazit celý turnaj. Zákaz používání mobilů mi připadá jako menší zlo.
+0 /-0 | 22.05.2017 06:05

martin7

Mobil v hrací místnosti musí být vypnutý. Tak tomu nerozumím. Když má člověk pohotovost, tak mít vypnutý mobil je trochu nesmyls. Jinak souhlasím, proč jednoduše, když to jde dělat složitě.

+0 /-0 | 22.05.2017 05:50

Morphynista

Já doufám, že u nás tuhle novou pravomoc nikdo zneužívat nebude, také z toho důvodu, že by mohl narazit na trestni zákon, konkrétně na trestný čin " Přisvojení pravomoci úřadu " . Co se týká výsledku 0 : 0 při obou spadlých praporcích, i zde doufám, že FIDE uzná, že je to nesmysl, odporující logice šachu. Kdyby se něco podobného stalo v mé partii, tak okamžitě končím s hrou za šachovnicí a budu hrát jen na internetu.

+0 /-0 | 22.05.2017 05:45

David Navara
Tu možnost osobní prohlídky bych ve vzácných případech odůvodněného podezření celkem uvítal, jen se toho nesmí zneužívat. Je to jedno z opatření, která mohou bránit podvodům. Mně připadá nejabsurdnější ten výsledek 0:0 při obou spadlých praporcích. Je tím zjevně potrestán hráč, který měl lepší čas, ale soustředil se na pozici.
+0 /-0 | 22.05.2017 05:27

lykan

Tak to mi nepřijde tak jednoznačné, že když se moje propiska dotkne kamene, že to je můj dotyk.

 

Každopádně, já jsem kulečník vždycky hrál na soupeřův čas, na to se pravidlo dotknuto – hráno nevztahuje.

+0 /-0 | 22.05.2017 03:10

ciki333

"Rozhodčí má právo požadovat po hráči podrobit se prohlídce osobních věcí a nově i těla." Teď už jenom zbývá, aby FIDE na příštím kongresu schválila kontrolu  tělesných otvorů a bude kompletně "vymalováno". EU a FIDE, dvě organizace intenzivně debilizující společnost.

+0 /-0 | 22.05.2017 00:49

nvmea
neexistuje žádný rozumný důvod, proč by měl hráč, jenž je na tahu, přemačkávat hodiny
+0 /-0 | 22.05.2017 00:22

Morphynista

Stalo se již pravidlem, že prakticky každá změna pravidel FIDE je k horšímu. Zde publikovaný přehled není výjimkou. Zatím bych chtěl upozornit jen na jednu věc, která se na zahraničních diskusích už dlouho rozebírá. Hlavně v partiích s rychlejším tempem se stává, že hráč udělá tah a přitom převrhne nějaké figurky. Bývá zvykem, že soupeř pak okamžitě přemáčkne hodiny, ať si je na svůj čas postaví tam, kde byly. Podle doslovného znění těchto změn by za to měl být potrestán. Což mi připadá hodně nedomyšlené a v rozporu se zdravým rozumem. Uvidíme, zda nějaký rozumný výklad přinese slibovaný manuál.

+0 /-0 | 21.05.2017 22:10